A. Специфічною ознакою збудженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

A. Специфічною ознакою збудженняВопрос 1

 

Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголо-вого м’яза стегна, яке є:

A. Специфічною ознакою збудження

B. Неспецифічною ознакою збудження

C. Ознакою періоду відносного спокою

D. Ознакою періоду відпочинку

E. Ознакою умовного рефлексу

 

Вопрос 2

 

При виконанні ранкових фізичних вправ у людини відбувається підвищення рівня обміну речовин та енергій, яке є:

A. Специфічною ознакою збудження

B. Неспецифічною ознакою збудження

C. Ознакою періоду відносного спокою

D. Ознакою періоду відпочинку

E. Ознакою умовного рефлексу

 

Вопрос 3

 

Яким iонним процесом викликана деполяризацiя?

A. Входом Сl- у клiтину

B. Входом К+ у клiтину

C. Входом Nа+ у клiтину

D. Виходом К+ з клiтини

E. Виходом Nа+ з клiтини

 

Вопрос 4

 

Якi з принципiв координацiї рефлекторної дiяльностi вiдносяться до морфо-логiчних?

A. Дивергенцiя, iррадiацiя

B. Генералiзацiя, полегшення

C. Оклюзiя, конвергенцiя

D. Дивергенцiя, конвергенцiя

E. Усi перераховані

Вопрос 5

Якi з принципiв координацiї рефлекторної дiяльностi вiдносяться до функцiо-нальних?

A. Ірадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя рефлексiв, по-легшення, оклюзiя, домiнанта

B. Ірадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, дивергенцiя, полегшення, оклюзiя, домiнанта

C. Дивергенцiя, конвергенцiя, iрадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя рефлексiв, домiнанта

D. Конвергенцiя, iрадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя ре-флексiв, полегшення, оклюзiя, домiнанта

E. Домiнанта, генералiзацiя, дивергенцiя, гальмування, взаємодiя рефлексiв, iрадiацiя i генералiзацiя збудження

 

Вопрос 6

 

Яку назву має розгалуження волокон одного нейрона з утворенням синапсiв на багатьох нейронах?

A. Ірадiацiя

B. Генералiзацiя

C. Полегшення

D. Дивергенцiя

E. Конвергенцiя

Вопрос 7

Яку назву має явище сходження волокон багатьох нейронiв з утворенням синапсiв на одному нейронi?

A. Дивергенцiя

B. Домiнанта

C. Оклюзiя

D. Полегшення

E. Конвергенцiя

 

Вопрос 8

 

Яку назву має явище розповсюдження збудження з одного нервового центру на навколишнi?

A. Ірадiацiя

B. Полегшення

C. Домiнанта

D. Оклюзiя

E. Конвергенцiя

 

Вопрос 9

 

Як зветься нервовий процес, котрий, започатковуючись на єдиному аферентному шляху, спричиняє збудження одного центру й гальмування через вставнi нейрони iншого?

A. Ірадiацiя збудження

B. Реципрокне гальмування

C. Зворотний зв'язок

D. Конвергенцiя збудження

E. Домiнанта

 

Вопрос 10

 

Як назвати перевищення ефекта одночасної дiї двох вiдносно слабких аферентних збуджуючих входiв в ЦНС над сумою їх роздiльних ефектiв?

A. Оклюзiя

B. Домiнанта

C. Генералiзацiя

D. Полегшення

E. Ірадiацiя

Вопрос 11

Що таке iнактивацiя Na+-каналiв?

A. Припинення проникливостi мембрани для Nа+

B. Збiльшення проникливостi мембрани для Nа+

C. Лавиноподiбний вхiд Nа+ у клiтину

D. Змiна полярностi клiтини

E. Вихiд Nа+ з клiтини

 

Вопрос 12

 

У збудливій клітині заблокували іонні канали, внаслідок чого клітина з часом по-вністю втратила потенціал спокою Які канали заблокували?

A. Калієві

B. Натрієві

C. Калієві та натрієві

D. Хлорні

E. Кальцієві

 

Вопрос 13

 

У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це не змінило суттєво рівень по-тенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблокували?

A. Натрієві

B. Калієві

C. Натрієві та калієві

D. Хлорні

E. Кальцієві

 

Вопрос 14

 

Якi умови потрiбнi, щоб виникло повноцiнне збудження збудливої тканини?

