Тема: Філософські проблеми економіки.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Філософські проблеми економіки.Проблема визначення філософії економіки. Неоекономіка – нова соціальна реальність. Сутність і проблемна сфера філософії економіки. Зміст та еволюція поняття «економіка». Сутність та особливості суспільного виробництва. Філософія грошей. Виробництво і споживання як форми взаємовідносин людини і природи. Гносеологічні засади філософії економічного розвитку. Економічна свідомість, її специфіка та рівні. Сутність господарської діяльності, її природа і зміст. Поняття «господарюючої особистості». Поняття відчуження праці.

Тема: Філософські проблеми освіти.

Філософія освіти як особливий напрям філософських досліджень. Феномен і соціальна необхідність освіти. Освіта як предмет філософського аналізу. Предметне поле філософії освіти. Аналітична традиція філософії освіти. Базові проблеми філософії освіти. Філософська парадигма освіти. Освітологія. Освітня політика. Моделі освіти. Проблеми вищої освіти України. Національні аспекти філософії освіти в Україні.

 


ІУ. Теми семінарських занять з філософії

Тема 1. Онтологія і гносеологія.

 

1. Предмет філософії. Умови виникнення філософії. Структура філософського знання.

2. Практичне, пізнавальне і ціннісне відношення людини до світу.

3. Природа і специфіка філософських проблем.

4. Онтологія, гносеологія, аксіологія як розділи філософії.

5. Онто-гносеологічна проблематика в філософії.

Література

1. Асмус В. Античная философия: Учебное издание. – М.: Высшая школа, 1998.

2. Бергсон А. Введение в метафизику: Собр.соч. / Пер. с фр. М. Булгакова; Перераб. Б. Бычковским. 2-е изд. – СПб.: Изд. М.И. Семенова, 1914. – Т.5.

3. Бердяев Н. Мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // Мир философии. – М., 1991.

4. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. – М.: Республика, 1997.

5. Гартман Н. Старая и новая онтология // Историко-философский ежегодник – 88. – М., 1988.

6. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. – М., 1986.

7. Філософський енциклопедичний словник / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ, Держ. фонд фундаментальних досліджень; Голова ред. колегії В.І. Шинкарук. – К.: Абрис, 2002.

8. Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер с нем. – М.: «Республика», 1993.

9. Херрман Фр.-В. «Бытие и время» и «Основные проблемы феноменологии» // Философия Мартина Хайдеггера и современность. – М., 1991.

10. Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та інш.; За ред.. І.Ф. Надольного. – К: Вікар, 2005.

11. Кононов А.А. Философия: Учебное пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Харьков: ИД ИНЖЭК, 2005.

12. Агафонова М.Ю., Обухов Д.В., Шефель С.В. Философия: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.

13. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2002.

14. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. 2-е изд. М.: Гардарики, 2006.

15. Философия: Учеб. для вузов / Под общ. ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005.

16. В.Г. Кремень. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.Г. Кремень., В.В.Ільїн. – К.: Книга, 2005.

17. Философия: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко, проф. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

18. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И.Т. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2004.

19. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

20. Щерба С.П. Філософія. – Підручник. – К.: Кондор, 2007.

Тема 2. Буття: суще й існуюче.

 

1. Онтологія як вчення про буття.

2. Філософське (метафізичне) і фізичне розуміння буття.

3. Єдність світу і його різноманіття. Проблеми буття в історії думки.

4. Буття і суще. Проблема єдності і множинності.

5. Сутність як одиниця буття і сутність як єдність роду. Категорії як вищі роди буття і категорії як ступіні пізнання.

6. Багатоякісність субстанції: якості первинні і вторинні. Субстанція протяжна і субстанція мисляча. Бог як універсальна сутність. Сутність як субстанція.

Література

1. Бердяев Н. Мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // Мир философии. – М., 1991. – С.98-111.

2. Гартман Н. Старая и новая онтология // Историко-философский ежегодник – 88. – М., 1988.

3. Герасимова М.П. Бытие красоты. Традиции и современность в творчестве Кавабата Ясунари. – М.:Наука, 1990.

4. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. – М., 1986.

5. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2003.

6. Мамардашвили М.К. Классический и неоклассический идеалы рациональности. – Тбилиси, 1984.

7. Маноха И.П. Человек и потенциал его бытия. – К.: Стимул, 1995.

8. Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В. Лях, П. Таращук. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001.

9. Фрагменты ранних греческих философов. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. Часть 1. – М.: Наука, 1989.

10. Хайдеггер М. Бытие и время. Пер. с нем. В.В. Бибихин. – М.: AD MARQINEM, 1997.

11. Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Время и бытие. – М., 1993.

12. Херрман Фр.-В. «Бытие и время» и «Основные проблемы феноменологии» // Философия Мартина Хайдеггера и современность. – М., 1991.

13. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навч. посібник. – Львів: «Новий світ-2000», 2010.

14. История философии: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова, Д.В. Бугая. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический проект, 2008.

