ТОП 10:

Инфопедия — категория Философия: 42 Страница

Материала по категории - Философия на сайте Инфопедия всего: 34478 страниц.

Философия - 42 Страница

Вчення про ідеї та теорія пізнання Платона. Емпірична філософія Ф. Бекона. Філософія життя” (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше). Схоластика: проблема статусу універсалій Проблема можливостей пізнання:сенсуалістична теорія пізнання Локка, скептицизм та агноцистизм Д.Юма, ідеалістичний сенсуалізм Берклі. Поняття постіндустріального суспільства Д.Белл, Г.Маркузе Діалог Платона «Федон»: відношення душі і тіла. По підготовці і написанню реферату для складання кандидатського іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів Друкується за рішенням Вченої ради Вінницького національного аграрного університету, протокол № від 2012 року. Підбір та опрацювання літератури ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕФЕРАТУ Т. 1: Сутність філософії та її роль в суспільстві Т. 5.: Антропологія (філософія людини) ЗМ 2 (Т. 7-9). Практична філософія Т. 9.: Філософія суспільства Семінар: Філософський аналіз права Т.13: Філософія Нового Часу і Просвітництва Т. 14: Класична німецька філософія Перелік питань до другого залікового кредиту Модуль1.Світовий історико-філософський процес. Виникнення і розвиток некласичних філософських Модуль 2.Теоретичний курс філософії. Філософське розуміння суспільства Індивідуальне навчально-дослідне завдання. Тема 1.СПЕЦИФІКА ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ Лише як гносеологічну категорію матерію розглядає Тестові завдання до теми «Наукове пізнання» Становл і розвиток філософії Стародавньої Індії Ортодокс філософ с-ми Старод Індії. Осн риси та етапи розв античної ф-фії. Раціоналізм і дуалізм філос. поглядів Декарта. Метод і система філософії Гегеля. Філософія життя» ( Шопенгауер. Ніцше) Філос. думка Київської Русі. Матерія та її основні форми руху. З-н переходу кількісних змін у якісні. Чуттєве пізнання та його форми Правова та моральна свідомість. Поняття цінностей, їх роль у сусп.-ві. Поняття наука. Класифікація наук. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення. Основні істор етапи розвитку логіки. Логічна операція поділу понять Правила поділу понять Правила та можливі помилки аргументації. Християнство: основи віровч і культу. Світогляд як духовно-практичний феномен Філософія. Її предмет та функції Філософія стародавніх Греції і Риму Проблема субстанції у філософії ХУН ст. Екзистенціальна філософія та її різновиди Філософія періоду Відродження Філософія в Києво-Могилянській академії, Філософські ідеї Т. Г. Шевченка Єдність матерії, руху, простору, часу Виникнення і природа свідомості Закон єдності та боротьби протилежностей Одиничне, особливе і загальне Проблема пізнання у філософії Єдність чуттєвого і раціонального, логіки та інтуїції у пізнанні Специфіка, рівні, форми і методи наукового пізнання Методологія наукового пізнання ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ СУСПІЛЬСТВА Діяльність як спосіб існування соціального Найважливіші характеристики складових географічної оболонки Екологія та екологічні проблеми в Україні Історичні типи відтворення населення. Закон Мальтуса Філософія історії: предмет і напрямки Історичний процес як множина цивілізацій Монадологічне розуміння цивілізацій Суб'єкти суспільного розвитку Соціально-етнічні спільноти людей та тенденції їхнього розвитку Етносоціальна культура як чинник гармонізації національних і міжнаціональних відносин Людина, індивід, особистість. Поняття суспільного виробництва Сутність науково-технічної революції Сутність, структура та функції політичної системи Національна держава і громадянське суспільство Політична свідомість і політична культура як елементи політичної системи Суспільна психологія й ідеологія Особливості духовної культури суспільства Виміри цінностей людського буття Закономірності розвитку науки Синтезуюча природа творчості Поняття соціального передбачення і прогнозування майбутнього Людство на шляху до нової цивілізації Тема 8: Посткласична філософія (6 год.) Предмет философии. Место и роль философии в культуре Человек как объект философского осмысления Качества и социальные типы личности Нравственные, эстетические, религиозные ценности и их роль в человеческой жизни Философия о смысле жизни человека Закон и закономерность. Детерминизми индетерминизм. Волюнтаризм и фатализм Наука и техника. Закономерности развития техники. Философия техники Политическая организация общества. Государство как важнейший элемент политической системы общества Законы диалектики. Закон единства и противодействия противоположностей ЗМ 1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві Тема 2. Філософська парадигма Стародавнього Сходу Тема 14. Філософські ідеї у культурі Київської Русі. Розділ І. Історія філософії як основа філософсько-методологічної культури. Національне буття в контексті державотворення. ТЕМА 1.1. ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ ТЕМА 1.6. СУЧАСНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ ТЕМА 2.4. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ ТА СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ Тема 3. Специфіка філософського освоєння дійсності. Тема 15. Філософія I. Канта. Тема 27. Філософія України доби бароко. Києво - Могилянська академія. Тема 10. Пізнання як проблема філософії. Тема 1.1. Специфіка філософського освоєння дійсності. Предмет та функції філософії. Тема 2.1. Буття як реальність та його форми Тема 5.2. Науковий етап пізнання та його форми. Проблема істини МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ III. Программа лекционного курса Введение. Философия и жизненный мир человека Тема 2. Исторические типы классической философии Тема 3. Становление и основные стратегии развития постклассической философии Тема 4. Философия и национальное самосознание. Философская мысль Беларуси. Русская философия Раздел 3. Философская антропология Раздел 4. Теория познания и философия науки Тема 12. Основные проблемы политической философии Тема 13. Философские проблемы социальной динамики VI. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ФИЛОСОФИИ Тема 1. Философия государственного управления Древней Индии Тема 11. Философия государственного управления средних веков Тема 27. Современная философия Запада на рубеже XX – XXI вв. Тема 40. Проблема антропосоциогенеза в современной философии и науке Тема 55. Идеализация как средство познания Тема 68. Современные концепции государственного управления Тема 84. Система хозяйствования и ее историческая динамика Тема 97. Эстетическое отношение к действительности Філософія Стародавньої Греції. Філософське вчення Б.Спінози. Філосовські погляди Юркевича. Світогляд, його структура (світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння) та роль в життєдіяльності людини. Проблема пізнання як предмет філософського аналізу Самосвідомість та самопізнання людини. Культура і цивілізація: розуміння та перспективи їх розвитку. Проблема кризи культури. Світоглядні риси, представники та періоди розвитку філософії Відродження. Раціоналізм як науковий підхід та напрямок метафізики (Р. Декарт, Б. Спіноза і Т. Лейбніц). Ідеї та напрями філософії прагматизму, позитивізму та неопозитивізму. Крім Гуссерля феноменологію розвивали або критикували Мартін Гайдеґґер. Специальность: 210400.62 – Телекоммуникации Время выполнения теста: 45 минут Неотъемлемое существенное свойство вещи, явления, объекта называется философия - это тип мировоззрения») ФИЛОСОВСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГНОСЕОЛОГИИ Где описано прибытие к подножию аббатства, причем Вильгельм проявляет величайшую проницательность Где Вильгельм с Аббатом имеют содержательнейшую беседу Где Адсон изучает портал церкви, а Вильгельм после долгой разлуки видится с Убертином Казальским Где Вильгельм ведет учёнейший диалог с травщиком Северином Где при посещении скриптория состоялось знакомство со многими учеными, копиистами и рубрикаторами, а также со слепым старцем, ожидающим Антихриста Где осматриваются прочие постройки, Вильгельм предлагает версию гибели Адельма и ведется беседа со стекольным мастером о стеклах для чтения и острастке для тех, кто слишком любит читать Где Вильгельма и Адсона ожидают щедрое угощение Аббата и суровая отповедь Хорхе Где краткие часы мистического восторга оканчиваются самым кровавым образом Где Бенций Упсальский кое-что рассказывает, еще кое-что рассказывает Беренгар Арундельский, и Адсон узнает, каково подлинное раскаяние Где Бенций ведет странные речи, из каковых выясняются не слишком приглядные подробности жизни обители Где Аббат выхваляется богатствами обители и опасается злодейств еретиков, и в конце концов Адсон сожалеет, что решился повидать мир Где, невзирая на краткость главки, старец Алинард сообщает много интересного о лабиринте и как в него попадают Где удается наконец попасть