Затверджено на засіданні кафедри філософії та політології,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Затверджено на засіданні кафедри філософії та політології,протокол № 5 від “20” грудня_2006 р.

Зав. кафедрою _________О.Є.Попов____

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Екзаменатор _________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

4.5.5. Студенти, які брали участь в позаудиторній науковій роботі, додатково отримують відповідні бали, які враховуються у підсумковому поточному контролі (при цьому загальна кількість балів поточного модульного контролю не може перевищувати 60).

 

 


Навчально-методичні матеріали до дисципліни

Основна література

1. Філософія: Підручник / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К.: Либідь, 2005. – 356 с.

2. Філософія: Навчальний посібник / І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2004. –
418 с.

3. Горський В.С., Кислюк К.В. Історія української філософії. Курс лекцій. – К., 2004. – 364 с.

Додаткова література

4. Философия. Учебник для высшей школы / Андрущенко В.П., Во­ло­вич В.И., Горлач Н.И. и др. Под общей редакцией Анд­ру­щенко В.П., Горлач Н.И., Рыбалко В.К. – Киев-Харьков, 1998.

5. Введение в философию / Учебник для высших учебных заведений в двух частях. (Под общей редакцией И.Т. Фролова). – Ч.1. – М.: Политиздат, 1989. – 367 с. – Ч.2. – М.: Политиздат, 1989.

6. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник / Г.І. Волинка, В.І. Гусев, І.В. Огородник, Ю.О. Федів. – К., 1999.

7. Спиркин А.Г. Философия. Учебник. – М., 2000..

8. Рассел Бертран. История западной философии. – Ростов н/Д, 1998.

9. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2000.

10. Золотухина-Аболина Е.В. Страна Философия (книга для школьников и студентов). – Ростов н/Д: изд-во "Феникс", 1995.

11. Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.

12. Современная западная философия: Словарь. – М., 1991.

13. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник. – М.,1996.

14. Андрущенко В.П. ,Михальченко М.1. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – К., Генеза". 1996.

15. Антонович Д. Українська культура. – Мюнхен.1988.

16. Аристотель. Метафизика. Соч.в 4-х т. – М.,1976.

17. Асмус В.Ф. Античная философия. Учебн.пособие. – М.,1976.

18. Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода. – К.,1992.

19. Бакіров В.С. Духовні цінності як об'єкт соціологічного аналізу// Філософська думка.1987. – № 4.

20. Бачінін В. Антагонізм та аномалія // Філософська та соціологічна думка.1993. – №2.

21. Бекон Ф. Новый органон. Соч. в 2-х т. – М.,1972.

22. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М.,1990.

23. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993.

24. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія історії: предмет, напрямки, детерміністські та ігрові концепції. – К.,1995.

25. Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере. Русский космизм / Антология философской мысли. – М., 1993. - С.303-311.

26. Вільчинський Ю.М.,Скринник З.О. Розвиток філософської думки в Україні. – Львів.1991.

27. Вільчинський Ю.М., Вільчинська С.В., Карась А.Ф.,Скринник М.А. Розвиток філософської думки в Україні /ХІХ-ХХст./ Текст лекцій. – Львів,1992.

28. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. До ефективних суспільств: Доповідь Римському клубу. – К.,1990.

29. Гегель. Наука логики. В 3-х т. –М.,1970.

30. Глобальные проблемы и общественные ценности. – М.,1991.

31. Грабович Г. Шевченко як міфотворець. – К.,1991.

32. Гулыга А.В. Немецкая классическая фипософия. – М.,1986.

33. Гуревич П.С. Человек. – М.,1995.

34. Драгоманов М.В. Вибране. – К.,1991.

35. Ильенков Э.В. Маркс и западный мир. Философия и культура. – М.,1991.

36. Історія філософії України.Підручник. – К., 1994.

37. Історії філософії України.Хрестоматія. – К.,1993.

38. Камю Альберт. Бунтующий человек. – М.,1990.

39. Костомаров М. Две русские народности. – Киев-Харьков,1991.

40. Краткий очерк истории философии. – М.,1991.

41. Лосский Н.О. Бог и мировое зло. – М.,1994.

42. Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М.,1992.

43. Мир философии. Книга для чтения. В 2-х т. – М., І991.

44. Нариси історії філософської думки на Україні. – К.,1991.

45. Ницше Ф., Фрейд Э., Камю А., Сартр Ж.-П. Сумерки богов. – М.,1989.