A. Висока лабiльнiсть i нормальна збудливiсть

B. Допорогове подразнення i знижена збудливiсть

C. Допорогове подразнення i нормальна збудливiсть

D. Порогове подразнення i знижена збудливiсть

E. Порогове подразнення i нормальна збудливiсть

 

Вопрос 15

 

Що виникне у збудливiй тканинi при пороговому подразненнi?

A. Локальний потенцiал

B. Мембранний потенцiал спокою

C. Потенцiал дiї

D. Метаболiчний потенцiал

E. Альтерацiйний потенцiал

 

Вопрос 16

 

У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь червонi ядра?

A. Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

B. Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

C. Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiального тиску, сну

D. Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

E. Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв

 

Вопрос 17

 

У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь верхнi горбики по-кришки?

A. Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

B. Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

C. Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiального тиску, сну

D. Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

E. Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв

Вопрос 18

У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь нижнi горбики по-кришки?

A. Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

B. Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

C. Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiальний тиск, сон

D. Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

E. Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв

 

Вопрос 19

 

Iннервацiю яких структур забезпечують розташованi в cередньому мозку ядра черепних нервiв?

A. Утворюють синаптичнi з'язки з cпинальними iнтернейронами:

B. Активують альфа- i гама-мотонейрони флексорiв i гальмують - екстензорiв

C. Безпосередньо активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв флексорiв i гальмують такi для м'язiв екстензорiв

D. Іннервують верхнiй, нижнiй i внутрiшнiй прямi, нижнiй косий м'яз ока, цiлiарний м'яз, сфiнктер зiницi (III пара), верхнiй косий м'яз (IV)

E. Безпосередньо активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв екстензорiв i гальмують такi для м'язiв флексорiв

F. Моносинаптично або через вставнi нейрони активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв екстензорiв

 

Вопрос 20

 

Який з описаних станiв вiдповiдає загальнiй характеристицi мезенцефальної тварини?

A. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; дихання збережене за рахунок скорочень дiафрагми; температура стала

B. Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала

C. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага вiдсутня; статичнi познотонiчнi рефлекси; дихання не порушене; температура нестала

D. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; властивi статичні та ста-токiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала в стані спокою

E. Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; статичнi позно-тонiчнi рефлекси; дихання рiдке, глибоке; температура нестала

Вопрос 21

Який з описаних станiв вiдповiдає загальнiй характеристицi бульбарної тварини?

A. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; дихання збережене за рахунок скорочень дiафрагми; температура стала

B. Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала

C. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага вiдсутня; статичнi познотонiчнi рефлекси; дихання не порушене; температура нестала

D. Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала

E. Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; статичнi позно-тонiчнi рефлекси; ди-хання рiдке, глибоке; температура нестала

 

Вопрос 22

 

Що називається мембранним потенціалом спокою?

A. Різниця потенціалів між негативно зарядженою зовнішньою і позитивно заря-дженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані спокою

Вопрос 23

 

В експерименті збудливу клітину внесли в сольовий розчин, що не містить іонів натрію. Як це позначиться на розвитку процесу збудження?

A. Потенціал дії не виникає

B. Амплітуда потенціалу дії зменшується

C. Амплітуда потенціалу дії збільшується

D. Тривалість потенціалу дії збільшується

E. Тривалість потенціалу дії зменшується

 

Вопрос 24

 

В яку фазу збудливостi може виникнути вiдповiдь на допорогове подразнення?

A. Суперномальностi

B. Вiдносної рефрактерностi

C. Субнормальностi

D. Абсолютної рефрактерностi

E. Взагалi не виникне

 

Вопрос 25

 

На зовнішню поверхню мембрани збудливої тканини діють негативним полюсом (катодом) джерела електричного струму, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?

A. Часткова деполяризація

B. Гіперполяризація

C. Потенціал дії

D. Змін не буде

E. Реполяризація

 

Вопрос 26

 

На зовнішню поверхню мембрани збудливої тканини діють позитивним полюсом (анодом) джерела електричного струму, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?

A. Часткова деполяризація

B. Гіперполяризація

C. Потенціал дії

D. Змін не буде

E. Реполяризація

 

Вопрос 27

 

Пiд яким електродом при замиканнi постiйного струму пiдвищується збудливiсть тканини?

