Облік розрахунків з різними дебіторамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік розрахунків з різними дебіторамиОблік розрахунків за нарахованими доходами

Згідно плану рахунків використовується рахунок 373.

Відображається залишок у ІІ розділі активу балансу. На 373 ведеться облік нарахованих дивідендів, % тощо, які підлягають отриманню. При розгляді розрахунку доходу від участі в капіталі складається бухгалтерська проводка на суму нарахованих дивідендів.

1)Дт 141 Кт 72

2)Дт 373 Кт 141

Отримання дивідендів відображається:

Дт 311 Кт 373

Розрахунки за претензіями.

Під час виконання договорів купівлі-продажу продукції постачальниками і покупцями, а також іншими юридичними і фізичними особами виникають ситуації, у яких сторони змушені вдаватися до примусового виконання умов договору сторони, що не виконала їх, або виконала частково. Це може бути пов'язано із завищенням постачальником цін, наднормативною нестачею відвантажених матеріалів, невідповідності якості матеріалів, товарів стандартам, помилковим списанням банком сум з клієнтів.

Операції претензійного порядку відображаються в бухгалтерському обліку на рахунку 374 “Розрахунки за претензіями”. По дебету цього рахунку відображаються суми по виявлених нестачах, суми виявлених помилок в рахунках, по втратах від браку та ін.

По кредиту рахунку 374 відображається списання сум претензій віднесених на собівартість, загальновиробничі і загальногосподарські витрати, затрати, пов'язані з реалізацією продукції, зарахування сум на банківські рахунки та ін.

Суми претензій, не визнаних до стягнення арбітражним судом відносяться в дебет рахунків 9-го класу: Дт 948 Кт 374.

Аналітичний облік розрахунків по претензіям ведеться по кожному дебітору окремо. Кредитові обороти по 374 рахунку відображаються в ж/о №8 або журналі 3.

Схеми бухгалтерських проводок:

1. Пред'явлені суми претензій у зв'язку з неправильним застосуванням цін, помилок у рахунках тощо.

Дт 374 Кт 63

2. Пред'явлені претензії до підрядників по роботам у капітальному будівництві.

Дт 374 Кт 15

3. Відображається помилково списана сума за поточного рахунку

Дт 374 Кт 311

4. Зарахована на поточний рахунок помилково сума

Дт 311 Кт 685

5. Відображені претензії за штрафи і пені при недотриманні договірних зобов'язань

Дт 374 Кт 715

І одночасно зарахування цієї суми на поточний рахунок

Дт 311 Кт 374

Розрахунки по відшкодуванню матеріального збитку

Матеріальний збиток підприємству може бути заподіяний як шляхом умисного розкрадання ТМЦ , грошових коштів, ЦП, так і через недбале ставлення відповідних працівників до вимог дотримання правил зберігання сировини, матеріалів тощо.

Виявлення випадків заподіяння збитків на підприємствах супроводжується проведенням інвентаризації майна в окремих місцях його зберігання.

Крім розкрадання і нестач збиток може бути заподіяний шляхом знищення майна вогнем, водою...

Після встановлення інвентаризацією кількісних розходжень між даними бухгалтерського обліку і даними фактичного залишку ТМЦ, грошових коштів та іншого майна необхідно визначити суми вартості цінностей, яких бракує у встановленому порядку.

Порядок № 116 установлює механізм визначення збитків від розкрадання нестач, знищення матеріальних цінностей, крім дорогоцінних металів і валютних цінностей:

Ру=[(Б-А) х Іінф + ПДВ +Акциз]х2

Бухгалтерський облік розрахунків по відшкодуванню матеріальних збитків ведеться на рахунку 375. По дебету відображається сума заподіяного підприємству збитку, яка відноситься за рахунок винної особи з відображенням по кредиту отримання доходу

Дт 375 (винна особа) Кт 716 – на загальну суму, що визначено згідно Порядку №116

Суми розрахованого збитку від нестачі (фактична собівартість)

Дт 947 Кт 20

На суму нарахованого ПДВ складається бухгалтерський запис

Дт 716 Кт 641 – на суму ПДВ

Дт 716 Кт 642 - на суму різниці в цінах

Перераховано в бюджет

Дт 641 Кт 311 та Дт 642 Кт 311

Надійшли гроші від МВО

Дт 301, 311 Кт 375

На суму нестачі, яка не відшкодована винною особою робиться бухгалтерський запис по дебету 072.

