ТОП 10:

Инфопедия — категория Философия: 101 Страница

Материала по категории - Философия на сайте Инфопедия всего: 34478 страниц.

Философия - 101 Страница

З культом слова і книги на Київській Русі пов'язаний і культ мовчання. У Повесть временных лет. М., 1950. 4. l. РОЗДІЛ 2 Ідея софійності світу та проблеми етичної духовності. ВІДОБРАЖЕННЯ І РОЗВИТОК ІДЕЙ ПРОСВІТНИЦТВА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ((ДРУГА ПОЛОВИНА ХУІІ– ПЕРША ПОЛОВИНА ХУІІІ СТ.) ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ П.Д. ЮРКЕВИЧА М.В. ГОГОЛЬ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІЛОСОФІЇ АКАДЕМІЧНА ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНИ (КІНЦЯ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.) РОЗРОБКА ФІЛОСОФСЬКИХ ПРОБЛЕМ ПРЕДСТАВНИКАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ (20 – 80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ПОЛІТИЧНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ДМИТРА ДОНЦОВА Розділ 3. Етнонаціональна політика і перспективи етнонаціонального розвитку в україні Отже, як бачимо становлення національної свідомості в Україні відбувалося у складних умовах. Радянський уряд всіляко намагався протидіяти даній проблемі, висуваючи свої теорії і гіпотези. Творчі інтереси Олександра Потебні ніколи не були обмежені лише сферою лінгвістики. Він постійно намагався відшукати філософське підґрунтя своїм мовознавчим теоріям. Статична та динамічна концепції ПРОБЛЕМА СВІДОМОСТІ У ФІЛОСОФІЇ СВІДОМІСТЬ ЯК ФОРМА ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ МОВА ЯК ПРЕДМЕТНЕ БУТТЯ СВІДОМОСТІ Поняття суспільства. Різні підходи до аналізу суспільних процесів. Матеріальне виробництво як фактор існування та розвитку суспільства. Спосіб виробництва та його структура. Діалектика розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Структура і функції суспільства. Основні чинники суспільного розвитку та їх взаємозв'язок. Глобальні проблеми людства і соціальне прогнозування. Ідея прогресу в історії. Сенс історії. Безсмертна не сама по собі душа, не інформаційна оболонка духу, безсмертний дух, закладений в душі людини. Генеза та сучасне розуміння. Засвоєння духовних цінностей відбувається переважно в результаті процесів соціалізації та інкультурації індивідів. Культура - предмет філософського аналізу ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В ФІЛОСОФІЇ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ Зміст поняття людського фактора ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ: ІНТЕРЕСИ, ПОТРЕБИ, ЦІННОСТІ НАЙВАЖЛИВІШІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ТА САМОДІЯЛЬНІСТЬ. Саме ці види діяльності в найбільшій мірі пов’язані з поняттям практики. ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ І КОМП’ЮТЕРА Невідповідність комп’ютера психофізіологічним особливостям людини Зміни темпів духовно-культурного життя суспільства Проблема створення людиноподібних систем Екзистенційні передумови використання понять дослідження в українській філософській мові. Та вихід у граничне буття може бути результатом усвідомленої діяльності. Більше того, можна говорити про специфічну волю, що виводить людину у граничне буття – волю до виключності. Самотність-відчай як наслідок волі до влади над світом. Це самотність у колективі, самотність-туга за чимось поліфонічним і незавершеним, самотність-жадання ірраціонального та потойбічного. ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЗАКОНІВ НАУКИ СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОД ПІЗНАННЯ СВІТУ АКСІОЛОГІЯ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ. Це вільний вияв досконалості, що включає до себе “безкорисливий інтерес” як наголошував І. Кант. СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС І СОЦІАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ На порозі у нове тисячоліття ЛЮДСЬКА ІСТОРІЯ, ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС У ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ Экзаменационная сессия с 10 апреля по 26 апреля 2017 года II. Составьте предложения используя глаголы в скобках. II. Составьте предложения, используя глаголы в скобках. Тема 1. Философия как феномен культуры. Тема 2. Миф, религия и наука как способы познания мира. Тема 4. Понятие «архэ» в философии досократических школ. Тема 6. Философская система Платона. Тема 8. Философия эпохи эллинизма: основные особенности и школы. Тема 10. Гуманистическая философия эпохи Ренессанса. Тема 13. Немецкая классическая философия Тема 15. Развитие русской философской мысли XI-XIX вв. Тема 17.