ЧЕРККАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЧЕРККАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЧЕРККАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

З філософії

ДЛЯ аСпірантів (ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ)

Укладач: проф. Бойко А.І.

Затверджено на засіданні
Методичної ради ЧДТУ,

протокол № __ від __.__.2015 р.

Черкаси – 2015

Укладач: Бойко А.І. – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії  
Рецензент: Богданов В.С. –доктор філософських наук, професор, декан Черкаського факультета Одеської юридичної академії.

 

Навчально-методичний посібник з філософії для аспірантів (здобувачів наукового ступеню) Укл. А.І. Бойко. – Черкаси: РВЦ ЧДТУ, 2015. – 54 с.

У запропонованому навчально-методичному посібнику міститься програмні вимоги до здачі кандидатського іспиту з філософії в контексті міждисциплінарного і методологічного підходу. В посібнику представлені план навчаня аспірантів, програма, вимоги донаписання рефератів, виконання і лтримання яких оптимізує процес підготовки до кандидатського іспиту з філософії.

При укладанні цього посібника використано та враховано досвід викладання курсу «Філософіія» для аспірантів викладачами кафедри філософії ЧДТУ та провідними фахівцями українських навчальних закладів.

Посібник розрахований на аспіратнів всіх форм навчання і здобувачів науового ступеню.

Навчальне видання

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ФІЛОСОФЇ ДЛЯ АСПІРАНТІВ (здобувачів наукового ступеня)

 

Підписано до друку __.__.15 р. Формат 60×84 1/16. Папір офіс. Гарн. Book Antiqua. Друк оперативний. Ум. друк. арк. 0,7. Обл.-вид. арк. 2,08. Тираж __прим. Вид. № 1.

Зам. № 1.

Черкаський державний технологічний університет
бульвар Шевченка, 460, м. Черкаси,18006.
РВЦ ЧДТУ

© Макет ЧДТУ, 2015
Зміст:

Вступ І. Анотація ІІ. Тематичний план програми з філософії для аспірантів (здобувачів наукового ступеня). ІІІ. Змістовна частина програми з філософії для аспірантів (здобувачів наукового ступеня). ІУ. Теми семінарських занять з філософії У. Рекомендована література УІ. Перелік питань для кандидатського іспиту із філософії. УІІ. Критерії оцінювання відповідей аспірантів (здобувачів наукового ступеня) на кандидатському іспиті з філософії. УІІІ. Вимоги до написання реферату до кандидатського іспиту з філософії.    
   
   
   
   
   
     

Вступ

Навчально-методичний посібник з філософії для підготовки до кандидатського іспиту упорядковано відповідно до програми кандидатського іспиту, яка знайомить з історією становлення філософської думки, залучає до аналізу філософського осмислення дійсності, показує зв’язок філософії з проблемами сьогодення. Особлива увага приділяється ролі філософського знання в процесі науково-теоретичного осягнення світу. У той час, коли у науковій діяльності будь-якого фахівця зростає розуміння ним наукової картини світу, визначення істинної сутності явищ та процесів, що відбуваються, зростає і роль правильного застосування загальних та специфічних методів у ході дослідження. Саме для цього і потрібні глибокі філософські знання.

Навчально-методичний посібник з філософії складено з урахуванням положень Державної національної програми “Освіта”, Доктрини національної освіти на основі “Проекту навчальної програми нормативної дисципліни для вищих закладів освіти” (Київ, 1997), розробленої Міністерством освіти України, та “Програми кандидатського іспиту з філософії для аспірантів, стажистів і здобувачів” (Київ, 1993), розробленої Міністерством освіти України, Вищою атестаційною комісією України, Академією наук України. В складанні програми використано досвід Тернопільського державного економічного університету, Львівської академії мистецтв, досвід провідних ВНЗ України.

Посібник адресовано аспірантам денної і заочної форми навчання та здобувачам наукового ступеня для складання кандидатського іспиту з філософії.


І. Анотація

Філософська освіта в процесі підготовки науково-педагогічних кадрів є обов’язковою умовою для здійснення спеціальних наукових пошуків і розробок. Філософська підготовка фахівця дозволяє не тільки усвідомлювати і відтворювати наукову картину світу, обирати методи дослідження. Такі вимоги базуються на достатньо міцних філософських знаннях.

Філософська підготовка передбачає: формування наукового світогляду, наявність сучасного філософського мислення, культури, громадянської позиції, а також здатність до пізнання законів розвитку природи, суспільства, людини.

Програма підготовки з філософії базується на основі університетського курсу з розширеною проблематикою, що вимагає наукове мислення майбутніх науковців, з урахуванням усіх вимог та завдань.

