ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Транспорт: 9 Страница

Транспорт

Долікарська допомога при ураженні електричним струмом Житомирський НаЦіональний Агроекологічний Університет Октанове число не може бути нижче стандартного Оцінка якості бензину з зовнішніх ознак Смолоутворюючі властивості бензину Визначення кінематичної в'язкості палива На підставі вихідних даних та одержаних результатів заповнити таблицю Основні фізико-хімічні та експлуатаційні показники ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ відомості Визначення межі міцності на зсув Показники транспортної забезпеченості й доступності Показники економічної безпеки функціонування транспорту Тема: Автомобільний транспорт України. НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Транспортний комплекс України Розподіл вантажних перевезень між різними видами транспорту Елементи тягового розрахунку автопоїздів Моделювання взаємодії тягача і причепа при гальмуванні Розрахунок та побудова основної траєкторії руху автомобіля відбувається в такій послідовності. Перекидні пристрої кузовів автомобілів-самоскидів. Вибір геометричних параметрів гідроциліндра Обґрунтування і ви6ір типу рухомого складу деяких вантажів і матеріалів упаковки. ВИМІРЮВАННЯ ТЕПЛОЄМНОСТІ ПОВІТРЯ Опис лабораторної установки. Визначення параметрів холодильного циклу за допомогою Т, S-діаграми. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ Раздел 1. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ РАЗДЕЛ 5. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАЗДЕЛ 9. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ РАЗДЕЛ 12. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ Лекарственные средства, применяемые в педиатрии Технология прокатки холоднокатаных полос и листов Из рядовых, конструкционных углеродистых и низколегированных И последовательность операций Применение шестивалковых клетей МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРЕДМЕТІВ, що переміщуються громадянами через митний кордон України Сплата громадянами ввізного мита, акцизного збору, ПДВ здійснюється із застосуванням уніфікованої митної квитанції форми МД-1 ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У РОЗВИТКУ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ Етапи та особливості муніципалізації в Україні Динаміка доходів та видатків місцевих бюджетів України, пов’язаних з функціонуванням об’єктів права муніципальної власності у 2003–2009р.р. Розподіл підприємств комунальної форми власності УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Приватний виший навчальний заклад Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки Локальна вібрація – вібрація, яка передається через руки працівників під час контакту з обладнанням. Міністерство освіти і науки УКРАЇНИ Робота 3.2. Визначення органолептичних показників якості чаю та кави Робота 3.4. Визначення екстрактивних речовин у чаї та каві Форма запису результатів досліджень рослинної олії Робота 8.5. Визначення органолептичних показників якості Форма договору найму (оренди). Ст. 778. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм Правові наслідки порушення зобов'язання Права і обов'язки сторін (буд. підряду). Порядок укладення і форма договору. Фактично фінансовий лізинг за змістом співпадає із непрямим лізингом. Залежно від к-сті перевізних орг.-цій та перевізних документів ТЕМА 6. Загальні положення про договори з надання послуг. Договори перевезення. Договори транспортного експедирування. ТЕМА 11. Договори про спільну діяльність. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Семінарське заняття № 3- 2 год. Тема 12. Договір комерційної концесії Семінарське заняття № 15 - 2 год. Семінарське заняття № 17 - 2 год. ТЕМА 1. Зобов’язання. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань. ТЕМА 3. Договори про передачу майна у власність. ТЕМА 3. Договори про передачу майна у власність (Договір міни. Договір дарування. Договір ренти. Договір довічного утримання (догляду). ТЕМА 6. Договори перевезення. Договори транспортного експедирування. ТЕМА 9. Договори з надання фінансових послуг Практичне заняття № 10 – 2 год. ТЕМА 19. Шлюб. Порядок укладення та припинення шлюбу Складіть проект шлюбного договору. Тема 3. «Договори про передачу майна у власність.» Тема 18.«Загальні положення сімейного права. Сімейні правовідносини» Тема 26. «Опіка, піклування та патронат над дітьми» Тема 17. «Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Право на відшкодування моральної шкоди. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави» Цивільне право України (ч.2) Тема 11. Транспортні й експедиційні зобов'язання Тема 14: Зобов’язання із надання посередницьких послуг (2 год.) Тема 12: Транспортні й експедиційні зобов’язання Тема 19: Зобов’язання з односторонніх правочинів і з дій у чужому інтересі Назвіть ознаки посередницьких зобов’язань. Перелічіть джерела правого регулювання транспортних зобов’язань. Охарактеризуйте вимоги ЦК України до форми договору позики. Назвіть підстави припинення зобов’язання у зв’язку із публічною обіцянкою винагороди. Перелічіть осіб, які мають право на відшкодування шкоди у зв’язку із смертю потерпілого. Назвіть підстави відмови страховика від здійснення страхової виплати. Раздел «Налоги и налогообложение» Роль налогов в формировании финансов государства Общая характеристика элементов налога на добавленную стоимость. Общая характеристика элементов налога на прибыль организаций. Общая характеристика элементов уплаты единого налога по упрощенной системе налогообложения. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ Нормативно-правове забезпечення функціонування трубопровідного транспорту в історичній ретроспективі Сучасне правове регулювання діяльності трубопровідного транспорту: світовий досвід та можливості його використання в Україні Адміністративно-правове регулювання діяльності підприємств трубопровідного транспорту Правовий статус підприємств трубопровідного транспорту Адміністративно-правова відповідальність у сфері діяльності трубопровідного транспорту Шляхи вирішення проблемних питань адміністративно-правового регулювання функціонування трубопровідного транспорту в Україні Висновки до третього розділу Энергозатраты в походе и их восполнение Химический состав и калорийность пищи. Продукты для похода. Рецепты. Витамины и медикаментозные препараты Раскладка продуктов. Плавающая раскладка Упаковка, хранение и транспортировка продуктов Приготовление пищи в походных условиях Множество. Алгебра множеств. Булева алгебра высказываний (алгебра логики) Дизъюнктивные нормальные формы (ДНФ) Функциональные элементы. Схемы Сети. Пути в орграфах. Остовы минимальной длины Парное сочетание (паросочетание) двудольных графов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ Сущность, понятия и функции логистики. Основные концепции, принципы и методы логистики Для успешной закупки необходимо также правильно определить её методы. Для этого нужно как минимум знать какие методы существуют, в чем их преимущества и недостатки. Распределительная логистика и логистическое обслуживание Логистика транспортных процессов Существуют серьезные причины, которые требуют создания запаса. Система хранения и складской обработки торговых грузов Вопрос 1 Внутрипроизводственные логистические систем и принципы производственной логистики Функциональные возможности ГИС Глава 2. Модели пространственных данных Нетопологическая модель данных Топологическая модель данных Триангуляционная модель поверхностей Геореляционная модель данных Глава 3. Структура и источники геоданных Разграфка и номенклатура карт Источники пространственных данных Глобальные системы позиционирования Глава 4. Работа с картами в ГИС Получение информации по объектам Глава 5. Визуализация пространственных данных Визуализация векторных данных Визуализация транспортных сетей Глава 6. Пространственный анализ Буферные зоны, оболочки, зоны близости Применение операций векторного анализа Глава 7. Программные средства ГИС Геодезический редактор IndorSurvey 2.0 Глава 8. ГИС автомобильных дорог IndorGIS/Road Геоинформационная система IndorGIS 5.0 ИС автомобильных дорог IndorInfo/Road 3.0 Работа с пространственной информацией САПР автомобильных дорог IndorCAD/Road 5.0 Работа с видеорядами в IndorVideoRow 1.0 Модель товарного ринку та її провідні компоненти. Товарна інфраструктура та її місце в складі інфраструктури комплексу економіки Макроекономічні показники товарного ринку Аналіз товарної структури окремих складових товарообороту. Визначення нормативної і оптимальної, максимальної й мінімальної величини товарного запасу Параметрична модель оцінювання ефективності інформаційного продукту. Основні елементи кошторису витрат. Основні операції на біржовому ринку Методи транспортного обслуговування. ОБЩАЯ СХЕМА КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ПЫЛЕВИДНОМ ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ. ОБЪЕМЫ И ЭНТАЛЬПИИ ВОЗДУХА И ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА При сжигании мазута и природного газа КЛАССИФИКАЦИЯ КОТЛОВ И ИХ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Показатели работы топочных устройств Топки немеханизированные и полумеханические Механические слоевые топки с цепными решетками Топки с кипящим (псевдоожиженным) слоем (КС) Топки для факельного сжигания угольной пыли с твердым шлакоудалением Топки для факельного сжигания угольной пыли с жидким шлакоудалением ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА Конвективные пароперегреватели Регулирование температуры пара Газовое регулирование