A. Пiд анодом

B. Пiд катодом

C. Пiд обома електродами

D. Нi пiд одним з полюсiв

E. Усi вiдповiдi вiрнi

 

Вопрос 28

 

Що є мiрою збудливостi?

A. Хронаксiя

B. Лабiльнiсть нерва

C. Корисний час

D. Порiг подразнення

E. Величина скорочення м'яза

Вопрос 29

У експерименті досліджували поріг сили подразнення клітин різних тканин. Де він виявився найменшим?

Вопрос 30

 

Вiдсутнiсть вiдповiдi на допорогове подразнення i максимальна вiдповiдь на по-рогове подразнення це:

A. Закон скорочення

B. Закон електротону

C. Полярний закон

D. Правило "все або нiчого"

E. Закон середнiх навантажень

Вопрос 31

У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VІ грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?

Вопрос 32

 

У пацієнта 36 років після дорожньої травми виникли параліч м'язів кінцівок спра-ва, втрата больової і температурної чутливості зліва, часткове зниження тактильної чутливості з обох сторін. Для ураження якого відділу мозку вказані зміни є найбільш характерними?

Вопрос 33

 

Тварині в експерименті перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться в ділянці іннервації?

A. Втрата рухів

B. Втрата дотикової чутливості

C. Втрата температурної чутливості

D. Втрата пропріоцептивної чутливості

E. Гіперчутливість

 

Вопрос 34

 

У тварини в експерименті перерізали спинний мозок вище 5-го шийного сегменту. Як зміниться характер дихання?

A. Припиниться

B. Стане поверхневим і рідким

C. Стане глибоким і частим

D. Стане поверхневим і частим

E. . Стане глибоким і рідким

 

Вопрос 35

 

У чоловіка 33-х років як наслідок спинномозкової травми, порушена больова та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням такого шляху:

A. Спино-таламічного

B. Медіального спинокортикального

C. Заднього спино-мозочкового

D. Латерального спинокортикального

E. Переднього спино-мозочкового

 

Вопрос 36

 

У тварини в експерименті перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміні відбуватимуться в зоні іннервації?

A. Втрата чутливості

B. Втрата рухових функцій

C. Зниження тонусу м’язів

D. Підвищення тонусу м’язів

E. Втрата чутливості і рухових функцій

 

Вопрос 37

 

У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?

A. Дофамінергічних

B. Гістамінергічних

C. Серотонінергічних

D. Холінергічних

E. Опіоїдних

 

Вопрос 38

 

У чоловіка 35 років, який перехворів на грип, ускладнений враженням ЦНС, значно збільшилася добова кількість сечі. Який з відділів мозку найбільш вірогідно був уражений?

A. Проміжний

B. Середній

C. Кінцевий

D. Задній

E. Спинний

 

Вопрос 39

 

У пацієнта порушена координацiя рухiв, їх амплiтуда і спрямованість; рухи роз-машистi, непропорцiйнi; хода "пiвняча", "п'яна". Який відділ мозку пошкоджено?

A. Мозочок

B. Довгастий мозок

C. Спинний мозок

D. Гіпоталамус

E. Таламус

 

Вопрос 40

 

Яка залоза виробляє гормон, що впливає на обмiн кальцiю i фосфору?

A. Гiпофiз (задня частка)

B. Наднирковi залози (коркова речовина)

C. Пiдгрудинна залоза (тимус)

D. Прищитоподібна залоза

E. Пiдшлункова залоза

Вопрос 41

Вкажiть гормони, якi спричиняють виражений вплив на вуглеводний обмiн i ви-робляються пiдшлунковою залозою? Яким типом клiтин вони виробляються?

A. Інсулiн - альфа-клiтинами, лiпокаїчна субстанцiя - бета-клiтинами

B. Глюкагон- бета-клiтинами, iнсулiн - альфа-клiтинами

C. Інсулiн - альфа-клiтинами, калiкреїн - бета-клiтинами

Вопрос 42

Який ефект на вуглеводний обмiн спричиняє гормон пiдшлункової залози глюка-гон?

A. Синтез глiкогена в печiнцi i м’язах, гiпоглiкемiю

Вопрос 43

 

У людини надмірне потовиділення, тахікардія, сильний голод і збудження. Зміна концентрації якої речовини в крові спричинило такий стан?

