ТОП 10:

Инфопедия — категория Социология: 6 Страница

Материала по категории - Социология на сайте Инфопедия всего: 9155 страниц.

Социология - 6 Страница

Соціологічне моделювання моделей виховання та практик покарання дітей батьками Описовий аналіз отриманих даних дослідження «Особливості уявлень батьків та дітей, що проживають у Львівській області про взаємозв’язок стилів виховання та практик покарання». Наслідки від вербального виховання «жорсткої мови». Взаємодія стилів виховання та практик покарання Розділ ІІІ. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Безпека в надзвичайних ситуаціях. РАЗДЕЛ 4. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО Методология и методы социологических исследований Социальная стратификация и социальная мобильность РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И ОБЩНОСТИ Програма державного іспиту підготовки ОКР «Магістр» Тема 2. Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної думки Тема 36. Девіантна поведінка та соціальний контроль Аз топтар деп кімдерді айтады? (Н.Смелзер) Десоциализация дегеніміз не? Панельдік зерттеу дегеніміз не? Основні соціологічні напрямки й школи Соціальні умови й теоретичні засади виникнення соціології. О. Конт як родоначальник соціології Течії, школи й напрямки соціології XX ст. Основные этапы развития социологической мысли Георг Вильгельм Фридрих Гегель Причини й основні історичні етапи розвитку соціологічної думки. Головні течії та школи в соціології. Історичні етапи становлення соціологічної думки. Особливості сучасної зарубіжної соціології. Методичні рекомендації до вивчення теми Загальні особливості американської соціології початку XX ст. Основні соціологічні парадигми у соціології Парадигмальні школи в соціології, їхня основна проблематика Пошуки шляхів інтеграції соціологічного знання Объект, предмет и задачи социологии управления. Регуляция коммуникативных процессов. Типы организационных структур администрирования. Сплочённость группы и групповое напряжение. Признаки и типы административной культуры. Курс состоит из трех разделов. II.Тематический расчет часов Тема 17. Социология политики. Особенности социально-политических исследований. Лекция 23. Социальное значение денег Equality of Educational Opportunity Неформальная экономика: понятие, структура По специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» Организационно-распорядительные документы в структуре принятия управленческих решений Сбалансированность бюджетов. Профицит и дефицит бюджета. Государственный и муниципальный долг. Каковы разновидности качественных методов? Уровень анализа: микропроцессы Чем отличается качественный метод от количественного? Каковы возможности применения качественной стратегии в нашем обществе? ТАКТИКИ КАЧЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДЫ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ЛОГИКА ДЕЙСТВИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ Итак, что означает провести качественное исследование? ПОЗИЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ В ПОЛЕ ТРАНСКРИПТ И ВЫБОР ЕДИНИЦЫ АНАЛИЗА ТЕКСТА ОТКРЫТОЕ, ОСЕВОЕ И ВЫБОРОЧНОЕ КОДИРОВАНИЕ Понятие классики в социологии. Институционализация социологии как науки. Этапы институционализации социологии Социология форм социального действия М.Вебер: предмет социального познания и социальной науки, их границы. Причинное объяснение в социологии. Типы социального действия по М. Веберу: Соціологія – наука про суспільство як соціальну систему в цілому, функціонування і розвиток цієї системи через її складові елементи: особистості, соціальні спільності, інститути. Основні категорії соціології сім’ї. Становлення і розвиток соціології як самостійної науки. Суспільство як соціальна система. Ринок праці в соціологічному вимірі. Комплексна контрольна робота Спеціальності 6.030101 «Соціологія» Підготував : асистент С.С.Гундерін Підготував : доцент Г.М.Залізняк Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Тема 7. Етапи розвитку соціології (за М. Елброу): основні напрямки та їх представники Об’єкт, предмет та суб’єкт соціології. Дискусії щодо предметного поля соціологічної науки Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ та процесів. Взаємозв’язок соціології з іншими науками про суспільство та людину Структура соціологічної системи знання. Фундаментальна та прикладна, теоретична та емпірична соціологія. Макро- та мікросоціологія. Рівні соціологічного знання Соціологічне (емпіричне) дослідження: типологія, програма, методи та етапи здійснення Соціологія і суспільство. Функції соціології. Роль соціології у розвитку сучасного українського суспільства Проблеми періодизації розвитку світової соціологічної думки. Протосоціологія: головні персоналії. Історичні, соціокультурні та теоретичні передумови виникнення соціології як самостійної науки Етапи розвитку соціології (за М. Елброу): основні напрямки та їх представники Соціологія в Росії та Україні: історія становлення та розвитку (друга половина ХІХ – 80-ті рр. ХХ ст.) Сутність соціального контролю, його роль у регулюванні соціальних відносин З дисципліни «Історія та теорія соціології» Соціальні закони та їх типологізація. Структура соціологічного знання. Теорія соціальної еволюції Г.