B. Неспецифічною ознакою збудженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

B. Неспецифічною ознакою збудженняC. Ознакою періоду відносного спокою

D. Ознакою періоду відпочинку

E. Ознакою умовного рефлексу

 

Вопрос 3

 

Яким iонним процесом викликана деполяризацiя?

A. Входом Сl- у клiтину

B. Входом К+ у клiтину

C. Входом Nа+ у клiтину

D. Виходом К+ з клiтини

E. Виходом Nа+ з клiтини

 

Вопрос 4

 

Якi з принципiв координацiї рефлекторної дiяльностi вiдносяться до морфо-логiчних?

A. Дивергенцiя, iррадiацiя

B. Генералiзацiя, полегшення

C. Оклюзiя, конвергенцiя

D. Дивергенцiя, конвергенцiя

E. Усi перераховані

Вопрос 5

Якi з принципiв координацiї рефлекторної дiяльностi вiдносяться до функцiо-нальних?

A. Ірадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя рефлексiв, по-легшення, оклюзiя, домiнанта

B. Ірадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, дивергенцiя, полегшення, оклюзiя, домiнанта

C. Дивергенцiя, конвергенцiя, iрадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя рефлексiв, домiнанта

D. Конвергенцiя, iрадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя ре-флексiв, полегшення, оклюзiя, домiнанта

E. Домiнанта, генералiзацiя, дивергенцiя, гальмування, взаємодiя рефлексiв, iрадiацiя i генералiзацiя збудження

 

Вопрос 6

 

Яку назву має розгалуження волокон одного нейрона з утворенням синапсiв на багатьох нейронах?

A. Ірадiацiя

B. Генералiзацiя

C. Полегшення

D. Дивергенцiя

E. Конвергенцiя

Вопрос 7

Яку назву має явище сходження волокон багатьох нейронiв з утворенням синапсiв на одному нейронi?

A. Дивергенцiя

B. Домiнанта

C. Оклюзiя

D. Полегшення

E. Конвергенцiя

 

Вопрос 8

 

Яку назву має явище розповсюдження збудження з одного нервового центру на навколишнi?

A. Ірадiацiя

B. Полегшення

C. Домiнанта

D. Оклюзiя

E. Конвергенцiя

 

Вопрос 9

 

Як зветься нервовий процес, котрий, започатковуючись на єдиному аферентному шляху, спричиняє збудження одного центру й гальмування через вставнi нейрони iншого?

A. Ірадiацiя збудження

B. Реципрокне гальмування

C. Зворотний зв'язок

D. Конвергенцiя збудження

E. Домiнанта

 

Вопрос 10

 

Як назвати перевищення ефекта одночасної дiї двох вiдносно слабких аферентних збуджуючих входiв в ЦНС над сумою їх роздiльних ефектiв?

A. Оклюзiя

B. Домiнанта

C. Генералiзацiя

D. Полегшення

E. Ірадiацiя

Вопрос 11

Що таке iнактивацiя Na+-каналiв?

A. Припинення проникливостi мембрани для Nа+

B. Збiльшення проникливостi мембрани для Nа+

C. Лавиноподiбний вхiд Nа+ у клiтину

D. Змiна полярностi клiтини

E. Вихiд Nа+ з клiтини

 

Вопрос 12

 

У збудливій клітині заблокували іонні канали, внаслідок чого клітина з часом по-вністю втратила потенціал спокою Які канали заблокували?

A. Калієві

B. Натрієві

C. Калієві та натрієві

D. Хлорні

E. Кальцієві

 

Вопрос 13

 

У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це не змінило суттєво рівень по-тенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблокували?

A. Натрієві

B. Калієві

C. Натрієві та калієві

D. Хлорні

E. Кальцієві

 

Вопрос 14

 

Якi умови потрiбнi, щоб виникло повноцiнне збудження збудливої тканини?

A. Висока лабiльнiсть i нормальна збудливiсть

B. Допорогове подразнення i знижена збудливiсть

C. Допорогове подразнення i нормальна збудливiсть

D. Порогове подразнення i знижена збудливiсть

E. Порогове подразнення i нормальна збудливiсть

 

Вопрос 15

 

Що виникне у збудливiй тканинi при пороговому подразненнi?

A. Локальний потенцiал

B. Мембранний потенцiал спокою

C. Потенцiал дiї

D. Метаболiчний потенцiал

E. Альтерацiйний потенцiал

 

Вопрос 16

 

У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь червонi ядра?

A. Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

B. Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

C. Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiального тиску, сну

D. Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

E. Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв

 

Вопрос 17

 

У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь верхнi горбики по-кришки?

A. Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

B. Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

C. Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiального тиску, сну

D. Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

E. Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв

Вопрос 18

У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь нижнi горбики по-кришки?

A. Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

B. Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

C. Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiальний тиск, сон

D. Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

E. Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв

 

Вопрос 19

 

Iннервацiю яких структур забезпечують розташованi в cередньому мозку ядра черепних нервiв?

A. Утворюють синаптичнi з'язки з cпинальними iнтернейронами:

B. Активують альфа- i гама-мотонейрони флексорiв i гальмують - екстензорiв

C. Безпосередньо активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв флексорiв i гальмують такi для м'язiв екстензорiв

D. Іннервують верхнiй, нижнiй i внутрiшнiй прямi, нижнiй косий м'яз ока, цiлiарний м'яз, сфiнктер зiницi (III пара), верхнiй косий м'яз (IV)

E. Безпосередньо активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв екстензорiв i гальмують такi для м'язiв флексорiв

F. Моносинаптично або через вставнi нейрони активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв екстензорiв

 

Вопрос 20

 

Який з описаних станiв вiдповiдає загальнiй характеристицi мезенцефальної тварини?

A. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; дихання збережене за рахунок скорочень дiафрагми; температура стала

B. Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала

C. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага вiдсутня; статичнi познотонiчнi рефлекси; дихання не порушене; температура нестала

D. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; властивi статичні та ста-токiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала в стані спокою

E. Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; статичнi позно-тонiчнi рефлекси; дихання рiдке, глибоке; температура нестала

Вопрос 21

Який з описаних станiв вiдповiдає загальнiй характеристицi бульбарної тварини?

A. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; дихання збережене за рахунок скорочень дiафрагми; температура стала

B. Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала

C. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага вiдсутня; статичнi познотонiчнi рефлекси; дихання не порушене; температура нестала

D. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала

E. Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; статичнi позно-тонiчнi рефлекси; ди-хання рiдке, глибоке; температура нестала

 

Вопрос 22

 

Що називається мембранним потенціалом спокою?

A. Різниця потенціалів між негативно зарядженою зовнішньою і позитивно заря-дженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані спокоюПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.027 с.)