Під час кандидатського іспиту з аспіранти (пошукачі) повинні продемонструвати знання, розуміння, тлумачення:

- основних філософських категорій та загальнонаукових методів;

- структури філософського знання;

- уявлень про основи філософії;

- закономірностей розвитку історико-філософського процесу;

- основних течій та напрямів в історії філософії;

- методологічної ролі філософії в науковому пізнанні;

- шляхи пізнання світу;

- сутність, зміст філософських шкіл та погляду їх представників.

Цільова спрямованість курсу зумовлює такі вимоги до знань та умінь аспірантів:

- обґрунтовувати свою світоглядну та громадянську позиції:

- застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань та організації взаємин між людьми;

- науково аналізувати проблеми та процеси, явища і факти суспільного життя;

- розуміти й об'єктивно оцінювати досягнення культури, науки, цивілізації;

- застосовувати діалог культур як засіб вирішення соціально-культурних, політичних проблем; опановувати методами наукового пізнання і творчої діяльності.

У ході самостійної підготовки до іспиту аспіранти повинні:

- уважно ознайомитися з програмою курсу філософії та методичними рекомендаціями;
- вивчити матеріал, викладений у підручниках, навчальних посібниках та інших джерелах з філософії;

- з’ясувати незрозумілі питання та уточнити їх на консультаціях перед іспитом;

- керуватись програмою курсу філософії та орієнтовним переліком екзаменаційних питань.

Підсумком навчання з курсу філософії в аспірантурі є кандидатський іспит.


ІІ. Тематичний план програми з філософії для аспірантів (здобувачів наукового ступеня).

З метою успішної підготовки до здачі кандидатського іспиту з філософії на кафедрі філософії викладається курс «Філософія для аспірантів». Курс передбачає розгляд нижче наведених тем.

Для закріплення лекційного матеріалу після прочитаних лекційних модулів організовуються конференції, на яких відбувається розгляд, дискусія щодо різноманітних теоретичних і практичних питань з філософії.

Підготовка аспірантів (пошукачів) відбувається за розкладом, що формується кафедрою філософії та погоджується з проректором з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків та надається у відділ аспірантури для ознайомлення аспірантів.

 

 

Модуль І. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ВСТУП
1. 1 тиждень Філософія як специфічний тип знання , її призначення, зміст (коло проблем) і функції в суспільстві.
2. 2 тиждень Філософія Стародавності. Зародження основних парадигм.
3. 3 тиждень Особливості західноєвропейської філософської традиції Середньовіччя і Відродження.
4. 4 тиждень Західноєвропейська філософія Нового часу і Просвітництва
5. 5 тиждень Класична німецька філософія.
6. 6 тиждень Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні. Філософсько-гуманістична думка в Україні ХV-ХVІІ ст..
7. 7 тиждень Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні. Києво-Могилянська академія і філософія Просвітництва в Україні.
8. 8 тиждень Філософські вчення ХІХ - початку ХХ століття.
9. 9 тиждень Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні. Українська філософія ХІХ-ХХ століть у контексті світової філософської думки.
10. 10 тиждень Основні напрями сучасної світової філософії.
11. 11 тиждень Конференція
Модуль ІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ
12. 12 тиждень Онтологія. Проблема буття.
13. 13 тиждень Філософське вчення про розвиток. Діалектика як концепція розвитку.
14. 14 тиждень Філософська антропологія.
15. 15 тиждень Гносеологія. Теорія пізнання. Проблема свідомості в філософії.
16. 16 тиждень Суспільство: основи філософського аналізу. Соціальна філософія.
17. 17 тиждень Аксіологія: цінності буття та їх роль у житті суспільства. Філософія культури.
18. 18 тиждень Філософія історії. Проблема спрямованості історії.
19. 19 тиждень Філософія глобалізму.
20. 20 тиждень Конференція
Модуль ІІІ. ФІЛОСОФІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ І ОСВІТИ
21. 21 тиждень Філософські проблеми науки.
22. 22 тиждень Форми і методи наукового пізнання.
23. 23 тиждень Філософські проблеми природознавства.
24. 24 тиждень Філософські проблеми економіки.
25. 25 тиждень Філософські проблеми освіти.
26. 26 тиждень Конференція

Література

1. Асмус В. Античная философия: Учебное издание. – М.: Высшая школа, 1998.

2. Бергсон А. Введение в метафизику: Собр.соч. / Пер. с фр. М. Булгакова; Перераб. Б. Бычковским. 2-е изд. – СПб.: Изд. М.И. Семенова, 1914. – Т.5.

