Тема 1. Філософія як світогляд та наука.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Філософія як світогляд та наука.ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З курсу «Філософія»

для студентів напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта»

Спеціальності 6.01010201 Початкова освіта

Аудиторна робота:

Усні відповіді.

 

Самостійна робота:конспектування першоджерел (уривки). Тексти для конспектування надаються викладачем.

Індивідуальна робота:написання реферату (доповіді) із захистом на практичному занятті. Робота передбачає наявність питань від аудиторії та відповідей на них доповідача.

Базова література:

1. Бичко І. В. Філософія: Курс лекцій. — К., 2003.

2. Бичко А. Історія філософії. Підручник. – К.: Либідь, 2001.

3. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

4. Горлач М.І. Філософія: підручник. - Харків, 2000.

5. Касьян В.І. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. Посіб. – 5-те вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2008.

6. Надольний І.Ф. Філософія: посібник. - К., 1999, 2000, 2004.

7. Огородник И.В. Библиографический философский словарь. - Абсолют-В, 2004.

8. Причепій Є.М. Філософія: посібник. -К., 2001, 2003.

9. Петрушенко В.П. Основи філософських знань. Посібник - Новий світ, 2003.

10. Петрушенко В.П. Практикум з філософії. Навчальний посібник. - Новий світ, 2003.

11. Спиркин А. Г. Философия: учебник.— М., 1999.

12. Філософський енциклопедичний словник. - К., 2002.

13. Філософія (Хрестоматія. Ч.1. Навчальний посібник для студентів природничих і інших нефілософських спеціальностей (Укладач В.Лагетко). За ред.д.ф.н., професора М.Сидоренка. – Івано-Франківськ, 2005 р.

14. Хрестоматия по философии: Учебное пособие /Отв. Ред. и сост. А.А.Радугин. – М., Центр, 2001. – 416 с.

15. Щерба С.П. Філософія: короткий виклад. Навчальний посібник. К.: - Кондор, 2004.

16. Ярошовець В.І. Історія філософії. Підручник. К.: - ПАРАПАН, 2002.

17. Яцук Н.Є., Даниляк Р.П. Філософія. – Івано-Франківськ, видавництво «Полум’я», 2007.

Література для виконання індивідуальних завдань (виступів):

1. Білодід Ю. Філософія. Український світ оглядовий аспект.

2. Горський В.С. Історія української філософії. Навч. посіб. - К., 2001

3. Тарасенко Н.Ф., Русин М.Ю. Історія філософії України: підручник. – К., 1994.

4. Федів Ю., Мозгова Н. Історія української філософії. - Україна, 2000.

Тема 1. Філософія як світогляд та наука.

1. Світогляд, його структура та типологія.

2. Специфіка філософії у порівнянні із іншими типами світогляду.

3. Предмет, завдання та функції філософії.

4. Структура філософського знання.

5. Філософська методологія.

Контрольні запитання

Що таке світогляд? У чому його відмінність від інших способів відображення світу?

Що таке буденний і теоретичний світогляд?

Який зв'язок між філософією та мудрістю?

Що таке філософський плюралізм?

Як пов’язана філософія з наукою та мистецтвом?

Чим філософія відрізняється від науки та мистецтва?

Дайте визначення об’єкта та предмета філософії.

Назвіть функції філософії.

Окресліть категоріальний ряд філософії

Перелічіть і розкрийте специфіку методів філософії.

На яких принципах базується філософське пізнання?

Назвіть розділи філософії та їх проблематику.

Завдання для самостійної роботи (джерела для конспектування):

1. Сенека. Листи до Луцилія. Лист 65.

2. Ортега-і-Гассет Х. Що таке філософія?

3. М. Мамардашвили. Введение в философию.

4. Поппер К. Логика социальных наук.

5. Алексеев П. В., Панин А. В. Теория познания и диалектика.

Теми рефератів для індивідуального науково-дослідного завдання:

1. Національні особливості української філософії.

2. Науковий статус української філософії.

3. Мистецький аспект в українській філософії.

Література

1. Бичко І.В. Філософія: Курс лекцій. – К., 2003.

