ТОП 10:

Инфопедия — категория Медицина: 8 Страница

Материала по категории - Медицина на сайте Инфопедия всего: 41604 страниц.

Медицина - 8 Страница

Закон точного времени (пунктуальности). Организация купания в водоемах. Алкогольные напитки и наркотические средства. Наша эмоциональная реакция и действия часто не соответствуют мере вины. Наказание, превышающее допустимый порог может оказать противоположное воздей ствие. Історія медицини як наука і предмет викладання. Періодизація історії медицини і джерела її вивчення. Джерела по історії первісної ери і первісного лікування Загальні риси розвитку медичної діяльності у країнах Стародавнього Світу. Джерела вивчення. Чому медицину Стародавнього Світу називають храмовою Медична система Асклепіада і його принципи лікування. Корнелій Цельс і значення його праці «Про медицину». Абу Алі Ібн – Сіна як видатний вчений - енциклопедист та його значення в історії медицини. Канон лікарської науки» Авіценни, його структура і короткий зміст та значення для розвитку медицини. Розвиток медичної науки в період Відродження. Становлення анатомії, фізіології, ембріології як наук. Початок мікроскопії і її значення в медицині. Історія появи медичної емблеми. Трактування найвідоміших символів медичних емблем. Медична освіта в Україні. Роль Острозької, Києво-Могилянської та Замойської академій у підготовці медичних кадрів для України. Історія медицини Північної Бессарабії та Північної Буковини. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ СОЦИОЛОГОВ Индукция, дедукция и верификация Анализ с помощью основной теории: его основные элементы Социологически сконструированные коды и живые коды Кто должен проводить кодирование? Занятие в классе: управление болью. Интервью (сделано Ароном Смитом) Первые этапы кодирования: начальное занятие Использование кодов при написании материалов для печати Кодирование для структурных отношений и отношений взаимосвязей СЕМИНАР ПО ОТКРЫТОМУ КОДИРОВАНИЮ ЗАМЕТКИ И СОСТАВЛЕНИЕ ЗАМЕТОК Признаки и сигналы приближающейся опасности. Подтипы систем тревоги: увеличиваущие безопасность, увеличивающие опасность. Работа жены в сопоставлении с работы по уходу (муж как пациент) Презентация: безопасность, опасность и риск. Начальный анализ строки за строкой. Определение главного вопроса исследования. ОБОБЩАЮЩИЕ ДИАГРАММЫ И ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ Два комментария после консультации Объединение с помощью последовательности заметок и их группировки. Проекция траектории и биографические обзоры Биографические концепции тела (БКТ). ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО СЛУЧАЯМ: ДАННЫЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ Построение истории по случаям. Взаимодействие между траекторией и биографией: процесс возвращения Общественный, социальный мир и арена: опасность и дебаты ОСНОВНАЯ ФОРМАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ: КОНТЕКСТ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ЧТЕНИЕ И НАПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ Написание анализа2 на базе основной теории Публика, или потенциальные читатели. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ: УКАЗАНИЯ, СТРАТЕГИИ И СТИЛЬ Обучение анализу на семинарах. После обсуждения на семинаре. Глава І МЕТОДИ КЛІНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Техніка дигітальної перкусії СХЕМА КЛІНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СИМПТОМИ ТА СИНДРОМИ ХВОРОБ. ДІАГНОЗ. ПРОГНОЗ Глава III ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ ТВАРИН ДОСЛІДЖЕННЯ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕРМОМЕТРІЇ Глава IV ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНИХ СУДИН ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО КРОВ'ЯНОГО ТИСКУ. ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ОСНОВНІ СИНДРОМИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ СХЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОРТАНІ ТА ТРАХЕЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЙМАННЯ КОРМУ ТА ВОДИ І ДОСЛІДЖЕННЯ РОТА ТА ОРГАНІВ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ Техніка внутрішньої пальпації глотки Зівник І. Д. Ганжі для зонда Хохлова Перкусія і аускультація при зміщенні сичуга (за Dirksen G.) Маклака, П - пін,я плечового суглоба; пусті місця поля перкусії - голосний тимпанічний звук- ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ОСНОВНІ СИНДРОМИ ПРИ ХВОРОБАХ ПЕЧІНКИ Катетеризація сечового міхура у корови ДОСЛІДЖЕННЯ ЧЕРЕПА ТА ХРЕБТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕГЕТАТИВНОГО ВІДДІЛУ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРОВІ БІОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО БІЛКА І БІЛКОВИХ ФРАКЦІЙ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОРГАНІЧНОГО ФОСФОРУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ВИЗНАЧЕННЯ БІЛІРУБІНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ КРОВІ ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ БІЛКОВОГО ТА ВУГЛЕВОДНО-ЛІПІДНОГО ОБМІНУ РЕЧОВИН ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ ВІТАМІНІВ ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ ВОДНО-СОЛЬОВОГО ОБМІНУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИРОДА РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПРОМЕНІВ, МЕТОДИ ЇХ ОДЕРЖАННЯ МЕТОДИ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА (ЕХОГРАФІЯ, СОНОГРАФІЯ) А.