3. Бердяев Н. Мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // Мир философии. – М., 1991.

4. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. – М.: Республика, 1997.

5. Гартман Н. Старая и новая онтология // Историко-философский ежегодник – 88. – М., 1988.

6. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. – М., 1986.

7. Філософський енциклопедичний словник / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ, Держ. фонд фундаментальних досліджень; Голова ред. колегії В.І. Шинкарук. – К.: Абрис, 2002.

8. Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер с нем. – М.: «Республика», 1993.

9. Херрман Фр.-В. «Бытие и время» и «Основные проблемы феноменологии» // Философия Мартина Хайдеггера и современность. – М., 1991.

10. Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та інш.; За ред.. І.Ф. Надольного. – К: Вікар, 2005.

11. Кононов А.А. Философия: Учебное пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Харьков: ИД ИНЖЭК, 2005.

12. Агафонова М.Ю., Обухов Д.В., Шефель С.В. Философия: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.

13. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2002.

14. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. 2-е изд. М.: Гардарики, 2006.

15. Философия: Учеб. для вузов / Под общ. ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005.

16. В.Г. Кремень. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.Г. Кремень., В.В.Ільїн. – К.: Книга, 2005.

17. Философия: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко, проф. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

18. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И.Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2004.

19. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

20. Щерба С.П. Філософія. – Підручник. – К.: Кондор, 2007.

Література

1. Бердяев Н. Мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // Мир философии. – М., 1991. – С.98-111.

2. Гартман Н. Старая и новая онтология // Историко-философский ежегодник – 88. – М., 1988.

3. Герасимова М.П. Бытие красоты. Традиции и современность в творчестве Кавабата Ясунари. – М.:Наука, 1990.

4. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. – М., 1986.

5. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2003.

6. Мамардашвили М.К. Классический и неоклассический идеалы рациональности. – Тбилиси, 1984.

7. Маноха И.П. Человек и потенциал его бытия. – К.: Стимул, 1995.

8. Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001.

9. Фрагменты ранних греческих философов. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. Часть 1. – М.: Наука, 1989.

10. Хайдеггер М. Бытие и время. Пер. с нем. В.В. Бибихин. – М.: AD MARQINEM, 1997.

11. Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Время и бытие. – М., 1993.

12. Херрман Фр.-В. «Бытие и время» и «Основные проблемы феноменологии» // Философия Мартина Хайдеггера и современность. – М., 1991.

13. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навч. посібник. – Львів: «Новий світ-2000», 2010.

14. История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова, Д.В. Бугая. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический проект, 2008.

15. Філософія: підручник. / За ред. О.П. Сидоренка. – К.: Знання, 2008.

16. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2007.

17. Гриненко Г.В. История философии.: Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2006.

18. Рассел Б. История западной философии. – Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 1998.

19. Волчек Е.З. Философия: Учебн. Пособие с хрестоматийными изречениями/ Е.З. Волчек. – Минск: Интерпрессервис, Экоперспектива, 2003.

20. Герасимчук А.А. Курс лекцій з філософії: Навч. посібник / А.А. Герасимчук, З.І. Тимошенко. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.

Література

1. Башляр Г. Вода и грезы. Опыт о воображении материи. / Г. Башляр: Пер. с фр. Б.М. Скуратова. – М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1998.

2. Лукрецій, Тіт Кар. Про природу речей: Пер. з лат.-К.: Дніпро, 1988.

3. Материалисты Древней Греции: Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. - М.: Госполитиздат, 1955.

4. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии: Пер. с франц. – Москва: Республика, 2000.

5. Фрагменты ранних греческих философов. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. Часть 1. – М.: Наука, 1989.

6. Гриненко Г.В. История философии.: Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2006.

7. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. 2-е изд. М.: Гардарики, 2006.

8. Философия: Учеб. для вузов / Под общ. ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005.

9. В.Г. Кремень. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.Г. Кремень., В.В.Ільїн. – К.: Книга, 2005.

10. Философия: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко, проф. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

11. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

12. Щерба С.П. Філософія. – Підручник. – К.: Кондор, 2007.

13. Г.І. Волинка та ін.. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник. – К.: Каравела, 2006.

14. История философии: Учебник для вузов / В. Ильин. – СПб.: Питер, 2003.

15. Історія філософії: Підручник для вищої школи. / В.Г. Кремень. – Х.: Прапор, 2003.

16. Буслинський В.А. Історія філософії: Навчальний посібник. – Львів: Новий світ, 2000.

17. Філософський енциклопедичний словник. / Ред.: Шинкарук В.І. та ін.; Нац. Акад. наук України; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ: Абрис, 2002.