A. Зменшення глюкози

B. Збільшення глюкози

C. Зменшення білків

D. Збільшення білків

E. Зменшення кальцію

 

Вопрос 44

 

Обстеження хворого в ендокринологічному диспансері виявило підвищення рівня глюкози в крові до 11 ммоль/л. З недостатністю якого гормону пов'язані ці зміни?

A. Інсуліну

B. Глюкагону

C. Естрадіолу

D. Тестостерону

E. Паратгормону

 

Вопрос 45

 

У людей похилого віку часто спостерігається демінералізація кісток (знижений вміст іонів кальцію). Причиною цього може бути знижена секреція:

A. Тиреокальцитоніну

B. Тироксину

C. Інсуліну

D. Альдостерону

E. Паратгормону

 

Вопрос 46

 

У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Це обумовлено зниженням функції:

A. Прищитоподібних залоз

B. Гіпофізу

C. Кори наднирників

D. Шишкоподібної залози

E. Тимусу

 

Вопрос 47

 

Вкажiть головнi функцiї таламусу?

A. Перемикання усiєї сенсорної аферентацiї (окрiм нюхової), що прямує до вищих вiддiлiв мозку

B. Опрацювання сенсорної i моторної iнформацiї

C. Участь у мiжцентральних взаємодiях

D. Регуляцiя рiвня збудливостi рiзних вiддiлiв мозку, у т.ч. кори великих пiвкуль (змiна сну i неспання, увага)

E. Усi перерахованi

 

Вопрос 48

 

У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реак-ція?

Вопрос 49

 

У хворого 70 років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження ви-явило підвищення тонусу м’язів згиначів на тлі зниження тонусу м’язів розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни у тонусі м’язів?

A. Червоних ядер

B. Вестибулярних ядер

C. Покришки

D. Чорної речовини

E. Ретикулярної формації

 

Вопрос 50

 

У лабораторному експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Була зруйнована одна з структур середнього мозку. Собака втратив орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яка структура зруй-нована?

A. Нижні горбики покришки

B. Верхні горбики покришки

C. Чорна речовина

D. Ядра ретикулярної формації

E. Червоне ядро

 

Вопрос 51

 

У досліді на мезенцефальній тварині провели руйнування червоних ядер. Які з перелічених рефлексів втрачаються у цих умовах:

Вопрос 52

 

У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

A. М’язові веретена

B. Сухожилкові рецептори Гольджи

C. Суглобові рецептори

D. Дотикові рецептори

E. Больові рецептори

 

Вопрос 53

 

Після введення мікроелектродів у структури проміжного мозку тварина повністю втратила зір. Яка з підкоркових структур можливо при цьому була пошкоджена ?

Вопрос 54

 

Після перерізання мозку у кішки виникає децеребраційна ригідність – різке під-вищення тонусу м'язів-розгиначів. На якому рівні мозку зробили переріз?

Вопрос 55

 

При штовханні штанги спортсмен закидає голову назад для максимального підвищення тонусу м'язів-розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані центри ре-флексів, які при цьому виникають?

A. В ядрах Дейтерса

B. В руховій корі

C. В базальних гангліях

D. В червоних ядрах

E. В спинному мозку

 

Вопрос 56

 

У кішки в експерименті проводять подразнення однієї з рухових структур голов-ного мозку, внаслідок чого спостерігається підвищення тонусу м'язів-розгиначів з боку стимуляції. У тварини проводили подразнення:

Вопрос 57

 

Яке явище лежить в основi деполяризацiї мембрани?

A. Збiльшення мембранного потенцiалу

B. Інактивацiя Nа+-каналiв

C. Гальмування роботи селективного фiльтру

D. Збiльшення проникливостi мембрани для Nа+

E. Усi вiдповiдi вiрнi

Вопрос 58

Який iонний процес зумовлює фазу реполяризацiї?