О.Стецьків, А.М.Ерстенюк, О.В.Боднарчук, Л.В.Стецьків, В.М.Лімбах Затверджено Вченою Радою ІФНМУ Робота з горючими речовинами і речовинами, Дія амонію флуориду в присутності амонію гідроксиду Кип’ятіння солей амонію з натрію карбонатом БІОЛОГІЧНА РОЛЬ І МЕДИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ САМОСТІЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТІ Реакція з 8-гідроксихіноліном Завдання 2. Характерні реакції катіонів п’ятої Завдання 3. Характерні реакції катіонів шостоїї Дія калію гексаціаноферату (II) Дія групового реагенту (розчин аргентуму нітрату) Який аналітичний ефект спостерігається під час визначення катіону калію розчином натрій гексанітрокобальтату (ІІІ)? Який катіон Ш-ї аналітичної групи знаходиться в розчині, якщо при нагріванні з гіпсовою водою через деякий час розчин мутніє? За допомогою якого реактиву відокремлюють катіони IV аналітичної групи від катіонів V i VI аналітичних груп при аналізі їх суміші? Досліджуваний розчин з розчином барію хлориду утворює білий осад, нерозчинний ні в кислотах, ні в лугах. Який склад отриманого осаду? СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ РЕБЕНКА Знание всех разделов пропедевтики детских болезней необходимо не только педиатру или семейному врачу, но и врачу любой специальности. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА Сухожильные и периостальные рефлексы Определение полового развития ребенка Графіки довжина тіла/зріст / вік КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ В клинике пропедевтики внутренних болезней СИСТЕМА КРОВИ И ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ Исследование печени и желчного пузыря. Врачевание в период разложения первобытного общества (с 10 тысячелетия до н. э.) Глава 2. Врачевание в странах Древнего Востока Врачевание в Вавилонии и Ассирии (II тысячелетие – середина I тысячелетия до н. э.) Врачевание в древнем Египте (3-1 тысячелетия до н. э.) Врачевание классического периода (магадхско-маурийская и кушано-гуптская эпохи) Традиционная китайская медицина Медицина классического периода (V-IV вв. до н. э.) Медицина эллинистического периода (IV в. до н. э.-I в. н. э.) Периодизация истории и медицины Становление военной медицины Санитарно-технические сооружения Медицина в средневековой Руси. Медицина в древнерусском государстве (IX-XIV вв.) Арабоязычная культура и медицина Медицина в государствах Восточной и Юго-Восточной Азии (IV-XVII вв.) Средневековая схоластика и медицина Становление анатомии как науки Становление физиологии как науки Эпидемии и учение о контагии Развитие медицины и медицинского дела Развитие эмпирических знаний Глава 6. Медико-биологическое направление в медицине нового времени (1640-1918) Общая патология (патологическая анатомия и патологическая физиология) Физиология и экспериментальная медицина Утверждение клинического метода Первые методы и приборы физического обследования Инфекционные болезни и эпидемиология Техника оперативных вмешательств. Создание топографической анатомии Н. И. Пирогов – основоположник отечественной военно-полевой хирургии Глава 8. Гигиена и общественная медицина Создание Народного комиссариата здравоохранения Глава 10. Нобелевские премии в области медицины и физиологии и смежных с ними наук Всемирная организация здравоохранения Движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» Аутоэротизм, нарциссизм, мастурбация Клинические формы гомосексуализма Лечение аноргазмии и половой холодности Лечение вагинизма и генитальгий Лечение навязчивой мастурбации Психопрофилактика половых нарушений Случайные события и случайные величины Типы статистических шкал (или типы переменных) Генеральная и выборочная совокупности. Распределение случайной величины Нормальное распределение случайной величины. Числовые характеристики нормального распределения и их точечные оценки Интервальные оценки случайной величины Смысл сигмового, двухсигмового и трехсигмового интервалов. Еще раз об «ошибке измерения» и ее вычислении Кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии III.