18. Платон. Диалоги: Пер.с древнегреч./ Мысль (АН СССР. Ин-т философии. Филос. наследие). – Москва, 1986.

19. Кант И. Критика чистого разума. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

20. Гегель Г. Работы разных лет: В 2 т. – Т. 2. Философская пропедевтика. – М.: «Мысль», 1971.

Література

1. Аббаньяно Н. Экзистенция как свобода // Вопросы философии. – 1991. – № 8. – С. 145-157.

2. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: Прогресс, 1990.

3. Барт Р. Удовольствие от текста // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – С. 462-518.

4. Бахтин М.М. Философия поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984-1985. – М., 1986.

5. Бергсон А. Введение в метафизику: Собр.соч. / Пер. с фр. М. Булгакова; Перераб. Б. Бычковским. 2-е изд. – СПб.: Изд. М.И. Семенова, 1914. – Т.5.

6. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М.: Республика, 1994.

7. Бородай Ю.М. От фантазии к реальности. – М., 1995.

8. Лой А.Н. Сознание как предмет теории познания. – К.: Наукова думка, 1988.

9. Лой А.Н. Феномен понимания и культурно-историческая онтология сознания // Понимание как логико-гносеологическая проблема. – К.: Наукова думка, 1982. – С. 208-228.

10. Мармардашвили М.К. Формы и содержание мышления. – М., 1968.

11. Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого «Я». – М., 1976.

12. Общественное сознание и его формы. – М., 1986.

13. Потебня А. Мысль и язык. – К.: Синто, 1993.

14. Рикер П. Конфликт интерпретаций. – М., 1995.

15. Скворцов Л.В. Субъект истории и социальное самосознание. – М., 1983.

16. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук: Пер. с франц. / Вступит. статья Н.С. Автономовой. - М.: Прогресс, 1977.

17. В.Г. Кремень. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.Г. Кремень., В.В.Ільїн. – К.: Книга, 2005.

18. Рассел Б. История западной философии. – Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 1998.

19. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

20. Щерба С.П. Філософія. – Підручник. – К.: Кондор, 2007.

Література

1. Крымский С.Б. Культурные архетипы, или Знание до познания // Природа. – 1991. – № 11. – С. 70-75.

2. Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда / А.К. Черноглазов, М.А. Титова (Пер. с фр.). – М.: Русское феноменологическое общество, 1997.

3. Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. – М., 1990.

4. Лэнг Р. Расколотое «я»: Пер. с англ. – Спб.: Белый Кролик, 1995.

5. Ницше, Фридрих. По ту сторону добра и зла: Пер. с нем. – Москва: ЭКСМО-ПРЕСС; Харків: Фолио, 1998.

6. Стоун И. Страсть, ума, или жизнь Фрейда. – М.: Республика, 1994.

7. Фейербах Л. Сущность христианства. – Москва: Мысль, 1965.

8. Фрейд З. О психоанализе: Пер. с нем. – Москва: Алфавит, 1990.

9. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности: Пер. с англ. – Москва: АСТ, 1998.

10. Фромм Э. Человек для самого себя // Фромм Э. Психоанализ и этика. / Сост. П.С. Гуревич, С.Я. Левит; Авт. вступ. ст. П.С. Гуревич. – М: Республика, 1993.

11. Цвейг С. Врачевание и психоанализ. – М., 1994.

12. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Афоризмы и максимы. Новые афоризмы. / Пер. с нем. Ю. Айхенвальд, Ф. Черниговец, Р. Кресин. – Мн.: Литература, 1998.

13. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. Толстых А.В. – М.: Издат. группа «Прогресс», 1996.

14. Юнг К. Г. Бог и бессознательное. – Москва: АСТ: Олимп, 1998.

15. Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного // К.Г. Юнг. Архетип и символ / Сост. и вступ. ст. А.М. Руткевича. – М.: Ренессанс, 1991. – С. 95-128.

16. Юнг К. Психология и поэтическое творчество // Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М.: Политиздат, 1991. – С. 103-118.

17. Рассел Б. История западной философии. – Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 1998.

18. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

19. Буслинський В.А. Історія філософії: Навчальний посібник. – Львів: Новий світ, 2000.

20. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Том 3. Новое время. – М.: ТОО ТК «Петрополис», 1996.

Тема 6. Теорія пізнання.

1. Проблема пізнаванності світу. Пізнання як предмет філософського аналізу.

2. Наукові, переднаукові і зовнінаукові форми знання.

3. Знання і думка, віра і переконання. Повсякденне знання і здоровий глузд. Сенсуалізм і раціоналізм.

4. Форми та методи наукового пізнання.

