ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Транспорт: 58 Страница

Транспорт

ФИЗИКО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШУМА ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА МОЛНИЕЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ. РАСЧЕТЫ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ Тема: «Культура поведения в общественных местах» Не стоит высовывать руки из окна автомобиля Не забудьте сказать: «Спасибо». Нарушение правил пользования библиотекой лишает читателя права её посещения на разные сроки. Лекція 1: Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Джерела штучного освітлення та світильники Статистика та основні причини побутового травматизму. Побутові предмети, та засоби побутової хімії, Об’єкти комунального господарства Гідрологічні надзвичайні ситуації Лекція 6. Тероризм. Співробітництво держав Тема «Небезпеки техногенного характеру» Практична робота № 2. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СТРЕСОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ Практична робота № 4. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини Практична робота №6. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА Практична робота № 7. РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ Практична робота № 9. МІКРОКЛІМАТ ЗАКРИТИХ ПРИМІЩЕНЬ Практична робота № 10 НАДАННЯ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ Перша допомога при ураженні блискавкою Практичне заняття №12 Надзвичайні ситуації та організація дій для їх усунення Методика проведения практических занятий Порядок отчетности по практическому занятию III. Расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции Характеристики люминесцентных ламп VI. Расчет контурного защитного заземления в цехах с электроустановками напряжением до 1000 В VII. Оценка качества питьевой воды VIII. Расчет уровня шума в жилой застройке НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ Практичне заняття № 1. Ризик як фактор оцінки небезпеки середовища життєдіяльності людини Практичне заняття №3. Небезпеки техногенного характеру (опіки, ураження електричним струмом) та їхні прояви і дії на людей Практичне заняття №4. Безпека руху. Дорожньо-транспортні пригоди, їх наслідки для людини. Дорожньо-транспортний травматизм, перша медична допомога потерпілим Практичне заняття №5. Небезпеки побутового характеру (гострі отруєння, утоплення), їх прояви і дії на людей Рекомендації щодо підготовки до практичного заняття Природними джерелами опромінення людини є Практичне заняття № 9. Хімічна безпека, принципи оцінки хімічної обстановки Засоби поліпшення стану виробничого середовища Загальні вимоги до посудин, які працюють під тиском Вимоги щодо вибухо- і пожежобезпеки при використанні електроустановок Стаціонарні засоби гасіння пожеж. Основні заходи з ОП в проектній документації Види відповідальності за порушення вимог з ОП Надання допомоги при ураженні електричним струмом Порядок проведення інструктажів для працівників. Класифікація нещасних випадків Основні законодавчі акти з питань охорони праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці». Органи державного управління охороною праці, їх компетенції та повноваження. Система управління ОП. Служба ОП підприємства. Розслідування та облік НВ на виробництві. Соціальний захист працівників. Основні положення ЗУ «Про ЗДСС від нещасного випадку на виробництві». Аналіз прогнозування профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві. Освітлення виробничих приміщень. Шум вібрація ультразвук та інфразвук. Іонізуюче випромінювання. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання. Засоби колективного та індивідуального захисту. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом. Загальні відомості про процес горіння. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів. Порядок надання медичної допомоги при артеріальних і венозних кровотечах. Порядок надання медичної допомоги при переломах кісток. Порядок надання медичної допомоги при опіках та обмороженнях. Методика проведення непрямого масажу серця і штучної вентиляції легень. Вимоги до мікроклімату робочих приміщень Горіння та пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів. Соціальне партнерство як принцип законодавчого ту нормативно-правового забезпечення охорони праці. Вимоги до забезпечення ох.пр. в структурі соціальної відповідальності. Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Положення про організацію СУОП в галузі. Завдання, принципи та види страхування від нещасного випадку ПРИЧИНИ ТРАВМАТИЗМУ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВНЗ Професійних захворювань і аварій на виробництві Складання акту про нещасний випадок Щодо заповнення акта за формою 11-1 Робочого місця в навчальному приміщенні. Психрометричний графік для визначення вологості повітря Санітарно-гігієнічні вимоги щодо роботи з Отруєння харчовими продуктами Розтягування та розривання зв'язок Засоби індивідуального захисту Вогнегасники повітряно-пінні Складання акту про нещасний випадок. Щодо заповнення акта за формою Н-1 Максимальний вміст водяної пари в повітрі Вимірювання опору захисного заземлення Перша допомога при відмороженнях У яких випадках необхідно захисне заземлення в приміщенях без підвищеної небезпеки? У які строки роблять повний технічний огляд вантажопідйомних механізмів? Для чого застосовується занулення не струмоведучих металічних частинах устаткування, електроустановок? Чи можуть працівники відлучатися з роботи під час перерви для відпочинку? Суть концепции приемлемого риска. Системы оповещения РСЧС и ГО. Цели, задачи, технические средства и организация. Особенности спасательных работ при наводнении. Обучение населения действиям при ЧС и ГО. Правовая база, организация, формы. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ (РОЗРАХУНКОВОЇ) РОБОТИ Розрахунок відрахувань на соціальні заходи ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ Модель життєдіяльності людини. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки та навколишнє середовище. Пожежі у природних екосистемах. Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та вимоги до їхнього розміщення і розвитку. Структурно-функціональна схема державного управління безпекою та захистом у НС в Україні з урахуванням правового статусу і повноважень органів влади. Курс начинающего волшебника. Некоторые теоретические аспекты системы Симорон. Матрешки. Что такое Симорон? Основная метафора системы Симорон. Симоронские принципы работы с сигналами. Работа с дальними сигналами. ПВБ. О результатах симоронских акций. Сплен. Переименование с поиском корня. Переименование с поиском симоронского следа. Глава 1. Истории о любви. симоронская семейная терапия. Новогодний танец, или “как стать шаманом”. Глава 2. Истории о материальных успехах. Велосипед для Федора, или дело о неуплате алиментов. Вышитый слон и снеговые сандалии. Примирение в царстве животных. Как Шурик подружился с Петрухой. Глава 4. Исцеления по-симоронски. Как излечиться от гриппа за один день. Рябиновские любители свеколки. С грозной стражей подружиться. Экспресс для запоздалых пассажиров. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту. Форми організації фондів страхового захисту. Функції страхування. Сфери застосування страхування. Субєктивні та об'єктивні ризики. Матеріальні і нематеріальні ризики. Чисті і спекулятивні ризики. Фундаментальні і часткові ризики. Оцінка ризику й визначення доцільності його страхування. Критерії визначення ціни страхування. Структура та основи розрахунку страхових тарифів. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Особливості дій батальйону під час ведення бригадою (полком) маневреної оборони ВВЕДЕНИЕ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ИНФОРМАЦИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Классификация топографических карт. Сборные таблицы и пользование ими Определение площадей по карте Ориентирование карты по линии местности Особенности ориентирования в различных условиях Особенности ориентирования ночью Определение плоских прямоугольных координат по карте Плоскиеодин пробелпрямоугольныеодин пробелкоординатыодин пробелпредставляютодин пробелсобой ГРАФИЧЕСКИЕ СЛУЖЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Правила вычерчивания условных знаков Характеристика стихийных бедствий и их последствий Лучевая болезнь второй (средней) степени (доза излучения 200- Бактериологическое оружие. Боевые свойства Комплектодин пробелиндивидуальныходин пробелдозиметроводин пробелДП-22Водин пробел(ДП-24) Методика оценки обстановки в очагах ядерного поражения, химического заражения в зонах ЧС, ее сущность и задачи Назначение и порядок осуществления дозиметрического и химического контроля Основные способы защиты населения Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Общевойсковые фильтрующие противогазы (далее по тексту — Специальная и санитарная обработка ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА И СРЕДСТВА ВЗРЫВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Фугасность (работоспособность по механическому перемещению). Наиболее часто применяемые преступниками ВВ. Действия сотрудников ОВД при осмотре промышленных объектов. Способы и средства поиска взрывных устройств Меры безопасности при угрозе взрыва и обнаружении ВОП Назначение, состав и задачи нарядов ОВД при ЧО Назначение, состав и задачи нарядов ОВД Понятие, виды специальных операций ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ВВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ Организация взаимодействия сил и средств, участвующих в специальной операции Роль боевого обеспечения в современном бою Организационно-правовые основы деятельности ОВД по пресечению массовых беспорядков Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для пресечения массовых беспорядков, их назначение, состав и задачи Организационно-правовая основа деятельности ОВД по пресечению угона транспортных средств Особенности