температуры перегретого пара Температура подогрева воздуха Регулирование производительности тягодутьевых машин Распределение количеств шлака и золы Гидравлическая система шлакозолоудаления Нормы качества питательной воды для паровых котлов Расчет циркуляционного контура ВОДНЫЙ РЕЖИМ И КАЧЕСТВО ПАРА Очистка поверхностей нагрева от загрязнений Расчет на прочность элементов котлоагрегата, работающих Гостиничное дело: учебное пособие Индустрия туризма и индустрия гостеприимства Факторы развития индустрии гостеприимства Современные тенденции развития индустрии гостеприимства Интеграционные процессы в гостиничной индустрии Понятие, особенности и характеристики гостиничных услуг Гостиничный продукт как комплекс услуг Гостиницы: понятие, характеристики и системы классификации Классификация гостиниц по уровню комфорта Функциональное назначение гостиниц Стандартизация гостиничных услуг Сертификация гостиничных услуг Показатели качества гостиничных услуг ОСНОВНЫЕ СЛУЖБЫ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда Профессиональная этика работников гостиничных предприятий Клиенты гостиничных предприятий и их типы Особенности контакта персонала отеля с клиентами Конфликтные ситуации и их разрешение Рисковые формы взаимодействия гостиниц с туроператорами Безрисковые схемы работы гостиничных предприятий с туроператорами АНИМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ Б СТРУКТУРЕ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ Услуги по бронированию билетов и аренде транспортных средств Оплата забронированных услуг Тема 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА . ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ. Нормативно-правовые основы таможенного дела в России. Понятийный аппарат таможенного дела Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. Таможенные склады в составе таможенной инфраструктуры Процедура временного хранения. склад временного хранения Тема 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНВЕНЦИИ В ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА Основные положения международной конвенции 0 взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Конвенция Найроби) 1977 г. Таможенные пошлины: их виды, размер ставок. система таможенных преференций Классификационная схема в основе российского таможенного тарифа: товарная номенклатура ВЭД Определение страны происхождения товара Понятие и определение таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров Заявление и контроль таможенной стоимости товаров Понятие и виды таможенных платежей Порядок уплаты таможенных платежей Понятие, цели, субъекты и объекты таможенного контроля Формы и порядок проведения таможенного контроля Меры, принимаемые таможенными органами в отношении отдельных товаров Роль и место таможенных органов в системе валютного контроля Осуществление валютного контроля при экспорте и импорте товаров Понятие, назначение и сущность таможенного режима Международный таможенный транзит. Свободная таможенная зона. Свободный склад. Иные специальные таможенные режимы. Порядок и сущность декларирования товаров Выпуск товаров: условия и особенности Нарушение таможенных правил. Ответственность за контрабанду и нарушение таможенных правил. Тема I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ Вопрос 1. Страховые риски. Управление риском Вопрос 4. Государственное регулирование страховой деятельности Вопрос 1. Действующий порядок страхования имущества субъектов хозяйствования Вопрос 3. Страхование домашнего имущества Вопрос 3. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Система «Зеленая карта» Тема 10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАХОВЩИКА Тема 11. СТРАХОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Первинна транспортна документація Порядок оформлення Міжнародної автодорожньої товарно-транспортної накладної типової форми CMR Порядок оформлення книжки МДП Порядок організації і здійснення міжнародних перевезень пасажирів Обов'язки і права пасажирського перевізника Заявка на перевозку грузов автомобильным транспортом Роль налогов в формировании финансов гос-ва Общая харак-ка элементов уплаты единого налога по упрощ-й системе налогооб-ия. Классификация налоговой политики Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов Налоговые ставки и налоговая база акцизов, сроки уплаты Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики и объекты налогообложения Необходимость налогов для государства. 4 Социально-экономическая сущность и необходимость налогов Налоги в экономической системе общества Понятие и типы налоговой политики. Налоговая нагрузка Субъекты налоговой системы, их права и обязанности Органы государственных внебюджетных фондов.

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.138.69 (0.045 с.)