5. Пізнання як "відображення" і пізнання як "конструювання" дійсності. Пізнання наукове і художнє.

6. Людина як суб'єкт пізнання: проблема інтерсуб’єктивності.

7. Істина як ціль пізнання. Проблема істини в філософії.

Література

1. Автономова Я. С. Рассудок, разум, рациональность. – М., 1988.

2. Витгенштейн Л. О достоверности // Философские роботы (часть 1). – М., 1994.

3. Гадамер Г.-Г. Істина і метод. – Т. 1: Герменевтика 1: Основи філософської герменевтики / Пер. з нім. Мокровольський О. – К.: Юніверс, 2000.

4. Гусев С.С., Тульчинский Г.Л. Проблема понимания в философии. – М., 1985.

5. Ильин В.В. Теория познания. – М., 1993.

6. Крымский С.Б. Культурные архетипы, или Знание до познания // Природа. – 1991. – № 11. – С. 70-75.

7. Лекторский В.А. Субъект, объект, познания. – М., 1980.

8. Липский Б.И. Практическая природа истины. – Л., 1988.

9. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М.: Мысль, 1993.

10. Ницше Ф. Об истине и лжи во вненравственном смысле // Ницше Ф. Избр. произв.: В 3 т. – Т. 3. Философия в трагическую эпоху. / Сост. А.А. Жаровский. Предисл. Ф. Зелинский. – М.: REEL-book, 1994. – С. 254-266.

11. Платон. Диалоги: Пер.с древнегреч./ Мысль (АН СССР. Ин-т философии. Филос. наследие). – Москва, 1986.

12. Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. – М., 1985.

13. Попович М.В. Раціональність і виміри людського буття. – К.: Сфера, 1997.

14. Филатов В.П. Научное познание и мир человека. – М., 1989.

15. Фуко М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет: Сост., пер. с франц., коммент. и послесл. С. Табачниковой; Общ. ред. А. Пузырея. – М.: Касталь, 1996.

16. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – М., 1994.

17. Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер с нем. – М.: “Республика”, 1993. – С. 345-361.

18. Хома О.И. Истина и очевидность: симптоматологическое мышление в философии модерна. – Винница: «УНІВЕРСУМ – Вінниця», 1998.

19. Ярошовець В.І. Людина в системі пізнання. – К.: Педагогіка, 1996.

20. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Том 3. Новое время. – М.: ТОО ТК «Петрополис», 1996.

Література

1. Аббаньяно Н. Мудрость жизни. / Пер. с ит. А.Л. Зорина. – СПб.: «Алетейя», 1996.

2. Александрова А.В. Отчуждение как форма развития культуры. – К.: Самватас, 1996.

3. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. / Пер с фр. Ронина В.К.; Общ. ред. Оболенской С.В.; Предисл. Гуревича А.Я. – М.: Прогресс, Прогресс-Академия, 1992.

4. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М.: Республика, 1993.

5. Бубер М. Проблема человека: Пер. с нем. – К.: Ника-центр, ВИСТ-С, 1998.

6. Генон Рене. Царство количества и знамение времени: Пер. с франц. - М.: Беловодье, 1994.

7. Гусаченко В.В. Жизнь и смерть субъекта. Очерки философской теории субъективности. – К.: Б.м., 1995.

8. Деринг Э. Философские аспекты вопроса о смысле жизни и смерти // Dasein-анализ в философии и психологии / Кол. авторов; Под ред. Г.М. Кучинского, А.А. Михайлова. – Минск: Европейский гуманитарный университет, 2001. – С. 39-50.

9. Ільїн В.В. Діалог “Софії” і “Логосу” (феноменологія екзистенціально-персоналістських інтенцій української філософської антропології). – К.: Вид-во “Сталь” ВАТ Укрндіпроектстальконструкція ім. В.М. Шимановського, 2001.

10. Камю А. Бунтівна людина // Камю А. Вибрані твори. У 3-х т. Т. 3. Есе: Пер. з фр. / Упоряд. О. Жупанський, автор післямови Д. Наливайко. – Харків: Фоліо, 1997. – С. 181-438.

11. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Соч.: В 6 т. – Т. 6. / Под общ. ред. В.Ф. Асмуса, А.В. Гулыги, Т.И. Ойзермана; Ред. 6 тома – Т.И. Ойзерман. - М.: Мысль, 1966.

12. Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории // Карлейль Т. Теперь и прежде / Сост., подгот. текста и примеч. Р.К. Медведевой. – М.: Республика, 1994.

13. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2003.

14. Маноха И.П. Человек и потенциал его бытия. – К.: Стимул, 1995.

