ТОП 10:

Инфопедия — категория Философия: 10 Страница

Материала по категории - Философия на сайте Инфопедия всего: 34478 страниц.

Философия - 10 Страница

Социальная работа как опредмечивание социального долга Долг и ответственность социального работника перед своей профессией Долг и ответственность социального работника перед клиентом Долг и ответственность социального работника перед самим собой Социальный тип личности и социальная работа Единство и противоречия долженствования социального работника Основные типы деонтологических конфликтов в социальной работе Деонтологические подходы к разрешению конфликтов Детерминанты развития деонтологии социальной работы Общие тенденции развития философской этики, деонтологии и этики социальной работы Ориентиры развития государства Ценностные ориентации современного российского общества Тенденции развития профессиональной социальной работы в России Тенденции развития профессиональной социальной работы за рубежом Основной вектор развития деонтологии Чувственное, эмпирическое и теоретическое познание Философия и политическая экономия Идея общественно-исторической Правосознание и его культура, правовое послушание Тема 1. Философия: место и роль в жизни общества и человека Конфуцианство: взгляды Конфуция, Мэн-Цзи, Сюнь-Цзи Даосизм. Трактат Лао-Цзи «Дао Дэ Цзин» Онтология, гносеология и этика джайнизма Антропологический поворот в философии Древней Греции: Сократ и Софисты. Ф. Бэкон и его программа восстановления наук Взгляды Т. Гоббса и Дж. Локка. Тема 2. Філософія Середньовіччя, Відродження та Нового часу Онтологічні проблеми у новочасній філософії знаходять своє місце у роздумах мислителів про першооснову всього сущого (субстанцію). Гегель довів раціоналістичну традицію у новочасній філософії до логічного завершення, поклавши в основу своєї філософії Формується низка принципово нових течій у філософії. Чи справді «все розумне – дійсне, все дійсне - розумне»? Як «база даних» значень предмета, які перебувають у свідомості «до будь-якого особистого досвіду». Основною формою життєдіяльності людини є дія. У філософії сформувалося два підходи до сутності людини: субстанційний та функціональний. Кожне суспільство тримається на консенсусі Утрата значущості всіх традиційних цінностей. Людство як єдиний суб’єкт світової історії – порожня абстракція. Пробудження духу й було початком загальної історії людства. А тим більше життям суспільства як цілого. Філософська думка Руси-України Філософія Григорія Сковороди. Філософська думка України в XIX - XX ст. Тема І. Предмет філософії та її формування Віктор Леонтійович Петрушенко Історія світової філософії. Фундаментальні проблеми філософії. Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія. Завершальний цикл розвитку античної філософії: школи, ідеї, представники Всі люди є рівними перед Богом. ХАРАКТЕРНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ ФІЛОСОФІЇ УПРАВЛІННЯ ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ Екологічні проблеми сучасності СВІТОГЛЯД І ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ДІЙСНОСТІ Основні змістовні підсистеми філософських знань Суспільна свідомість і соціальна філософія ФІЛОСОФІЯ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ НЕЮ ІСНУЮЧІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЧИ ІСНУЄ УПРАВЛІННЯ У ПРИРОДНИХ СИСТЕМАХ? Особливості управління в технічних системах Особливості управління в соціальних системах Філософія і сутність управління в системі підготовки управлінських кадрів ЧИ ДІЙСНО МОЖНА ВВАЖАТИ УПРАВЛІННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЮ ВЛАСТИВІСТЮ ОБ'ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ? ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Поняття системи і класифікація систем Предмет філософії управління ПОНЯТТЯ ФІЛОСОФІЇ УПРАВЛІННЯ В ШИРОКОМУ І ВУЗЬКОМУ РОЗУМІННІ Розділ 4 Філософські аспекти взаємозв'язку управління та інформації ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ПРИЧИННІСТЮ, ВИЗНАЧЕНІСТЮ, ІНФОРМАЦІЄЮ ТА УПРАВЛІННЯМ ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗДІЛ 5 Соціальне управління як визначальна умова існування і розвитку суспільства ГЕНЕЗИС СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО СОЦІАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ТА УПРАВЛІННЯ ОСНОВНІ ЕТАПУ РОЗВИТКУ НАУКИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІСЦЕ І РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СОЦІУМУ ПЕРЕДУМОВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ УЯВЛЕНЬ ПРО СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПОТРЕБИ В УДОСКОНАЛЕННІ УПРАВЛІННЯ І СВІТОВИЙ РОЗВИТОК ПРИРОДА І СУТНІСТЬ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ СУПЕРЕЧНОСТІ УПРАВЛІННЯ В СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДА ЛОГІКИ В