A. Вхiд К+ у клiтину

B. Вхiд Сl- у клiтину

C. Вихiд Ca++ з клiтини

D. Вхiд Na+ у клiтину

E. Вихiд K+ з клiтини

 

Вопрос 59

 

Лабiльнiсть тканини залежить вiд:

A. Величини мембранного потенцiалу

B. Довжини мiофiбрил

C. Активностi АТФ-ази

D. Сили подразнення

Вопрос 60

 

В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Для цього доцільно викликати активацію таких іонних каналів:

A. Калієвих

B. Натриівих

C. Калієвих та натрієвих

D. Кальцієвих

E. Натрієвих та кальцієвих

 

Вопрос 61

 

У збудливій клітині заблокували роботу натрій-калієвих насосів. Безпосередньо внаслідок цього в клітині зникне:

A. Іонні градієнти

B. Потенціал спокою

C. Потенціал дії

D. Збудливість

E. Рефрактерність

 

Вопрос 62

 

Унаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою змен-шився з -90 до -70 мВ. Які канали заблоковані?

A. Калієві

B. Натрієві

C. Кальцієві

D. Магнієві

E. Хлорні

 

Вопрос 63

 

Якi м'язовi рефлекси притаманнi децереброваним тваринам?

Вопрос 64

 

Якi ядра таламусу причетнi до формування феномену "вiдбитих болей"?

A. Релейнi

B. Асоцiативнi

C. Інтраламiнарний комплекс

D. Неспецифiчнi

E. Ретикулярнi

 

Вопрос 65

 

Якими нервовими волокнами здiйснюється еферентна iннервацiя iнтрафузальних м'язових волокон?

A. А - альфа

B. А - бета

C. А - гама

D. В

E. С

 

Вопрос 66

 

Якi механiзми збудження м'язових веретен?

A. Збудження альфа-мотонейронiв

B. Скорочення екстрафузальних волокон

Вопрос 67

 

Ядра яких черепних нервiв розташованi в задньому мозку?

A. I - VIII

B. III - X

C. V - XII

D. VII - XII

Вопрос 68

Якi провiдниковi шляхи починаються або закiнчуються в довгастому мозку?

A. Кортикобульбарний, пiрамiдний, руброспинальний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний

B. Голя, Бурдаха, Флексiга, Говерса, кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний

C. Монакова, пiрамiдний, кортикобульбарний, руброспинальний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний

D. Кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний, Монакова

Вопрос 69

 

Якi центри довгастого мозку є життєво-необхiдними?

Вопрос 70

 

Пiсля якого перетину мозку у тварин розвивається децеребрацiйна ригiднiсть?

A. Мiж довгастим i спинним

B. Мiж довгастим i середнiм

C. Мiж середнiм i промiжним

D. Пiсля вiддiлення мозочка

E. Мiж шийним i грудним вiддiлами спинного

 

Вопрос 71

 

Як можна довести причетнiсть гама-петлi до розвитку децеребрацiйної ригiдностi у тварин?

A. Перерiзати переднi корiнцi спинного мозку

B. Зруйнувати альфа-мотонейрони спинного мозку

Вопрос 72

 

Як можна продемонструвати виключно шийнi рефлекси у децереброваних тва-рин?

A. Фiксувавши голову до тулуба гiпсовою пов'язкою

B. Перерiзавши заднi корiнцi спинного мозку

C. Перерiзавши переднi корiнцi спинного мозку

D. Зруйнувавши лабiринти

E. Перерiзавши спинний мозок мiж шийним i грудним вiддiлами

Вопрос 73

Як можна продемонструвати виключно лабiринтнi рефлекси у децереброваних тварин?

Вопрос 74

 

Після введення жабі стрихніну вона на найменше подразнення відповідає гене-ралізованими судомами. Причиною цього є блокада у ЦНС:

A. Гальмівних синапсів

B. Збуджувальних синапсів

C. Клітин Реншоу

D. Адренорецепторів

E. Холінорецепторів

 

Вопрос 75

 

При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:

A. Через центральні синапси

B. Через нервово-м’язові синапси

C. Еферентними нервами

D. Аферентними нервами

E. Провідними шляхами

 

Вопрос 76

 

Внаслідок фізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни у яких струк-турах, перш за все, є причиною втоми?

A. Нервові центри

B. М’язи

C. Аферентні нерви

D. Еферентні нерви

E. Нервово-м’язові синапси

 

Вопрос 77

 

Проводять експеримент на спінальній жабі. Після збільшення площі шкіри, на яку діє розчин кислоти, час захисного згинального рефлексу зменшився з 10 до 6 секунд. Який з зазначених механізмів лежить в основі скорочення часу рефлексу?

Вопрос 78

 

. У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?

