A. Випрямлення та статокінетичніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

A. Випрямлення та статокінетичніB. Статичні позні шийні

C. Статичні позні вестибулярні

D. Міотатичні тонічні

E. Міотатичні фазичні

 

Вопрос 52

 

У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

A. М’язові веретена

B. Сухожилкові рецептори Гольджи

C. Суглобові рецептори

D. Дотикові рецептори

E. Больові рецептори

 

Вопрос 53

 

Після введення мікроелектродів у структури проміжного мозку тварина повністю втратила зір. Яка з підкоркових структур можливо при цьому була пошкоджена ?

A. Латеральне колінчасте тіло

B. Медіальне колінчасте тіло

C. Асоціативні ядра таламуса

D. Супраоптичне ядро гіпоталамуса

E. Супрахіазматичне ядро гіпоталамуса

 

Вопрос 54

 

Після перерізання мозку у кішки виникає децеребраційна ригідність – різке під-вищення тонусу м'язів-розгиначів. На якому рівні мозку зробили переріз?

A. Між середнім і заднім мозком

B. Між проміжним і середнім мозком

C. Між довгастим і спинним мозком

D. Між проміжним і кінцевим

E. Між довгастим мозком і мостом

 

Вопрос 55

 

При штовханні штанги спортсмен закидає голову назад для максимального підвищення тонусу м'язів-розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані центри ре-флексів, які при цьому виникають?

A. В ядрах Дейтерса

B. В руховій корі

C. В базальних гангліях

D. В червоних ядрах

E. В спинному мозку

 

Вопрос 56

 

У кішки в експерименті проводять подразнення однієї з рухових структур голов-ного мозку, внаслідок чого спостерігається підвищення тонусу м'язів-розгиначів з боку стимуляції. У тварини проводили подразнення:

A. Nucleus vestibularis lateralis

B. Nucleus caudatus

C. Nucleus ruber

D. Nucleus reticularis medialis

E. Nucleus intermedius lateralis

 

Вопрос 57

 

Яке явище лежить в основi деполяризацiї мембрани?

A. Збiльшення мембранного потенцiалу

B. Інактивацiя Nа+-каналiв

C. Гальмування роботи селективного фiльтру

D. Збiльшення проникливостi мембрани для Nа+

E. Усi вiдповiдi вiрнi

Вопрос 58

Який iонний процес зумовлює фазу реполяризацiї?

A. Вхiд К+ у клiтину

B. Вхiд Сl- у клiтину

C. Вихiд Ca++ з клiтини

D. Вхiд Na+ у клiтину

E. Вихiд K+ з клiтини

 

Вопрос 59

 

Лабiльнiсть тканини залежить вiд:

A. Величини мембранного потенцiалу

B. Довжини мiофiбрил

C. Активностi АТФ-ази

D. Сили подразнення

E. Тривалостi абсолютної рефрактерної фази

 

Вопрос 60

 

В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Для цього доцільно викликати активацію таких іонних каналів:

A. Калієвих

B. Натриівих

C. Калієвих та натрієвих

D. Кальцієвих

E. Натрієвих та кальцієвих

 

Вопрос 61

 

У збудливій клітині заблокували роботу натрій-калієвих насосів. Безпосередньо внаслідок цього в клітині зникне:

A. Іонні градієнти

B. Потенціал спокою

C. Потенціал дії

D. Збудливість

E. Рефрактерність

 

Вопрос 62

 

Унаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою змен-шився з -90 до -70 мВ. Які канали заблоковані?

A. Калієві

B. Натрієві

C. Кальцієві

D. Магнієві

E. Хлорні

 

Вопрос 63

 

Якi м'язовi рефлекси притаманнi децереброваним тваринам?

A. Шийнi та лабiринтнi позно-тонiчнi

B. Статичнi рефлекси випрямлення

C. Статокiнетичнi рефлекси

D. Нiстагм голови та очей

E. Усi перерахованi

 

Вопрос 64

 

Якi ядра таламусу причетнi до формування феномену "вiдбитих болей"?

A. Релейнi

B. Асоцiативнi

C. Інтраламiнарний комплекс

D. Неспецифiчнi

E. Ретикулярнi

 

Вопрос 65

 

Якими нервовими волокнами здiйснюється еферентна iннервацiя iнтрафузальних м'язових волокон?

A. А - альфа

B. А - бета

C. А - гама

D. В

E. С

 

Вопрос 66

 

Якi механiзми збудження м'язових веретен?