в лабиринт, увидеть непонятные видения и, как положено в лабиринтах, — заблудиться Где Адсон философствует об истории своего ордена и о судьбе различных книг Где Адсон выслушивает признания Сальватора (которые двумя словами не перескажешь), отчего и погружается в тревожащие раздумья Где ошеломленный Адсон исповедуется Вильгельму и размышляет о месте женщины в мироздании, пока не натыкается на труп мужчины Где Вильгельм и Северин осматривают тело Беренгара, и язык оказывается черным, что необычно для утопленника; потом идет диспут об опаснейших ядах и рассказ о давней пропаже Где Вильгельм вынуждает сперва Сальватора, а затем келаря припомнить прошлое, Северин находит украденные очки, Николай приносит еще одни, и шестиглазый Вильгельм удаляется разбирать выписки Венанция Где Адсон исходит любовными мучениями, потом появляется Вильгельм со своею запиской, которая и после расшифровки остается такой же зашифрованной Где Адсон отправляется за трюфелями, а возвращается с миноритами, и те держат с Вильгельмом и Убертином совет, на котором много неутешительного говорится об Иоанне XXII Где Алинард сообщает, кажется, важнейшие сведения, а Вильгельм демонстрирует свой метод продвижения к проблематичной истине через последовательность заведомых ошибок Где Сальватор повествует о любовной ворожбе Где Сальватор жалчайшим образом попадается Бернарду Ги, девушка, любимая Адсоном, захвачена как ведьма, и все засыпают еще более несчастными и перепуганными, чем проснулись Где разворачивается братская дискуссия о бедности Христа Где Северин сообщает Вильгельму о необычной книге, а Вильгельм сообщает делегатам необычные воззрения на проблему мирской власти Где находят убитого Северина, но не могут найти книгу, которую он нашел Где вершится правосудие и создается неприятное впечатление, что неправы все Где Убертину приходится бежать, Бенций начинает почитать законы, а Вильгельм делится некоторыми соображениями о разных видах сладострастия, встреченных в этот день Где звучит проповедь о явлении Антихриста и Адсон открывает для себя значение имен собственных Где князи восседают, а Малахия валится на землю Где Николай повествует о самых разных вещах, показывая гостям крипту с сокровищами Где расследуется история библиотеки и кое-что сообщается о таинственной книге Где Аббат отказывается выслушать Вильгельма, а предпочитает говорить о языке драгоценностей и требует, чтобы расследование печальных происшествий в монастыре было прекращено Где почти случайно Вильгельм разгадывает тайну, как войти в предел Африки Где, если перечислять все потрясающие разоблачения, которые тут прозвучат, подзаголовок выйдет длиннее самой главы, что противоречит правилам где случается мировой пожар и из-за преизбытка добродетелей побеждают силы ада Основные стратегии (подходы) осмысления проблемы человека в философии Функциональная, экзистенциально-феноменологическая и психоаналитическая. Структура психического. Соотношение сознания и бессознательного. Глобализация как предмет социально-философского анализа Мораль, искусство и религия как феномены культуры. Для выполнения контрольных работ Тематика контрольных работ по философии. Раздел: “История философии”. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии //Маркс К., Энгельс Ф. Полн. собр. соч.: В 30 т. -2-е изд. - Т.21. – М.: Наука, 1976 – 421с. Жизненная философия» и «философия учений и систем» Парменид и рождение онтологии. Отношение Канта к эмпиризму и рационализму. Топическая модель человеческой психики. Сознательное, предсознательное, бессознательное. Политико-правовые брахманизма. Политико-правовые учения периода упадка древнегреческих городов (Эпикур, Полибий). Политико-правовые идеи Радищева. Политико-правовые идеи Сталина. Политико-правовые воззрения Руссо. Философия, её предмет и характерные черты Особливості «наук про природу» та «наук про дух» Самосвідомість та самопізнання людини Свідомість і форми психічної діяльності. Психічне та ідеальне Види інтуїції: чуттєва, емоційна, інтелектуальна, містична. Інтуїція в системі пізнання. Співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість». Субстанційні та несубстанційні моделі світу. Поняття практики та досвіду як основ життєдіяльності суспільства і людини. Загальна характеристика філософії Нового часу, школи, їдеї, представники Визначення поняття філософія. Предмет, методи та її значення. Основні підрозділи філософського знання. Знач філ. Для людини Наївна діалектика