Спенсера. Соціологічні ідеї В. Липинського. Концепції та теорії розвитку суспільства. Методи проведення соціологічних досліджень. Критерії типізації особистості, механізм її соціалізації. Місто як об’єкт соціологічного дослідження Трудовий колектив та його основні проблеми. Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж Тема: Суспільство, його структура та стратифікація Тема. Особистість у системі соціальних зв’язків Тема: Соціологія праці та управління Тема: Соціологія особистості Тема: Соціологія сім’ї та вільного часу Тема: Теорія і практика конкретних соціологічних досліджень Основні етапи розвитку соціологічного знання Тема 3. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ Характеристика соціальної групи Проблема особистості як об'єкта і суб'єкта соціальних відносин Основні характеристики економічного інтересу Два типи апріорної інформації Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОДНА З НАУК ПРО СУСПІЛЬСТВО: СПЕЦИФІКА ТА КОЛО ПРОБЛЕМ Тема 3. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ Теми для доповідей та пошукової роботи Науково-методичний центр вищої освіти Розділ І. Теоретична соціологія. Періодизація історії соціології Суспільна думка в Україні в докапіталістичний період Соціологічні погляди українських мислителів XIX-XX ст. Виникнення та розвиток соціології в Україні Структура програми соціологічного дослідження Рівень зацікавленості української громадськості інформацією про ЄС і євроінтеграцію Методи збирання первинної соціологічної інформації Поняття соціальної структури та соціального статусу в соціології Теорія соціальної стратифікації та соціальної мобільності Соціально-територіальна структура суспільства Розміщення та співвідношення міського і сільського населення за окремими реґіонами України за даними перепису 2001 Виїзд фахівців вищої кваліфікації за межі України Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення України з 1913 року Молодь як специфічна соціально-демографічна група Генетична структура суспільства Соціально-етнічні спільності в структурі суспільства За результатами моніторингу показників національної дистанційованості За статтю та місцем проживання у 2004 році Трудові колективи як об’єкт вивчення соціології Професійні групи як об’єкт вивчення соціології Професійна стратифікація: форми та особливості Структура та особливості побутової діяльності Сутність та історичні форми сім’ї і шлюбу Розподіл населення за сімейним станом Сутність та структура особистості Механізм формування особистості Основні соціальні функції культури Кількість релігійних організацій в Україні Фахівці, що мають науковий ступінь Освіта як предмет соціології освіти Соціальні зміни як предмет соціології Джерела соціального розвитку. Конфлікти Современные социологические теории Основные типы современной семьи Институты и формы социального контроля. Культура как объект социального познания. А. Сен-Симона, Г. Спенсер Т.Парсонса Анализ документальных матеpиалов Социальный контроль через принуждение Биологическое направление в объяснениях природы преступлений Социальная коррекция преступного поведения Предмет, структура и функции социологии. Общественное мнение как объект социологического анализа. Сбор социологической информации. Экзогамный брак предполагает, что партнеры принадлежат к двум различным социальным общностям. Осознанные потребности выступают уже как интересы. Основные социологические подходы к изучению общества. Информационное общество как четвертая стадия развития цивилизации. СМК как система знаний о реальном функционировании института прессы в современной обществе. Особенности социологии СМК в России. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Рассмотрим структуру программы в логической схеме. Выборка для эмпирического исследования Какие из государственных программ наиболее важны сегодня? Телефоны респондентов, отказавшихся от интервью Виды наблюдения в различных типах исследования Унифицированная схема Карта наблюдения № МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРОСА Практикум по составлению социоматрицы YIII. Аксио-биографическая методика IX.