Западная философия первой половины XX века. Тема 19. Философия постмодернизма (вторая половина XX в.). Тема 21. Основные парадигмы философии общества. Тема 23. Политическое бытие общества. Тема 25. Культура и цивилизация в историческом процессе Тема 27. Проблема модернизации, судьба России и русская социально-философская мысль. Тема 29. Философия общества и культура ГЛАВА VIII. МЕДИТАЦИЯ И СЛУЖЕНИЕ Не мог бы Ваш Учитель в своих прекрасных и вдохновляющих статьях дать нам более точную информацию о Дне Декларации? (Май 83) Почему не было телепатической связи со всем человечеством во время прошлого прихода Христа? (Октябрь 84) Если я поеду в Лондон, будет ли у меня шанс встретиться с человеком, который называет себя Христом? (Октябрь 84) Майтрейя все еще регулярно участвует в собраниях Азиатской общины? (Декабрь 85) По словам Мастера Д.К., Майтрейя не может возвратиться ранее 2025 г. Можете ли это объяснить Вы или сам Майтрейя? (Май 82) Как нам узнать наверняка, что Майтрейя – не лжехристос? Что может стать с лидерами ортодоксальных кругов всех религий, когда Майтрейя открыто себя утвердит? Не могли бы Вы подробно остановиться на работе Новой Группы Служителей Мира, о которой Вы перед этим говорили, как о восприимчивой к энергии Аватара Синтеза? (Октябрь 82) Каковы будут качества или особенности Эры Водолея? (Октябрь 84) Будут ли Его поездки в стиле нынешнего Папы Римского? Будет ли Он более или менее доступен? (Октябрь 82) Значит, отдельные личности будут иметь к Нему доступ, чтобы попросить исцеления? (Октябрь 82) Почему Майтрейя начал смягчать последствия землетрясений, только когда оказался в теле майявирупа, но не делал этого последние 2000 лет в своем «теле из света», находясь в Гималаях? (Май 84) Почему Мастер К.Х. (Кут Хуми) будет следующим Христом, а не Учитель Иисус? (Ноябрь 85) Кто из Учителей Мудрости являлся первоисточником книги «Курс чудес»? (Май 86) Почему временами Учитель Мудрости так строг и недоступен? Какой урок можно выучить из строгости без объяснений? Или из упрека без очевидной причины? (Июль–август 86) Как Вы считаете, имеется ли скрытый смысл в том, что первая статья вашего Мастера в журнале «Share International» была на тему о времени? (Август 82) Нет, это обычный страх. Самое лучшее, на мой взгляд, – совершенно забыть о «силах тьмы» (действовать так, как будто их не существует) и таким образом не давать им никакой энергии. В случае ядерной войны люди из Космоса позаботятся о нас, используя свою технику, чтобы остановить ракеты? (Май 86) Прокомментируйте, пожалуйста, Палестинскую проблему. (Ноябрь 83) А народы действительно готовы ко всему этому? Захотят ли они щедро делиться друг с другом? (Октябрь 82) Вы согласны, что мы должны выборочно применять принцип взаимопомощи (участия)? В конце концов в священных буддийских писаниях говорится: «Участие в жизни глупцов приводит к беде». (Сентябрь 85) Что Вы думаете о встрече Папы Римского с Далай Ламой и его визите в мусульманские страны? Какова его миссия? (Апрель 86) Насколько опасны последствия Чернобыльской катастрофы? Представляют ли они до сих пор угрозу, особенно для беременных женщин? (Июнь 86) В Новой Эре наши тела будут разрушаться медленнее? (Сентябрь 85) Затрагивается ли сердечная чакра, когда человек страдает от «разбитого сердца»? (Февраль 84) Останется ли Масонство мужским обществом? В Нидерландах существует смешанное общество масонов, а также женское общество, но они не признаны «постоянными» масонами. (Сентябрь 84) Сегодняшние дети более развиты, чем в предыдущих поколениях? ( Январь 83) Что конкретно делают те Учителя Мудрости, которые отвечают за работу с животным царством? (Май 84) Некоторые люди говорят, что у них были видения эльфов; могут ли это быть элементалы? (Январь–август 84) Вы говорили, что групповое сознание является эволюционной целью Эры Водолея. Разъясните это, пожалуйста. Можно