давньогрецьких мислителів. Геракліт з ефесу Проблема людини в християнському віровченні Проблема методу пізнання в філософії Нового часу: емпіризм та раціоналізм. Понятие мировоззрения . Его структура и виды Предмет философии и его историческая динамика Государство как важнейший элемент политической организации общества. Закономерности возникновения философии. Специфика философского знания и его функции. Философские категории. Исторические формы позитивистской философии (классический позитивизм, эмпириокритизм, неопозитивизм, постпозитивизм). Общество и культура. Социальная детерминация культуры. Материальное производство- основа существования и развития общества.Философия техники. Глобальные проблемы современности и социальное прогнозирование. Философский смысл проблемы бытия. Основные виды и диалектика бытия. Объективно идеалистическая философия Платона, его социально-политические взгляды. Милетская школа античной Ф (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит) Материальное производство - основа жизни общества. Способ производства и его стр-ра. Диалектика производительных сил и производственных отношений. ФИЛОСОФСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ПРЕДПОСЫЛКИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОТЛИЧИЕ ОТ ИНЫХ ТИПОВ МИРОВОЗЗРЕНИЯ. ПРЕДМЕТ И ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ. СТРУКТУРА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ШКОЛ ФИЛОСОФИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛОСОФИИ ДОСОКРАТИЧЕСКИХ ШКОЛ (НАТУРФИЛОСОФЫ, ПИФАГОРЕЙЦЫ, ЭЛЕАТЫ, АТОМИСТЫ). ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ СОКРАТА. СОКРАТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ. ФИЛОСОФИЯ ПЛАТОНА; ОНТОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ, УЧЕНИЕ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ. ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ. ПАТРИСТИКА: УЧЕНИЕ АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО. СХОЛАСТИКА, ЭТАПЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ. ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ФОМЫ АКВИНСКОГО. ФИЛОСОФИЯ XVII-XVIII ВВ., ЕЕ ОСОБЕННОСТИ, СВЯЗЬ С РАЗВИТИЕМ НАУКИ. ПРОБЛЕМА МЕТОДА ПОЗНАНИЯ: ЭМПИРИЗМ И РАЦИОНАЛИЗМ (ФР. БЭКОН, Р. ДЕКАРТ). УЧЕНИЕ О СУБСТАНЦИИ И ЕЕ АТРИБУТАХ В ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ (Р. ДЕКАРТ, Б. СПИНОЗА, Г. ЛЕЙБНИЦ). ФРАНЦУЗСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ФИЛОСОФСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ ХУП1 ВЕКА. КЛАССИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ СВОЕОБРАЗИЕ. УЧЕНИЕ И. КАНТА О ПОЗНАНИИ. СИСТЕМА И МЕТОД В ФИЛОСОФИИ Г. ГЕГЕЛЯ. МАРКСИЗМ КАК ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА. ПОЗИТИВИЗМ (О. КОНТ, ДЖ.С. МИЛЛЬ, Г. СПЕНСЕР). РУССКИЙ КОСМИЗМ (Н.Ф. ФЁДОРОВ, К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ, В.И. ВЕРНАДСКИЙ, А.Л. ЧИЖЕВСКИЙ). ФИЛОСОФИЯ А. ШОПЕНГАУЭРА И ЕЕ РАЗВИТИЕ В «ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ» (Ф. НИЦШЕ, А. БЕРГСОН). НЕОПОЗИТИВИЗМ И ПОСТПОЗИТИВИЗМ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА. ФИЛОСОФСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА (Ф. ШЛЕЙЕРМАХЕР, Г.-Г. ГАДАМЕР). БЫТИЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ БЫТИЯ. ПРОБЛЕМА МНОГООБРАЗИЯ И ЕДИНСТВА МИРА, ЕЕ РЕШЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ: ПЛЮРАЛИЗМ, ДУАЛИЗМ, МОНИЗМ. ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА И ЕЕ РЕШЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ. ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ И ЕЕ КРИТЕРИЕВ. ИСТИНА В СУДЕБНОМ ИССЛЕДОВАНИИ. МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВ ЗНАНИЯ. НАУЧНОЕ И ВНЕНАУЧНОЕ ЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМА ДЕМАРКАЦИИ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПОЗНАНИЯ. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ. Взаимодейавие природы и общеава ОБЩЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗМ; ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ, ЕГО УРОВНИ И ФОРМЫ. ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА: СУЩНОСТЬ БИОЛОГИЗАТОРСКИХ И СОЦИОЛОГИЗАТОРСКИХ КОНЦЕПЦИЙ. ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ. СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЧНОСТИ, ИХ МОРАЛЬНЫЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ, СМЕРТИ И БЕССМЕРТИЯ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.254.197 (0.025 с.)