Теорія цінностей В. Віндельбанда і Г. Ріккерта та її значення в історії соціології. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теорія цінностей В. Віндельбанда і Г. Ріккерта та її значення в історії соціології.Віндельбандт і Ріккерт-німецькі філософи.

З точки зору наступного розвитку соціології в ідеях , які були висунені представниками неокантівської школи у філософії є актуальні для соціології :

1) Вчення про цінності(аксіологія).

2)Методологічне обгрунтування історичного пізнання.

Ріккерт відзначає,що плутанина між поняттями цінність та оцінка є найбільш заплутаними,тому слід вбачати різницю в цих поняттях.

За Ріккертом: цінності - це певні блага об’єктів. Проблема цінності не співпадає з актом проблеми оцінки.

Розробляючи концепцію цінностей Ріккерт виділяє 6 сфер цінностей:

-Цінність наукового пізнання

-Цінність мистецтва

-Цінність містичного характеру.

-Цінність морального життя.

-Цінність особистого життя.

-Цінність релігійного життя.

Цінність-це сукупність правил поведінки,за допомогою яких група зберігає,регулює та поширює типи дій серед своїх членів.

Філософія – вчення про загальнозначущі цінності, історія – процес усвідомлення і втілення цінностей в життя.. Основне завдання філософії – вироблення специфічного методу історичних наук. Віндельбандт і Ріккерт поділяли науки на:

Номотетичні(які розглядали реальність з точки зору всезагального закону,який вивчається через природничі закони).


Ідеографічні(які описували явища у їх неповторюваності).

Віндельбанддта цікавила цінність знання. Віндельбандт виходив з переконання,що існують загальні цінності на основі яких відбувається процес емпіричного пізнання-ці загальні цінності являють собою істину-в мисленні,добро-у волі,красу-у відчуттях. Віндельбандт та Ріккерт критикували науки про дух,і вважали краще залишити-науки про культуру.К-ра виступала в якості об’єкта пізнання, якого відб.шляхом відокремлення істотного від неістотного,за допомогою віднесення індивідуальних історичних процесів-до цінностей,які у свою чергу існують незалежно від об’єкта та суб’єкта.

Вищі цінності-благо,істина,краса,носять надісторичний характер. Вони виконують особливу регулятивну ф-цію в житті с-ва.

Ріккерт відмовив соціології, яку він розумів як «чисто природничо-наукове трактування людського соціального духовного життя» в праві вважатися історичною наукою.

11. Інтелектуальні джерела веберівської концепції.

Макс Вебер – німецький соціолог, спеціаліст в області політичної економії, права, соціології, філософії. Він виступав як історик господарства, політичних інститутів і політичних теорій, релігії і науки, як методолог, який розробив принципи пізнання соціальних наук. М. Вебер відчув на собі вплив ряду мислителів, які визначили багато в чому як його методологічні установки, так і його світогляд. В методологічному плані, в сфері теорії пізнання великий вплив на нього мали ідеї неокантіанців баденської школи , перш за все Г. Ріккерта. За власним визнанням Вебера, велике значення у формуванні його мислення мали праці К. Маркса, що спонукали його до дослідження проблем виникнення і розвитку капіталізму. Що стосується загально філософського, світоглядного плану, то Вебер відчув на собі два впливи: філософії І. Канта та Н. Макіавеллі, Т. Гоббса, Ф. Ніцше. Кант привернув увагу своїм етичним пафосом. Кантовській моральній вимозі чесності і добросовісності в наукових дослідженнях він залишався вірним до кінця життя. Гоббс і особливо Макіавеллі справило на нього сильне враження своїм політичним реалізмом. Саме тяжіння до цих двох взаємовиключних полюсів (кантівський етичний ідеалізм з його пафосом «істини» і політичний реалізм з його установкою «тверезості і сили») визначили своєрідну роздвоєність світогляду М. Вебера. Великий вплив на формування його як соціолога мала поїздка в 1904 р. в США, куди він був запрошений для читання курсу лекцій. В 1904 р. він стає редактором німецького соціологічного журналу « Архів соціальної науки і соціальної політики». Тут виходять його найбільші праці, в тому числі дослідження «Протестантська етика і дух капіталізму», «Господарська етика світових релігій», «Політика як професія», «Наука як професія».