ли выяснить, какова степень развития человека? (Февраль 84) Как человек получает первое Посвящение? (Май 86) Когда человек принимает первое, второе или третье Посвящение, это происходит благодаря специальной деятельности Майтрейи? (Декабрь 84) Ганди был посвященным второй ступени и поэтому должен был контролировать свое эмоциональное тело, но ему все же было трудно контролировать свои сексуальные желания. Почему? (Май 84) В «Списке посвященных» Вы утверждаете, что Леонардо да Винчи был посвященным четвертой ступени. Где он сейчас и какая у него ступень эволюции? (Июнь 86) Луч 3: Деятельность, Приспособляемость или Разум Поскольку воплощается больше Душ 7-го Луча, не приведет ли это к трениям с человечеством, бо?льшая часть которого – Души 2-го Луча? (Июнь 84) Существуют ли в мире стихии, ответственные за все человеческие недостатки? (Июль–август 84) Существуют ли солнечные системы, построенные с количеством Лучей больше семи? (Июнь 86) Почему лишь несколько философов в «Списке посвященных» имеют 3-й Луч личности, или умственного тела, в то время как именно 3-й Луч одаривает философскими способностями? ( Декабрь 84) Как установить происхождение качества, т. е. как нам определить: обнаруженное качество – проявление Луча умственного тела или Луча личности? (Июнь 83) Можно ли описать различные физические типы в соответствии с их Лучами? (Декабрь 83 – январь 84) Имеют ли склонность люди одного и того же Луча притягиваться и становиться «похожими» друг на друга? Существуют ли Лучи, имеющие склонность отталкивать друг друга? (Май 83) У меня такое впечатление, что, когда Души воплощаются мужчинами, они предпочитают выбирать Лучи ряда 1-3-5-7, а когда женщинами – Лучи из ряда 2-4-6. Это так? (Декабрь 83 – январь 84) Животные находятся под влиянием Лучей только на физическом уровне или также на более высоких уровнях? (Декабрь 83 – январь 84) Как наши Души занимают свое время, пока мы находимся в воплощении? (Июль–август 84) Если человек неизлечимо болен, испытывает тяжелые страдания и острую боль, имеет ли он право прекратить свои физические страдания, покончив с собой? (Июнь 85) Мы склонны рождаться в одной и той же стране, на одном и том же континенте или мигрируем? (Июль–август 85) Какой вы предвидите результат от признания на Западе концепции перевоплощения? (Сентябрь 85) Разве один и тот же Закон применяется ко всему человечеству одним и тем же способом? Душа придает своему телу физические дефекты специально? А как же больные гемофилией, которым необходимо периодически делать полное переливание крови? Что конкретно говорит индусская традиция о возвращении Кришны в наше время? (Февраль 84) Насколько чистым каналом была Алиса Бейли? Можно ли сказать, что она не допускала ошибок? (Сентябрь 84) Учителя Мудрости принимают мужские тела в нынешних воплощениях. Возвращалась ли Мария после своего вознесения? (Апрель 84) Каковы теперь место пребывания и задача Карла Маркса? (Ноябрь 83) Действительно ли медитация понижает уровень преступности, как считают приверженцы ТМ (трансцендентальной медитации). (Апрель 84) Почему мы всегда занимаемся Трансмиссией вечером и никогда – утром, хотя утром мы гораздо лучше себя чувствуем? (Сентябрь 84) Что такое осенение и как оно действует? (Март 83) Не могли бы Вы сообщить Ваше мнение по поводу людей, которые говорят, что ими руководят Учителя Мудрости? (Июль–август 86) Людям, ведущим загруженный образ жизни, какие книги Вы порекомендовали бы в качестве необходимого чтения для изучения эзотерической науки? (Май 84) Не могли бы Вы посоветовать, как нам сохранить нашу стойкость, когда мы вернемся в наши группы или на работу после этой конференции? Я бы хотел защитить группы «Новой Эры». Они стараются работать над собой, чтобы очиститься от эмоциональных блокировок и приобрести лучшее понимание самих себя. Страницы, ISBN #0-936604-11-5 (издательство Tara Center). Философия, мировоззрение, культура. Природа философских проблем Феномен научной революции. Проблема типологии научных революций Основные исследовательские стратегии в классической и постклассической западноевропейской философии Многомерность феномена философии. Социальный статус и функции философии в современном мире Онтология