ТОП 10:

Инфопедия — категория Философия: 69 Страница

Материала по категории - Философия на сайте Инфопедия всего: 34478 страниц.

Философия - 69 Страница

Парадоксы одноплоскостного мышления в многомерном мире Парадоксы в научном познании Принцип многомерности мышления Глава 5. Как устроен мир? (Онтология — философское учение Сознание как многомерный феномен Свойства и структура сознания Глава 7. Теория познания (эпистемология) Основные принципы теории познания Субъект и объект. Историческая и социокультурная детерминация познания Понятие гносеологического образа. Чувственная и рациональная ступени познания. Научное познание и его особенности Методы эмпирического и теоретического исследований Философская антропология: история формирования Основные типы философских моделей человека. Традиционная модель Индивидуалистская, персоналистская и экзистенциалистская модели человека Природа человека: интервальный подход Основные подходы к пониманию социума как системы Природа исторического времени Глава 10. Философское учение о ценностях (аксиология) Смысл человеческого существования Здоровье как ценность: валеология Глава 3. Философия как форма духовной Раздел 1. Философия как социокультурный феномен Специфика философии, ее основные проблемы и структура Основные проблемы – проблема активности, целеполагания и деятельности субъекта по отношению к объекту; проблема практики. Бытие и небытие, их взаимосвязь Неопределенность реального и кажущегося бытия Эволюция представлений о материи в философии и науке Движение и развитие как атрибуты бытия. Пространственно-временная организация бытия Принципы, законы и категории диалектики Диалектика, принцип глобального эволюционизма и синергетика Современные философские концепции отношения к природе. Современные направления философии природы Понятие биосферы и ноосферы. Концепция биосферы В.И. Вернадского Коэволюционная стратегия взаимодействия природы и общества Проблема прав природы. Эколого-этическая парадигма Эколого-этическая парадигма отношения человека и природы Философские концепции антропосоциогенеза Индивид, индивидуальность, личность как проявления Основные подходы к философскому анализу сознания Свойства сознания как высшей формы отражения Основные проблемы гносеологии Структура и динамика познавательного процесса Научное познание: специфика, структура, динамика Методы и формы научного познания РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ Общество как система. Основные подсистемы (сферы) общества Основные формы духовной жизни общества Эволюция представлений о материи в философии Специфика социально-исторического пространства и времени. Составитель: Сычева Т.М., Молчанов С.Ю., Павлей Р.Л. - Брянск: БГИТА, 2013.- 27 с. Тема 2. Философия Античности, Средневековья и эпохи Возрождения Тема 6. Современная западная философия Тема 14. Экономическая жизнь общества Тема 17. Глобальные проблемы современности. Будущее человечества Тема 4. Философия Нового времени. Тема 8. Проблема бытия в философии. Тема 11 Человек и смысл его существования Московский экономико-лингвистический институт Проректор по учебной и научной работе Раздел 1. История философии. Принцип согласия всех учений Пико де ла Мирандолы. Перелік обов’язкових видів робіт, що підлягають оцінці в балах Завдання 3. Особливості філософського мислення. Чому, на вашу думку, В.Віндельбанд не вважає науку та філософію тотожними? Що саме у філософії виходить за межі науки? Чи згідні ви із таким тлумаченням завдань та функцій філософії? Які аргументи можна навести на підтвердження таких міркувань або для їх спростування? Якою мірою ви можете прийняти наведені нижче визначення типів філософії? Який принцип їх класифікації? Чим він відрізняється від історичного підходу та як із ним поєднується? Завдання 1. Особливості, умови формування та етапи розвитку античної філософії. З'ясуйте найвиразніші особливості такої періодизації. Чи доречно, що в ній відсутні римська та олександрійська філософії? Чим би це можна було пояснити? Чи свідчать наведені уривки, що Сократ також сповідував принцип відносності (релятивності) знання? Завдання 4. Загальні риси та провідні школи пізньої