Аудиторський висновок по фінансовій звітності може бути модифікований, але при цьому залишатися «безумовно-позитивним» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудиторський висновок по фінансовій звітності може бути модифікований, але при цьому залишатися «безумовно-позитивним»Аудиторський висновок по фінансовій звітності може бути модифікований, але при цьому залишатися «безумовно-позитивним»

Аудиторський «безумовно-позитивний» висновок вважається модифікованим, якщо до нього додається пояснювальний параграф або якщо думка аудитора не є безумовно-позитивною

2.Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність за умови:

А. Якщо в ній працює хоча б 1 сертифікований аудитор

3.Аудиторський ризик - це:

А. Ризик того, що аудитор може зробити неправильний висновок у результаті перевірки навіть при дотриманні усіх вимог до здійснення аудиту;

4.Аудиторська вибірка (вибіркова перевірка) означає:

Б) виконання аудиторських процедур стосовно менш ніж 100 % бухгалтерських записів або показників фінансової звітності, які дозволяють аудитору отримати аудиторські докази і оцінивши окремі характеристики відібраних даних розповсюдити дієвість цих доказів на всю сукупність даних;

5. Аудиторська діяльність – це:

А) підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших послуг;

6. Аудитор виявив, що у вересні 200Х р. при прийманні матеріалів були виявлені розбіжності між її фактичною кількістю і даними супровідних документів постачальника. В зв’язку з цим комісією був складений акт по приймання матеріалів. Оцінка аудитором дій:


А) додатково слід ще скласти прибутковий ордер для оформлення приходу матеріалів

7. Аудитор здійснює послугу бух.супроводження у зв*язку з ліквідацією під-ства роздрібної торгівлі. Чи повинен аудитор поставити перед керівництвом вимогу проведення інвентаризації ОЗ, НА, ТМЦ, ГК, документів та розрахунків?

Так, проведення інвентаризації є обов*язковим

8. Абсолютна впевненість в аудиті недосяжна внаслідок впливу таких чинників, як необхідність судження, використання тестування, обмеження, властиві будь-яким системам бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, а також через те, що більшість свідчень, які може отримати аудитор, є за своїм характером радше переконливими, ніж остаточними.(МСА 120)

В

1. Вимоги до кваліфікації внутрішнього аудитора визначаються :

Б) вимогами керівництва підприємства, які запрошують на роботу внутрішніх аудиторів;

2. Видачу сертифіката аудитора в Україні здійснює:

АПУ

3.Всі аудиторські фірми і аудитори повинні бути внесені до:

Реєстру аудиторських фірм і аудиторів

4. Ви встановили, що усі розрахунково-платіжні відомості містять підпис керівника підприємства. У Існуванні якого виду контрольних процедур ви переконались:


Санкціонування

5.Встановлення облікової політики для подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій:

Не вважається зміною облікової політики

Д

1. До робочих документів постійного використання відносяться:

А) засновницькі документи, довгострокові контракти, список директорів, інформація про довгострокові активи;

2. Для формулювання аудиторського висновку аудитору необхідно:

В) зібрати достатню кількість аудиторських свідчень;

3.До якої групи робочих документів слід віднести результати тестування системи внутрішнього контролю та результати підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку:

А) до поточних робочих документів ;

4. До якого числа подається Звіт аудиторської фірми / аудитора про виконані роботи, надані послуги в АПУ:

А) не пізніше 15 березня після закінчення звітного року;

5. До функцій внутрішнього аудитора не включається:

Б Висловлення аудиторської думки стосовно фінансової звітності

Для кого з вказаних суб’єктів аудит є обов’язковим

ТзОВ;

7. Де обов’язково повинна зареєструватись аудиторська фірма, крім загальновідомої реєстрації суб’єктів господарювання:

в Аудиторській палаті України

8. Для аудитора важливо впевнитись в тому, що генеральна сукупність є:

такою, що відповідає меті процедури вибірки + повною, якщо аудитор має намір використовувати вибірку для надання висновку щодо ефективності функціонування с-м БО та вн.контролю за звітний період

9. Для формулювання аудиторського висновку Вам необхідно:

зібрати достатню кількість аудиторських свідчень

10. Для якого з вказаних суб'єктів обов'язковою є аудиторська перевірка:

