Е. Дюркгейм і творення академічної французької соціології. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Е. Дюркгейм і творення академічної французької соціології.Характерні риси Фр. Соціологічної школи:

- Віра у науку,її високу суспільно-історичну місію;

- Бажання поєднати науково-технічний прогрес,створити утопічний проект суспільства;

- Пріоритет колективного над індивідуальним;

- Пріоритет альтруїзму над егоїзмом;

- Ідея сакралізації соц.. реальності(соціологія – нова релігія людства(Конт) а суспільство – це Бог (Дюркгейм))

- Згуртованість представників школи навколо Дюркгеймівської концепції соціологізму.

- 31)Е.Дюркгайм і творення академічної французької соціології.

- Еміль Дюркгейм — соціолог, засновник французької соціологічної школи.

- Дюркгейм був переконаним раціоналістом,а раціоналізм-це французька національна традиція,початок якій поклав Декарт.В основі вчення Дюркгейма — концепція соціологізму (принцип специфічності й автономності соціальної реальності). Суспільство становить особливу надіндивідуальну реальність, яка поєднує людей в єдине ціле і встановлює між ними солідарність особливого роду, а тому відмінна від звичайної механічної суми індивідів.

- Лише в 19 ст зявлялися перші ознаки інституту соціології у Франції,за що в 1 чергу боровся Еміль Дюркгейм .

- Дюркгейм заперечував існування трьох стадій Огюста Конта.


- Нна творчість Дюркгайма мали вплив багато вчених,зокрема серед них:

- Його вчителі:Е.Бутру і Фюстель де Куланж.

- Також Дюркгейм писав,що його творчість була навіяна впливом західних мислителів-Канта,Спенсера й Еспінаса.Серед ідей Канта,що зробили вплив на Дюркгейма,крім натуралістичних методологічних установок були:

- Історичний ідеалізм-переконання,що ідеї-це головна соціальна сила,а мораль-головна інтегративна сила в суспільстві.

- Ідея моральної згоди всіх суспільних класів.

- Трактування суспільства як певної цілісності.

- 32. Предмет соціології и трактування Суспільства Дюркгеймом

- У розумінні Дюркгейма («Правила соціологічного методу») соціологія є дослідження головним чином соціальних фактів, а також їх наукове пояснення. Вчений прагнув довести, що соціологія може і повинна існувати як наука об'єктивна, предметом якої є соціальна реальність, що має особливі, притаманні тільки їй одній якості. Елементи цієї соціальної реальності, по Дюркгейму, - соціальні факти, сукупність яких становить суспільство. Ці факти і складають предмет соціології.

- За Дюркгеймом, соціальним фактом є всякий спосіб дій, усталений чи ні, здатний надавати на індивіда зовнішній примус;

- Для того щоб виділити і розглядати соціологію як особливу науку, необхідно, по Дюркгейму, дотримання як мінімум двох умов: а) вона повинна володіти особливим предметом, що відрізняється від предметів інших наук; б) цей предмет повинен бути доступний спостереженню і піддаватися поясненню так, як і в інших науках.


- З цього своєрідного подвійного «соціологічного імперативу» йдуть дві знамениті формули вчення Дюркгейма:

- - Соціальні факти слід розглядати як речі;

- - Ці факти мають основну відмінну ознакоу, як примусовий вплив на індивіда.

- В якості соціальних фактів слід розглядати звичаї і закони, правила поведінки, релігійні вірування і обряди, мову, грошову систему і т.д., тобто те, що людина застає готовим при народженні і що існує і функціонує незалежно від нього. Ці соціальні факти роблять на людину відоме тиск, примушують її до певних дій і вчинків. З таких соціальних фактів і складається вплив соціального середовища, в структуру якої Дюркгейм включає як матеріальні, так і ідеальні чинники.

- Говорячи про соціальні факти, Дюркгейм виділяє дві групи. З одного боку, це морфологічні факти, що виступають як форми суспільного буття. З іншого - він говорить про факти колективної свідомості, тобто колективних уявленнях, що є сутністю моралі, релігії, права.

