ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 141 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 141 Страница

Баланс часу зміни і його складові Витрата палива і мастильних матеріалів Загальна характеристика виробничих процесів Основні принципи комбінаторики Основні поняття теорії ймовірностей Зв'язок теорії ймовірностей з теорією множин Теорема про додавання ймовірностей несумісних подій Теорема додавання ймовірностей довільних подій Теорема про множення ймовірностей незалежних подій Повторні випробування. Формула Бернуллі Закономірність раціонального розміщення продуктивних сил. Закономірність пропорційного розміщення продуктивних сил. Типи економічних районів і мережа економічних районів України. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості. Галузі соціально-культурного комплексу сфери послуг. Значення і основні види транспорту. Предмет товарної номенклатури Тобто інформація пристосована до машинної обробки. Єдина товарна номенклатура зовнішньої торгівлі країн – членів Ради Економічної Взаємодопомоги Номенклатура Ради митного співробітництва Значення Гармонізованої системи опису та кодування товарів Предмети, що заборонені до ввезення, вивезення й транзиту через територію України Рівні та критерії деталізації товарів в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності Частини, приладдя (пристрої) та “кошикові” товарні позиції в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності Деталізація товарів у класифікаторі додаткової митної інформації Товари, які не можуть бути класифіковані згідно з наведеними вище правилами, класифікуються у товарній позиції, яка відповідає найбільш подібним товарам, що розглядаються. Удосконалення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Підвиди будівництва згідно КВЕД Структура зведеного кошторисного розрахунку будівництва Бухгалтерський облік некапітальних робіт і тимчасових споруд Облік запасів на складах підрядних будівельних організацій і звітність матеріально-відповідальних осіб Синтетичний і аналітичний облік запасів Типові бухгалтерські проведення з обліку запасів будівельних підприємств Класифікація витрат будівельних підприємств Синтетичний і аналітичний облік витрат підрядних будівельних організацій Типова кореспонденція рахунків з обліку витрат будівельних організацій Бухгалтерський облік доходів і фінансових результатів підрядних будівельних організацій Визначення доходу за договором про будівництво готелю Патентування торгівельної діяльності. Застосування реєстраторів розрахункових операцій. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі РОЗДІЛ 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Методологічні основи побудови обліку в сільськогосподарський підприємств Склад реєстрів журнально-ордерної форми обліку сільськогосподарських підприємств Класифікація, визнання й оцінка тварин у бухгалтерському обліку Порядок переведення тварин в основне стадо та їх оцінка Порядок оприбуткування приплоду і його оцінка Порядок переведення тварин із групи в групу та їх оцінка Типова кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з біологічними активами тваринництва Облік кормів у сільськогосподарських підприємств тваринництва Типові бухгалтерські проведення з обліку кормів Первинний, синтетичний і аналітичний облік біологічних активів рослинництва. Типові бухгалтерські проведення з обліку біологічних активів рослинництва Загальні положення організації діяльності автотранспортних підприємств в Україні Тема 5. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ Загальні засади встановлення податків Податкове зобов’язання по ПДВ платника податку Підакцизні товари та ставки податку Акцизні склади. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів ТЕМА 5. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації. Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету Тема 7. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва Види підприємств: класифікація за різними ознаками. Об’єднання підприємств: поняття, принципи, види. Поняття управління і принципи управління підприємством. Поняття, види і значення інфраструктури Система технічного обслуговування підприємства: завдання, структура та організація Транспорт у системі суспільного виробництва Транспортно-технологічні системи доставки вантажів та перевезення пасажирів Координація роботи видів транспорту Основні пристрої, що забезпечують взаємодію різних видів транспорту Склади на території перевантажувальних пунктів Загальна ж площа складу буде рівна Анатомо-фізіологічні особливості кровi та системи кровотворення. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри та м’язевої системи. До 2-х міс. Це 4:1 на користь глюкози Техніка проведення прикорму. Особливості вигодовування новонароджених і На тему “Особливості білкового обміну та семіотика його порушень”. Класифікація пневмоній у дітей раннього віку Особливості митного оформлення транспортних засобів особистого користування в зв'язку з переселенням на постійне місце проживання Особливості тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування на митну територію України Тема: Вплив небезпечних і шкідливих чинників на людину Суспільні обов’язки Людина як біологічний та соціальний суб'єкт Системно-структурний підхід та системний аналіз Система «людина-середовище» та її компоненти Характеристика середовища життєдіяльності людства Вплив діяльності людини на навколишнє середовища Вплив діяльності людини на водні, ґрунтові і кліматичні ресурси Види, таксономія, ідентифікація та класифікація небезпек . Тема: Здоров’я, як стан повного фізичного, духовного та соціального розвитку. Зв'язок між зоровим сприйняттям і суб'єктивним відчуттям світла Синтез и кинематическое исследование Синтез кулачкового механизма Раздел 2. Кинематический анализ плоских механизмов с низшими парами Раздел 3. Синтез кулачковых механизмов Выбор закона движения толкателя Кинематический синтез кулачковых механизмов ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ Сертификация как подтверждение соответствия Ассортимент и характеристика основных групп продовольственных продуктов Организация работы складских помещений Замораживание пищевых продуктов Понятие хранения и способы хранения продуктов Способы хранения: понятие, их классификация по способам регулирования факторов хранения Качество: понятие. Потребительские свойства, показатели качества пищевых продуктов. Безопасность пищевых продуктов Раздел 6 Учет сырья, продуктов и тары в складских помещениях предприятий общественного питания Товарные потери и порядок их списания. Порядок проведения инвентаризации продуктов и тары. Товарные потери и порядок их списания Нормируемые предреализационные потери ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. КОМПЛЕКСНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. Градостроительный потенциал. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Система управління безпекою та захистом у НС в галузі як складова державної системи, її місце і значення в системі управління. Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування збитків постраждалим. Страховий механізм відшкодування збитків від НС. Для груп об'єктів 3 категорії небезпеки - 0,4 відсотка. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ДЖЕРЕЛА ТА ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ВОДНІ РЕСУРСИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СВІТОВОГО ОКЕАНУ ТА СПОСОБИ ЗАПОБІГАННЯ НЕГАТИВНИМ НАСЛІДКАМ АНТРОПОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ОКЕАН ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ Лісівничо-екологічні проблеми. РОСЛИННИЦЬКІ ТА ФАУНІСТИЧНІ РЕСУРСИ. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ Завдання у сфері охорони біорізноманіття Мінерально-сировинні ресурси Характеристика рекреаційних ресурсів України Тенденції та сучасні напрямки інтеграції авіаційного бізнесу й туристичної індустрії Комерційні аспекти розвитку космічного туризму у світі й в Україні Комерційна роль чартерних перевезень у розвитку туристичної галузі Приоритеты коммерческого использования малой авиации в туризме Зелений сільський туризм в Україні як пріоритетний напрям розвитку економіки Кіровоградської області Законодавчо-правове регулювання сільського зеленого туризму Сучасні комерційні підходи до організації туристичних авіаційних перевезень Правовой режим воздушных судов как предмет лизинга Проблеми та перспективи залучення інвестиції у авіаційну галузь України Необхідність та основні етапи процесу ризик-менеджменту в авіакомпаніях Л.А. Больбат, В.В. Пупатенко Механизированные и машинизированные Задачи машинизации ремонтов и текущего содержания пути в россии Машины для замены путевой решетки и стрелочных переводов Классификация машин для уплотнения балластной призмы, выправки и отделки пути Выправочно-подбивочно-рихтовочные машины ВПР-1200, ВПР-02 и их модификации Машины непрерывного действия ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ В «ОКНО» КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПУТИ» Определение необходимой продолжительности закрытия перегона («окна») для производства основных работ Построение графика выполнения основных работ в «окно» капитального ремонта пути Нормы времени для разработки технологических процессов с использованием выправочных комплексов Виробнича документація з охорони праці Державний санітарний нагляд за виробництвом Вимоги до зберігання та транспортування вихідної сировини, матеріалів, готової продукції та відходів виробництва Общая характеристика договора купли-продажи (понятие, стороны, условия). Права и обязанности сторон по договору купли- продажи. Ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение договора розничной купли-продажи. Исполнение договора поставки. Договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, порядок его заключения. Права и обязанности сторон по договору аренды. Договор аренды транспортных средств, его виды. Общая характеристика договора подряда. Ответственность подрядчика за ненадлежащее исполнение договора подряда. Договор подряда за выполнение проектных и изыскательных работ. Общая характеристика транспортных договоров. Виды договоров перевозки грузов. Ответственность за нарушение обязательств по договору перевозки. Договоры перевозки пассажира и багажа. Методика формирования экономически обоснованных тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом на территории Красноярского края База формирования и структура тарифа Нормативы площадей и объемов помещений организации Нормативы численности ремонтных и вспомогательных рабочих Норматив численности руководителей, специалистов и служащих Расчет норматива заработной платы на единицу транспортной работы Сущность и состав материалоемкости перевозок Расчет норматива затрат на топливо всех видов Расчет норматива прочих расходов, зависящих от масштаба производственной деятельности организации Расчет норматива затрат на амортизацию пассивной части основных фондов Расчет стоимости проезда в общественном транспорте Глава 2. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ (ОАО «РЖД») Сущность и функции инфраструктуры предприятия. Роль Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению в обеспечении основных видов деятельности холдинга ОАО «РЖД» Состав и особенности объектов инфраструктуры Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению. Хозяйство водоснабжения и водоотведения Какой федеральный закон регулирует туристскую деятельность в Российской федерации? Документ, содержащий условия путешествия, подтверждающий факт оплаты туристского продукта и являющийся бланком строгой отчетности называется Как называется однородная группировка ЭРЗ, каждая из которых взаимозаменяема и альтернативна для всех других ЭРЗ данных групп? S: По каким признакам не существуюет классификации туристов? Критерии оценивания выполнения практического занятия Транспорт. Основные видовременные формы английского глагола страдательного залога Основные видовременные формы английского глагола страдательного залога Транспорт. Основные видовременные формы английского глагола действительного и страдательного залогов Оборудование. Модальные глаголы, их эквиваленты Работа. Степени сравнения прилагательных, наречий Работа. Местоимения some, any, no и их производные Современный склад: виды и функции Характеристика складского бизнеса Технологический процесс на складе География и топография склада Подходы к обработке и хранению запасов Погрузочно-разгрузочное оборудование Введение в управление складским персоналом Регулирование деятельности складского персонала Автоматизации систем управления складским хозяйством Компьютерные технологии в складском хозяйстве Автоматизация и философия управления И FIFO, и LIFO: STILL Pallet Runner снижает издержки при складировании Такая разная комплектация ( Crown Equipment Corporation ) Чтобы склад работал правильно Управление цепочками поставок как составная часть ERP-систем Логистика закупок. Закупки и снабжение. Склад как звено логистической цепи. Решение 4. Гравитационные и универсальные стеллажи Организация системы складской логистики К основным функциям склада можно отнести следующие. При укладке товаров соблюдают соответствующие правила. Методы учета и контроля запасов продукции на складе Выбор расположения складских систем Й этап. Решение о необходимости склада Й этап. Определение места расположения складов и их размеров Й этап. Проектирование логистической системы склада Распределение XYZ при анализе Классы складов, ABCD классификация складов Арки трикутного обрису, їх конструкція та розрахунок Криволінійні арки, їх конструкція та розрахунок Статичні схеми дерев’яних рам Сегментні ферми, їх конструкція та розрахунок Багатокутні ферми, їх конструкція та розрахунок Трапецієвидні ферми, їх конструкція та розрахунок Ферми з паралельними поясами, їх конструкція та розрахунок Шпренгельні системи, їх конструкція та розрахунок Гладкі пластмасові склепіння Принципи розрахунку кружально-сітчастих склепінь Принципи розрахунку куполів-оболонок Розрахунок тонкостінних куполів. Куполи з кружально-сітчастих склепінь. Конструкція і розрахунок проміжного вузла трикутної ферми Конструкція проміжного вузла трапецієвидної ферми. Підсилення опорного вузла трикутної ферми Водяний лід, його властивості та області застосування Час намерзання льоду на плоскій охолоджуваній стінці. Способи заготівки природного льоду Установки крижаного і льодосоляного охолоджування Властивості діоксиду вуглецю; області застосування. Отримання сухого льоду та рідинної вуглекислоти. Сухольодяний льодогенератор (мал.20) Зберігання рідкої вуглекислоти Характеристика ізоляційних конструкцій кузовів Охолоджувальні системи рефрижераторних трюмів Методи визначення теплоприливів через захисні конструкції транспортних засобів Застосування холоду при виробництві суцільномолочній продукції Холодопостачання молочних заводів Акумуляція холоду на молочних заводах Застосування холоду в нафтовій, газовій і хімічній промисловості Холод при перекачуванні газу. Випробувальні холодильні установки Р и метод МЧП как от-ли права Соотн-е мат-но-прав. и кол-но-прав. методов МЧП Понятие и особенности коллизионной нормы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.105.97 (0.03 с.)