как учение о бытии и его освещение в классической и современной философии Философия и современная научная картина мира. Системно-структурная организация материального мира Принцип глобального эволюционизма в современной научной картине мира Динамическая организация бытия. Диалектика как философская теория развития, основные исторические формы диалектики Идеология современного белорусского государства и инновационный потенциал белорусской модели социально-экономического развития Основные стратегии осмысления проблемы человека в классической и современной философии. Сущность и существование человека Происхождение человека. Научные и философские концепции антропогенеза Человек в системе социальных коммуникаций. Личность и общество Массовая культура и дегуманизация социальных отношений в современных обществах Аксиологические параметры бытия человека в мире. Экзистенциальный опыт личности Сознание человека как предмет философского осмысления. Многомерность и полифункциональность сознания Социокультурная природа сознания. Проблема искусственного интеллекта Социальная философия и ее место в системе социально-гуманитарного знания. Понятие социальной реальности Понятие социальной структуры общества. Типы социальных структур Направленность исторического процесса: линейные и нелинейные интерпретации истории Общество как развивающаяся система. Эволюция и революция в общественной динамике Статус и функции социального субъекта. Движущие силы истории и выбор путей развития в условиях переходного периода Развитие общества как цивилизационный процесс. Понятие и типы цивилизаций в истории общества Идеология технократизма в социальном познании и концепции индустриального общества Понятие техногенной цивилизации, ее достижения и проблемы Национальное самосознание и философские традиции в культуре Беларуси и России Восточнославянская цивилизация между Западом и Востоком. Основные факторы и предпосылки консолидации восточнославянских народов Философия и экологические императивы современной цивилизации. Концепция устойчивого развития: прошлое, настоящее, будущее Концепция постиндустриализма в современной социальной философии Традиции и новации в динамике культуры. Проблема единства и многообразия культурно-исторического процесса Общество как предмет социально-гуманитарного познания. Основные исследовательские программы в обществознании Проблема истины и специфика её проявления в социогуманитарном познании Государство и гражданское общество: проблема взаимодействия Специфика познавательного отношения человека к миру. Понятие познания и знания Многообразие форм познания. Специфика философского, научного, образно-художественного и религиозного познания Наука как специфическая форма познания. Сущность, структура и функции науки в современном обществе Диалектика и синергетика. Синергетическая парадигма в современной науке Феномен научной рациональности. Научное и паранаучное знание Проблема классификации наук. Специфика социогуманитарного познания Генезис науки и ее историческое развитие. Особенности классической, неклассической и постнеклассической науки Функции науки в индустриальном и постиндустриальном обществе. Наука и постиндустриальный мир Специфика теоретического знания. Структура и функции научной теории Динамика науки и системная природа научного прогресса Понятие метода и методологии. Многоуровневая концепция методологического знания Методы эмпирического и теоретического исследования Место и роль системного подхода в современном научном познании Наука как социальный институт. Становление и развитие социологии науки Этика науки. Социальные ценности и нормы научного этоса Проблема «конца философии» в прошлом и настоящем. Постмодернистский проект философствования Философия и футурология. Глобализация как процесс формирования нового миропорядка и объект социально-философского осмысления Понятие культуры. Основные направления философского анализа культуры Основные стратегии исследования науки. Проблемное поле философии науки Место и роль философии в культуре. Мифологическая, научные, философские и религиозные картины мира в истории культуры. Философское осмысление человека в античности: софисты, Сократ. Философия эпохи эллинизма и