46. Огієнко Іван.Українська культура. – К.,1991.

47. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. – К.,1987.

48. Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма. – М.,1986.

49. Перцик Е.Н. Среда человека: предвидимое будущее. – М., 1991.

50. Потебня А.А. Язык и народность. Эстетика и поэтика. – К., 1985.

51. Проблема человека в Западной философии. – М., 1988.

52. Радугин А.А. Философия. Курс лекций. – М, 1996.

53. Спиноза Б. Этика. Избр.произв. В 2-х т. – М.,1957.

54. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.,1992.

55. Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М.,1991.

56. Українська культура:історія і сучасність. – К.,1994.

57. Фейербах Л. Вопросы о бессмертии с точки зрения антропологии. – М, 1984

58. Філософія.Курс лекцій.За ред.І.В.Бичко та ін. – К.,1993.

59. Философия. Учебник. Под ред. Кохановского В. – Ростов-на-Дону, 1995.

60. Фрейд З. Психоанализ. Религия.Культура. – М.,1992.

61. Фром Э. Душа человека. – М.,1992.

62. Хабермас Ю. Пізнання і інтерес.Читанка з історії філософії у 6 книгах, К., 1993. – Книга 6.

63. Хрестоматия по философии. Учеб.пособие. Отв.ред.Кохановский В.П., Яковлев В.П. Ростов-на-Дону, 1996.

64. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К.,1992.

65. Юркевич П. Серце та його значення в духовному житті людини згідно з ученням Божим. Вибране. – К.,1993.С.73-115.

Перелік методичних вказівок до проведення практичних занять

1. Навчальний посібник "З історії Української філософської думки". Харків, Видавнича група "Академія". 1999 р. Шудрик І.О.

2. "Філософія, її предмет та місце в системі наукового знання" (Текст лекції для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання при вивченні курсу "Філософія"). – Харків, ХДАТОХ, 2001. Ст. викл. Варипаєв О.М.

3. Філософія Григорія Сковороди. Текст лекції. – Харків, ХДАТОХ, 2001. Доц. Шудрик І.О.

4. "Філософія науки та техніки" (Опорні конспекти лекцій та плани семінарських занять спецкурсу для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форм навчання). – Харків, ХДАТОХ, 2002. Доц. Попов О.Є, доц. Варипаєв О.М.

5. Методичні поради, програма та плани семінарських занять з курсу "Філософія" для аспірантів та пошукачів всіх факультетів – Харків, ХДАТОХ, 2002. Доц. Варипаєв О.М.

6. Конспект лекцій (скорочений) з курсу „Філософія. Для студентів всіх спеціальностей. – Харків, ХДУХТ, 2005. Доц. Варипаєв О.М., доц. Попов О.Є.

7. Історія філософської думки в Україні. Конспект лекцій для аспірантів. – Харків, ХДУХТ, 2007. Доц. Шудрик І.О.

8. Методичні поради, програма та плани семінарських занять з курсу „Філософія”. Для аспірантів та здобувачів всіх факультетів. – Харків, ХДУХТ, 2007. Доц. Варипаєв О.М., Попов О.Є.


6. Протокол узгодження робочої прогами дисципліни

 

 

№№ Назва випускової кафедри П.І.Б. завід. випускової кафедри Підпис зав. кафедрою Дата
1. Технології харчування Крайнюк Людмила Миколаївна    
2. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчокон­центратів Лисюк Галина Михайлівна    
3. Технології переробки плодів, овочів і молока Павлюк Раїса Юріївна    
4. Технології переробки м`яса Янчева Марина Олександрівна    

 

 


 

ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

 

Навчальне видання

Укладач: ВАРИПАЄВ Олексій Михайлович

ПОПОВ Олександр Єгорович

Шудрик Ігор Олексійович

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

З дисципліни

“Філософія”

для студентів інженерно-технологічного факультету

Спеціальностей 6.051-701

„Харчові технології та інженерія”

 

 

 
 


Підп. до друку Формат 60 х 1/16.

Папір газет. Друк офс. Ум. друк. арк. Обл..-вид. арк. .

Ум. фабр.-відб. . Тираж прим. Зам. .

01

Харківський державний університет харчування та торгівлі.

61051, Харків-51, вул.. Клочківська, 333.

ДОД ХДУХТ. 61051, Харків-51, вул.. Клочківська, 333.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.006 с.)