КОНТЕКСТІ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛОГІКИ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ФІЛОСОФІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ МЕТОДОЛОГІЇ ЦІЛІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНОМЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦИФІЧНІ ПРИНЦИПИ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Філософія і світогляд. Структура світогляду. Принципи діалектики надають її змісту характеру єдиного цілого, перетворюють закони і категорії діалектики в струнку систему. Географічний детермінізм Монтеск’є Отже, особистості, соціальні групи, народні маси, покоління є суб'єктами розвитку суспільства. Такими суб'єктами є і етносоціальні спільності людей. Рене Декарт Метафізичні розмисли // - К.: “Юніверс”. - 2000. - С. 22 – 33. РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. ВЧЕННЯ ПРО БУТТЯ РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. ВЧЕННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ПРО ДОРОГОВКАЗ ДО ВІДКРИТТЯ ВСІХ ЧИСТИХ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНИЙ ДОРОГОВКАЗ ДРУЖЕСКИЙ РАЗГОВОР О ДУШЕВНОМ МИРЕ. ЧИ Є ОНТОЛОГІЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЮ? Типи світогляду в метафізиці Шинкарук, Володимир Іларіонович Cassirer Ernst. An eassay on man. Nav Haven, 1947. – P. 79 – 108. ПРО ВІДНОШЕННЯ РЕАЛЬНОГО ТА ІДЕАЛЬНОГО В ПРИРОДІ. До історії нової філософії (Мюнхенські лекції). ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ – ЦЕ ГУМАНІЗМ. Технічний прогрес i межі росту Побічні ефекти технічного прогресу Вернадський, Володимир Іванович ФРАГМЕНТИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЄЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ БІОГРАФІЇ. ІНСТИНКТИ ТА ЛЮДСЬКІ ПРИСТРАСТІ. Вибрала і впорядкувала (переклад з російської мови) к.ф.н., доц. Сайтарли І.А. П.65. Обернена зворотна співвіднесеність феноменології із нею самою. І. ПРО РІЗНИЦЮ МІЖ ЧИСТИМ І ЕМПІРИЧНИМ ЗНАННЯМ VII. ІДЕЯ ТА ПОДІЛ ОКРЕМОЇ НАУКИ, ЗВАНОЇ КРИТИКОЮ ЧИСТОГО РОЗУМУ Істина як процес. Конкретність істини ІНДИВІДУАЛЬНЕ І СУСПІЛЬНЕ ПІЗНАННЯ ФАКТ, ВІРА, ІСТИНА І ПІЗНАННЯ ПОРЯДОК ІЗ ХАОСУ: НОВИЙ ДІАЛОГ “ЛЮДИНИ З ПРИРРОДОЮ”. СТРУКТУРА НАУКОВИХ РЕВОЛЮЦІЙ. НА ШЛЯХУ ДО НОРМАЛЬНОЇ НАУКИ МОВА ЯК ГОРИЗОНТ ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ ОНТОЛОГІЇ. Ганс-Ґеорг Ґадамер Мова як горизонт герменевтичної онтології. // Істина і метод. – К.: “Юніверс”. – 2000. С. 407 – 421. ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ТРАКТАТ. МОДЕЛЬ ПРИЙДЕШНЬОГО КОНФЛІКТУ ПРИХІД ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА. ВИМІРИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА Геометричний і соціальний простір Інтенсивність (або швидкість) і всезагальність вертикальної соціальної мобільності. Демократія і вертикальна соціальна мобільність Політична передмова 1966 року ЖИТТІ ЛЮДИНИ, ЗГІДНО З УЧЕННЯМ СЛОВА БОЖОГО. Гегель, Георг Вільгельм Фрідріх І КОМУНІЗМ ЯК СОЦІАЛІЗМ, ЩО ЗБІГАЄТЬСЯ З ГУМАНІЗМОМ. ПРОТЕСТАНТСЬКА ЕТИКА І ДУХ КАПІТАЛІЗМУ. Розділ 1. Про ситуацію людини в кінці історії Розділ 7. Шляхи і манівці соціалізованості ЧОМУ ЦАРСТВО ДАРІЯ, ЗАВОЙОВАНЕ ОЛКСАНДЕРОМ, Про початки політичних суспільств. СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ВІДКРИТОСТИ – ТРИ РЕВІЗІЇ. ЗМІНА ТЕОРЕТИЧНИХ МЕЖ. ВСТУП. ТАБЛИЦІ. СМИСЛ ЧИСЕЛ. ПРОБЛЕМА СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ. МАКРОКОСМ. КАРТИНА ДУШІ І ПОЧУТТЯ ЖИТТЯ. ГРА Й ЗМАГАННЯ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ІГРОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ Материал к теме №5. Средневековая философия Материал к теме № 1. Предмет философии. Место и роль философии в обществе Материал к теме №2. Индийская философия Неортодоксальные философские Ортодоксальные философские системы: «Санкхья», «Ньяя», «Йога», «Миманса», «Вайшешика», «Веданта» Перечень возможных тестовых вопросов по данной теме на ПГК Генезиса Китайской философии Материал к теме № 4. Античная философия Метафизические проблемы в космологических и антропологических учениях Демокрита, Платона и Аристотеля Особенности, специфические черты и основные этапы генезиса средневековой философии Христианская философия зрелого и позднего средневековья. Фома Аквинский и другие представители поздней схоластки Материал к теме № 6. Философия эпохи Возрождения и Реформации (XIV -XVI вв.) Натурфилософские концепции эпохи Возрождения (Бруно, Николай Кузанский, Кардано, Телезио, Парацельс и др.) Эпохи Возрождения (Н. Макиавелли, Т. Мор, Т. Кампанелла и др.) Материал к теме № 7. Философия Нового времени и эпохи Просвещения (XYII - ХYIII вв.) И. Кант – основоположник немецкой классической философии. Трансцендентальный идеализм, агностицизм и дуализм Канта Философия тождества» Шеллинга Антропологический материализм Л. Фейербаха Духовной субстанции восприятия, проблема причинности, этика и эстетика Материал к теме №10. Марксистская философия и постклассическая Западная философия конца Х1Х-ХХ вв. Перечень возможных тестовых вопросов на ПГК Материал к теме №11. Развитие казахской философской и социально-политической мысли Философские и социально-политические воззрения Шокана Валиханова, Абая Кунанбаева и Шакарима Кудайбердиева Казахские мыслители начала XX в.: С.