15. Марков Б.В. Храм и рынок. Человек в пространстве культуры. – СПб: Алетейя, 1999.

16. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии Развитого Индустриального Общества: Пер. с англ. – М.: “REEL-book”, 1994.

17. Плеснер Х. Ступени органического и человек. Введение в философскую антропологию // Проблема человека в западной философии: Переводы / Сост. и послесл. П.С. Гуревича; Общ. ред. Ю.Н. Попова. – М.: Прогресс, 1988. – С. 96-151.

18. Проблема человека в западной философии. – М., 1988.

19. Роменец В.А. Жизнь и смерть в научном и религиозном истолковании. – К.: Здоровье, 1989.

20. Сковорода Г.С. Симфонія, названа книга Асхань, про пізнання самого себе // Сковорода Григорій. Твори: У двох томах. – Т. 1. / Перекл. М. Кашуби. – К.: «Обереги», 1994. – С. 196-262.

21. Стелил В.С. Философская антропология и философия науки. – М., 1993.

22. Франк С.Л. Смысл жизни // Духовные основы общества. – М., 1993.

23. Франкл Виктор. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. / Общ. ред. Л.Я. Гозмана, Д.А. Леонтьева. – М.: Прогресс, 1990.

24. Шпет Г. Введение в этническую психологию // Избранные сочинения. – М., 1991.

 

Тема 8. І. Кант про місце та роль філософської освіти (за працею «Суперечка факультетів»).

1. Загальна характеристика філософії Канта.

2. Філософія та богослов'я.

3. Місце філософії серед інших наук.

4. Етика Канта. Категоричний імператив.

5. Сучасна філософія освіти.

Література

1. Кант И. Спор факультетов // И. Кант. Соч. В 6-ти томах. – М., 1966 – т.6 – С. 311 – 348.

2. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Соч.: В 6 т. – Т. 6. / Под общ. ред. В.Ф. Асмуса, А.В. Гулыги, Т.И. Ойзермана; Ред. 6 тома – Т.И. Ойзерман. – М.: Мысль, 1966.

3. Кант И. Критика чистого разума: Пер. с нем. – СПб: Тайм-Аут, 1993.

4. Кант И. Трактаты и письма / И. Кант; пер. с нем. Н. Вальденберг, Т. Васильевой, А. Гулыги. – М.: Наука, 1980.

5. Горський В.С. Роль німецької філософської традиції в становленні й розвитку філософської думки в Україні // Кантівські студії 1999: Щорічник Кантівського товариства в Україні. – К.: Тандем, 2000. – С. 15-25.

6. Гулыга А. В. Кант. / А. В. Гулыга. – М.: Молодая гвардия, 1981.

7. Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты. – Харьков: Центр социально-философских исследований, 2010.

8. Кузнецов В. Н. Немецкая классическая философия: учебник / В. Н. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2003.

9. Нарский И. С. Кант / И. С. Нарский. – М.: Мысль, 1976.

10. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование: Социально-философское исследование. – Запорожье: Просвіта, 2004.

11. Синергетика і освіта: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р., м. Київ. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2012.

12. Франк С.Л. Духовные основы общества. / Сост. и авт. вступит. ст. П.В. Алексеев. – М.: Республика, 1992.

13. Франк С.Л. Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания // Франк С.Л. Предмет знания. Душа человека / Сост., вступ. ст., коммент. И.И. Евлампиева. – СПб.: Наука, 1995. – С. 35-416.

14. Шелер М. Формы знания и образование // Шелер М. Избранные произведения: Пер. с нем. Денежкина А.В., Малинкина А.Н., Филиппова А.Ф. / Под ред. Денежкина А.В. – М.: Гнозис, 1994. – С. 15-56.

15. Шелер М. Человек и история // Шелер М. Избранные произведения: Пер. с нем. Денежкина А.В., Малинкина А.Н., Филиппова А.Ф. / Под ред. Денежкина А.В. – М.: Гнозис, 1994. – С. 70-97.

16. Філософія: Історія, суспільство, освіта / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001.

17. Г.І. Волинка та ін.. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник. – К.: Каравела, 2006.

18. Кононов А.А. Философия: Учебное пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Харьков: ИД ИНЖЭК, 2005.

19. Татаркевич В. Історія філософії. У 3-х тт. – Львів: Свічадо, 1997.

20. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навч. посібник. – Львів: «Новий світ-2000», 2010.

Література

1. Гегель Г. Работы разных лет: в 2 т. / Г. Гегель; сост., общ. ред. А. В. Гулыги. – М.: «Мысль», 1971. – Т. 2: Философская пропедевтика.