древнего рима: киники, эпикурейцы, скептики, стоики и неоплатоники. Проблемы и принципы средневековой христианской и арабо-мусульманской философии (августин, фома аквинский, ибн рудш/аерроэс) Философия нового времени. Проблема метода: эмпиризм (Ф. Бэкон) и рационализм (Р. Декарт) Немецкая классическая философия. «чистый» и «практический разум» в философии И. Канта, система и метод Гегеля. Неклассическая западная философия 19-20 вв: позитивизм, неопозицивизм и постпозитивизм. Философские и естественнонаучные представления о материи, пространстве и времени как ее атрибутах. философская антропология. Краткая история и разнообразие подходов в понимании сущности человека. Роль интуиции в научном творчестве Каковы общие методы научного исследования? Каково место и роль гипотезы в научном исследовании? Для аспирантов и соискателей ТЕМА 1. Философия и наука в системе современной культуры Личностное знание и его основания ТЕМА VII. Философия истории как проблема философии науки ТЕМА 5. Философская антропология. Основные направления развития Западной философии Средних веков Материя как физическая реальность Основные подходы к определению сущности человека Специфика научного и религиозного познания Что общего между философствованием и философией? Семинар №2: «Философия в системе культуры» Как, на Ваш взгляд, соотносятся мировоззрение и философия? Тесты Философия Древнего Востока Основные философские идеи Платона Найдите смысловое соответствие в терминах, поработав со словарем Тема Философия русского космизма Какое определение понятия «движение» вы считаете правильным? К какой исторической эпохе (античной, средневековой) относится данный взгляд на природу? Какой метод мышления критикует Г. В.Ф. Гегель Вторая половина XX века – это время развертывания революции. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА НАУКИ Доклад 4. А.А.ЛЮБИЩЕВ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧЕНОГО Доклад 3. ЛИЧНОСТЬ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ СОКРАТА Доклад 2. Н.КОПЕРНИК: НОВЫЙ ПРИНЦИП УСТРОЙСТВА МИРА Доклад 3. РОЛЬ Г.ГАЛИЛЕЯ В СОЗДАНИИ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА Доклад 1. А.ПУАНКАРЕ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ Доклад 3. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ КИБЕРНЕТИКИ Товарознавство та комерційна діяльність Філософський східний світогляд грунтується на поєднанні принципів буддизму, індуїзму, конфуціанства, даосизму. Тема 1.3 Типологія філософських систем. Тема 1.7 Основний зміст пізнавальної діяльності. Структура пізнавальної діяльності Тема 1.11 Глобальні проблеми сучасності. Соціально-екологічні наслідки глобалізації. Тема 2.2 Локальні релігії. Світові релігії. Тема 2.5 Спрямованість особистості. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, Тема 1. Предмет філософії (2 год.) Тема 5. Німецька класична філософія. Международные связи в Западной Европе в XI—XVII вв. Чем питались люди средневековья РОМАНСКИЙ ПЕРИОД (IX—XII вв.) КОСТЮМ ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (XIII-XV вв.) Развитие хозяйства в византийских городах Социальное развитие византийских городов Причины упадка византийских городов Церковь в XIV—XV вв. Упадок папства. Великие географические открытия. Начало колониальных захватов Причины развития естествознания в европейских странах в XVI и первой половине XVII в. Производительные силы общества средневековой Западной Европы. Возникновение капиталистических отношений в Западной Европе. Сознание как философская проблема И неоплатонизм (III в. до н.э. -YI вв. н.э.) Философия французского Просвещения XYIII в. Философская мысль ХI –XVIII вв. Детерминизм и закономерность. Стадиальная и цивилизационная концепции. История как объект философского анализа: цикличность и линейность исторического развития Тема 1. Предмет и функции философии Тема 3. Философия Древней Индии Тема 6.Философия зрелой античности (Платон и Аристотель) Тема 10. Философия Нового времени XVII в. (Ф. Бэкон) Тема 15. Философия марксизма Тема 18. Философия экзистенциализма Тема 22. Русская религиозная философия второй половины XIX в. Тема 3. Материя и формы ее бытия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.119.29 (0.021 с.)