ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 82 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 82 Страница

Глава 4. Інформування та консультування з питань митної справи Стаття 33. Відповідальність за недостовірну інформацію Проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів з питань, що відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України належать до компетенції митних органів. Порядок проведення таких зустрічей визначається положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, укладеним в установленому порядку. Стаття 41. Форми митного контролю Встановлений у частині першій цієї статті строк, як виняток, може збільшуватися у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Стаття 46. Доступ посадових осіб митних органів на територію чи в приміщення підприємств Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування встановлюються цим Кодексом та іншими законами України. Стаття 55. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здійснюються в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним особи. Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, - це реєстрація митним органом зазначених товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю. Митне оформлення яких не закінчено. ІІ. Ідентифікація транспортних засобів Стаття 65. Залучення спеціалістів та експертів Такий контроль здiйснюється на пiдставi письмового розпорядження керiвника митного органу або особи, яка його замiщує. Митне оформлення товарiв i транспортних засобiв, якi вивозяться за межi митної територiї України громадянами, може здiйснюватися у будь-якому митному органi на всiй митнiй територiї України. Перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню, встановлюється цим Кодексом та актами Кабінету Міністрів України. Стаття 82. Тимчасова та неповна декларація Відмова митного органу в прийнятті митної декларації повинна бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово повідомлено декларанту. Декларантами можуть бути підприємства або громадяни, яким належать товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважені ними митні брокери (посередники). Усі додаткові витрати, понесені декларантом внаслідок дій чи обставин, передбачених цією статтею, митними органами не відшкодовуються. Рішення митних органів щодо заборони або дозволу переміщення через митний кордон України конкретних товарів може бути оскаржено до суду. Порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо яких встановлено обмеження, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порядок оскарження анулювання дозволу власником складу тимчасового зберігання визначається законом. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари і транспортні засоби на складі, визначаються договором зберігання. Стаття 105. Додаткові права митних органів щодо складів тимчасового зберігання Не підлягають передачі на тимчасове зберігання підприємствам товари і транспортні засоби, що зберігаються виключно митним органом відповідно до статті 166 цього Кодексу. Міжнародних експрес-відправленнях. Стаття 111. Митні процедури на транспорті Стаття 114. Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціях Бути знищені під контролем митного органу. Товари можуть вважатися помилково ввезеними на митну територію України, якщо перевізником або одержувачем буде доведено, що ввезення цих товарів не є результатом навмисних дій чи грубої недбалості. Порядок створення та функціонування зон митного контролю у морських та річкових портах визначається Кабінетом Міністрів України. Товари, які завантажуються на це судно, підлягають митному оформленню на загальних підставах. Органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу на відповідному судновому документі. Стаття 135. Вимушена посадка У спільних технологічних схемах визначаються місце, строк та послідовність оформлення кожною службою міжнародних авіаперевезень. Інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та іншими законами України. Стаття 146. Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом Глава 20 Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі Інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими законами України. Стаття 150. Документи, необхідні для митного оформлення електроенергії Вставити малюнки (наявні у твердих копіях) РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ Від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України. Валютні цінності, передані митному органу на зберігання, депонуються в уповноважених банках України. Порядок розпорядження окремими видами товарів, які не підлягають реалізації, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Вчиняючи дії, передбачені частиною першою цієї статті, митний брокер виконує всі обов'язки і несе відповідальність, встановлену законом. Ліцензування діяльності митного перевізника здійснюється відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (1775-14). Стаття 191. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту Стаття 195. Умови переміщення товарів у режимі експорту Стаття 197. Умови переміщення товарів у режимі реекспорту Стаття 201. Умови переміщення товарів у режимі транзиту Стаття 206. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування Або заявити про зміну митного режиму, що допускається щодо таких товарів з додержанням вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України. Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають особливих умов зберігання, повинні зберігатися у спеціально обладнаних приміщеннях. Стаття 214. Строк зберігання товарів у режимі митного складу Для зберiгання товарiв у режимi митного складу використовуються спецiально обладнанi примiщення, резервуари, майданчики - митнi лiцензiйнi склади. Назначение перегрузочного комплекса Утилизация отходов производства Административно-бытовой корпус Основные решения по отоплению и вентиляции. Потребность в административно-бытовых помещениях Конспект конфліктних ситуацій Нещасний випадок під час виконання службових обов’язків РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В СИТЕМІ ПОВНОВАЖЕНЬ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ Сучасний стан та напрямки вдосконалення організації митного контролю в Україні Загальні положення здійснення митного контролю за МК України Характеристика форм та видів митного контролю Здійснення митного контролю як прерогатива митних органів Організація та здійснення митного контролю Список використанОЇ ЛІТЕРАТУРИ Расчет массовых поточных линий Расчет прерывно-поточных линий Параллельный способ организации выполнения производственного процесса. Определение параметров функционирования производственных систем Оптимизация транспортных процессов точным методом Определение параметров обслуживающих систем как одноканальных замкнутых СМО с простейшими потоками. Тема 1. Страхова послуга й особливості її реалізації Тема 2. Порядок укладання і ведення страхової угоди ТЕМА 4. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ТЕМА 6. СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ ТЕМА 7. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ ТЕМА 10. АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ ТЕМА 11. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ РОЗДІЛ 3. Фактори що впливають на надійність апаратури. Аналітичні моделі надійності програми Алгоритми мінімального покриття графу. Методи підвищення і забезпечення надійності Особливості і види діагностування. Розвиток і розміщення вугільної промисловості України Участь вугільної промисловості України в світовому ринку. Використання зарубіжного досвіду у розвитку вугільної промисловості України. Виды договоров страхования убытков от предпринимательской деятельности Виды, назначение и порядок формирования страховых резервов по видам страхования, иным, чем страхование жизни Добровольное и обязательное медицинское страхование Договор страхования: форма, порядок заключения и прекращения действия. Методы формирования резерва незаработной премии Особенности и порядок исчисления финансового результата деятельности страховщика Особенности организации страхования в зарубежных странах Оценочная деятельность в сфере страхования Порядок формирования и использования резерва по страхованию жизни Рейтинговая оценка деятельности страховщика Современное состояние страхового рынка в РФ. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта. Страхование депозитных вкладов Страхование предпринимательских рисков Сущность и виды договоров непропорционального перестрахования Сущность и отличительные особенности накопительного и рискового страхования Характеристика крупнейших страховщиков в РФ. Эк сущность страх фонда, формы его орг-ции Назовите эту форму страхования. Классификация видов и основные условия страхования ответственности. Основные средства как производственный ресурс предприятия. Классификация основных средств Фонд заработной платы. Компенсационные и стимулирующие выплаты Расчет стоимости основных фондов, амортизации и Расчет потребной численности ремонтных рабочих Расчет потребного фонда заработной платы ремонтных рабочих Отчисления в социальное страхование Полномочия и функции органов государственного надзора и контроля. Порядок расследования несчастных случаев производством и их учет Причины поражения электрическим током. Шаговое напряжение. Для груп 501/10-503/10 заочної форми навчання ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ I УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ III. Артикуляционная гимнастика. Тема: «Поездка в Простоквашино» (звуки Р и РЬ, буква Р) Правила поведінки в громадських місцях. Автомобільні проїзди та залізничні колії Адмiнiстративні і побутові будiвлі та примiщення Аварійне і евакуаційне освітлення ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО УЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ Системи контролю і керування виробничими процесами Тарне зберігання сировини і готової продукції Поділ, формування та вистій тіста ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ Специфічні вимоги до проведення робіт у силосах та бункерах ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ Улаштування площадок, містків та сходів Просіювачі, машини мішкоочищувальні Порядок та строки технічного опосвідчення Гравітаційні транспортери (гвинтові та похилі спуски) Захисні заходи електробезпеки від ураження електричним струмом Робота з переносним електроінструментом ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ В ЛАБОРАТОРІЯХ ПІДПРИЄМСТВ Приміщеннями та обладнанням підприємств хлібопекарного і макаронного виробництва Хлібопекарного і макаронного виробництва Перелік будівель і приміщень, які підлягають оснащенню автоматичними засобами пожежогасіння і автоматичною пожежною сигналізацією Рекомендації щодо оснащення приміщень переносними вогнегасниками Класифікація приміщень щодо небезпеки ураження електричним струмом Марки та характеристики фільтруючих коробок Постановка транспортной задачи (ТЗ) Метод динамического программирования. Принцип оптимальности и уравнение Беллмана. Національна стратегія поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища Стан безпеки праці в світі та в Україні Підготовка документів для оцінки ступеня професійного ризику виробництва Забезпечення безпеки виробництва за проектованими видами робіт Ергономічні вимоги до робочих місць, що проектуються Система управління охороною праці Для забезпечення безпечних умов при ВРР використовують єдину систему знакової сигналізації.. Зменшення параметрів вібрації, що діє на працівника за рахунок встановлення амортизаторів, демпферів та ін.. Вибір оптимальних параметрів освітлення робочих місць Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці Вогнестійкість поділяється на V ступенів. Враховуючи поширеність