проведения специальной операции по пресечению угона транспортных средств Организация и проведение специальной операции по освобождению заложников Задачи и способы действий органов внутренних дел и внутренних войск при ликвидации бандитских формирований Рейдовые действия по поиску. Структура. Порядок комплектования ФКПП входят в структуру ВОГО и П МВД РФ. Классификация типов местности по различным признакам Определение плоских прямоугольных координат по карте Плоские прямоугольные координаты представляют собой Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В (ДП-24) ІІІ. Фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні фактори та їх характеристики Наведемо основні поняття, що стосуються безпеки життєдіяльності в надзвичайних умовах. переохолодженні або перегріванні (охолодження, тепловий удар, гіпертермія при ряді захворювань). ВСТУП ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ЯК НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛНИ Основні поняття в галузі охорони праці Гарантії прав на охорону праці Задачі управління охороною праці Розслідування та облік нещасного випадку Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань і отруєнь Аналіз і прогнозування травматизму та професійних захворювань Колективні та індивідуальні засоби захисту від дії небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища Його оптимальні й допустимі норми Загальна характеристика електромагнітних полів та джерела їх утворення Дія електромагнітних полів на організм людини, рівні допустимого опромінення Допустима тривалість безперервного опромінення ІЧ променями та регламентованих перерв протягом години Основні параметри іонізуючого випромінювання та його нормування Ультразвук та його нормування Робочих і допоміжних приміщень Поняття та об’єкт аналізу технічної безпеки Об’єктивні технічні засоби безпеки Безпека при експлуатації балонів та автоклавів Заходи і засоби електробезпеки Вплив ЕОМ на стан здоров’я людини Розвиток пожежі. Класи пожеж. Категорії виробництв та приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою Забезпечення пожежної безпеки на виробничих об’єктах та їх небезпечні чинники. Види піротехнічних виробів КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Експлуатації та надійності машин Структурні схеми та надійність машин Критерії для оцінювання службових якостей машин Аналіз складових рівняння (1.67) Види технічного обслуговування ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ І КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ОЦІНКА ІНЖЕНЕРНОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ ОБСТАНОВКИ Визначення параметрів зон пожеж Піддіапазони вимірювань приладу ДП-5В Методика визначення отруйних речовин. Еталони кольорів, за якими визначається концентрація різних ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ МЕДИЧНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Історія зародження і створення лінійного програмування Поняття задачі лінійного програмування та різні форми її задання Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування Графічний метод розв'язування задач лінійного програмування Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування Правило побудови двоїстої задачі Економічна і математична постановки транспортної задачі Метод потенціалів розв'язування транспортної задач Руйнування будівель, обладнання, транспортних засобів. Загроза для життя та здоров’я людей Низька дисципліна учасників дорожнього руху Раздел 1. Анализ объекта исследования Характеристика перевозимых грузов Электроснабжение (по отраслям) Перечень тем для углубленной проработки (спецвопрос) Порядок подачи и рассмотрения апелляций Текст пояснительной записки (ПЗ) Указание на книгу с одним автором НАИМЕНОВАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА Совершенствованию транспортно-технологической работы предприятия с помощью принципов логистики Методы расчета цены продукта Но для того чтобы посчитать полную прибыль, надо учесть затраты на доставку. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВЗРОСЛОМУ, НАЧИНАЮЩЕМУ ОБУЧАТЬ ДОШКОЛЬНИКА ОСНОВАМ ГРАМОТЫ Согласные звуки русского языка I. «Посели букву в ее квартиру» V. «Слово, предложение, рассказ» Зверек, где твой кружок?» (Деление слов на слоги) Разгадай, нарисуй, подпиши» (Ребусы) Узнай, прочитай, запиши» (Изографы) Создание персонажа. Часть 1: Концепция персонажа Создание персонажа. Часть первая: Концепция персонажа Робот-гуманоид (Humanoid Robot) Неустойчивость к химии (Chem Reliant) Основные Характеристики: Описание Энергетическое Оружие (Energy Weapons) Создание персонажа. Часть шестая: Карма и последние штрихи Сражение. Шаг первый: Определение порядка боевых действий Установка треног и артиллерии Модификатор состояния оружия Повреждение от нестандартного оружия Бой с применением транспортного средства Модификаторы Бросков на Вождение Сломанные конечности и слепота

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.147.211 (0.029 с.)