- Соціологія виступає у Дюркгейма як складне структурне утворення, що включає три основні частини: соціальну морфологію, соціальную фізіологію і загальну соціологію. Завдання першої полягає у вивченні структурисуспільства і його матеріальної форми (соціальної організації, народів, географічної основи їхнього життя). Завдання другої характеризується як вивчення конкретних проявів суспільного життя (релігії, моралі, вдачі, економікі та ін.). Що стосується третьої - загальної соціології, то вона, за задумом Дюркгейма, повинна встановлювати, розкривати найбільш загальні закони життя суспільства і синтезувати їх в єдине ціле.

- У концепції французького вченого особливе місце займає питання про співвідношення соціології з іншими суспільними науками, в першу чергу з філософією. Дюркгейм виходить з того, що вплив соціології на філософію повинно бути не меншим, ніж філософії - на соціологію Однак не можна не виявити і іншої вимоги французького вченого - про відокремлення соціології від філософії і надання їй статусу абсолютно самостійної науки. По всій видимості, можна говорити про певну суперечливості трактування співвідношення соціології та філософії в поглядах Дюркгейма. Соціологія займає в його системі центральне місце, оскільки озброює всі інші суспільні науки методом і теорією, на базі яких можуть і повинні вестися дослідження в різних галузях суспільного життя.

- Центральне методологічне місце в його творчості займає теорія суспільства, що отримала назву «соціологізму». «Соціологізм» Дюркгейма »полягає в двох положеннях: Перше - це примат суспільного над індивідуальним. Суспільство розглядається як більш багата і значуща реальність, ніж індивід. Воно виступає як визначальний діяльність людини фактор.

- Соціолог називав суспільство Богом, підкреслював його священний характер, наділяючи при цьому рисами одухотвореності. Що стосується відносин між індивідами в суспільстві, то вони розглядалися соціологом у вигляді відносин асоціації, в результаті якої виникає нова якість - її соціальна життя як процес діяльності.

- Відповідно до трактуванням співвідношення громадського та індивідуального Дюркгейм проводив чітке розходження між колективним та індивідуальним свідомістю. Колективну свідомість він називав психічним типом суспільства і розглядав умови його існування і спосіб розвитку, незвідний до матеріальної основі. Щоб позначити емоційно забарвлені вірування та ідеї, Дюркгейм ввів термін «колективні уявлення». Розрізняючи колективну та індивідуальну свідомість, французький соціолог вважав, що група думає, відчуває, діє зовсім не так, як роблять це її окремі члени.

- Друге головне положення «соціологізму» формулюється як принцип об'єктивного наукового підходу до соціальних фактів, пов'язаний з потребою пояснювати одні з них іншими, але не зводити до біологічних або психологічним явищам і процесам. У цьому сенсі можна говорити про критику Дюркгеймом біологічного і психологічного редукціонізму.

- Але це зовсім не означає, що французький соціолог недооцінював роль природничих наук. Швидше навпаки, будучи представником позитивізму (тут він слідував за О. Контом, чия творчість справила на нього сильне вплив), Дюркгейм прагнув розробляти соціологію за аналогією з природничими науками. Не випадково він особливо виділяв роль двох методів дослідження - індуктивного і об'єктивного спостереження, які найбільш активно використовувалися в той час в природничих науках. Ці методи повинні були, на думку соціолога, найбільш повно сприяти реалізації принципу об'єктивного наукового підходу до соціальних фактів, тобто другого головного положення «соціологізму».

-

- 33. Правила соціологічного методу Дюркгайма

- Будучи позитивистом, Е. Дюркгейм приділяв багато уваги розгляду і застосування конкретних методів наукового дослідження. Але вони виступали у нього не як самоціль, головне полягало в тому, щоб з їх допомогою можна було реалізувати соціологічний підхід, або соціологічний метод вивчення соціальних фактів. Для цього французьким ученим були сформульовані спеціальні правила соціологічного методу.

- У його роботі під такою назвою наводяться численні правила і дається їх класифікація. Соціолог виділяє п'ять груп правил, що відносяться: до спостереження соціальних фактів; до розрізнення нормального і патологічного; до побудови соціальних типів; до пояснення соціальних фактів; стосуються доказів. Серед цих численних правил є кілька основних.

- Одне з них свідчить: соціальні факти потрібно розглядати як речі, що насправді означало визнання в першу чергу їх незалежного від суб'єкта існування і, стало бути, забезпечувало об'єктивний підхід до соціальної дійсності

- Згідно з другим правилом соціолог повинен вивчати не окремі й розрізнені соціальні факти, а цілі їх класи. При вивченні ж класів соціальних фактів соціолог повинен прагнути до їх рассмотренію поза індивідуальних проявів тих чи інших з них.

