Тестові завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тестові завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі»Тестові завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі»

1. На яких основних принципах базується державна політика в галузі охорони праці?

1) Пріоритет життя і здоров'я працівників;

2) Повної відповідальності роботодавця за створення безпечних і здорових умов праці;

Усе, що названо в п.п. 1 та 2.

2. Що є складовою законодавства про охорону праці?

Закон України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Кодекс законів про працю України» та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.?????

Конституція України

3) Усе, що названо в п.п. 1 та 2.

3. Які права на охорону праці діють під час укладання трудового договору?

1) Роботодавець повинен під розписку проінформувати працівника про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

2) Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я;

Усе, що названо в п.п. 1 та 2.

4. Якщо умови праці не відповідають вимогам законодавства як повинен діяти працівник?

Відмовитись від дорученої роботи й негайно повідомити про це та відмову безпосереднього керівника або роботодавця.

2) Має право розірвати трудовий договір і отримати вихідну допомогу в розмірі не менше тримісячного

заробітку.

3) Усе, що названо в п.п. 1 та 2.

5. Як законодавство охороняє працю жінок?

1) Жінки користуються рівноправними правами з чоловіками при виконанні любих робіт

Забороняється застосовування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці.

3) Жінки мають право працювати в шкідливих або небезпечних умовах праці, якщо вони не мають

неповнолітню дитину.

6. Хто на підприємстві забезпечує функціонування систему управління охороною праці?

Роботодавець

2) Служба охорони праці

3) Трудовий колектив.

7. Хто відповідає за створення в кожному структурному підрозділі, робочому місці умов праці відповідно до нормативно-правових актів?

1) Керівник підрозділу

Роботодавець

3) Інженер з охорони праці.

8. В яких випадках створюється служба охорони праці?

1) На підприємстві працює більше 20 осіб.

На підприємстві працює більше 50 осіб.

3) Кількість працюючих не впливає, а приймає рішення роботодавець.

9. Основними завданнями служби охорони праці є:

1) Відповідальність за впровадження профілактичних заходів спрямованих на покращення умов праці на підприємстві

Організація проведення профілактичних заходів спрямованих на покращення умов праці.

3) Розробка заходів направлених на покращення умов праці на підприємстві

10. Хто складає звіти з охорони праці за встановленою формою?

1) Бухгалтерія (гол. бухгалтер)

2) Служба кадрів

Служба охорони праці.

11. Хто веде облік, аналіз причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій та заподіяної ними шкоди?

1) Служба кадрів

2) Бухгалтерія

Служба охорони праці.

12. Хто забезпечує належне оформлення і зберігання документації з питань охорони праці?

1) Роботодавець

Служба охорони праці

3) Працівники архіву

13. Хто організовує забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах підприємств?

1) Роботодавець???

2) Служба охорони праці

3) Планово-фінансовий відділ

14. Хто організовує на підприємстві навчання з питань охорони праці?

1) Служба з охорони праці???

2) Відділ кадрів

3) Роботодавець ?відділ охорони праці?

15. Хто забезпечує контроль за своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці?

1) Служба кадрів

2) Бухгалтерія

3) Служба з охорони праці

16. Служба охорони праці має право зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників?

Має право

2) Має право після узгодження з роботодавцем

3) Не має права

17. Відповідно до характеру та місця проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються:

Вступний

2) На робочому місці

3) Вступний і на робочому місці

18. Які документи підтверджують про проходження вступного інструктажу?

1) Реєстрація в журналі

2) Реєстрація в журналі та документі про прийняття на роботу????

3) Реєстрація в трудовій книжці.

19. В яких випадках проводиться цільовий інструктаж?

1) При виконання робіт, що не пов'язані з безпосередніми обов'язками за фахом

2) Під час екскурсій та організації масових заходів

3) Під час ліквідації аварії та виконанні робіт на які оформляється наряд допуск.

20. Які документи повинні бути у керівника підрозділу для проведення інструктажів на робочому місці?

1) Інструкція з охорони праці та журнал реєстрації інструктажів.

2) Копія наказу про зарахування на роботу.

3) Усе, що вказано в п.п. 1 та 2.

21. Терміни проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб.

1) При призначенні на посаду.

Раз на три роки.

3) Усе, що вказано в п.п. 1 та 2.