Торайгыров, А.Байтурсынов, М.Дулатов. Партия «Алаш» и алашординцы Перечень возможных вопросов по теме на ПГК Материал к теме №12. История русской философской мысли (X-XX вв.) Понятие бытия и субстанции. Категории материи, ее атрибуты и формы. Уровни организации живой и неживой материи Механизмы проявления сознания. Материал к теме №14. Диалектика и Метафизика Познание как процесс. Уровни и формы познания. Диалектика абсолютной и относительной истин. Основные методы и формы научного познания Система. Понятие культуры. Культура и цивилизация: общность и различие между ними Философия истории и человека Философия: Учебник для вузов Эволюция представлений о предмете философии Генезис философии в Древней Греции Материалистическая и идеалистическая трактовка бытия Этические учения стоиков и Эпикура Средневековая философия как синтез христианского учения и античной философии Фома Аквинский – систематизатор средневековой схоластики. Номиналистическая критика томизма Специфика средневековой схоластики Глава 3. Развитие западноевропейской философии в XV-XVIII веках Научная революция и философия XVII века Глава 4. Немецкая классическая философия Наукоучение Фихте и натурфилософия Шеллинга Глава 5. Становление иррационалистической философии Иррационалистическое учение Ницше Классический философский марксизм Глава 1. Общие черты и особенности Общая характеристика и основные представители философии жизни Ч. Пирс как основоположник прагматизма Радикальный эмпиризм У. Джеймса Становление логического позитивизма Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна Философия арифметики» и «Логические исследования» Э. Гуссерля Феноменология как фундаментальная онтология Проблема «других я». Интерсубъективность Проблема судьбы европейской культуры Основные черты и особенности структурализма Проблемы культуры и языка в философии К. Леви-Строса Концепция общества и культуры Р. Барта Постмодернизм как духовное состояние, образ жизни и философия Концепция деконструктивизма Ж. Дерриды Ж. Лиотар: постмодерн как неуправляемое возрастание сложности Теория «знания-власти» М. Фуко Общество всеобщей коммуникации» Дж. Ваттимо Неопрагматистская версия постмодернизма Р. Рорти Глава 1. Начало русской философской мысли Глава 2. Философия в России XVIII века Особенности развития философских идей в России в первой половине XIX века Философия истории П. Я. Чаадаева Идеи материализма и социализма Философия В. С. Соловьева и С. Н. Трубецкого Консервативные теории Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева И. А. Ильин: философия политики Становление советской философии Новые тенденции в философских исследованиях (1960-1980 гг.) Философские исследования в современной России Эволюция представлений о бытии Структурная организация бытия Диалектика бытия: принцип развития Многообразие пространственно-временных уровней бытия Информационное взаимодействие как генетическая предпосылка сознания Сознание как необходимое условие развития культуры Структура знания. Чувственное и рациональное познание Понятие как основная форма рационального познания Творчество и интуиция. Объяснение и понимание Специфические черты научного познания Строение и динамика научного знания Логика, методология и методы научного познания Природа, сущность и существование человека Человек как деятельное и творческое существо Смысл жизни и назначение человека Общество, история и культура Глава 2. Основные сферы жизнедеятельности общества Ценности и их особая роль в жизни общества Сфера управления общественными процессами Теории постиндустриализма и информационизма Социальные последствия перехода к постиндустриализму Понятие культуры, ее сущность и основные функции Проблема соотношения культуры и цивилизации Взаимосвязь культуры и экономики Взаимоотношения идеологии с философией и наукой Либертарно-юридический тип праволонимания и философии права Религия, философия религии, религиоведение Почему человек верит в Бога? Религиозная вера и рациональность Точки соприкосновения и расхождения Философия в современном мире Тема 2. Философские взгляды А. Шопенгауэра (6 ч.) ГЛАВА I. ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ ПРИ СВЯТОМ КОНСТАНТИНЕ ВЕЛИКОМ Религиозно-нравственное состояние иудейского народа Благовестнические труды других святых апостолов Во II и III веках в Европе, Африке и Азии Отношение языческого мира к христианству
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.03 с.)