ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 66 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 66 Страница

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ В ПОЕЗДАХ В ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНАХ С КУПЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ Тема: «Населення водного середовища» Тема: «Принципи розрахунку знарядь лову» Классифик.гор.ул.и дорог.(СНип2.07.01-29) Стадии и этапы проектирования муниципальных объектов. Земляное плотно ад на болотах. Типы юолот, выбор конструкций. Глубина заложения подземных инженерных сетей. Професійних захворювань та аварій Тема 4 Основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії Тема 5 - Нормування шкідливих чинників виробничого процесу. Тема 6 - Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, І технологічних процесів та загальні вимоги безпеки Тема 8 - Електробезпека. Специфіка питань електробезпеки відповідно до галузі. Статична електрика. Блискавкозахист. Тема 9 - Пожежна безпека. Специфіка питань пожежної безпеки. Профілактичні заходи щодо запобігання травматизму. М.В. ПЕНЯСКИНА, Н.В. ПИВОВАРОВА, Н.Д. СТЕБА, Изменение сроков уплаты налога и сбора Налоговые вычеты и порядок их применения (ст. 171 – 172 НК РФ). Налогоплательщики акцизов (ст. 179 НК РФ) Экономическая сущность и фискально-регулирующее значение налога на прибыль Объект налогообложения по налогу на прибыль организаций (ст. 247 НК РФ) Амортизационные отчисления (ст. 256 – 259 НК РФ) Прочие расходы, связанные с производством и реализацией (ст. 264 НК РФ) Ставки налога на прибыль организаций (ст. 284 НК РФ). Характеристика элементов сбора Объект налогообложения (ст. 374 НК РФ) Объект налогообложения для иностранных организаций Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей (ст. 382 НК РФ) Реформа государственного регулирования игорного бизнеса. Порядок исчисления и сроки уплаты налога (ст. 370 НК РФ) Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения (346.13 НК РФ) Тарифы страховых взносов (ст. 12 и 57 ФЗ № 212-ФЗ). Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (ст. 15 ФЗ № 212-ФЗ). Основания для регистрации лиц в качестве налогоплательщиков акцизов Размеры государственной пошлины З «Іноземної мови (за професійним спрямуванням)» ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Розділ І. Сучасний стан українсько-російських відносин у політичній ІІІ.2. Проблеми україно-російських відносин соціальній сфері ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КОЛЛЕКТОРОВ Фонтанная эксплуатация скважин Эксплуатация скважин штанговыми насосами Эксплуатация скважин электроцентробежными и Подземный и капитальный ремонт скважин Методы воздействия на прискважинную часть пласта Структура мирового потенциала. Международный рынок технологий МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об'єктах. Пожежна безпека. Причини, класифікація. Джерела, причини та особливості хімічних аварій. Для виникнення горіння необхідна наявність: горючої речовини, окиснювача та джерела займання. Викладення теоретичних питань, що виносяться на самостійну роботу Особливості ціноутворення на головних товарних ринках світової торгівлі Тема 1: Основні теорії ціноутворення. Тема 5. Державне регулювання цін И.С.Цыбовский - канд. биологич. наук. Канд. техн. наук А.М.Кривицкого и Проверка технического состояния ТС Видеосъемка повреждений и следов на ТС Нефтепродукты (НП) и горюче-смазочные материалы (ГСМ) Вещества почвенного происхождения Определение маршрута движения пешехода Определение видимости дороги и конкретной видимости объекта в темное время суток Определение видимости дороги и конкретной видимости при наличии света фар встречного транспортного средства Экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (НП и ГСМ) Судебно-почвоведческая экспертиза ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ Первичная и реанимационная помощь при асфиксии новорожденных Острые аллергические реакции Одышечно-цианотический приступ Кома гипергликемическая кетоацидотическая Остановка наружных кровотечений Особенности лихорадки у детей Показания к госпитализации пациентов Висхідна частина аорти, хід, топографія. Дуга аорти, хід, топографія, гілки. Загальна сонна артерія, хід, топографія. Хворий не може розігнути гомілку через відсутність шкірної чутливості на передній поверхні стегна. Неврологічне обстеження виявило ураження нерва. Якого? A. Arteria obturatoria (затульна артерія). E. Нижню брижову (v. mesenterica inferior). Хворому проведена субтотальна субфасціальна резекція щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції? Жінці виконана операція з приводу позаматкової (трубної) вагітності. Гілки яких артерій повинен перев’язати хірург під час операції? A. Передня яремна вена (v. jugularis anterior). Внаслідок поранення пахової ділянки хворий втратив чутливість шкіри в нижньому відділі