ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Філософія Просвітництва та ХІХ століття.1. Специфіка Просвітництва. Французьке та німецьке Просвітництво: світоглядні та методологічні відмінності.

2. Німецька класична філософія як завершення та антитеза етапу новочасної філософії. Основні філософські характеристики школи.

3. Філософські системи І.Канта та Г.Гегеля.

4. Науковчення Й.Фіхте. Філософія тотожності Ф.Шеллінга.

5. Поняття класичності та некласичності у філософії, вплив некласичної парадигми на вирішення людинознавчих проблем.

6. Основні напрямки філософії ХІХ – початку ХХ століть.

Контрольні запитання

1. Окресліть часові проміжки, в яких розвивалася німецька класична філософія.

2. Визначте основну, центральну світоглядну установку німецької класичної філософії.

3. Чому дану філософську школу називають «класичною»?

4. В чому полягають орієнтація на гносеологізм, системність та ідеалізм в німецькій класичній філософії?

5. Окресліть основні положення емпіріокритицизму І.Канта.

6. Що таке «антиномія»? Назвіть пари кантівських суперечностей розуму.

7. Назвіть основні пункти науковчення Й.Фіхте.

8. Поясніть суть фіхтеанської «тріади».

9. Який сенс має термін «натурфілософія» у німецькій класичній філософії?

10. Розкрийте суть і значення творчості Ф.Шеллінга.

11. Розкрийте суть і значення об’єктивного ідеалізму та філософії історії Г.Гегеля.

12. Поясніть суть гегелівської «тріади».

13. Розкрийте суть і значення творчості Людвіга Фойербаха.

14. Окресліть часові проміжки філософії ХІХ – початку ХХ століття.

15. Визначте центральну світоглядну установку культури ХІХ – початку ХХ ст.

16. Окресліть місце Бога та людини і характер їх взаємовідносин у культурі ХІХ – початку ХХ століття.

17. Що таке «нігілізм»? Чому це явище поширилося у культурі та філософії ХІХ – початку ХХ століття.

18. Охарактеризуйте філософські теорії, що акцентують біологічну (тваринну) сутність людини.

19. Що таке «волюнтаризм»? Яким є стиль життя людини, яка приймає цю установку як істину?

20. Охарактеризуйте філософські теорії, які представляють життя як низку страждань і випадковостей.

21. Охарактеризуйте філософські теорії, які акцентують духовну (моральну) природу людини.

22. Окресліть основні положення філософії марксизму.

23. Назвіть основні риси філософії націоналізму.

Завдання для самостійної роботи (джерела для конспектування):

1. Жюльєн Ламетрі. Людина-машина.

2. Г. В. Ф. Гегель. Феноменологія духу.

3. А. Шопенгауер. Світ як воля та уявлення.

Теми рефератів для індивідуального науково-дослідного завдання:

1. Філософська спадщина українських релігійних мислителів.

2. Українська філософія періоду романтизму.

3. Національна ідея у дзеркалі української філософії.

Спеціальна література:

1. Андрущенко В.І. Історія соціальної філософії. – К.: Тандем, 2000.

2. Бичко А. Історія філософії. Підручник. – К.: Либідь, 2001.

3. Горлач М.І. Філософія: Підручник. – Харків, 2000.

4. Касьян В.І. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008.

5. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХVІІІ – начала ХІХ века: Учеб. Пособие для ун-тов. – М.: Высш.школа, 1989. – 480 с.

6. Ларіонова В.К. Історія етичних учень. Посібник. – Івано-Франківськ: Видавництво «Гостинець», 2004.

7. Надольний І.Ф. Філософія: посібник. – К., 1999, 2000, 2004.

8. Петрушенко В.П. Основи філософських знань. Посібник. – Новий світ, 2003.

9. Щерба С.П. Філософія: короткий виклад. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004.

10. Ярошовець В.І. Історія філософії: Підручник. – К.: Парапан, 2002.

Тема 6. Філософія ХХ та ХХІ століття.

1. Поняття новітньої та сучасної філософії. Гуманістичність філософії ХХ століття.

2. Людиноцентристські філософські напрямки та їх представники.

3. Методологічно-орієнтована філософія ХХ століття: проблематика, школи і представники.

4. Основні риси та концептуальні напрямки сучасної філософії.

5. Перспективи філософії та філософської освіти у ХХІ ст.

Контрольні запитання

1. Окресліть часові проміжки сучасної філософії.

2. Охарактеризуйте суспільно-культурні процеси, які супроводжували і обумовлювали становлення і розвиток сучасної філософії.