ПАТ, підприємств-емітентів облігацій ,банків, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, для інших небанківських фінансових установ, які залучають кошти громадян або здійснюють торгівлю цінними паперами, бірж, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок. для засновників, крім фізичних осіб, ПАТ при їх створенні, щодо їх спроможності здійснити внески до статутного фонду

11. До функцій внутр.аудитора не включається:

перевірка економічності та продуктивності діяльності суб*єкта господарювання

12. До принципів етики аудитора не відносяться:

принципи етики: незалежність, компетентність, конфіденційність, об’єктивність, чесність.

13. До ауд. процедур не відноситься:

Планування

14. До фундаментальних принципів Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ не відносяться:Обачність та нейтральність.15. До завдання з надання високого рівня впевненості належить:Аудиторська перевірка фінансової звітності З

1. Згідно МСА аудитор не може отримати абсолютну впевненість, оскільки існують обмеження, властиві аудиторській перевірці, які впливають на можливості аудитора виявити суттєві викривлення. Це є наслідком дії певних чинників, до яких не відноситься:

Обмеженість

2. Завдання з підготовки інформації має на меті:

підготовку інформації на замовлення аудитору з використанням бухгалтерського досвіду

3.Згідно МСА 210 документ, що містить погоджені умови на проведення завдання з огляду, це:

Лист – зобов’язання

4.Значні операційні збитки або значне зменшення вартості активів, що використовуються для генерування грошових потоків, що виявлені в ході аудиторської перевірки, породжують в аудитора значні сумніви щодо:

Припущення про безперервність діяльності підприємства

5. Значні сумніви щодо безперервності діяльності є підставою для формулювання: Суттєвий фактор, який стосується проблеми безперервності підприємства є підставою для включення пояснювального параграфу до безумовно-позитивного висновку.

За неналежне виконання аудитором професійних обов,язків АПУ може застосовувати такі види стягнень

В. попередження, призупинення дії сертифіката (1р), анулювання сертифіката шляхом його відкликання

7. За наявності яких обставин а.фірма може відмовити замовнику у проведенні аудиту

якщо керівництво обмежує доступ до інформації

Граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час

23. Згідно П(с)бо 6 Подія після дати балансу

Подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

24. Згідно Розділу 8 Кодексу етики професійних бухгалтерів на незалежність аудитора не впиливають:

На незалежність потенційно впливають загрози власного інтересу, власної оцінки, захисту, особистих та сімейних стосунків і тиску.

25.Згідно МСА 200 аудитор повинен планувати і проводити аудиторську перевірку з професійним скептицизмом. При цьому професійний скептицизм означає, що аудитор:

критично оцінює обґрунтованість отриманих аудиторських доказів та очікує на виявлення аудиторських доказів, які ставлять під сумнів достовірність документів чи пояснень управлінського персоналу;

26. Згідно з Міжнародним стандартом аудиту 700 "Аудиторськийвисновок" дата завершення аудиту - це дата: коли висновок аудитора передають клієнтові

 

О

1. Оцінюючи доречність припущення про безперервність діяльності, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо близького майбутнього принаймні:

Яке має становити принаймні 12 місяців з дати затвердження фінансових звітів, але не обмежуватися ними.

2. Особливості модифікації висновку незалежного аудитора наведено у :

МСА 701 "Модифікація висновку незалежного аудитора"

Суттєвість - це

Б. максимально допустимий розмір помилкових або пропущених сум у фін.звітності, якими аудитор може знехтувати

Інформація є суттєвою, якщо

її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Суттєвість залежить від обсягу статті та помилки, допущеної за певних обставин у зв’язку з пропуском чи неправильним відображенням. У п. 3 П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” суттєвою вважають інформацію, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності

Я

1. Який період зберігання документації із завдання відповідно до Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 „Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг":

Не менше 5-ти років.