2. Гегель Г. В. Ф. Наука логики: в 3 т. / Г. В. Ф. Гегель; под общ. ред. М. М. Розенталя. – М.: «Мысль», 1970–1972. – Т. 1, 1970. – Т. 2, 1971. – Т. 3, 1972.

3. Гегель Г. В. Энциклопедия философских наук / Г. В. Гегель; под общ. ред. Е. П. Ситковского. – М.: «Мысль», 1975.– Т. 1: Наука логики. – Т. 2: Философия природы.

4. Адорно Т.В. Проблемы философии морали / Пер. с нем. М.Л. Хорькова. – М.: Республика, 2000.

5. Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. – М.: Мысль, 1987.

6. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избр. произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко; Коммент. А.Ф. Филиппова. – М.: Прогресс, 1990. – С. 644-706.

7. Гулыга В. Н. Немецкая классическая философия / В. Н. Гулыга. – М.: Мысль, 1986.

8. Гусаченко В.В. Трансгрессии модерна. – Х.: ООО «Озон-Инвест», 2002.

9. Дворцов А. Т. Гегель. Жизнь, деятельность, учение / А. Т. Дворцов. – М.: «Наука», 1972.

10. Кант И. Спор факультетов // И. Кант. Соч. В 6-ти томах. – М., 1966 – т. 6 – С. 311 – 348.

11. Киркегор С. Наслаждение и долг. / Пер. с датского Петра Ганзена; Подгот. текста и коммент. И. Булкиной, А. Мокроусова. Издание третье. – К.: Air Land, 1994.

12. Кузнецов В. Н. Немецкая классическая философия: учебник / В. Н. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2003.

13. Левит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века. Маркс и Кьеркегор. / Пер. с нем. К. Лощевского под ред. М. Ермаковой. – СПб: «Владимир Даль», 2002.

14. Нарский И. С. Западно-европейская философия XIX века: учеб. пособие / И. С. Нарский. – М.: Высш. шк., 1976.

15. Овсянников М. Ф. Гегель / М. Ф. Овсянников. – М.: Мысль, 1971.

16. Платон. Законы // Платон. Сочинения: В 3-х т. – Т. 3. – Ч.2. / Пер. с древнегреч.: Под общ. ред. А.Ф.Лосева, В.Ф Асмуса. – М.: Мысль, 1972. – С. 83-478.

17. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до нащих дней. – Том. 4. От романтизма до наших дней. – СПб.: ТОО ТК “Петрополис”, 1997.

18. Рікер П. Етика і мораль // Рікер П. Навколо політики / Пер. В. Андрушка, О. Мокровольского, А. Плеханової, О. Сирцової, Л. Федорової, О. Шевченка. – К.: Д.Л., 1995. – С. 269-283.

19. Філософський енциклопедичний словник / за ред. В. І. Шинкарука; НАН України; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – К.: Абрис, 2002.

20. Хайдеггер М. Гегель и греки. // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер с нем. – М.: “Республика”, 1993. – С. 381-390.

Література

1. Бергсон А. Сміх. Нарис про значення комічного / Перекл. Є. Єременко; Передм. К. Сігова. – К.: “Д. Л.”, 1994.

2. Бибихин В.В. Дело Хайдеггера // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер с нем. – М.: “Республика”, 1993. – С. 3-14.

3. Битнер В.В. Фридрих Ницше и его произведения. - СПб: Изд-во В.В. Битнера, 1904.

4. Больнов О.Ф. Философия экзистенциализма. / Сост. Ю.А. Сандулов; Науч. ред. А.С. Колесников, В.П. Сальников. – СПб.: Изд-во «Лань», 1999.

5. Витгенштейн Л. О достоверности // Философские роботы (часть 1). – М., 1994.

6. Гадамер Г.-Г. Істина і метод. – Т. 1: Герменевтика 1: Основи філософської герменевтики / Пер. з нім. Мокровольський О. – К.: Юніверс, 2000.

7. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Вопросы философии. – 1986. - № 3. – С. 101-116.

8. Камю А. Вибрані твори. У 3-х т. Т. 3. Есе: Пер. з фр. / Упоряд. О. Жупанський, автор післямови Д. Наливайко. – Харків: Фоліо, 1997.

9. Мамардашвили М.К. Классический и неоклассический идеалы рациональности. – Тбилиси, 1984.

10. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии Развитого Индустриального Общества: Пер. с англ. – М.: “REEL-book”, 1994.

11. Марсель Г. Трагическая мудрость философии: Избр. работы / Пер. с фр. Г. Тавризян. – М.: Изд-во гуманит. литературы, 1995.