та небезпеку пожеж, що виникають внаслідок теплового прояву електричного струму, розглянемо детальніше причини загорянь в електричному устаткуванні та установках. Організація рятувальних та інших невідкладних робіт Противопожарне водопостачання Текстове оформлення довідково-інформаційних документів. Оформіть пояснювальну записку, розмістивши правильно реквізити, залишите місце для кутового штампа. Службові листи (офіційна кореспонденція) Інформаційний лист та лист-повідомлення близькі до листа-запрошення. Документ, удостоверяющий личность Основное место работы или службы Место работы – законодательный (представительный) орган. Идентификационный номер налогоплательщика Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках. Сведения об уполномоченных представителях, в том числе об уполномоченных представителях по финансовым вопросам Значение правильности выбора поставщика материальных ресурсов Критерии оценки и отбора поставщиков материальных ресурсов Изменение и расторжение договора поставки материальных ресурсов в связи с существенным изменением обстоятельств Особенности электронного аукциона и биржевых торгов как процедуры государственных закупок Особенности конкурсов при проведении государственных закупок Защита прав и законных интересов лиц при осуществлении процедур государственных закупок и ответственность за нарушение законодательства о государственных закупках Состав и структура эксплуатационных расходов Признаки, по кот группируются расходы, вкл в с/стоимость перевозки ТЕМА: Вивчення структурної схеми будівельної машини. Позначення в кінематичних схемах. ТЕМА: Вивчення умовних позначок у гідравлічних схемах. ТЕМА: Визначення передатного відношення і інших основних параметрів передач. ТЕМА: Розрахунок колодкового і стрічкового гальм. ТЕМА: Розрахунок рушійних зусиль і швидкості руху штока гідроциліндра. Розрахунок обертаючого моменту переданого гідромуфтою. Розділ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ Характеристика ринку авіаційної техніки в Україні Визначення проблемних питань функціонування ринку в Україні Аналіз державного підприємства «АВІАКОН» Формування та визначення вартості послуги Фінансово-економічна діяльність кластеру авіабудуванння та авіаремонту Алгоритмізація процесу надання послуги ТО НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОСТОЯНКИ СанПиН 2.1.4.544-96 - на проведение дезинфекции в помещениях И хранению сырья, пищевых продуктов Полуфабрикатов и кулинарных изделий Автотранспортное предприятие (АТП) — организация, осуществляющая перевозки автомобильным транспортом, а также хранение, техническое обслуживание (ТО) и ремонт подвижного состава. Интенсивно развиваются пассажирские автомобильные перевозки. К преимуществам городского автобусного транспорта относятся хорошая маневренность, быстрота ввода его в действие. Плазмалема - білково-ліпідний комплекс, що відмежовує клітину від зовнішнього середовища, приймаючи участь у підтриманні її гомеостазу шляхом вибіркової проникливості. Пластиди - двомембранні органели евкаріотичних рослинних клітин, різноманітні за будовою, пов'язані між собою процесами взаємоперетворення, основною функцією яких є пластичний обмін. Ендоплазматичний ретикулум (ЕПР) — мембранна система, що забезпечує компартментацію евкаріотичних клітини, бере важливу участь у синтетичних процесах і утворенні клітинних мембран. Теоретические основы обеспечения безопасности туризма Понятие, классификация и методы снижения факторов рисков Система права в области обеспечения безопасности туризма Обеспечение безопасности в различных секторах туризма Скоростные характеристики двигателей Показатели тягово-скоростных свойств Потери мощности в трансмиссии. КПД трансмиссии Тяговая сила и тяговая характеристика автомобиля Коэффициент сопротивления качению Коэффициент учета вращающихся масс Силовой баланс автомобиля при различной нагрузке Динамический паспорт автопоезда Мощностной баланс автомобиля Степень использования мощности двигателя Динамическое преодоление подъемов Влияние различных факторов на тягово-скоростные Измерители топливной экономичности Топливная экономичность автопоезда Влияние различных факторов на топливную экономичность автомобиля ТЯГОВО-СКОРОСТНЫЕ СВОЙСТВА И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ Влияние гидропередачи на тягово-скоростные свойства автомобиля Повышение тягово-скоростных свойств и топливной экономичности автомобиля с гидропередачей Влияние передаточного числа главной передачи на максимальную скорость автомобиля Измерители тормозных свойств Коэффициент эффективности торможения Влияние различных факторов на тормозные свойства Влияние различных факторов на управляемость Виды поворачиваемости автомобилей Коэффициент поворачиваемости автомобиля Показатели поперечной устойчивости Поперечная устойчивость на вираже Продольная устойчивость автопоезда Тяговые и опорно-сцепные параметры проходимости. Комплексный фактор проходимости Влияние различных факторов на проходимость Свободные колебания автомобиля с учетом неподрессоренных масс Вынужденные колебания автомобиля Меры по снижению токсичности двигателей Малотоксичные и нетоксичные двигатели Меры по снижению уровня шума У дипломних проектах ( роботах) Та пожежної безпеки на підприємстві Травматизму (професійного захворювання) на підприємстві (галузі) Розрахунок природної та штучної вентиляції Методика складання карти умов праці Розміри доплат до тарифної ставки Тематика завдань із питань цивільного захисту у Загальна ситуаційна обстановка на час НС. Визначення параметрів зони хімічного зараження та її площі Та будівель при виникненні пожежі І,ІІ і ІІІ ступенів вогнестійкості Про правові засади цивільного захисту» Обладнання для зберігання і транспортування борошна Машини з обертовими барабанними ситами. Машини з нерухомими барабанними ситами.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.024 с.)