A. Дофамінергічних

B. Гістамінергічних

C. Серотонінергічних

D. Холінергічних

E. Опіоїдних

 

Вопрос 79

 

Яку назву має взаємодiя нейронiв, нервових центрiв i нервових процесiв (збу-дження i гальмування) в них, що забезпечує узгоджену дiяльнiсть при здiйсненнi рефлексiв?

A. Координацiя

B. Дивергенцiя

C. Конвергенцiя

D. Принцип загального кiнцевого шляху

E. Принцип зворотного шляху

 

Вопрос 80

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на сфiнктери травної системи?

A. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

Вопрос 81

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на детрузор сечо-вого мiхура?

A. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

C. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

D. Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

Вопрос 82

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на внутрiшнiй сфiнктер сечового мiхура?

Вопрос 83

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на бронхiальнi м'язи?

Вопрос 84

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на м'яз, котрий розширює зiницю?

A. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

Вопрос 85

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на сфiнктер зiницi?

A. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

C. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

Вопрос 86

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на вiйковий м'яз?

A. Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

B. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

C. Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

D. Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

Вопрос 87

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на артерiї шкiри, черевної порожнини, скелетних м'язiв у станi спокою?

A. Симпатичні - звуження, парасимпатичні - розширення

Вопрос 88

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на коронарнi ар-терiї?

A. Симпатичні - звуження, парасимпатичні - розширення

Вопрос 89

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на судини мозку?

A. Симпатичні - звуження, парасимпатичнi - не дiють

B. Симпатичні - звуження й розширення, парасимпатичнi - не дiють

C. Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження

Вопрос 90

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на артерiї статевих органiв?

A. Симпатичні - звуження, парасимпатичнi - не дiють

B. Симпатичні - звуження й розширення, парасимпатичнi - не дiють

C. Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження

D. Симпатичні - не дiють, парасимпатичні - звуження

Вопрос 91

 

Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на слиннi залози?

Вопрос 92

 

У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?

A. Дофамінергічних

B. Гістамінергічних

C. Серотонінергічних

D. Холінергічних

E. Опіоїдних

 

Вопрос 93

 

Для кращого огляду дна очного яблука лікар закапав в кон'юнктиву ока пацієнта розчин атропіну. Це призвело до розширення зіниці через блокаду таких мембранних циторецепторів:

A. М-холінорецепторів

B. Н-холінорецепторів

C. Альфа-адренорецепторів

D. Бетта-адренорецепторів

E. Н2-рецепторів

 

Вопрос 94

 

У кішки в експерименті спостерігається підвищений тонус м'язів-розгиначів кінцівок та спини (децеребраційна ригідність). На якому рівні зроблено переріз головного мозку?

A. Нижче червоних ядер

B. Між спинним та довгастим мозком

C. Нижче вестибулярних ядер

D. Вище червоних ядер

E. Спинного мозку

 

Вопрос 95

 

Унаслідок руйнування певних структур стовбура мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні звукові подразники. Які структури було зруйновано?

A. Задні горбики покришки

B. Передні горбики покришки

C. Червоні ядра

D. Вестибулярні ядра

E. Чорну речовину

 

Вопрос 96

 

Унаслідок руйнування певних структур стовбура мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано?

A. Горбики покрівлі

B. Медіальні ядра ретикулярної формації

C. Червоні ядра

D. Вестибулярні ядра

E. Чорну речовину

 

Вопрос 97

 

У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Вкажіть, який відділ мозку постраждав?

A. Стовбур мозку

B. Шийний відділ спинного мозку

C. Передній мозок

D. Проміжний мозок

E. Середній мозок

 

Вопрос 98

 

Якi функцiї належать базальним ядрам?

A. Програмування рухiв, регуляцiя пози, видiлення гормонiв

B. Іннервацiя iнтрафузальних м'язових волокон

Вопрос 99

 

Що синтезується в нейросекреторних клiтинах супраоптичного i паравентрику-лярного ядер гiпоталамусу?

A. Тропнi гормони (кортикотропiн, тиреотропiн та iн.)

B. Рилiзiнг-фактори

C. Окситоцин, статини

Вопрос 100

У регуляцiї яких процесiв перш за все приймає участь чорна речовина?

A. Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

Вопрос 101

 

У регуляцiї яких процесiв перш за все приймає участь синя пляма?

A. Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

B. Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; регуляцiї тонких манiпуляцiйних рухiв, пластичного тонусу

Вопрос 102

 

Якi з наведених груп функцiй притаманнi мозочку?