A. Збудження альфа-мотонейронiв

B. Скорочення екстрафузальних волокон

C. Розтягування м'яза, скорочення iнтрафузальних волокон

D. Розтягування м'яза, скорочення екстрафузальних волокон

E. Збудження гама-мотонейронiв, скорочення екстрафуз.волокон

 

Вопрос 67

 

Ядра яких черепних нервiв розташованi в задньому мозку?

A. I - VIII

B. III - X

C. V - XII

D. VII - XII

Вопрос 68

Якi провiдниковi шляхи починаються або закiнчуються в довгастому мозку?

A. Кортикобульбарний, пiрамiдний, руброспинальний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний

B. Голя, Бурдаха, Флексiга, Говерса, кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний

C. Монакова, пiрамiдний, кортикобульбарний, руброспинальний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний

D. Кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний, Монакова

E. Кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний

 

Вопрос 69

 

Якi центри довгастого мозку є життєво-необхiдними?

A. Дихальний, серцево-судинний

B. Травний, м'язового тонусу

C. Захисних рефлексiв, травний

D. Рухових рефлексiв, травний

E. М'язового тонусу, захисних рефлексiв

 

Вопрос 70

 

Пiсля якого перетину мозку у тварин розвивається децеребрацiйна ригiднiсть?

A. Мiж довгастим i спинним

B. Мiж довгастим i середнiм

C. Мiж середнiм i промiжним

D. Пiсля вiддiлення мозочка

E. Мiж шийним i грудним вiддiлами спинного

 

Вопрос 71

 

Як можна довести причетнiсть гама-петлi до розвитку децеребрацiйної ригiдностi у тварин?

A. Перерiзати переднi корiнцi спинного мозку

B. Зруйнувати альфа-мотонейрони спинного мозку

C. Перерiзати заднi корiнцi спинного мозку

D. Зробити перетин мiж довгастим i спинноим мозком

E. Зробити перетин мiж промiжним i середнiм мозком

 

Вопрос 72

 

Як можна продемонструвати виключно шийнi рефлекси у децереброваних тва-рин?

A. Фiксувавши голову до тулуба гiпсовою пов'язкою

B. Перерiзавши заднi корiнцi спинного мозку

C. Перерiзавши переднi корiнцi спинного мозку

D. Зруйнувавши лабiринти

E. Перерiзавши спинний мозок мiж шийним i грудним вiддiлами

Вопрос 73

Як можна продемонструвати виключно лабiринтнi рефлекси у децереброваних тварин?

A. Фiксувавши голову до тулуба гiпсовою пов'язкою

B. Перерiзавши заднi корiнцi спинного мозку

C. Перерiзавши переднi корiнцi спинного мозку

D. Зруйнувавши лабiринти

E. Перерiзавши спинний мозок мiж шийним i грудним вiддiлами

 

Вопрос 74

 

Після введення жабі стрихніну вона на найменше подразнення відповідає гене-ралізованими судомами. Причиною цього є блокада у ЦНС:

A. Гальмівних синапсів

B. Збуджувальних синапсів

C. Клітин Реншоу

D. Адренорецепторів

E. Холінорецепторів

 

Вопрос 75

 

При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:

A. Через центральні синапси

B. Через нервово-м’язові синапси

C. Еферентними нервами

D. Аферентними нервами

E. Провідними шляхами

 

Вопрос 76

 

Внаслідок фізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни у яких струк-турах, перш за все, є причиною втоми?

A. Нервові центри

B. М’язи

C. Аферентні нерви

D. Еферентні нерви

E. Нервово-м’язові синапси

 

Вопрос 77

 

Проводять експеримент на спінальній жабі. Після збільшення площі шкіри, на яку діє розчин кислоти, час захисного згинального рефлексу зменшився з 10 до 6 секунд. Який з зазначених механізмів лежить в основі скорочення часу рефлексу?

A. Просторова сумація збудження

B. Iррадіація збудження дивергентними нервовими ланцюгами

C. Часова сумація збудження

D. Принцип домінанти

E. Рециркуляція збудження

 

Вопрос 78

 

. У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?

A. Дофамінергічних

B. Гістамінергічних

C. Серотонінергічних

D. Холінергічних

E. Опіоїдних

 

Вопрос 79

 

Яку назву має взаємодiя нейронiв, нервових центрiв i нервових процесiв (збу-дження i гальмування) в них, що забезпечує узгоджену дiяльнiсть при здiйсненнi рефлексiв?

A. Координацiя

B. Дивергенцiя

C. Конвергенцiя

D. Принцип загального кiнцевого шляху

E. Принцип зворотного шляху

 

Вопрос 80

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на сфiнктери травної системи?

A. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скороченняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.012 с.)