ТОП 10:

Инфопедия — категория Социология: 9 Страница

Материала по категории - Социология на сайте Инфопедия всего: 9155 страниц.

Социология - 9 Страница

Сбор информации о кандидате на работу Тесты для специальной работы Принятие решений при оценках, основанных на компетенциях Переход от баллов к решениям Особа як довкілля суспільства Структурні компоненти суспільств Стадії в еволюції суспільств Соціологія і фізико-хімічні науки Соціологія і біологія, зокрема екологія Соціологія і спеціальні дисципліни, що вивчають взаємовідносини людей Взаємодія як просте соціальне явище Індивіди як елемент явищ взаємодії Явище взаємодії як колективна єдність або реальна сукупність Соціологічний реалізм і номіналізм Різні стратегії аналітичного теоретизування Суперечка про зміст аналітичного теоретизування Аналітичне теоретизування: проблеми і перспективи Уявна неспроможність соціологічного дослідження Наскільки непередбачуваний соціальний світ? Перешкоди накопиченню знання і організаційна політика соціології Передмова до першого видання Действование, акти-ідентифікації і комунікативна интенция I. Передача професії з покоління в покоління IV. Подвійний зв'язок і конверсія Лекція 5. Соціальна структура суспільства Соціальні класи: теоретичні конструкції й методи вимірювання. Трансформація соціально-класової структури України. Етнічні спільності та структури. Соціально-територіальні структури. Тема: БАЗИСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Тема: СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ Тема: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ ОБЩЕСТВА. Тема: Модерн и постмодерн в социологии. Список рекомендуемых Интернет сайтов Тема: Сведения из теории вероятностей и математической статистики Тема: Статистическая значимость коэффициентов линейной регрессии. Выполнить индивидуальную лабораторную работу №4 на построение парной нелинейной регрессионной модели. Тема: Мультиколлинеарность. Фиктивные переменные. О СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОРНЯХ «КОНФЛИКТА ПОКОЛЕНИЙ» Нужна ли молодежи Украины социалистическая идея? Молодежь Украины и новейшие информационные технологии Обязанность партии – указать молодому поколению путь к социализму Молодежь в Вооруженных Силах Как развить в современных условиях исторический опыт молодежной политики КПСС? Труд как основа жизнедеятельности человека и общества. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. Тема 11. Практика вивчення громадської думки в західних країнах Цілі та завдання навчального курсу. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Методи збору та узагальнення первинної соціологічної інформації . ОСНОВНІ ЕТАПИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ соціологія законодавчого процесу Социокультрные предпосылки и теоретические источники возникновения социологии религии Священное и профанное. Социальные функции священного К. Маркс о природе и социальных функциях религии Христианство как фактор развития системы современных обществ Првославны мусульма- като- протес- иудеи прочие прочие Работа Б. Малиновского «Магия, наука и религия» Работа Р. Белла «Социология религии» Рэдклифф-Браун А.Р.: «Религия и общество» (глава в работе «Структура ифункции в примитивном обществе») Религия и социальный конфликт. Перелік дисциплін, які виносяться Для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра Соціологічні теорії Е. Дюркгейма та М. Вебера. Організаційний розвиток. Впровадження змін в організацію. Історія розвитку соціології освіти Социологическое исследование Аналитический раздел программы Комитет по молодежной политике администрации Пермской области Кто ты – пыль на дороге Вселенной Самое главное – доказать дееспособность в решении данной проблемы. Деятельность по реализации проекта Розділ IV. Організація і проведення конкретно-соціологічних досліджень РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЇ Тема 15. МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ КОНКРЕТНО-СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Об'єкт і предмет соціології. Структура соціологічного знання Логіка виникнення соціології Г.Спенсер як продовжувач позитивістської лінії в соціології Відмінності між позитивізмом і соціологічною концепцією марксизму Тема 2. Виникнення і ставлення соціології як самостійної науки Німецька формальна соціологія (Ґ.Зіммель та Ф.