- Опис і впорядкування соціальних фактів - це тільки початок соціологічного дослідження. Головне - встановити між ними більш глибокі причинні зв'язки і закони, що і становить суть третього основного правила. Реалізуючи його, соціологія стає врівень з іншими науками, в першу чергу з природними. Причинні зв'язки стосуються насамперед аналізу залежності соціальних явищ від соціального середовища. Завдання соціології, але Дюркгейму, полягає в тому, щоб знаходити властивості цього середовища, які надають найбільший вплив на соціальні явища.

- Нарешті, четверте основне правило соціологічного методу полягає в тому, щоб соціологія, описуючи і пояснюючи соціальні факти, прагнула до їх порівняльному, зіставному аналізу. Дюркгейм вважав, що порівняльна соціологія - це соціологія як така. Якщо вона не буде прагнути до порівняння і на цій основі - до пояснення соціальних фактів, то втратить здатність до їх причинному аналізу.

- Говорячи про розуміння Дюркгеймом методу в соціології, не можна не сказати про його відносини до статистики. У статистичних закономірностях (числа самогубств, укладання шлюбів коливань народжуваності і т.д.) соціолог бачив найважливіше докази проявів якогось колективного стану. Не випадково він приділяв багато часу й уваги збиранню статистичних матеріалів. Без цього, звичайно, ніколи б не з'явилося «Самогубство», та й багато інших робіт.

- Для розгляду та пояснення соціальних фактів Дюркгейм використовував два види аналізу: причинний і функціональний. Функціональний же аналіз був пов'язаний в соціолога з виявленням відповідності трактуемого соціального явища суспільної потреби в ньому. Функція поділу праці полягала у вивченні його відповідності суспільної потреби в даному явищі.

- Дюркгейм одним з перших в соціології обґрунтував і використовував структурно-функціональний аналіз. У цьому йому допомогла аналогія суспільства з організмом, яке він розглядав як найбільш досконалу систему органів і виконуваних ними функцій. Такий аналіз допоміг йому визначити поняття норми і патології, які він потім застосував до інтерпретації ряду аномальних соціальних явищ - злочинності, криз та інших форм соціальної девіації (соціальної дезорганізації).

- Основні правила і постулати дослідження Дюркгайма зберегли своє значення до теперішнього часу. Вони мали істотний вплив на подальший розвиток соціологічної науки, її методологію. Що стосується структурно-функціонального аналізу, обгрунтованого французьким ученим, то він поклав початок однією з перших соціологічних парадигм під аналогічною назвою.

- 34 “Соціологізм” Е. Дюркгайма.

- Теорія суспільства, що отримала назву «соціологізму». Два основних положення характеризують «соціологізм» Дюркгайма. По-перше, це перевага суспільного над індивідуальним. Суспільство розглядається як більш багата і значуща реальність, ніж індивід. Воно виступає як визначальний діяльність людини фактор, а соціальні факти при такому підході повинні «перебувати» поза їх індивідуальних проявів. Соціолог називав суспільство Богом, підкреслював його священний характер, наділяючи при цьому рисами одухотвореності. Тим самим він висловлював, з одного боку, ідею всілякої переваги суспільства над індивідом, з іншого - підкреслював земні, соціальні корені релігії. Що стосується відносин між індивідами у суспільстві, то вони розглядалися соціологом у вигляді відносин асоціації, в результаті якої виникає нова якість – її соціальне життя як процес діяльності. Дюркгайм проводив чітку відмінність між колективною та індивідуальною свідомістю. Колективну або загальну свідомість він називав психічним типом суспільства і розглядав умови його існування і спосіб розвитку, який не зводиться до матеріальної основи. Щоб позначити емоційно забарвлені вірування та ідеї, Дюркгайм ввів термін «колективні уявлення». Розрізняючи колективну та індивідуальну свідомість, соціолог вважав, що група думає, відчуває, діє зовсім не так, як роблять це її окремі члени. Якщо виходити тільки з індивідуальної свідомості, ми ніколи не зрозуміємо того, що відбувається в групі. Друге головне положення «соціологізму» формулюється як принцип об'єктивного наукового підходу до соціальних фактів, пов'язаний з вимогою пояснювати одні з них іншими, але не зводити до біологічних або психологічних явищ і процесів. Будучи представником позитивізму , Дюркгайм прагнув розробляти соціологію за аналогією з природничими науками. Не випадково він особливо виділяв роль двох методів дослідження - індуктивного і об'єктивного спостереження. Ці методи повинні були найбільш повно сприяти реалізації принципу об'єктивного наукового підходу до соціальних фактів, тобто другого головного положення «соціологізму». У зв'язку з цим Дюркгайм особливу увагу звертав на правила збору емпіричних даних, виявлення емпірично встановлених відносин між соціальними фактами, підкреслював важливість висунення гіпотез і приведення їх доказів.