22. Хто визначає які інструкції повинні розробляться для працівників підприємства?

1) Роботодавець

Служба охорони праці з керівниками підрозділів

3) Хто відзначений в п. 1 та 2

23. Хто розробляє інструкції з охорони праці для працівників підрозділу?

1) Спеціаліст служби охорони праці

Керівник підрозділу

3) Спеціаліст відповідно наказу роботодавця.

24. Які розділи повинна мати інструкція?

1) Загальні положення, вимоги безпеки до виконання робіт

Загальні положення, вимоги безпеки перед початком роботи, вимоги безпеки під час виконання роботи, вимоги безпеки після закінчення роботи, вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

3) Структура визначається в наказі роботодавця.

25. Хто забезпечує необхідну кількість затвердженими інструкціями підрозділ?

1) Служба кадрів

Служба охорони праці

3) Керівництво підрозділу.

26. Термін перегляду інструкцій підприємства для робіт з підвищеною небезпекою?

1) Не рідше одного разу на 5 років

Не рідше одного разу на 3 роки

3) Щорічно

27. За якими напрямками здійснюється планування робіт з охорони праці на підприємстві?

1) Перспективне планування

2) річне планування

Оперативне.

28. Як проводиться річне планування заходів з охорони праці?

1) Наказом роботодавця

2) Заходами в «Колективному договорі»

3) Прийняттям «Угоди з охорони праці»

29. Хто організує проведення розслідування нещасних випадків на виробництві?

1) Керівник підрозділу де стався нещасний випадок

2) Служба охорони праці

Роботодавець

30. Які акти складаються за результатами розслідування н/в пов'язаного з виробництвом?

1) За формами Н-1, Н-5, НВП

За формами Н-1, Н-5

3) За формами Н-5, НВП

31. Що відноситься до шкідливих виробничих факторів?

Фактори середовища і трудового процесу, вплив яких на працюючих за певних умов можуть викликати професійне захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, тощо.

2) Фізичні, хімічні, біологічні фактори

3) Фактори трудового процесу (важкість та напруженість праці)

32. Яка основна мета атестації робочих місць за умов праці?

1) Виявлення на робочих місцях шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

2) Розробка комплексних заходів щодо оптимізації рівня гігієни і безпеки

Регулювання відносин між роботодавцем та працівниками у реалізації пільгового пенсійного забезпечення, а також пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах.

33. Яка періодичність проведення атестації?

1) Визначається у колективному договорі

Не рідше одного разу на 5 років

3) Не рідше одного разу на 10 років

34. В якому документі наведено обсяг робіт на підприємстві по проведенню атестації?

В постанові Кабінету Міністрів України №442 від 1.08.1992 р.

2) В наказі керівника підприємства

3) В плані роботи комісії, який затверджується роботодавцем.

35. Який документ підтверджує перелік робочих місць з шкідливими та небезпечними умовами праці?

1) «Карта умов праці»

2) Результати замірів показників шкідливих і небезпечних виробничих факторів які оформлені протоколами згідно Державних стандартів

3) Наказ по підприємству

36. Який фактор впливає на наслідки електроушкодження організму людини?

1) Напруга

Електричний опір людини

3) Сила струму

37. Як часто проводиться перевірка знань для персоналу, який обслуговує діючі електроустановки?

1) Один раз в півріччя

2) Один раз на рік

3) Один раз в три роки

38. Скільки установлено кваліфікаційних груп по електробезпеці?

1) 3 групи

Груп

3) 7груп

39. Які посудини під тиском підлягають реєстрації в експертно-технічному центрі?

А,Б

45. Які автоматичні установки пожежогасіння використовуються для офісів?

Дренчерні

Спринклерні

3) «САМ-6»

46.В який термін проводиться повторний інструктаж з пожежної безпеки?

1) Один раз в 3 місяці

Один раз в півроку

3) Один раз на рік

47. Хто здійснює керівництво організацією адміністративно-громадського контролю на підприємстві?

1) Служба охорони праці з головою комітету профспілки

Тестові завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі»

1. На яких основних принципах базується державна політика в галузі охорони праці?

1) Пріоритет життя і здоров'я працівників;

2) Повної відповідальності роботодавця за створення безпечних і здорових умов праці;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.035 с.)