A. Регуляцiя тонусу м'язiв, пози i рiвноваги

B. Координацiя рухiв; узгодження мiж рефлексами пози й цiлеспрямованими рухами; корегування рухiв завдяки узгодженню між антагоністами та синергістами за часом і силою

C. Регуляцiя швидких автоматизованих рухiв, зокрема, створення програми та її iнiцiацiя

D. Адаптацiйно-трофiчна функцiя - задоволення потреб працюючих м'язiв шляхом залучення вегетативних центрiв

E. Усi наведенi

 

Вопрос 103

 

Якi групи симптомiв найбiльш характернi для пошкоджень мозочка?

A. Атаксiя

B. Астазiя

C. Дистонiя

D. Астенiя

E. Усi перерахованi

 

Вопрос 104

 

Якi структури функцiонально вiднесено до базальних ганглiїв?

A. Хвостате ядро

B. Блiда куля, чорна речовина

C. Субталамiчна дiлянка, огорожа

D. Лушпина

E. Усi перерахованi

 

Вопрос 105

 

До яких фiзiологiчних процесiв причетнi базальнi ганглiї?

A. Регуляцiї пози, тонусу м'язiв за пластичним типом; здiйснення стереотипних по-вiльних "хробакоподiбних" рухiв

B. Забезпечення загального рухового фону, мiмiки, iнтонацiї

C. Органiзацiї узгоджених з основним додаткових рухiв (жестикуляцiя)

D. Інiцiацiї та прикорочення рухiв, головним чином, повiльних; запам'ятовування моторних програм

E. До усiх перерахованих

 

Вопрос 106

 

Пошкодження яких структур головного мозку призводить до розвитку синдрому Паркiнсона (маскоподiбне обличчя, вiдсутнiсть жестикуляцiї, обережна хода мiлкими кроками, пластична ригiднiсть, тремтiння спокою)?

A. Мозочка

B. Таламуса

C. Базальних ганглiїв

D. Стовбура мозку

E. Спинного мозку

 

Вопрос 107

 

Порушення перш за все якого медiаторного процесу призводить до розвитку синдрому Паркiнсона?

A. Порушення зв'язкiв вiд синьої плями i завдяки цьому дефiцит норадреналiну

Вопрос 108

 

У хворого виявлено порушення пальценосової проби. Порушення функції якої структури головного мозку може бути причиною цього?

A. Мозочка

B. Гіпокампу

C. Ретикулярної формації

D. Червоних ядер

E. Вестибулярних ядер

 

Вопрос 109

 

У чоловіка 60 років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пош-кодження якої структури найімовірніше призвело до цього стану?

A. Ретикулярної формації

B. Гіпокампу

C. Чотиригорбикового тіла

D. Кори великих півкуль

E. Чорної субстанції

 

Вопрос 110

 

У хворого після черепно-мозкової травми дихання стало рідким і глибоким. Де знаходиться пошкодження?

A. Задній мозок

B. Гіпоталамус

C. Довгастий мозок

D. Кора великих півкуль

E. Мозочок

 

Вопрос 111

 

У жінки 64 років порушені тонкі рухи пальців рук, розвинута м’язова ригідність, тремор. Невропатолог діагностував хворобу Паркінсона. Ураження яких структур головного мозку привело до цієї хвороби?

A. Чорної субстанції

B. Таламуса

C. Червоних ядер

D. Мозочка

E. Ретикулярної формації

 

Вопрос 112

 

Після побутової травми у пацієнта 18 років з'явились постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свідчить про порушення функції:

A. Мозочка

B. Рухової кори

C. Базальних гангліїв

D. Чорної субстанції

E. Вестибулярних ядер

 

Вопрос 113

 

У вертикальному положенні пацієнт, заплющуючи очі, втрачає рівновагу. Які структури мозку у нього, вірогідно, уражені:

A. Мозочок

B. Базальні ганглії

C. Лімбічна система

D. Таламус

E. Прецентральна звивина кори великих півкуль

 

Вопрос 114

 

У чоловіка при ураженні одного з відділів ЦНС спостерігається астенія, м'язова дистонія, порушення рівноваги. Який з відділів ЦНС уражено?

A. Мозочок

B. Чорна субстанціяПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.124 с.)