Тьонніс) Структурні парадигми теоретичної соціології Тема 4. Соціологія другої половини XX ст. Майбутнє соціології Теорія постіндустріального суспільства та постмодернізм Початки української соціології Основні соціологічні праці вчених «празького гурту» Системний підхід до суспільства в соціології Завдання першої групи складності Ключові поняття і категорії соціології особистості Філософсько-соціологічні уявлення про особистість Основні проблеми соціології особистості Система категорій соціологічного дослідження сім'ї Основні підходи до вивчення сім'ї в соціологічній думці Шлюби та розлучення (за даними Держкомстату України) Місце соціології молоді у системі соціологічного знання та в державній молодіжній політиці Основні поняття і категорії соціології молоді ПОЛІТИЧНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ ЕКОНОМІЧНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ Етносоціологія і соціологія нації Методологічні підходи до вивчення етнічних спільнот Проблема нації в працях українських та зарубіжних соціологів Проблематика етносоціології та соціології нації Етнонаціональні процеси в Україні та їх специфіка Методологічні засади соціологічного аналізу культури Структурний функціоналізм про культуру Цінності та норми у працях П.Сорокіна Висока, народна і масова культура Соціокультурна ситуація в Україні Гуманістичного психоаналізу Е.Фромма Поняття і категорії соціології політики Взаємозв'язок політики й економіки Три підходи до розуміння політичної системи Соціологічні дослідження політичних процесів в Україні Рівень довіри до соціальних інституцій Сфери життєдіяльності соціальних суб'єктів Е. Дюркгайм про розподіл пращ та його соціальні наслідки Партиси-пативні методи управління Явище відчуження та його елементи Управління соціально-трудовими процесами і відносинами Задоволення життям і надії на майбутнє ЗДІЙСНЕННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТЬ Основні методи конкретно – соціологічного дослідження Завдання другої групи складності Основания для классификации социальных коммуникаций СМИ как особый вид массовых коммуникаций Динамика и изменение характера информационного потребления. О подходах к моделированию функций СМИ СМИ в системе социальных связей Дисфункции информационной деятельности Ценностно-регулирующая функция СМИ как фактор формирования общественного мнения и его субъекта Факторы участия. Институциональные, гражданские и индивидуальные права Функция психического регулирования СМИ — власть — бизнес — общество Социальный капитал — это достояние многих, не принадлежит никому отдельно. Времена Хрущева и раннего Брежнева»: середина 1960-х — начало 1970-х годов. Выборка и репрезентативность данных Во многих случаях репрезентативность необязательна. Экспериментальный метод и тестирование Представление результатов исследования НАПРАВЛЕНИЯ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Непрофессиональные коммуникаторы Тенденции в поведении аудитории СМИ Понятия и показатели. Виды эффектов Опыт исследований эффектов в XX веке Добреньков В. И., Кравченко А. И. Операционализация теоретической типологии классовой структуры Социальное расслоение общества Экономическая стратификация населения Сословие — социальная группа, обладающая закрепленными обычаями или юридическим законом и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Три измерения стратификации Макса Вебера Смысложизненные ценности представителей различных слоев, Изменение уровня материального благосостояния Оценка своего социального статуса в зависимости III. Потребление и расходы населения. Показатели уровня бедности в России (1992—1996 гг.) Характеристика масштабов бедности по официальным данным Масштабы бедности в промышленно развитых странах Аккумулированная депривация, Норвегия, 1973. Распределение Дифференциация показателей, характеризующих бедность в Мнение американцев о причинах бедности, Динамика структурной мобильности США: 1900—1980 Некоторые прогнозные оценки годовых объемов чистой миграции Компоненты изменения численности населения России Основные институты общества: структурные элементы Исторические изменения института семьи Учебники, учебные пособия и монографии Социальная структура и стратификация Добреньков Владимир Иванович Кравченко Альберт Иванович Часть I ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМК: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД СМК и альтернативы социальной практики Пресса и модернизация общества Функции отдельных средств передачи