-

-

- 35. Мораль и релігія у Концепції Дюркгайма

- Концепція моралі в соціологічному творчості Е. Дюркгейма тісно пов'язана з його концепцією релігії, систематичному викладу якій він присвятив одну з чотирьох своїх великих робіт («Елементарні форми релігійного життя»). Тут не можна не сказати про особисте ставлення соціолога до релігії, пов'язаному з його біографією. У викладі основних віх життя вченого вже зазначалося, що він був сином рабина. У дитинстві він вивчав Талмуд і готувався повторити життєвий шлях батька.

- Ставши соціологом, Дюркгейм зробив предметом свого наукового інтересу і дослідження соціальну і моральну функції релігії. Що ж стосується віри, то вона була пов'язана в його життя з наукою, насамперед соціологічною. Будучи людиною глибоко моральним, в служінні їй він бачив борг свого життя.

- Для Дюркгейма релігія - це насамперед явище, що має глибоку суспільну детермінацію і функціональні соціальні наслідки. Вона виступає в концепції соціолога як один з найважливіших елементів колективної свідомості, в якому знаходили своє втілення певні спеціфіческіе уявлення людей про соціальну реальність. Дюркгейм розглядав релігію як продукт соціального середовища, що передбачало виявлення причинного зв'язку і залежності між суспільством і релігією. При цьому пріоритет, як і у випадку з мораллю, солідарністю та іншими соціальними явищами, віддавався суспільству. У цьому сенсі Дюркгейм характеризував релігію як інструмент, засоби діяльності певних соціальних сил, які в специфічній формі підкоряли собі індивідів.

- Дюркгейм був прихильником підкреслення соціальних аспектів релігії. Трактуючи її як систему вірувань і обрядів, що відносяться до священних, тобто забороненим, речам, він пов'язував ці вірування і обряди з якими-небудь значущими соціальними об'єктами. В даному випадку проявлявся його справді соціологічний підхід до релігії, в процесі реалізації якого він прагнув розглядати її в рамках широкого соціального контексту, а не замикати на суто внутрішні, догматичні аспекти. Тому саму релігійну діяльність він трактував насамперед як обрядову і культову. Головним компонентом релігії ставало колективне відправлення обрядів.

- Що ж стосується функцій релігійної діяльності, то Дюркгейм виділяв наступні: цементуючу (складається в зміцненні соціальної єдності серед віруючих); відтворюючу (полягає у здійсненні передачі соціального спадщини новому поколінню); ейфоричну (реалізується в процесі створення радісного почуття соціального благополуччя); дисциплінарну (зводиться до примусу і контролю за діями віруючих). Головний же висновок Дюркгейма, який випливає з аналізу цих функцій релігійної діяльності, полягає в тому, що всі вони служать зміцненню соціальної солідарності, так само як і мораль.

- Дуже важливою в дюркгеймовском аналізі релігії була постановка питання про неї як про символічній системі. Дюркгейм доводив, що релігія активно сприяє підтримці соціальної солідарності. У цьому сенсі вона, як і мораль, виступає фактором, що з'єднує особистість (людини, індивіда) з суспільством.

-

-

- 36, 37. Суспільний поділ праці та солідарність у соціологічній Концепції Дюркгайма

- Центральна проблема творчості Е. Дюркгейма, що пройшла через все його життя, - соціальна, або громадська, солідарність. Один з головних питань, яке постійно цікавив французького соціолога, полягав у тому, щоб з'ясувати, яким чином люди об'єднуються в суспільство, що змушує їх це робити. Відповідь на це питання був знайдений їм у рушійну силу їхньої поведінки, яку він визначив як соціальну солідарність. Останню Дюркгейм розглядає в тісному зв'язку з таким найважливішим соціальним явищем, як поділ суспільної праці.