12. Мирская Л.А. Трагическая ирония в философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше // Эстетические категории и искусство: Сб. ст. / Молд. гос. ин-т искусств; Отв. ред. В.О. Пигулевский. – Кишинев: Штиинца, 1989. – С. 100-115.

13. Ницше Ф. Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей // Ницше Ф. Избр. произв. в 3 т. – Т. 1. – М.: REEL-book, 1994.

14. Парахонський Б.О. Виворіт раціональності, або Витоки європейського безумства // Філософська думка. – 1998. – № 1. – С. 9-30.

15. Пассмор Дж. Сто лет философии: Пер. с англ. – М.: «Прогресс - Традиция», 1998.

16. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до нащих дней. – Том. 4. От романтизма до наших дней. – СПб.: ТОО ТК “Петрополис”, 1997.

17. Рікер П. Етика і мораль // Рікер П. Навколо політики / Пер. В. Андрушка, О. Мокровольского, А. Плеханової, О. Сирцової, Л. Федорової, О. Шевченка. – К.: Д.Л., 1995. – С. 269-283.

18. Риккерт Генрих. Философия жизни: Пер.с. нем. - К.: Ника-Центр, 1998.

19. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. Пер. М.Н. Грецкого // Тошнота. Избранные произведения. / Пер. с франц. В.П. Гайдамака и др.; Вступ. ст. С.Н. Зенкина. – М: Республика, 1994. – С. 433-469.

20. Хайдеггер М. Время и бытие // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер с нем. – М.: “Республика”, 1993. – С. 391-406.

21. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Афоризмы и максимы. Новые афоризмы. / Пер. с нем. Ю. Айхенвальд, Ф. Черниговец, Р. Кресин. – Мн.: Литература, 1998.

22. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. – 1. Гештальт и действительность. / Пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна. – М.: «Мысль», 1998.

Література

1. Ортега-и-Гассет. Тема нашого часу // Ортега-и-Гассет. Что такое философия? – М., 1991.

2. Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы: Сборник: Пер. с исп. / Послесл. Н. Матяш. – М.: Радуга, 1991.

3. Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры: Сборник: Перевод. / Вступ. ст. Г.М. Фридлендера. – М.: Искусство, 1991.

4. Ортега-і-Гасет. Бунт мас // Ортега-і-Гасет. Вибрані твори / Перекл. з іспанської В. Бурггардта, В. Сахна, О. Товстенко. – К.: Основи, 1994. – С. 15-139.

5. Аверинцев С. В защиту культуры стыда // Кур’єр Юнеско. – 1990. – № 9. – С. 4-7.

6. Александрова А.В. Отчуждение как форма развития культуры. – К.: Самватас, 1996.

7. Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. – М.: Мысль, 1987.

8. Бахтин М.М. Философия поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984-1985. – М., 1986.

9. Боэций. “Утешение философией” и другие трактаты: Перевод / Боэций; Отв. ред., сост. и авт. ст. Г.Г. Майоров. – М.:Наука, 1996.

10. Дельоз Ж., Гваттарі Ф. Капіталізм і шизофренія: Анті-Едіп / Перекл. с французької, вступ. О. Шевченка. – К.: КАРМЕ -СІНТО, 1996.

11. Императивы человечности / Н.Ф. Тарасенко, А.И. Горак, В.А. Демьянов и др. – К.: Изд-во «Лыбидь» при Киевском ун-те, 1990.

12. История ментальностей, историческая антропология // Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. – М.: РГГУ, 1996.

13. Канетти Э. Человек нашего столетия: Пер. с нем. / Элиас Канетти; (Сост. и авт. предисл. Н.С. Павлова; Коммент. Р.Г. Каралашвили). – М.: Прогресс, 1990.

14. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. – М., 1999.

15. Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. – М., 1985.

16. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. Пер. М.Н. Грецкого // Тошнота. Избранные произведения. / Пер. с франц. В.П. Гайдамака и др.; Вступ. ст. С.Н. Зенкина. – М: Республика, 1994. – С. 433-469.

17. Скворцов Л.В. Субъект истории и социальное самосознание. – М., 1983.

18. История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова, Д.В. Бугая. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический проект, 2008.

19. Філософія: підручник. / За ред. О.П. Сидоренка. – К.: Знання, 2008.

20. Татаркевич В. Історія філософії. У 3-х тт. – Львів: Свічадо, 1997.

 

Література

1. Мамардашвили М. Как я понимаю философию // М. Мамардашвили. Как я понимаю философию. – М., 1990.

2. Мамардашвили М. БытьПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.05 с.)