присередньої сторони стегна і можливість приведення стегна. Який з нервів при цьому уражений? E. Глибокий малогомілковий нерв. A. Попереду слухового проходу вище виличної дуги. Як визначається сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до Державного бюджету України? Як визначається сума податку на прибуток , що підлягає сплаті до Державного бюджету України? В якому розмірі встановлена загальна податкова соціальна пільга? Вкажіть, які з перелічених податків відносяться до загальнодержавних? Які товари не належать до підакцизних товарів? Яке мито застосовується як засіб захисту українських виробників? Приклад А: Інтегрована логістика Приклад Б: Логістика в реальному часі: компанія Whitmore Products Логістика на практиці Elis and Everard Як класифікують податки за економічним змістом об’єкта оподаткування? Вкажіть, яка звітність підлягає камеральній перевірці? Які існують форми податкової декларації з ПДВ? Виробники підакцизних товарів на митній території України Яка основна ставка податку на прибуток за Податковим кодексом? До якої групи податків належить податок на доходи фізичних осіб? Що не є об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин? Який порядок визначення обсягу використаної води для обчислення збору за спеціальне використання води? Що слід розуміти під об'єктом оподаткування? Якщо у платника ПДВ податковий період квартал, то в який термін він зобов'язаний сплачувати в бюджет нараховані суми ПДВ? Назвіть надходження коштів, які не входять до складу звітного доходу платника податку на прибуток. Хто з перерахованих суб’єктів господарювання може перейти на сплату єдиного податку? Хто здійснює облік платників плати за землю, які проживають в сільській місцевості? Позавиробничі витрати (витрати на збут). Стаття «Сировина і матеріали» Стаття «Транспортно-заготівельні витрати» ЗАДАЧА 3. РОЗРАХУНОК СТАТИЧНО ВИЗНАЧНИХ БАЛОК ПРИ ПРЯМОМУ ЗГИНІ Розрахунок балок на міцність Діаграма критичних напружень Визначення виробничої потужності і виробничої програми структурного підрозділу при різних варіантах організації виробництва Механізм переміщення тканини Вузол вертикальних переміщень рейки Заправка ниток в механізмах УШМ АТМОСФЕРА: ВИДИ ЗАБРУДНЕНЬ І МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ Визначення ступеня забрудненості атмосфери Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом Методи та засоби очищення викидів в атмосферу Лабораторно - практична робота №2 Агрегати для приготування трав’яного борошна Машини для приготування грубих кормів Машини для приготування соковитих кормів Молоткові подрібнювачі кормів Машини для змішування та запарювання кормів КОМПЛЕКТИ ОБЛАДНАННЯ УНІФІКОВАНОЇ СЕРІЇ КОРМОЦЕХІВ КЦС Машини безрейкового транспорту Засоби видалення та транспортування гною ЗМІСТ ТА ОБ'ЄМ КУРСОВОЇ РОБОТИ Вимоги до оформлення пояснювальної записки Частотні характеристики замкнутої системи Визначення прямих показників якості та корекція замкнутої системи Комп’ютерне моделювання ЗАМКНУТОЇ СИСТЕМИ Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України Чорноморський державний університет Связь классов и интерфейсов. Лабораторная работа № 1 Реализация объектной модели в java 1.6 , структура классов и интерфейсов , насследование и особенности его реализации в java. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕНТРА БОЛЬШОГО ГОРОДА По специальности 050420 – «Архитектура» ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕНТРА Концепція сучасного операційного менеджменту в системі управління Завдання менеджера у сфері виробництва Класифікація виробничих процесів, принципи їх організації. Характеристика роб. місць у різних типах в-цтва Управління технологічною підготовкою виробництва. Визначення потреби в інструменті на виробництво продукції, методи нормування запасів інструменту Показники результативності функціонування операційних систем Види систем оперативного управління Принципи організації виробничих процесів,їх вплив на ефективність господарської діяльності підприємства Побудова виробничих процесів в часі:часові характеристики виробничих процесів Графічна інтерпретація часу виготовлення виробничої програми Поняття функції, функціонально-вартісна діаграма. Організація інструментального виробництва та обслуговування на підприємстві Інструментальний цех, характеристика виробничого процесу та техніко- економічні показники Місце, роль та склад ремонтного виробництва та обслуговування Побудова графіків ремонту обладнання Склад та розробка нормативної бази ППР Добыча газа в РФ в 1999 – 2005 гг. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ТЭК РОССИИ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ. Состав оборотных средств и их классификация II. Оплата труда инженерно-технических работников (ИТР) и служащих Банковско – финансовая система РФ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. Сумма дисконтированных кап.