- Він каже, що силою, що створює суспільне ціле, є поділ праці: «Поділ праці складається насправді в поділі функцій, які раніше були загальними». Під ним він розуміє насамперед професійну спеціалізацію. Поділ праці - ознака розвиненого суспільства, оскільки в ньому існує необхідність обмінюватися результатами діяльності, виконувати взаємодоповнюючі функції.

- Отже, поділ праці пояснює відмінності між індивідами, перетворення кожного в особистість. Свідомість того, що будь-яка людина залежить від іншого, що всі пов'язані єдиною системою суспільних відносин, створюваних поділом праці, викликає у людей не тільки почуття залежності один від одного, а й розуміння свого зв'язку з суспільством, тобто соціальної солідарності.

- Таким чином, зв'язок між соціальною солідарністю і поділом праці визначається насамперед тим, що друге є джерелом першої. «Щоб поділ праці виробляло солідарність, - вважав Дюркгейм, - недостатньо ... того, щоб кожен мав своє заняття; необхідно ще, щоб це заняття йому підходило ». Заняття різних людей (соціальних груп) тими чи іншими видами праці, необхідність виконання різноманітних функцій в цій сфері діяльності змушують людей солідаризуватися, об'єднуватися для підтримки нормального життя. Соціальна солідарність, по Дюркгейму, - вищий моральний принцип, вища цінність, яка є універсальною, тому що визнається всіма членами суспільства.

- Дюркгейм пише про двох формах соціальної солідарності - механічної органічною, кожна з яких характеризує різні типи зв'язків і відносин між людьми. Механічна солідарність, згідно з його термінології, - це «солідарність по подібностям», тобто внаслідок подібності між людьми. Вона існує в нерозвиненому, архаїчному суспільстві, тоді, коли індивіди мало чим відрізняються один від одного. Механічна солідарність можлива за рахунок поглинання і навіть придушення індивідуальності колективом, громадою. У розвиненому суспільстві на зміну механічної приходить органічнасолідарність. Вона виникає й існує в умовах розвивається поділу праці, посилення диференціації та відмінностей між людьми. Вона підкреслює індивідуальність і особистісний початок.

- Як стає можливим перехід від однієї форми солідарності до іншої? Відповідь соціолога однозначний: на основі поділу праці. Його причиною соціолог вважав зростання народонаселення і посилюючий у зв'язку з ним інтенсивність соціального життя. поділ; праці стає чи не єдиним засобом і фактором збереження і зміцнення суспільства, яке відбувається завдяки появі соціальної солідарності нового типу - органічної. Професіоналізація праці та спеціалізація функцій орієнтують суспільство в цілому і конкретні соціальні групи на прагнення до єдності.

- Дюркгейм досліджує поділ праці з моральних, а не з економічних позицій, тобто з тієї точки зору, яка дозволяє йому в який утратив свою єдність капіталістичному суспільстві показати його можливості та перспективи.

- 38. Соціологічна концепція моралі

- Мораль невіддільна від соціальної солідарності, а розподіл праці виконує моральну функцію як найбільш значущою. Ідея взаємозв'язку соціальної солідарності, моралі і поділу праці виявилася центральною для всієї книги «Про поділ суспільної праці». Розкриваючи проблему зв'язку моральності та солідарності, Дюркгейм зазначає: «... характерна риса моральних правил полягає в тому, що вони виражають основні умови соціальної солідарності». Соціолог досить жорстко визначає критерій морального: це те, що служить джерелом соціальної солідарності. Оскільки рух до неї завжди пов'язане з певними обмеженнями, Дюркгейм виступає, проти визначення моральності через свободу і полемізує з подібною точкою зору, що має місце в літературі.

- Далі він підходить до проблеми моралі з іншого боку - взаємозв'язку моральності, суспільства та індивіда. Він характеризує моральність як реалію, яка «зустрічається тільки в громадському стані і ізменяется тільки як функція соціальних умов».

- Але потім соціолог переходить від міркувань про соціальний характер моральності до виявлення істоти її індивідуальних проявів,; пов'язуючи їх з виконанням обов'язків людини по відношенню до суспільства.