античної філософії. Керуючись змістом тексту, визначіть, у чому сутність концепції скептицизму? В чому полягає його позитивне значення для подальшого розвитку філософії? Зверніть увагу на те, як два діячі сформованого середньовіччя визначають найважливіше в людському відношенні до Бога, що кожен із них висуває як найпершу умову досягнення християнського благочестя. В чому, на ваш погляд, проглядають суттєві відмінності людського самоусвідомлення часів середньовіччя та Відродження? Які властивості людини постають в даних твердженнях як найперші? До кожного поняття з графи «А» підберіть положення, що розкриває його зміст з графи «Б». Завдання 1. Панорама соціокультурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії. Завдання 2. Методологічні пошуки Ф.Бекона та Р. Декарта. Поясніть своїми словами, як тлумачить субстанцію Б.Спіноза. Наведіть приклади акциденцій. Як пояснити різницю між свободою та необхідністю за Б.Спінозою? Завдання 6. Вихідні ідеї європейського Просвітництва. Завдання 9. До кожного поняття з графи «А» підберіть відповідне положення з графи «Б». Завдання 2. І.Кант - засновник німецької класичної філософії. Завдання 3. Лінія розвитку ідей в німецькій класичній філософії після І.Канта. Завдання 4. Філософія Г.Гегеля. Як ви вважаєте, чим можна виправдати таке бачення історії філософії (та історії взагалі)? Що в ньому вимагає певних корекцій? Що залишається поза увагою прибічників такого підходу? Завдання 6. Заповнивши вірно клітинки по вертикалі, по горизонталі отримаєте основну рису філософії Фейєрбаха. Спробуйте чітко позначити ті найважливіші особливості філософської думки Київської Русі, які фігурують у даному міркуванні. Завдання 3. Філософія в Києво-Могилянській академії. Завдання 5. Українська філософія початку XIX ст. Прокоментуйте наведене положення; чи згідні ви із таким окресленням ролі ідеалу в людському житті? Аргументуйте свою відповідь. Яку філософську дисципліну висував Г.Челпанов, професор Київського університету, в якості найпершої і провідної? З думками якого представника німецької класичної філософії співпадали його міркування? Уважно вчитайтесь у наведені фрагменти і визначіть, прихильником яких філософів був Д.Донцов. Якою мірою можна вважати його міркування виправданими? Оцініть їх історичну і сучасну значущість. Завдання 2. Підберіть для понять з графи «А» близькі за змістом у графі «Б». Завдання 2. Вихідні концепції буття в історії філософії. Завдання 3. Особливості некласичного розуміння буття. Завдання 4. Специфіка людського буття. Буття і мислення. Завдання 5. Заповнивши правильно графи по вертикалі, по горизонталі отримайте поняття, що означають процес входження людини в систему суспільних відносин, культуру. Завдання 1. Поняття пізнання, його чинників та складових. Як ви вважаєте, наскільки може бути прийнятною дана концепція істини? Чи піддається в такому випадку сама істина перевірці? Завдання 7. Підберіть з графи «Б» судження, що розкривають зміст понять у графі «А». Завдання 1. Проблематичність людського буття. Як ви вважаєте, якою мірою Біблійна версія творення людини може бути прийнята сучасною наукою? Чи має вона переваги перед наведеними вище науковими підходами? Аргументуйте свої твердження. Означене високе осмислення людської особистості ви схильні підтримати чи заперечити? В якому сенсі можна вважати людську особистість єдиною людською долею? Який різновид свободи поданий у даному марксистському її розумінні: зовнішня свобода; внутрішня свобода; свобода волі; свобода дії; негативна свобода; позитивно-творча свобода; вірогідна свобода? Завдання 1. Соціальна філософія про сутність суспільства та його провідні функції. Яка якісна ознака суспільства фігурує у даному міркуванні і наскільки вона, на вашу думку, є виправданою? Чи згідні ви із тим, що соціальні відносини ґрунтується на розумінні особливої природи зв'язку особистостей? Спробуйте аргументовано підтвердити чи спростувати дане положення. На основі даного уривка чітко назвіть характерні особливості та елементи ідеологічного рівня духовного життя суспільства. Який рівень духовного життя суспільства протистоїть ідеологічному? Що нового додає