вложений Технико-экономические показатели и документация в бурении Операційний менеджмент:суть та значення ,його функції Методи організації виробництва (цеховий та потоковий) Загальна характеристика інфраструктури Організація роботи енергетичного господарства на під-ві, його функції Система показників якості продукції, методи їх визначення Мастера и наблюдатели группировок Инженерное и игровое обеспечение полигона Типы оружия и ограничения по скорости Попадания, ранения, мертвятник Благоустройства территории Бокситогорского Сбор и вывоз отходов производства и потребления Уборка территории БГП в осенне-зимний период Порядок содержания элементов благоустройства Проведение работ при строительстве, ремонте, На территории Бокситогорского городского поселения Мебель населенных пунктов Бокситогорского городского поселения Режимы работы осветительных установок Основные пешеходные коммуникации ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В ОРГАНАХ І ПІДРОЗДІЛАХ МНС УКРАЇНИ Загальні вимоги з охорони праці Порядок проведення адміністративно-громадського контролю в підрозділах МНС України Заходи безпеки праці під час проведення дослідних робіт у електротехнічній лабораторії Консервація і розконсервація автошасі ЗІЛ провадиться відповідно до вимог консервації і зберігання автотракторної техніки. Висування і зсування автодрабини Роботи з використанням ручного насоса автодрабини Л-21 Під час заступання на чергування, проведення навчань, занять, на пожежі, після роботи на пожежі пожежних автомобілів Вимоги до страхувальних сталевих канатів Гасіння пожеж при наявності отруйних речовин Безпека праці під час виконання робіт на висоті в безопорному просторі з використанням верхолазного спорядження БЕЗПЕКА ПРАЦI ПІД ЧАС РОБОТИ НА ПОЖЕЖНИХ СУДНАХ (КОРАБЛЯХ, КАТЕРАХ) Правила дорожного движения РФ в редакции от 28 марта 2012 года ПДД РФ - Общие обязанности водителей ПДД РФ - 6. Сигналы светофора и регулировщика ПДД РФ - 8. Начало движения, маневрирование ПДД РФ - 9. Расположение транспортных средств на проезжей части ПДД РФ - 13. Проезд перекрестков ПДД РФ - 19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами Будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки (НПАОП 92.7-1.01-06) Вимоги до території атракціонного комплексу Вимоги безпеки до будови атракціонів та їх складових частин Вимоги безпеки до пасажирських модулів Вимоги безпеки до пристроїв фіксації, що обмежують рух відвідувачів Про затвердження Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві Владельцев Агентских Пунктов КАТЕГОРИЯ III. «ПУНКТ ВЫДАЧИ ПРОДУКЦИИ» ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ И РАСЧЕТА АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ Ex 3. Match the equivalents. Ex. 6. Choose the necessary word and put it in the sentence. Види Конкурсів за стилями танцю. Права та обов’язки учасників Конкурсів. Реєстрація учасників Конкурсів. Реєстраційна комісія Конкурсів. ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ Уведомление прибытия груза на станции назначения Заполнение накладной грузоотправителем Заполнение накладной станцией отправления Заполнение комплекта перевозочных документов СРОКИ ПОГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ (РАЗГРУЗКИ) ПЕРЕАДРЕСОВКА ГРУЗОВ, ВОЗВРАТ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЮ ПЕРЕВОЗКА НА ОТКРЫТОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТПРАВИТЕЛЬСКИМИ МАРШРУТАМИ ПЕРЕВОЗКА МЕЛКИМИ И МАЛОТОННАЖНЫМИ ОТПРАВКАМИ ПЕРЕВОЗКА В КОНТЕЙНЕРАХ И ТРАНСПОРТНЫХ ПАКЕТАХ ПЕРЕВОЗКА СМЕРЗАЮЩИХСЯ ГРУЗОВ ПЕРЕВОЗКА СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ Прочие скоропортящиеся грузы Составление акта о повреждении вагона Составление акта о повреждении контейнера ПЕРЕЧЕНЬ НОМЕНКЛАТУРНЫХ ГРУПП ГРУЗОВ Классификатор стран мира и территории (названия и коды) Комплект перевозочных документов Накладная ф. ГУ-27-У-ВЦ на перевозку наливных грузов Квитанция о приеме груза форма ГУ-29-У-ВЦ на маршрут или группу вагонов ОРИГИНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАКЛАДНОЙ 1 Технологическое время погрузки механизированным способом Технологическое время выгрузки (разгрузки) навалочных грузов ПЕРЕЧЕНЬ ГРУЗОВ, ПЕРЕВОЗИМЫХ НАСЫПЬЮ Предельные сроки перевозки свежих плодоовощей Коммерческий акт формы ГУ-22 Перечень услуг, связанных с перевозкой грузов Оказания неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы Оказания неотложной помощи при гипертоническом кризе Оказания неотложной помощи при желудочном кровотечении оказания неотложной помощи при гипергликемической коме СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ Порядок розрахунку і сплати акцизного податку. Порядок маркування алкогольних та тютюнових виробів марками акцизного збору. Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в україні
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.036 с.)