15. Філософія: підручник. / За ред. О.П. Сидоренка. – К.: Знання, 2008.

16. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2007.

17. Гриненко Г.В. История философии.: Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2006.

18. Рассел Б. История западной философии. – Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 1998.

19. Волчек Е.З. Философия: Учебн. Пособие с хрестоматийными изречениями/ Е.З. Волчек. – Минск: Интерпрессервис, Экоперспектива, 2003.

20. Герасимчук А.А. Курс лекцій з філософії: Навч. посібник / А.А. Герасимчук, З.І. Тимошенко. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.

Тема 3. Матерія як філософська категорія.

 

1. Поняття матеріального та ідеального (світ речей та світ ідей).

2. Уявлення про матерію в історії філософії.

3. Сучасні спеціально-наукові знання про матерію.

4. Філософське поняття руху.

5. Рух і спокій.

6. Простір і час як філософські категорії.

Література

1. Башляр Г. Вода и грезы. Опыт о воображении материи. / Г. Башляр: Пер. с фр. Б.М. Скуратова. – М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1998.

2. Лукрецій, Тіт Кар. Про природу речей: Пер. з лат.-К.: Дніпро, 1988.

3. Материалисты Древней Греции: Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. - М.: Госполитиздат, 1955.

4. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии: Пер. с франц. – Москва: Республика, 2000.

5. Фрагменты ранних греческих философов. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. Часть 1. – М.: Наука, 1989.

6. Гриненко Г.В. История философии.: Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2006.

7. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. 2-е изд. М.: Гардарики, 2006.

8. Философия: Учеб. для вузов / Под общ. ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005.

9. В.Г. Кремень. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.Г. Кремень., В.В.Ільїн. – К.: Книга, 2005.

10. Философия: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко, проф. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

11. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

12. Щерба С.П. Філософія. – Підручник. – К.: Кондор, 2007.

13. Г.І. Волинка та ін.. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник. – К.: Каравела, 2006.

14. История философии: Учебник для вузов / В. Ильин. – СПб.: Питер, 2003.

15. Історія філософії: Підручник для вищої школи. / В.Г. Кремень. – Х.: Прапор, 2003.

16. Буслинський В.А. Історія філософії: Навчальний посібник. – Львів: Новий світ, 2000.

17. Філософський енциклопедичний словник. / Ред.: Шинкарук В.І. та ін.; Нац. Акад. наук України; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ: Абрис, 2002.

18. Платон. Диалоги: Пер.с древнегреч./ Мысль (АН СССР. Ин-т философии. Филос. наследие). – Москва, 1986.

19. Кант И. Критика чистого разума. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

20. Гегель Г. Работы разных лет: В 2 т. – Т. 2. Философская пропедевтика. – М.: «Мысль», 1971.

Тема 4. Філософія свідомості.

 

1. Поняття свідомості в історії філософії.

2. Структура і функції свідомості.

3. Свідомість і самосвідомість. Свідомість як діяльність і як сукупність знань.

4. Біологічна основа та соціальна сутність свідомості.

5. Образне і понятійне мислення. Інтуїція, уява, творчість.

6. Свідомість і мова.

7. Проблема штучного інтелекту.

Література

1. Аббаньяно Н. Экзистенция как свобода // Вопросы философии. – 1991. – № 8. – С. 145-157.

2. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: Прогресс, 1990.

3. Барт Р. Удовольствие от текста // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – С. 462-518.

4. Бахтин М.М. Философия поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984-1985. – М., 1986.

5. Бергсон А. Введение в метафизику: Собр.соч. / Пер. с фр. М. Булгакова; Перераб. Б. Бычковским. 2-е изд. – СПб.: Изд. М.И. Семенова, 1914. – Т.5.

6. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М.: Республика, 1994.

7. Бородай Ю.М. От фантазии к реальности. – М., 1995.

8. Лой А.Н. Сознание как предмет теории познания. – К.: Наукова думка, 1988.

9. Лой А.Н. Феномен понимания и культурно-историческая онтология сознания // Понимание как логико-гносеологическая проблема. – К.: Наукова думка, 1982. – С. 208-228.

10. Мармардашвили М.К. Формы и содержание мышления. – М., 1968.

11. Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого «Я». – М., 1976.

12. Общественное сознание и его формы. – М., 1986.

13. Потебня А. Мысль и язык. – К.: Синто, 1993.

14. Рикер П. Конфликт интерпретаций. – М., 1995.

15. Скворцов Л.В. Субъект истории и социальное самосознание. – М., 1983.

16. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук: Пер. с франц. / Вступит. статья Н.С. Автономовой. - М.: Прогресс, 1977.

17. В.Г. Кремень. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.Г. Кремень., В.В.Ільїн. – К.: Книга, 2005.

18. Рассел Б. История западной философии. – Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 1998.

19. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

20. Щерба С.П. Філософія. – Підручник. – К.: Кондор, 2007.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.046 с.)