 

Розуміюча соціологія Вебера

Свою соціологію М. Вебер, а за ним його послідовники і дослідники, визначає як розуміючу . Ідея німецького соціолога полягає в тому, що пояснюючи явища природи, люди вдаються до суджень, підтвердженим людським досвідом, щоб мати відчуття того, що вони їх розуміють. Тут розуміння досягається через визначення понять і встановлення зв'язків між ними, так би мовити, «опосередкованим» шляхом. Тим більше, що самі ці явища природи, як такі, сенсу не мають.

Інша справа - людську поведінку. Тут розуміння виявляється безпосереднім: професор розуміє поведінку студентів, що слухають його лекції. Людську поведінку, на відміну від «поведінки» природи, являє собою зовні проявлену свідомість, пов'язану з тим фактом, що люди наділені розумом. Соціальна поведінка (соціальна дія) містить осмислене побудова, яке соціологічна наука в змозі зрозуміти і досліджувати.

Принцип розуміння виявляється критерієм, за допомогою якою сфера, важлива для соціолога відділяється від тієї, що не може бути предметом його дослідження. Можливості соціологічного розуміння обмежуються діями і поведінкою індивідів.

Специфічним об'єктом розуміння соціології Вебер проголошує дію людини. Дія - це завжди зрозуміле ставлення до тих чи інших об'єктів, відношення, яке характеризується тим, що воно передбачає наявність певного суб'єктивного сенсу.

Розуміння в чистому вигляді має місце там, де є целераціоналиюе дію.

У целераціопальном дії для Вебера сенс дії і самого діючого збігається: зрозуміти сенс дії - це і означає в даному випадку зрозуміти чинного індивіда, а зрозуміти його - значить зрозуміти сенс його вчинку. Такий збіг Вебер вважав ідеальним випадком, від которою повинна відправлятися соціологія як наука.

В розуміє соціології Вебера важливе місце займає проблема цінності та оцінки. У цьому питанні на нього справили значний вплив неокантіанців, в першу чергу Г. Ріккерт. Вебер розмежовує два акти - віднесення до цінності і оцінку. Оцінка має субьективно природу, тоді як цінність перетворює наше індивідуальне думку в об'ектіное і загальнозначуще судження. Наука, за Вебером, повинна бути вільна від оціночних суджень. Але, що соціолог не повинен взагалі відмовитися від власних оцінок і суджень, вони просто не повинні «вторгатися» у його власний науковий аналіз, а висловлювати їх він може лише як приватна особа (але не як учений).

Звідси у Вебера народилося поняття цінності як інтересу епохи. інтерес епохи - це щось більш стійке і об'єктивне, ніж приватний інтерес того чи іншого соціолога. Це якийсь «абсолют» часу. Кожне час породжує свої цінності, свої «абсолюти». У цьому сенсі вони історичні, мінливі і відносні.

Розмежовуючи оціночне судження і віднесення до цінності, Вебер мав на увазі, що перше - це суб'єктивне твердження морального або життєвого порядку, тоді як друга - зміст об'єктивної науки.

Оскільки вузловий категорією розуміє соціології є розуміння, становить інтерес його веберовская трактування. У ній виділяється безпосереднє розуміння і пояснювало розуміння. Перше означає раціональне безпосереднє розуміння думок і передбачуваного сенсу дії. Пояснювало розуміння означає виявлення мотиваційного сенсу дій.

 

Теорія соціальної Дії

Теорія соціальної дії являє собою «ядро» соціології М. Вебера. На його думку, соціологія повинна розглядати в якості вихідного пункту своїх досліджень поведінку індивіда чи групи індивідів. Вебер чітко пов'язує предмет цієї науки з вивченням соціальної дії.

