C. Сприяє взаємодiї мiозину з актином завдяки активацiї тропонiн-тропомiозинової системиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

C. Сприяє взаємодiї мiозину з актином завдяки активацiї тропонiн-тропомiозинової системиD. Викликає утворення тропомiозину

E. Ущiльнює Z-мембрани

 

Вопрос 170

 

На ізольованому серці кроля частково заблокували кальцієві канали. Які зміни серцевої діяльності відбудуться внаслідок цього?

A. Зменшення сили скорочень

B. Зменшення частоти скорочень

C. Зменшення частоти й сили скорочень

D. Зупинка серця в діастолі

E. Зупинка серця в систолі

 

Вопрос 171

 

Які зміни з боку ізольованого серця жаби можна очікувати після введення в пер-фузійний розчин надлишкової кількості хлористого кальцію?

A. Збільшення частоти і сили скорочень

B. Зменшення сили скорочення

C. Збільшення частоти скорочень

D. Збільшення сили скорочень

E. Зупинка серця в діастолі

 

Вопрос 172

 

В эксперименті до м‘яза, взятого з сечовода тварини, підвішують вантаж. М‘яз розтягується і залишається в такому стані при від‘єднанні вантажа. Яку властивість демонструє даний експеримент?

A. Автоматію

B. Пластичність

C. Эластичність

D. Скоротливість

E. Розтяжність

 

Вопрос 173

 

Яке електричне явище можна виявити у клітинах м’яза на першій стадії після де-нервації, поки бездіяльність не призведе до його атрофії?

A. Локальний потенціал

B. Альтераційний потенціал

C. Пасивну деполяризацію

D. Спонтанні потенціали дії (потенціали фібриляції)

E. Гіперполяризацію

Вопрос 174

Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщен-ні) вантажу в певному положенні?

A. Ізометричним

B. Ізотонічним

C. Ауксотонічним

D. Концентричним

E. Ексцентричним

 

Вопрос 175

 

Що таке рефлекс?

A. Шлях, по якому iде збудження при подразненнi

B. Реакцiя органiзму у вiдповiдь на чутливе подразнення за участю ЦНС

C. Центр, де збудження перемикається з чутливого шляху на руховий

D. Орган, де збудження перетворюється в специфiчний вид енергiї

E. Чутливi закiнчення, що сприймають подразнення i генерують ПД

 

Вопрос 176

 

. Що таке периферичне нервове волокно?

A. Осьовий цилiндр в мiелiновiй оболонцi

B. Дендрити нервових клiтин

C. Аксони чи дендрити з оболонками, що входять до складу периферичних нервiв

D. Осьовий цилiндр з нейрофiбрiлами

E. Мiкротрубочки i нейрофiламенти

 

Вопрос 177

 

Яка послiдовнiсть залучення в реакцiю ланок рефлекторної дуги при здiйсненнi рефлексу?

A. Центр - еферентний шлях - ефектор - рецепторне поле - аферентний шлях

B. Аферентний шлях - центр - еферентний шлях - ефектор

C. Рецепторне поле - центр - еферентний шлях - ефектор

D. Рецепторне поле - еферентний шлях - центр - аферентний шлях - ефектор

E. Рецепторне поле - аферентний шлях - центр - еферентний шлях - ефектор

 

Вопрос 178

 

Яку назву мають складнi рефлекторнi акти, в яких кiнець одного рефлексу зумо-влює виникнення наступного?

A. Антагонiстичнi рефлекси

B. Генералiзацiя

C. Ланцюговi рефлекси

D. Синергiчнi рефлекси

E. Алiйованi рефлекси

 

Вопрос 179

 

Після тривалого тренування у спортсмена розвинулося втомлення з різким зни-женням працездатності. У якій ланці рефлекторної дуги втомлення виникло в першу чергу?

A. У нервових центрах

B. В аферентному провіднику

C. У рецепторах

D. В еферентному провіднику

E. У м'язах

 

Вопрос 180

 

Доросла донька приїхала до матусі у гості. Вона не була голодною, але святково сервірований стіл, смачні пахощі пробудили апетит. Поясніть з позиції вчення П. К. Анохіна про структуру акту поведінки значення приказки “Апетит приходить під час їжі“ і назвіть компонент цієї структури, який у даному конкретному випадку викликав таку поведінку доньки.

A. Домінантна мотивація

B. Обстановочна аферентація

C. Пусковий стимул

D. Пам`ять

E. Акцептор результату дії

 

Вопрос 181

 

У людини внаслідок довільної затримки дихання на 40 с зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?

A. Безумовні симпатичні рефлекси

B. Безумовні парасимпатичні рефлекси

C. Умовні симпатичні рефлекси

D. Умовні парасимпатичні рефлекси

E. Безумовні периферичні

 

Вопрос 182

 

У чоловіка 33 років діагностовано прободіння шлунку й запалення очеревини, що призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки “дошкоподібний живіт”. Який рефлекс забезпечує цей симптом?

A. Вісцеро-соматичний

B. Вісцеро-вісцеральний

C. Вісцеро-кутанний

D. Кутанно-вісцеральний

E. Сомато-вісцеральний

 

Вопрос 183

 

Що таке гальмування в ЦНС?