2. Горлач М.І. Філософія: Підручник. – Харків, 2000.

3. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

4. Касьян В.І. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008.

5. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л.А. Філософія. Навчальний посібник - Київ: Видавничий центр «Академія», 2008.

6. Щерба С. П., Щедрін В. К., Заглада О. А. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. С. П. Щерби.— К. : МАУП, 2004.

Тема 2. Історична періодизація філософії. Філософія стародавнього сходу.

1. Співвідношення між періодами у філософії та світоглядно-центристською проблематикою.

2. Космоцентризм як світоглядна характеристика стародавньої протофілосфії.

3. Поняття про філософію Стародавнього Сходу, її періодизація та ментальна специфіка.

4. Давньоіндійська філософія, її джерела та проблематика. Визначні філософські школи та їх представники в індійській філософії.

5. Давньокитайська філософія, її джерела та проблематика. Визначні філософські школи та їх представники у давньокитайській філософії.

Контрольні запитання

1. З чого починався розвиток філософії?

2. Розкрийте значення міфології (як історичного типу світогляду).

3. Розкрийте значення релігії (як історичного типу світогляду).

4. Що таке передфілософія, протофілософія та парафілософія?

5. Як пов’язані філософські та загальнокультурні історичні періоди?

6. Скільки періодів налічується у історії філософії? Перелічіть їх назви.

7. Розкрийте поняття філософської школи та напрямку.

8. Що таке космоцентризм?

9. Що таке теоцентризм?

10. Що таке антропоцентризм?

11. Назвіть цивілізації і культури осьового часу.

12. Окресліть поєднання міфологічних, релігійних та філософських ідей у культурі Стародавнього Сходу.

13. Опишіть основні відмінності у ментальних орієнтаціях східного і західного світоглядів.

14. Опишіть методологічні відмінності східної і західної філософських традицій.

15. Що таке Веди? Назвіть їх склад та основні ідеї.

16. Перелічіть назви і основні ідеї ортодоксальних шкіл у індійській філософії.

17. Перелічіть назви і основні ідеї неортодоксальних шкіл у індійській філософії.

18. Перелічіть основні положення буддизму.

19. Назвіть школи та окресліть специфіку давньокитайської філософії.

20. Порівняйте основні ідеї конфуціанства та даосизму.

 

Завдання для самостійної роботи (джерела для конспектування):

1.Гегель Г. В. Ф. Лекції з історії філософії.

2. Й. Гердер. Ідеї до історії людства.

3. Рігведа.

4. Дао-де цзин.

Теми рефератів для індивідуального науково-дослідного завдання:

1. Періодизація української філософії.

Спеціальна література:

1. Бойченко І.В. Філософія історії. —К.: Наука, 2000.

2. Возняк С.М. Філософія Стародавнього світу: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2008.

3. История восточной философии. Учебное пособие. – М., 1998.

4. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М., Логос, 2001.

5. Колінгвуд Р. Ідея історії / Пер. з англ. О. Мокровольський. — К.: Основи, 1996.

1. А.Тюрин. Концепция человека в древнем Китае.

6. А. Н. Чанышев Курс лекций по древней философии (Фрагменты публикуют-ся по источнику: Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие для филос. фак. и отделений ун-тов. - М.: Высш. школа, 1981). - 89 c.

Література

1. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

2.Касьян В.І. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008.

3.Петрушенко В.П. Основи філософських знань. Посібник. – Новий світ, 2003.

4.Петрушенко В.П. Практикум з філософії. Навчальний посібник. - Новий світ, 2003.

5. Спиркин А.Г. Философия: учебник. – М., 1999.

6. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002.

7. Щерба С.П. Філософія: короткий виклад. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004.

ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З курсу «Філософія»

для студентів напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта»

Спеціальності 6.01010201 Початкова освіта

Аудиторна робота:

Усні відповіді.

 

Самостійна робота:конспектування першоджерел (уривки). Тексти для конспектування надаються викладачем.