Учебно-материальное обеспечение Предменструальная ( лютеиновая, секреторная) фаза, 14-25-е сутки Какими свойствами обладают тампоны? Почему «CleanPoint», который снимает воспалительные процессы и убивает бактерии, рассматривается как противоядие против гинекологических заболеваний? Кафедра соціальної медицини, Економіки та організації охорони здоров’я Штати лікарів укомплектовуються згідно з наказом МОЗ України №33 від 23.02.2000 року. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття. Технология выполнения простой медицинской услуги ПОСТАНОВКА ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ Структура и порядок проведения итоговой государственной аттестации Перечень рентгенограмм для практической части Перечень хирургических инструментов для практической части КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПРИ ДЕМЕНЦИЯХ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА Мухаммад аль-Араби аль-Карави Свод правил законоучителей маликитского мазхаба Величайшие учёные маликитской школы Что такое соблюдение последовательности в действиях? Является ли она абсолютно обязательной? Каковы рекомендуемые элементы омовения (вуду)? Что рекомендуется делать, придя в уборную? Покрытие всей поверхности тела водой. Действительно ли омовение того, кто находится в состоянии большой ритуальной нечистоты? Что нарушает его? Что представляет из себя тайяммум? What are the recommended elements of tayammum? What is the ruling if a splint, after it has been wiped over, falls off during the prayer? Каковы образующие азан фразы и каков порядок их произнесения? Каковы рекомендованные элементы икамата? МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ И ТРАНСЫ ПРИЗЫВ ПРОПОВЕДОВАТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ СОБРАНИЯ В ЛАГЕРЕ С ТЫСЯЧАМИ УЧАСТНИКОВ В СПРИНГФИЛДЕ, ШТАТ ИЛЛИНОЙС. МОГУЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА В СЕНТ-ЛЬЮИС, ШТАТ МИССУРИ ИТОГИ ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ МОГУЩЕСТВЕННАЯ СИЛА БОГА В ДАЛЛАСЕ, ТЕХАС ЕЩЁ ОДНО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРОРОЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ ПРОРОЧЕСКИЕ ВИДЕНИЯ СТАРЕЙШИНЫ Г.С. МИРСА ПРОПОВЕДЬ О ВИДЕНИЯХ И ТРАНСАХ Славецкий В.Б., Ленько А.Н., Смунев В.И., Ковальчук С.Н. Визуальный контроль на мастит Комплект оборудования для доения в молочный бачок Критерии оценки при решении задач по оказанию неотложной помощи Проблемно-ситуационные задачи с эталонами ответов Задачи по оказанию доврачебной помощи при неотложных состояниях в хирургии с эталонами ответов СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ Задачи по оказанию доврачебной помощи при СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ Задачи по оказанию доврачебной помощи при неотложных состояниях в дерматовенерологии с эталонами ответов СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ Сестринское дело в психиатрии с курсом наркологии Основы реабилитации, физиотерапии, лечебной физкультуры и массажа По оказанию доврачебной помощи по оказанию доврачебной помощи Клиническая анатомия и оперативная хирургия Тематика и объем учебных часов практических занятий Ш. Цілі розвитку особистості фахівця (виховні) Лабораторні етапи виготовлення мостоподібних протезів. VП. Матеріали методичного забезпечення заняття Не пожалейте нескольких минут, вся книга находится на этой странице, просто листайте вниз. Продукты, полученные путем разложения (ферментированные) Глава 2. «Вред» фруктоедения Фрукты и кислотное несварение Почему я считаю проценты от калорий? Измерение процента от объема и процента от калорий Мы созданы для тропических фруктов Для физической деятельности не нужен дополнительный белок Белки только из фруктов и овощей Нуждаемся ли мы в лауриновой кислоте из кокосового масла холодного отжима? Повышение уровня эндогенных токсинов Как съедать так много фруктов? Реальные истории перехода на 80/10/10 Бюджетный процесс, его участники и принципы. Схема №39. Стадии бюджетного процесса. Третья стадия – исполнение бюджета. Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния РФ. Практикум по Бюджетному Праву. Лебединське медичне училище ім. проф. М.І.Сітенка Медицина в епоху Середньовіччя. Вчення К.Галена. Німецька класична філософія. Магнетизм. Коливання і хвилі Опис експериментальної установки та хід виконання роботи Теоретичні відомості і опис експериментальної установки Опис експериментальної установки та вивід робочої формули Опис експериментальної методики СИСТЕМА ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ Этиология и патогенез основного заболевания. Вступление в историю медицины. Медицина в первобытном обществе. Формы разложения первобытного строя, лечебное дело этого времени. Становление христианства и его влияние на развитие медицины. Авиценна, его вклад в развитие медицины средневекового Востока. Международные проекты в области медицины. Призначення лікарського засобу Higher medical establishment
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.4.24 (0.047 с.)