3. Визначте основні, центральні світоглядні установки сучасної культури.

4. Поясніть значення термінів «антропоцентризм» та «гуманізм». Чи є між ними різниця?

5. Назвіть найпопулярніші ділянки філософських досліджень у ХХІ ст.

6. Перелічіть основні філософські напрямки сучасності.

7. Розкрийте значення релігійної філософії у системі сучасного соціогуманітарного знання.

8. В чому своєрідність установок і висновків постмодернізму? Чому ця течія популярна в сучасному мистецтві?

9. Що таке «комунікація»? Які її аспекти вивчаються філософією?

 

 

Завдання для самостійної роботи (джерела для конспектування):

1. А. Камю. Міф про Сізіфа.

2. Н. Луман. Власть.

 

Теми рефератів для індивідуального науково-дослідного завдання:

1. Українська філософія початку ХХ століття.

2. Українська філософія другої половини ХХ століття.

3. Сучасна українська філософія.

4. Вплив сучасних філософських концепцій на українських теренах.

Спеціальна література:

1. Андрущенко В.І. Історія соціальної філософії. К.: Тандем, 2000.

 

2. Філософсько-антропологічні студії. Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ, 2001.

 

3. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; за ред. В. І. Ярошовця. — К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. — 774 с.

Тема 7. Філософська онтологія та гносеологія.

1. Філософська онтологія: її проблематика, категорії, методологія.

2. Діалектика як вчення про розвиток і універсальні зв'язки.

3. Форми існування реальності та буття.

4. Свідомість, її структура, типи, форми.

5. Філософська гносеологія: її проблематика, категорії, методологія.

6. Сутність, види, рівні, форми пізнання. Об'єкт і суб'єкт пізнання.

7. Поняття про знання, розум та мудрість. Проблема істини.

Контрольні запитання

1. Що таке «онтологія»?.

2. Дайте власне визначення термінів «буття» та «реальність».

3. Перелічіть категорії онтології.

4. Що таке дух і матерія? Чому вони протиставляються у філософії?

5. Дайте визначення понять «простір», «рух», «час».

6. Перелічіть основні онтологічні напрямки і розкрийте їх зміст.

7. Яке слово лежить в основі терміну «діалектика» і визначає її сутність?

8. Розкажіть про діалектику як теорію існування явищ світу.

9. Розкажіть про діалектику як філософський метод, протилежний до метафізики.

10. Назвіть найвідоміших розробників діалектичного методу в історії філософії.

11. Чим відрізняються діалектичний ідеалізм та діалектичний матеріалізм?

12. Перелічіть основні категорії діалектики.

13. Назвіть та розшифруйте принципи діалектики як наукової теорії.

14. Перелічіть закони діалектики.

15. Сформулюйте закони діалектики.

16. Розкрийте зв’язки загального та одиничного, частини і цілого.

17. Розкрийте зв’язки сутності і явища, можливості і дійсності, причини і наслідку.

18. Назвіть основні виміри буття і розкрийте їх зміст.

19. Що таке «свідомість»? Дайте визначення і перелічіть її функції.

20. Назвіть і охарактеризуйте форми свідомості.

21. Знайдіть різницю між індивідуальною та суспільною свідомістю.

22. Що таке «гносеологія»?

23. Дайте власне визначення понять «пізнання» та «знання».

24. Перелічіть категорії гносеології.

25. Що таке «суб’єкт» і «об’єкт» пізнання?

26. Що таке «гностицизм» та «агностицизм»?

27. Які рівні має пізнання? Охарактеризуйте кожен окремо.

28. Яка різниця між істиною і правдою?

29. Що таке раціоналізм та ірраціоналізм?

 

 

Завдання для самостійної роботи (джерела для конспектування):

1. М. Бердяєв. Дух и реальность.

2. М. Хайдеггер. Буття і час.

3. Володимир Возняк. Співвідношення розсудку і розуму як філософсько-педагогічна проблема.

Теми рефератів для індивідуального науково-дослідного завдання:

1. Релігійні ідеї в українській філософії.

2. Онтологічні ідеї в українській філософії.

3. Гносеологічні ідеї в українській філософії.

 

Література

1. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

2.Касьян В.І. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008.

3.Петрушенко В.П. Основи філософських знань. Посібник. – Новий світ, 2003.

4.Петрушенко В.П. Практикум з філософії. Навчальний посібник. - Новий світ, 2003.

5. Спиркин А.Г. Философия: учебник. – М., 1999.

6. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002.

7. Щерба С.П. Філософія: короткий виклад. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.021 с.)