Індивідуальна робота:написання реферату (доповіді) із захистом на практичному занятті. Робота передбачає наявність питань від аудиторії та відповідей на них доповідача.

Базова література:

1. Бичко І. В. Філософія: Курс лекцій. — К., 2003.

2. Бичко А. Історія філософії. Підручник. – К.: Либідь, 2001.

3. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

4. Горлач М.І. Філософія: підручник. - Харків, 2000.

5. Касьян В.І. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. Посіб. – 5-те вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2008.

6. Надольний І.Ф. Філософія: посібник. - К., 1999, 2000, 2004.

7. Огородник И.В. Библиографический философский словарь. - Абсолют-В, 2004.

8. Причепій Є.М. Філософія: посібник. -К., 2001, 2003.

9. Петрушенко В.П. Основи філософських знань. Посібник - Новий світ, 2003.

10. Петрушенко В.П. Практикум з філософії. Навчальний посібник. - Новий світ, 2003.

11. Спиркин А. Г. Философия: учебник.— М., 1999.

12. Філософський енциклопедичний словник. - К., 2002.

13. Філософія (Хрестоматія. Ч.1. Навчальний посібник для студентів природничих і інших нефілософських спеціальностей (Укладач В.Лагетко). За ред.д.ф.н., професора М.Сидоренка. – Івано-Франківськ, 2005 р.

14. Хрестоматия по философии: Учебное пособие /Отв. Ред. и сост. А.А.Радугин. – М., Центр, 2001. – 416 с.

15. Щерба С.П. Філософія: короткий виклад. Навчальний посібник. К.: - Кондор, 2004.

16. Ярошовець В.І. Історія філософії. Підручник. К.: - ПАРАПАН, 2002.

17. Яцук Н.Є., Даниляк Р.П. Філософія. – Івано-Франківськ, видавництво «Полум’я», 2007.

Література для виконання індивідуальних завдань (виступів):

1. Білодід Ю. Філософія. Український світ оглядовий аспект.

2. Горський В.С. Історія української філософії. Навч. посіб. - К., 2001

3. Тарасенко Н.Ф., Русин М.Ю. Історія філософії України: підручник. – К., 1994.

4. Федів Ю., Мозгова Н. Історія української філософії. - Україна, 2000.

Тема 1. Філософія як світогляд та наука.

1. Світогляд, його структура та типологія.

2. Специфіка філософії у порівнянні із іншими типами світогляду.

3. Предмет, завдання та функції філософії.

4. Структура філософського знання.

5. Філософська методологія.

Контрольні запитання

Що таке світогляд? У чому його відмінність від інших способів відображення світу?

Що таке буденний і теоретичний світогляд?

Який зв'язок між філософією та мудрістю?

Що таке філософський плюралізм?

Як пов’язана філософія з наукою та мистецтвом?

Чим філософія відрізняється від науки та мистецтва?

Дайте визначення об’єкта та предмета філософії.

Назвіть функції філософії.

Окресліть категоріальний ряд філософії

Перелічіть і розкрийте специфіку методів філософії.

На яких принципах базується філософське пізнання?

Назвіть розділи філософії та їх проблематику.

Завдання для самостійної роботи (джерела для конспектування):

1. Сенека. Листи до Луцилія. Лист 65.

2. Ортега-і-Гассет Х. Що таке філософія?

3. М. Мамардашвили. Введение в философию.

4. Поппер К. Логика социальных наук.

5. Алексеев П. В., Панин А. В. Теория познания и диалектика.

Теми рефератів для індивідуального науково-дослідного завдання:

1. Національні особливості української філософії.

2. Науковий статус української філософії.

3. Мистецький аспект в українській філософії.

Література

1. Бичко І.В. Філософія: Курс лекцій. – К., 2003.

2. Горлач М.І. Філософія: Підручник. – Харків, 2000.

3. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

4. Касьян В.І. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008.

5. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л.А. Філософія. Навчальний посібник - Київ: Видавничий центр «Академія», 2008.

6. Щерба С. П., Щедрін В. К., Заглада О. А. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. С. П. Щерби.— К. : МАУП, 2004.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.014 с.)