дане міркування до наведених вище – відносно негативних сторін високорозвинених суспільств? Якою мірою ви погоджуєтесь із наведеним міркуванням? Тематика семинарских занятий для технических направлений Семинар № 4 Контрольная работа № 1 Тематика семинарских занятий для направлений «Экономика» и «Менеджмент» Методические указания по написанию реферата В подобном случае реферат не принимается к защите и вместо него выдается новая тема. Коммуникативная, синергетическая) Пространственно-временная структура Принципы и законы диалектики Концепция ноосферы и экологические ценности Природа и сущность человека, Индивидуальное и общественное сознание, Концепции истины в классической Духовные отношения в обществе И производственно-технологические отношения Как прикладные философские науки Философия безопасности и концепция устойчивого развития Республики Беларусь И техногенные проблемы человечества Методология социального прогнозирования Тема 4. Природа человека и смысл его существования. Тема № 14: Онтология. Становление современной Категория бытия в философии и ее теоретико-методологическое и общекультурное значение. Основные формы бытия. Развитие и прогресс. Понятие развития. Модели развития. Принцип историзма. Прогресс и регресс. Критерии прогресса. Самосознание. Структура и формы самосознания. Взаимоотношение науки и техники. Составители: доцент, к.ф.н. Т.В. Черкозьянова, Натурфилософия и трансцендентальный идеализм Ф.В.И. Шеллинга. Экзистенциальные идеи в творчестве Карла Ясперса, Хосе Ортега-и-Гассет и Мартина Хайдеггера. Славянофильство. Историческая концепция А. Хомякова и представление о целостности человека И. Киреевского. Тема 1. Предмет философии и ее место в системе наук. – 2 часа. Тема 3. Философия Средневековья, Возрождения и Нового времени. – 2 часа. Система перевода в пятибалльную шкалу Тема: Философия Нового времени. Тема 1. ФИЛОСОФИЯ КАК СИСТЕМА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И ТИП МИРОВОЗЗРЕНИЯ ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ФИЛОСОФИИ И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ТЕМА 2. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА Тема 8. Западноевропейская философия ХIХ-ХХ веков ТЕМА № 11. ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О РАЗВИТИИ Тема 1: Философия, ее предмет, методы и функции Тема 2: Философия Древнего Востока Тема 5: Философия Нового времени и Просвещения Тема 10. Философское учение о бытии. Материя и сознание Тема 13. Ценность как способ освоения мира человеком Тема 15: Наука и научное познание Электронные порталы и ресурсы Тема 1. Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: миф, религия и философия СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ КО ВСЕМ ТЕМАМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ Религиозно-философская мысль в средневековой Руси Характерные черты и периодизация русской философии Начало русской философской мысли Полемика иосифлян и нестяжателей. Иосиф Волоцкий. Правда и власть в воззрениях И.С. Пересветова Реформы Петра I – истоки русского просвещения Философские воззрения М.В. Ломоносова Философское пробуждение» в России в первой половине XIX века Философия славянофилов и западников Антропологическое мышление Льва Толстого Философские идеи Ф.М. Достоевского В конце XIX - начале XX веков Особенности философии позитивизма в России Взаимосвязь культуры и истории в русском позитивизме Философия всеединства В.С. Соловьева Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского Экзистенциальный персонализм Н.А. Бердяева Вопрос 6. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция форм отражения. Сознание как высшая форма отражения действительности. Вопрос 10. Сущность закона единства и борьбы противоположностей и особенности его проявления в развитии природы, общества, и в познании. Вопрос 15. Роль философии в жизни общества. Функции философии и ее структура. Вопрос 28. Личность, ее формирование и развитие. Проблема свободы и ответственности личности. Вопрос 30. Социальная структура Общества и ее развитие. Массы, социальные группы и слои. Понятие социальной стратификации. Социальные отношения и их развитие. Вопрос 48. Религиозное и атеистическое сознание: сущность, функции, специфика. Этап философии – Новое время и ХХ век. Комментарий - пояснение к вопросу Раздел 2. Историко-философское введение. Раздел 7. Философские проблемы современной цивилизации. Искусство и современная культура. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ФИЛОСОФИЯ» Кафедра философии и политологии в качестве контрольных работ рекомендует выполнение проблемного занятия. РАЗДЕЛ 5 СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ. Определение философии. Роль философии в культуре. Структура философии. Основные направления. Основные этапы развития философского мировоззрения. Онтология. Центральная проблематика. Агностицизм, скептицизм и гносеологический оптимизм. Эмпиризм, сенсуализм и рационализм. Метафизика и диалектика. Законы диалектики. Тема 1. Предмет философии. Тема 2. Философия Древнего Востока Тема №7. Философия французского Просвещения. Тема №8. Немецкая классическая философия (продолжение) Представителем философии жизни является Согласно современным научным представлениям, прародиной человека является Уровень развития материальной и духовной культуры – это.. Тема 2. Основные этапы развития философии Тема 13. Исторический процесс и проблема будущего НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Розділ 1. Теоретична філософія ЗМ 2 (Т. 7-10). Практична філософія Семінар: Природа та зміст філософії господарювання Тема 14. Философия культуры. Тема 1. Философия, ее предмет и значение Тема 2. Структура философского знания Тема 5. Философия о развитии бытия Очной дистанционной форм обучения Религиозной и научной картинах мира. Прогрммно-содержательный модуль темы. Тема 9. Человек в информационно-техническом мире. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Тема 1. Предмет философии. Ее место и роль в культуре. Ее культурно-исторические типы. Общие черты философствования Экзистенциальный персонализм. Тема 3. Учение о бытии. Человек и мир в философской, Тема 4. Человек, общество, культура. Тема 6. Человек в ценностном мире культуры. Проблема цели и смысла человеческой жизни. Тема 8. Сознание. Познание, его природа, формы, Тема 10. Человечество перед лицом глобальных проблем. Межрегиональный открытый социальный институт Тема 3. Философия Нового Времени и эпохи Просвещения. Философия как предмет: понятие, методы. Классическая греческая философия. Тема 3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения Натурфилософское направление эпохи Возрождения (Н.Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей). Гносеология и этика И. Канта. Универсальные методы познания Понятие общества. Общество как развивающаяся система. Занятие 13. Современный мир и будущее человечества Тема 4. Основные этапы истории философии Тема 4. Научное познание и знание Тема 9. Проблемы и перспективы современной цивилизации Тема 3. Проблема сознания в философии Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. Исследованием сущности и происхождения морали, значения нравственных норм в жизни человека занимается Согласно Пармениду, бытие есть Главной познавательной способностью человека и его судьей является разум Человек и проблемы человеческого существования Деятельность человека и культура Сознание и бессознательное как регуляторы человеческой деятельности Проблема смысла истории. Идея прогресса Основные сферы духовной деятельности и духовной культуры Общество как особая реальность Поставьте в соответствие известное Вам понятие. Раздел Первый. Что такое философия? Можно ли сделать людей счастливыми, а тем более заставить их быть счастливыми? ФИЛОСОФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Формы и методы человеческой деятельности. Философская методология Формы индивидуального познания ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО ФИЛОСОФИИ Гегелевская концепция истории философии Учение О. Конта о «трех стадиях» философии Марксистская концепция истории философии Историко-философская концепция В. Виндельбанда Взлеты и падения философии по представлениям Ф. Ницше Историчность философии в концепции В. Дильтея
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.022 с.)