информации Другие факторы эффективной коммуникации Плюрализм эмпирических моделей ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМК КАК РЕАЛИЗАЦИЯ Исполнительная власть и пресса Регламентация объемов внимания СМК к политическим силам Дискуссия о регулировании политической рекламы Все точки зрения или явно поддерживает одну из них? А газеты?» Феномен «точной журналистики» Результаты опросов — прогноз или диагноз? СМК: границы интересов предпринимательства Скрытая реклама в прессе — эмпирические свидетельства Виды потребностей Аудитории в информации Свобода слова и права личности Отношение к информационному каналу Новые представления о Коммуникаторе Современные тенденции мирового газетного рынка Особенности российской инфраструктуры электронных средств массовой информации Интернациональное телевизионное пространство Изучение текстов как общегуманитарная задача Социологический анализ содержания как процедура измерения Текст как показатель намерений Коммуникатора: эмпирические свидетельства Возможности прогноза информированности Аудитории Исследования текста и коммуникативный процесс Инструментальная сетка исследования Проблемы машинной обработки информации Сравнение характеристик текстов разных каналов Сравнение характеристик текста с данными исследований других составных частей коммуникативной цепи Социологическая информация — результат общения с Аудиторией Измерительный прибор и измеряемый объект Кабинетный этап — стадий анализа Аудитории Опрос и аудиторное поведение Структуры по электронному измерению Аудитории Российский арсенал средств изучения Аудитории СМК Оценка опрошенными некоторых характеристик ведущих телемоста ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ ПОЛУЧЕНИЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ УРОВНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ (ДЕВИАНТНОЕ) ПОВЕДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ И ВЛАСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА? ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ И РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЛИЧНОСТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К СОЦИАЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЯМ ПРИРОДА СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ИНДИВИД И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ I. ЭТАПЫ ПРОТЕКАНИЯ КОНФЛИКТА СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ Мануэль Кастелъс: «реальная виртуальность» СМИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ Динамика суммарных тиражей разных типов Методы и практика паблик рилейшнз Объект и предмет познания социологии. Многофакторная концепция М.М. Ковалевского. Социальные отношения в обществе. Понятие культура. Структура культуры. Общество: понятие, типология. Социологические парадигмы, теории, метатеории. Метасоциология. О.Конт – основоположник социологии. Социальное движение, сущность и типы Прерывание процесса освоения ДОТУ на любом из этих шагов представляет собой фактически выход из процесса освоения ДОТУ ранее его завершения. Социология в структуре научных знаний об обществе Критерии зачетной оценки знаний бакалавров Тема 4.: Организационные коммуникации (2 ч.) Тема 17.: Специализированные методы коммуникативного анализа (2 ч.) Список дополнительной учебной литературы в библиотеке КемГУ Уральский институт-филиал РАНХиГС Тема 6. Социальные общности, группы и социальные организации как элементы социальной структуры. Социологические типологии личности. Социальный статус и социальная роль. Тема 10. Социальные изменения в зекале социологии. Тема 5. Общество и его структура (морфология, стратификация, мобильность) Раздел 6. Формы контроля и отчетности для контрольных работ по социологии ВВЕДЕНИЕ. ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ НАУК Генезис массовых коммуникаций Истоки и основные парадигмы социальной коммуникации Развитие теорий массовой коммуникации и информации в ХХ веке. Типы, виды, формы и модели коммуникации Реклама как модель вид и канал коммуникации Функции и характеристики массовой коммуникации Коммуникативный процесс: производство, мультипликация, распространение, прием, распознавание использование информации Обеспечение процесса коммуникаций. Общение как коммуникативный процесс Аргументация как коммуникативная процедура Глава 4. Коммуникаторы и коммуниканты как субъекты коммуникации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.024 с.)