2.Яке посилання слід зробити, відповідно до МССП 4410 «Завдання з підготовки інформації», на кожній сторінці фінансової інформації, яка підготовлена аудитором:

підготовка без проведення аудиту

3.Яку з вказаних ситуацій можна кваліфікувати як незгоду аудитора при формуванні аудиторського висновку:

Надання умовно-позитивного (несуттєва незгода) або негативного (суттєва незгода) висновку. Приклади незгоди: відхилення від вимог положень про стандарти бухгалтерської практики та фінансової звітності; застосування неприйнятних систем та способів обліку; розходження у думці щодо відповідності фактів або сум у фінансовій звітності даним обліку; непогодження зі ступенем та способом відображення фактів у обліку та звітності; порушення чинного законодавства; облікова політика не відповідає загальноприйнятим принципам обліку; невідповідність даних поточного обліку та Головної книги показникам фінансових звітів

4. Якими видами діяльності дозволяється займатися аудитору:

А. Наданням аудиторських послуг

5. Які елементи є складовими частинами моделі аудиторського ризику:

Б. Ризик контролю, властивий ризик, ризик невиявлення помилок

Аудиторський висновок по фінансовій звітності може бути модифікований, але при цьому залишатися «безумовно-позитивним»

Аудиторський «безумовно-позитивний» висновок вважається модифікованим, якщо до нього додається пояснювальний параграф або якщо думка аудитора не є безумовно-позитивною

2.Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність за умови:

А. Якщо в ній працює хоча б 1 сертифікований аудитор

3.Аудиторський ризик - це:

А. Ризик того, що аудитор може зробити неправильний висновок у результаті перевірки навіть при дотриманні усіх вимог до здійснення аудиту;

4.Аудиторська вибірка (вибіркова перевірка) означає:

Б) виконання аудиторських процедур стосовно менш ніж 100 % бухгалтерських записів або показників фінансової звітності, які дозволяють аудитору отримати аудиторські докази і оцінивши окремі характеристики відібраних даних розповсюдити дієвість цих доказів на всю сукупність даних;

5. Аудиторська діяльність – це:

А) підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших послуг;

6. Аудитор виявив, що у вересні 200Х р. при прийманні матеріалів були виявлені розбіжності між її фактичною кількістю і даними супровідних документів постачальника. В зв’язку з цим комісією був складений акт по приймання матеріалів. Оцінка аудитором дій:

А) додатково слід ще скласти прибутковий ордер для оформлення приходу матеріалів

7. Аудитор здійснює послугу бух.супроводження у зв*язку з ліквідацією під-ства роздрібної торгівлі. Чи повинен аудитор поставити перед керівництвом вимогу проведення інвентаризації ОЗ, НА, ТМЦ, ГК, документів та розрахунків?

Так, проведення інвентаризації є обов*язковим

8. Абсолютна впевненість в аудиті недосяжна внаслідок впливу таких чинників, як необхідність судження, використання тестування, обмеження, властиві будь-яким системам бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, а також через те, що більшість свідчень, які може отримати аудитор, є за своїм характером радше переконливими, ніж остаточними.(МСА 120)

В

1. Вимоги до кваліфікації внутрішнього аудитора визначаються :

Б) вимогами керівництва підприємства, які запрошують на роботу внутрішніх аудиторів;

2. Видачу сертифіката аудитора в Україні здійснює:

АПУ

3.Всі аудиторські фірми і аудитори повинні бути внесені до:

Реєстру аудиторських фірм і аудиторів

4. Ви встановили, що усі розрахунково-платіжні відомості містять підпис керівника підприємства. У Існуванні якого виду контрольних процедур ви переконались:

Санкціонування

5.Встановлення облікової політики для подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій:

Не вважається зміною облікової політики

Д

1. До робочих документів постійного використання відносяться:

А) засновницькі документи, довгострокові контракти, список директорів, інформація про довгострокові активи;

2. Для формулювання аудиторського висновку аудитору необхідно:

В) зібрати достатню кількість аудиторських свідчень;

3.До якої групи робочих документів слід віднести результати тестування системи внутрішнього контролю та результати підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку:

А) до поточних робочих документів ;

4. До якого числа подається Звіт аудиторської фірми / аудитора про виконані роботи, надані послуги в АПУ:

А) не пізніше 15 березня після закінчення звітного року;

5. До функцій внутрішнього аудитора не включається:

Б Висловлення аудиторської думки стосовно фінансової звітності

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 754; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.72.122 (0.017 с.)