ТЕХНИКА И ПРОЦЕДУРА КОНТЕНТ-АНАЛИЗА X.ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ Математико-статистическая обработка.Анализ первичных статистик Місце соціології в системі суспільних наук Взаємодія соціології з історією Анализ религиозности российской молодежи позволяет констатировать новое - по сравнению с данными доперестроечного периода СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Отечественные социологи в МСА Человек добровольно принимает выгоды устройства или же пользуется предоставленными ему возможностями для преследования своих интересов. Создатели теории социального обмена Диффузный характер социального обмена Перспективы теории социального обмена Социологическая критика постмодернизма Этнометодология Г. Гарфинкеля Социологическая критика этнометодологии Предмет теории конструирования Взаимодействие социальных наук на рубеже веков Цели развития социального знания в XXI веке ТЕМА «СОЦИЛОГИЯ КАК НАУКА ОБ ОБЩЕСТВЕ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗНЫХ ТИПОВ ОБЩЕСТВА СТАТЬИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ Теория стратификации П. Сорокина Ч. X. Кули: Теория «Зеркального Я» ЗАПАДНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПОЛИТОЛОГИИ ТЕМА: Политическая система. Государство и гражданское общество ТЕМА: СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ТЕМА: Мировая политика и международные отношения Политические идеологии современности. Основные этапы развития социологии. Социология в России: основные этапы становления Вопрос исследования этносов очень важен для социологии, так как именно этносы представляют собой самую стабильную социальную общность. Э. Дюркгейм о предмете социологии. Функции социальных институтов(по презентации) Понятия поведения и действия в социологии Теория общества по Парсонсу. AGIL По работе «понятие общества». Двухкомпонентная теория общества: система и жизненный мир. Основы теории социального поведения Критическая оценка теории поведения Типы действий и типы личности Тема 1. Социология как наука: объект и предмет социологии. Классическая социология Х1Х – начала ХХ вв. Понимающая социология М. Вебера. Тема 3. Методология, методика и техника социологического исследования. ТЕМА 4. Общество как социальная реальность и социальная система Социологическая классификация культуры и закономерность ее развития. В каком веке социология зародилась как наука? Исторические и социально-экономические предпосылки возникновения социологии. Концепция социальных институтов Г. Спенсера. Субъективное направление в русской социологии ХIХ – начала ХХ вв. Истории, филологии и искусств КОМПЛЕКСНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Кафедра философии и социальных наук Лекция 1. Социология как наука об обществе Лекция 7. Теории «среднего уровня» Исторические и научные предпосылки возникновения социологии. Социологические школы “одного фактор8а”: социал-дарвинизм, расово-антропологическая, географическая, психологическая. Формальная социология георга Зиммеля и Фердинанда Тённиса Теория социальных систем К. Маркса. Понимающая социология Макса Вебера. Начальный этап развития социологии в США (Л.Уорд, Ф.Гиддингс, У.Самнер) Р. Парк как основоположник социальной экологии. Символический интеракционизм Дж.Мида и Г.Блумера Социология П.Сорокина – западный этап творчества Социологический функционализм Р.Мертона. Теория социального обмена (Дж.Хоманс, П.Блау) Концепция современности Энтони Гидденса. Основные этапы и особенности возникновения и развития социологической школы в России Субъективная школа социологии в России (П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский) Неопозитивизм в русской социологии (П.А.Сорокин, К.М.Тахтарев, А.С.Звоницкая) Становление и развитие советской социологии. Об’єкт, предмет і закони пізнання соціології Структура і функції соціології Постановка і розвиток основних ідей Посткласичний період розвитку соціології Поняття суспільства і системи Системний аналіз громадського життя Соціальні інститути та організації Суспільства як цілісної системи Соціальна структура і соціальна Теорія соціальної стратифікації Етапи проведення соціологічного дослідження Інтерпретація та уточнення поняття «трудовий колектив» Графічне відображення результатів Кореляційний і регресивний аналіз Ієрархічна структура особистості Сутність процесу соціалізації Соціологія праці: сутність і зміст Історія становлення соціології конфлікту Попередження і розв’язання конфліктів Тема: Субъективная школа в отечественной социологии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.245.255 (0.034 с.)