Розрахунки з іншими дебіторами

У фінансово-господарській діяльності підприємства ведуть розрахунки по сумам, утриманим із заробітної плати працівників підприємства на користь фізичних осіб і підприємств відповідно до виконавчих документів або рішень судових органів.

Для розрахунків з дебіторами використовується 377 рахунок по дебету якого відображаються розрахунки з орендарями не житлових приміщень, з наймачами квартир і мешканцями гуртожитків за квартирну плату, інші комунально-побутові послуги та послуги зв'язку.

По дебету цього рахунку відображаються отримані підприємством і видані позики банком на будівництво житла і інші операції (або позички молодим сім'ям). Позики видають банки шляхом перерахування коштів на поточний рахунок

Дт 311 Кт 60

Підприємства отримують ссуду з поточного рахунку в касу

Дт 301 Кт 311

Видають працівникові

Дт 377 Кт 301

Здійснене утримання із зарплати працівника

Дт 66 Кт 377

Або надійшли гроші в касу

Дт 301 Кт 377

Відомість 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами також призначена для щоденного обліку руху за рах. 37 “Розрахунки з різними дебіторами” і також є його особовим рахунком. Ця відомість призначена для аналітичного обліку поточної дебіторської заборгованості, що не ввійшла до Відомості 3.1: за виданими авансами, за претензіями, по відшкодуванню заподіяних збитків, за позиками членів кредитних союзів, заборгованість підзвітних осіб тощо. Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, по видах заборгованості, строкам її виникнення і погашення.

На окремих субрахунках рах. 37 ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за виданими авансами , нарахованими доходами, за претензіями, по відшкодуванню заподіяних збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями.

Підсумки граф 16-21 (“Усього по рахунку 37”) Відомості 3.2 переносяться до графи 6 розд. І Журналу 3. Сальдо на кінець місяця за кожним дебітором переноситься з граф 23 і 24 Відомості 3.2 поточного місяця до граф 5 і 6 Відомості 3.2 наступного місяця. Сальдо рах. 37 може бути як активним, так і пасивним.

 

Доходи майбутніх періодів

Одним з видів зобов'язань є доходи, отримані аван­сом (так звані доходи майбутніх періодів). У разі, коли підприємство отримує грошові кошти авансом за на­дання товарів або послуг у майбутньому, у нього ви­никає зобов'язання (гроші отримано, а доход ще ні). Це зобов'язання свідчить про необхідність підприємству поставити товари або виконати послуги в рахунок авансу, отриманого від покупця.

Слід відрізняти аванси, отримані від доходів май­бутніх періодів. Доходи майбутніх періодів виникають у момент отримання авансів за товари або послуги, реалізація яких буде здійснюватися поступово протя­гом певного періоду часу.

Прикладами таких доходів можуть бути: орендна плата, отримана авансом, продукція, оплачена авансом, пе­редоплата за передплату журналів, газет та ін.

У момент отримання авансу за товари, роботи, по­слуги, реалізації яких ще не було, підприємство не може відобразити доход, оскільки при його нараху­ванні в подібній ситуації буде порушуватися принцип нарахування. У зв'язку з цим отримана сума відобра­жається у складі доходів майбутніх періодів.

Відповідно, у момент здійснення реалізації (коли доход реально отримано) рахунок доходів майбутніх періодів дебетується, що зменшує зобов'язання підприємства, а рахунок відповідного реального до­ходу кредитується, що збільшує доходи даного звітного періоду.

Приклад. 1 січня 2000 р. підприємство А отримало орендну плату за шість місяців у сумі 3600 грн.

31 березня (останнє число звітного кварталу) підприєм­ство зробить запис, що відображає частину доходу, який відноситься до даного звітного кварталу.

№ п/п Найменування операції Бухгалтерський запис Сума, грн
Дт Кт
Отримано на розрахунковий рахунок орендну плату авансом на шість місяців
Відображено податкове зобов'язання з ПДВ із суми отриманого авансу
Частину орендної плати, що припадає на звітний квартал, відображено у складі доходу звітного періоду
Відображено суму ПДВ, раніше включену до складу податкового зобов'язання
Віднесено дохід від операційної оренди за рахунок фінансових результатів

 

У результаті записів, зроблених у таблиці 7, за рахунком 69 "Доходи майбутніх періодів" на початок другого кварталу утворилося сальдо у сумі 1800 грн. Ця сума повинна відображатися за рядком 630 пасиву балансу у складі квартальної звітності.

У свою чергу, у звіті про фінансові результати за перший квартал збільшилася стаття іншого операційного доходу на суму 1500 грн.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.007 с.)