A. Активний процес пригнiчення або припинення збудження при подразненнi

B. Вiдсутнiсть збудження

C. Припинення збудження

D. Припинення видiлення збуджувальних медiаторiв

E. Зменшення працездатностi пiд час роботи

 

Вопрос 184

 

Чим запускається процес звiльнення медiатора в синапсах?

A. Деполяризацiєю постсинаптичної мембрани

B. Збудженням хеморецепторiв

C. Потенцiалом дiї, що надходить до кiнцевої бляшки

D. Активацiєю холiнестерази

E. Слiдовою гiперполяризацiєю

 

Вопрос 185

 

Чим зумовлене постсинаптичне гальмування?

A. Активацiєю калiєвих чи хлорних каналiв

B. Активацiєю натрiєвих каналiв

C. Інактивацiєю калiєвих i хлорних каналiв

D. Проникненням гальмiвних медiаторiв через постсинаптичну мембрану

E. Деполяризацiєю постсинаптичної мембрани

 

Вопрос 186

 

Чим зумовлене пресинаптичне гальмування?

A. Гiперполяризацiєю постсинаптичної мембрани

B. Дiєю гальмiвного медiатора на дендрити мотонейронiв

C. Інактивацiєю калiєвих i хлорних каналiв

D. Блокуванням синтезу гальмiвних медiаторiв

E. Деполяризацiєю за типом катодичної депресiї на шляху до пресинаптичної мембрани за участю натрiєвих та кальцiєвих каналiв iз створенням блоку проведення збудження

 

Вопрос 187

 

Що вiдноситься до особливостей проведення збудження через синапси?

A. Синаптична затримка, сумацiя збудження, двобiчнiсть проведення збудження, трансформацiя збудження

B. Однобiчнiсть проведення збудження, сальтаторне проведення збудження, стом-люванiсть

C. Сумацiя збудження, трансформацiя ритму збудження, пiслядiя, вiдносна невтомнiсть

D. Трансформацiя ритму збудження, пiслядiя, посттетанiчна потенцiацiя, двобiчне проведення збудження

E. Однобiчнiсть проведення збудження, синаптична затримка, сумацiя збудження, трансформацiя ритму, пiслядiя

 

Вопрос 188

 

Внаслідок введення жабі розчину хімічної речовини, у відповідь на всі подраз-нення вона відповідає генералізованими судомами. Що було введено жабі?

A. Стрихнін

B. Адреналін

C. Ацетилхолін

D. Серотонин

E. Дофамін

 

Вопрос 189

 

Нервово-м'язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м'яза до скорочення у відповідь на пряму стимуліцію, але втрачається у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута?

A. Нервово-м'язовий синапс

B. Натрієві канали

C. Калієві канали

D. Процеси енергоутворення

E. Спряження збудження і скорочення у м'язі

 

Вопрос 190

 

В експерименті встановлено, що при збудженні мотонейронів м'язів-згиначів, гальмуються мотонейрони м'язів-розгиначів. Який вид гальмування лежить у основі цього явища?

A. Реципрокне

B. Гальмування слідом за збудженням

C. Пессимальне

D. Зворотнє

E. Латеральне

 

Вопрос 191

 

Як назвати зменшення ефекту одночасної дiї двох сильних стимулiв, котрi разом збуджують групу мотонейронiв, порiвняно з арифметичним складанням ефектiв вiд порiзно збуджених цих мотонейронiв?

A. Полегшення

B. Домiнанта

C. Конвергенцiя

D. Послiдовне гальмування

E. Оклюзiя

 

Вопрос 192

 

Як називається панiвний осередок збудження, котрий пiдсилюється пiд впливом iмпульсiв, що надходять з iнших центрiв, гальмуючи при цьому їх?

A. Домiнанта

B. Полегшення

C. Оклюзiя

D. Центральне гальмування

E. Ірадiацiя

 

Вопрос 193

 

Якi провiдниковi шляхи спинного мозку є чутливими?

A. Спино-таламiчний, Монакова, Голя, Бурдаха

B. Пiрамiдний, Монакова, вестибуло-спинальний, текто-спинальний

C. Флексiга, Говерса, пiрамiдний, Монакова

D. Бурдаха, текто-спинальний, Говерса

E. Голя, Бурдаха, Флексiга, Говерса

 

Вопрос 194

 

Де розташованi центри лiктьових згинальних та розгинальних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?

A. C V - C VIII; м'язово-шкiрний, променевий

B. C VII - C VIII; м'язово-шкiрний, променевий

C. C VII - T I; м'язово-шкiрний, променевий

D. C IV - C VI; променевий

E. C V - C VIII; серединний, променевий

 

Вопрос 195

 

Яку назву має частина спинного мозку з парою переднiх i заднiх корiнцiв?

A. Метамер

B. Сегмент

C. Вiддiл

D. Центр

E. Ядро

 

Вопрос 196

 

Скiльки сегментiв мiстить в собi спинний мозок?

A. 21

B. 27

C. 31

D. 35

E. 37

 

Вопрос 197

 

Якi провiдниковi шляхи спинного мозку є руховими?

A. Пiрамiдний, Монакова, Голя i Бурдаха, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний

B. Кортико-спинальний, рубро-спинальний, Флексiга i Говерса, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний

C. Монакова, спино-церебелярний, кортико-спинальний, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний

D. Пiрамiдний, Монакова, вестибуло-спинальний, Флексiга i Говерса, вестибуло-спинальний, текто-спинальнийПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.032 с.)