- Дюркгейм розглядав мораль як систему об'єктивних правил поведінки, відмінною рисою яких була їх імперативність, примусовість, необхідність виконання. Основною ознакою моралі він вважав борг, проходження якому робить поведінку людини моральним. Джерелом і об'єктом моралі виступає суспільство, що перевершує індивіда за своєю силою і авторитету. Саме воно вимагає від індивіда прояви моральних якостей, особливо важливими серед яких, а, отже, обов'язковими компонентами моралі вважалися готовність до самопожертви і приватне безкорисливість.

- Дюркгейм трактував мораль як реальну, дієву, практичну силу. Вона виявлялася такою тому, що будь-які соціальні рішення, вчинки і дії містили в собі важливі моральні сторони і підстави. Ті рішення і дії були найбільш ефективними, які зачіпали глибинні моральні цінності суспільства.

- Трактування моральних проблем сучасного йому капіталістичного суспільства спиралася в соціолога на його теорію двоїстості людської природи. Він вважав, що біологічна природа людини, її імпульси, біологічні функції, здібності, пристрасті та ін. знаходяться в суперечності з його соціальною природою, створюваної шляхом виховання за допомогою моральних і релігійних норм, цінностей, ідеалів. Внаслідок цього в людині, а отже, і в суспільстві підтримується постійна напруженість. Суспільство, по Дюркгейму, повинне вживати невпинно зусилля для того, щоб стримувати біологічну природу людини, вводити її в певні рамки за допомогою моралі і релігії.

- В іншому випадку виникає дезінтеграція суспільства та індивіда. Аномія - це прежде всього моральну кризу, коли в результаті соціальних потрясінь перестає нормально функціонувати система громадського регулірованія потреб людини. Як наслідок такого процесу, особистість втрачає рівновагу. Створюються передумови для девіантної поведінки.

- Протилежністю аномії, на думку соціолога, є моральний порядок, моральне регулювання, моральний контроль, тобто те, що характеризує нормальний стан суспільства.

-

- 40. Виховання і освіта як соціологічна проблема

- Праця - «Педагогіка і соціологія». Одна з проблем, яка привертала увагу Дюркгейма протягом більшої частини його творчого життя, - виховання і освіта. Джерелом багатьох його наукових робіт в цій області соціологічного знання була викладацька діяльність, а окремі праці народжувалися з лекційних курсів.

- Трактування соціологом проблем освіти випливала з розгляду ним суспільства як сфери солідарності, згуртованості, згоди, одним з основних засобів досягнення яких він вважав виховання. У контексті всієї концепції Дюркгейма воно трактується дуже широко, розглядається як соціальний інститут і, по суті справи, включає в себе освіту. Проблематика виховання стає у нього ядром предметного поля соціології освіти, доповнюючи ідеями соціалізації молодого покоління, оскільки вона здійснюється, на думку французького вченого, саме через освіту.

- У відповідності зі своєю общесоциологической концепцією Дюркгейм розглядає освіту і виховання в тісному зв'язку з потребами соціального розвитку, громадського поділу праці та досягнення органічної солідарності в суспільстві. Дві стрижневі методологічні пінії тісно переплітаються у творчості Дюркгейма, коли мова заходить про освіту й виховання, - інституціоналізм і функціоналізм.

- У першому випадку освіта і виховання вивчаються як соціальні інститути. Що стосується функціоналізму, то він проявляється у Дюркгейма при розгляді освіти і виховання з точки зору виконання ними певних функцій у суспільстві. Головною серед них є спрямованість цих інститутів на досягнення соціальної солідарності, забезпечення в суспільстві згоди, згуртованості, порядку.

- Французького соціолога можна вважати одним із засновників такої галузі соціологічного знання, як соціологія освіти. Основна його ідея, що визначила значною мірою розвиток соціології освіти, - тісний зв'язок педагогіки та соціології, залежність першої від другої.

- Виховання характеризується певним педагогічним ідеалом, який, у свою чергу, пояснюється соціальною структурою суспільства. Оскільки будь-яка людина, по Дюркгейму, висловлює певне соціальне істота, остільки мета виховання - сформувати його в кожному з нас. У цьому сенсі виховання полягає насамперед у цілеспрямованої соціалізації молодого покоління.

- Виховні інститути Дюркгейм порівнює з соціальними і приходить до висновку, що немає ні одного з перших, який не можна було б уподібнити другим.