Поняття «соціальна дія» у трактуванні Вебера є похідною від дії взагалі, під яким розуміється осмислення людиною його власної поведінки.

А соціальна дія не просто «самооріентіровано», воно орієнтоване насамперед на інших. Орієнтацію на інших Вебер називає «очікуванням», без якого дія не може вважатися соціальною. Під «іншими» розуміються «соціально загальні» структури, такі як держава, право, організації, спілки тощо, тобто ті, на кого може і реально орієнтується індивід у своїх діях, розраховуючи на їх певну реакцію по відношенню до них.

Так само Вебер стверджує, що не всяка дія може бути соціальним .. Наприклад, не є соціальною дією молитва (оскільки вона не розрахована на се сприйняття іншою людиною і його відповідь дія).

Зрозуміло, отже, що соціальна дія включає в себе два моменти: а) суб'єктивну мотивацію індивіда (індивідів, групи людей); б) орієнтацію на інших (іншого), яку Вебер називає «очікуванням» і без чого дія не може розглядатися як соціальне. Його основним суб'єктом є індивід.

Соціальна дія у Вебера виступає в чотирьох іпостатях: целерациональном, ціннісно-раціональному, аффективном, традиційному.

Целерациональное дія - це дія, в основі якого «лежить очікування певної поведінки предметів зовнішнього світу та інших людей і використання цього очікування в якості" умов "або" засобів "для досягнення своєї раціонально поставленої і продуманої мети». Целерациональное дія - це дії: інженера, який будує міст; генерала, який хоче одержати військову перемогу. У всіх цих випадках целерациональное поведінка визначається тим, що його суб'єкт ставить перед собою чітку мету і застосовує відповідні кошти для її досягнення.

Ціннісно-раціональне дія заснована «на вірі в безумовну - естетичну, релігійну або будь-яку іншу - самодостатню цінність определенного поведінки як такого, незалежно від того, до чого воно приведе». Ціннісно-раціональний вчинок зробив, наприклад, капітан, який потонув, відмовившись залишити своє судно при катастрофі. Покинути потопаючий корабель було б безчестям (цінністю тут виступає честь). Суб'єкт надходить раціонально, йдучи на ризик не заради досягнення зовні фіксованого результату, а з вірності власній уяві про честь.

Афективний дія - це дія, обумовлене афектами або емоційним станом індивіда. Дія, поведінка, вчинок, які Вебер називає афективними, обумовлені виключно душевним станом або настроєм індивіда. Мати може вдарити дитину, бо той нестерпно поводиться. У цьому випадку вчинок визначається емоційною реакцією суб'єкта в певних обставинах .;

Традиційне дія - це дія, засноване на тривалій звичці. Традиційна поведінка диктується звичаями, віруваннями, звичками, що стали другою натурою. Суб'єкт дії надходить за традицією, йому немає потреби ні ставити перед собою мету, ні визначати цінності, ні відчувати емоційне збудження, він просто підкоряється укоріненим у ньому за довгу практику рефлексам.

Розглядаючи веберівські чотири типи дії, необхідно відзначити, що останні два з них не є в строгому сенсі слова соціальними, оскільки ми не маємо тут справи з усвідомленим змістом афективного і традиційного поведінки. Вебер говорить, що вони знаходяться «на самому кордоні, а часто навіть за межею того, що може бути названо" осмислено "орієнтованим дією».

Наведена класифікація типів соціальної дії опинилася «наскрізний» для всієї творчості Вебера. Її можна розглядати стосовно аналізу сучасності, а можна використовувати для трактування історичного процесу. Основним напрямком останнього є раціоналізація соціальної дії. Вебер доводить, чого роль першого типу - целерационального дії - безперервно посилюється. Це проявляється в раціональній організації господарства, управління, способу життя в цілому.

 

 

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 501; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.244.12 (0.012 с.)