- Примітний підхід французького соціолога до розгляду співвідношення педагогічних цілей, засобів (методів) і соціальних станів у суспільстві. Він розглядає дві крайні орієнтації суспільства - на індивідуалізм і колективізм. Якщо суспільство орієнтується в напрямку індивідуалізму, виховні засоби повинні бути, за логікою, відкинутими, оскільки кожне з них буде означати насильство над індивідом, невизнання його внутрішньої свободи. Якщо ж, навпаки, суспільство відчує необхідність нав'язати всім більш жорсткий конформізм.

- Звідси напрошується висновок, який сам Дюркгейм не робить у роботі: крайності однаково небажані для суспільства та педагогіки.

- Дюркгейм вважає, що потрібно звертатися до суспільства як джерела виховання. На думку соціолога, це означає необхідність знати і задовольняти потреби суспільства.

- Дюркгейм робить висновок про необхідність серйозної соціологічної підготовки для вихователя. Він вважає, що соціологія в змозі дати вихователю систему провідних ідей.

-

- 41. Характеристика «Самогубство»

- Розгляду самоубійтсва була присвячена спеціально велика робота французького соціолога. Самогубство досліджується соціологом насамперед як не індивідуальна, а соціальне явище. І хоча перша частина соціологічного етюду «Самогубство» присвячена аналізу факторів внесоціалигого характеру, що призводять до самогубства, основна увага в книзі приділяється соціальним явищам і процесам, провідним до нього.

- Насамперед слід зазначити, що відповідно до загальної концепції Дюркгейма самогубство розглядається в якості соціального факту. Головною його причиною як одного з найбільш яскравих прикладів руйнації соціальних зв'язків є негативний вплив соціальго середовища на поведінку особистості і цілих суспільних груп.

- Своїм соціологічним етюдом «Самогубство» Дюркгейм демонструє блискучий зразок використання офіційного статистичного матеріалу, який систематизується строго певним чином і дозволяє виявити зв'язки і залежності між самогубством і різними соціальними чинниками, які впливають на нього. Серед останніх - фактори статі, сім'ї, релігії, соціального статусу, національних і політичних відносин і ряд інших. Іншими словами, відсоток самогубств французький соціолог розглядає як функцію багатьох соціальних змін. Головною їх рисою є ступінь соціальної інтеграції індивіда в систему соціальних зв'язків і відносин, яка стає основним протистоянням самогубства загороджувальним бар'єром.

- Разом з тим Дюркгейм писав про фактори несоціального порядку, які впливають па вчинення самогубств. Це психопатичні стану людини, а також різного роду фізичні фактори: клімат, пору року, вік і т.д. На думку соціолога, вони чинять на відсоток самогубств тільки непрямий вплив, «проходячи» через стан соціального середовища.

- Конкретний аналіз впливу різних чинників на відсоток самогубств дозволяє Дюркгейму відкрити і сформулювати деякі закономірності і тенденції приватного характеру, що стосуються самогубств. Їх відсоток вище серед чоловіків, ніж серед жінок; одинокі, вдови, розлучені роблять це частіше, ніж одружені; солдати частіше, ніж цивільні особи; протестанти частіше, ніж католики; відсоток самогубств вище влітку, ніж взимку, і т.д.

- Дюркгейм виділяє три основні види самогубств: егоїстичне, альтруїстичне і аномическое. Егоїстичне самогубство виникає на грунті соціальної роз'єднаності, самотності, безвиході, порожнечі, соціальної туги. Альтруїстичне самогубство (типове насамперед для древніх товариств, на думку Дюркгейма) пов'язане з виконанням певних ритуалів, звичаїв, коли людина приносить себе в жертву. З цим видом самогубств пов'язані і так звані фаталістичні самогубства, викликані необхідністю виконувати вимоги жорсткої дисципліни, регламентації поведінки. Ця дія в умовах відсутності вибору його варіанту. Аномічні самогубства пов'язані з періодами великих суспільних потрясінь, криз, коли людина не може адаптуватися до нових соціальних умов життя.

- Неважко виявити, що виявлені і описані Дюркгеймом види самогубства і їх причини характерні і для нашого часу. Дослідження французьким ученим самогубства являє собою своєрідну модель вивчення відхилень у поведінці, що підтвердило подальший розвиток соціології.

-

 

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 602; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.180.255 (0.022 с.)