Збитковість страхової суми. Рівень виплат. Економічний зміст і призначення цих показників.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Збитковість страхової суми. Рівень виплат. Економічний зміст і призначення цих показників.Збитковість страх суми хар-є співвідношення між виплатами страх-го відшкодування (чи­сельник) і страховою сумою (знаменник). Цей показник дає можливість співставити витрати з обсягом відповідальності страх-вика. Пока­зує імовірність збитку і використовується для контролю за зміною ризику.

На цей показник впливають фактори:

-кількість застрахованих об¢єктів та їх страх-ва сума;

-кількість стах-вих випадків;

-число об¢єктів, що постраждали;

-суми страх-го відшкодування.

Якщо цей показник наближується до нетто-ставки або перевищує її розмір, то це гово­рить про високий рівень збитковості страх-вої суми.

Рівень виплат страх-го відшкодування показує співвідношення між сумою страх-вих пла­тежів, що надійшли, і виплаченою сумою страх-го відшкодування по всьому застрахо­ваному майну. Цей показник показує ефек­тивність страх-ня для страх-вика.

73. Страхування майна громадян: особ­ливості та основні види

Головні види: с-ня домашнього майна, с-ня будівель, с-ня тварин. Майно громадян стра­хується лише у добровільній формі.

С-ня будівель: Об’єктом є різне майно, яке належить на праві приватної власності стра­хувальникові або членам його родини, що проживають разом з ним. Страхова сума за кожним застрахованим об’єктом має відповідати його дійсній вартості і не може перевищувати цю вартість. Якщо страхова сума застрахованого об’єкту менша, ніж його дійсна вартість, страхувальник має право на відшкодування тільки тієї частини збитку, яка відноситься до загальної суми збитку так, як с-ва сума до с-вої вартості.

Страхові платежі визначають за розміром с-вої суми, терміном с-ня та ступенем ризику з одночасним використанням граничних розмірів тарифних ставок: на будівлі в сільській місцевості – 0,2-0,45% страхової суми, в міській - 0,18-0,4% .

Страхове відшкодування визначається: сума збитку помножена на страхову суму за дого­вором і поділена на страхову оцінку. Якщо будівлі застраховані на повну вартість, то відбувається повне відшкодування збитку.

Строк договору– 1 рік або кілька місяців.

С-ня тварин: суб’єкти – фіз особи, які є влас­никами тварин. О’єкти – тварини.

Страхова сума встановлюється на кожну тварину окремо, причому її максимальний розмір не може перевищувати ринкової вар­тості тварини.

Страхове забезпечення базується на стстемі першого ризику. Ризики, що не беруться на с-ня: тварини хворі, виснажені, а також ті, які перебувають у місцевості, де оголошений ка­рантин.

С-ня домашнього майна: Об’єктом є різне майно, яке належить на праві приватної влас­ності страхувальникові або членам його ро­дини, котрі проживають разом з ним. Суб’єкти – фіз особи-власники домашнього майна.

Ризики: стихійне лихо, НВ, викрадення або неправомірні дії третіх осіб.

Страхова сума кожного застрахованого предмета домашнього майна має відповідати страховій оцінці.

Строк с-ня здебільшого 1 рік, але можуть бути встановлені і інші строки с-ня згідно з конкретними запитами страхувальника.

С-ня домашнього майна здійснюється за принципом першого ризику. Це означає, що страхове відшкодування виплачується за знищене (викрадене, пошкоджене) майно в розмірі суми збитку, але не вищої за страхову суму.

73. Страх-ня майна громадян: особли­вості та основні види.

Страх-ня майна громадян найбільш масове страх-ня. Майно громадян страхуеться лише у доб­ровільній формі. Головними його видами є страх-ня домашнього майна, будівель,тварин.

Страх-ня будівель. Фізичні особи, власники будівель або повнолітні члени їх родини, особи які тимчасово користуються або розпо­рядж будівлями, можуть бути страхувалтни­ками й ук­ладати договори.

Об’кти: різні споруди: житлові, содові й дачні будинки та зовнішні( тротуари, те­раси,ворота).Приймаеться на страх-ня додат­кове обладнання(газопрові, грата на вікнах).

Відповід-сть страховика зі страх-ня будівель по­лягае у відшкодуванні збитків , що виникли в наслідок стих лиха нещасного випадку, не­пра­вомірних дій 3-х осіб.

Страх-ня будівель не передбачае відшкодування збитків, що виникли через гниття, знос;конструктивні недоліки, навмисні дії стра­хувальника, ведення військових дій, екологічні катастрофи.

При даній угоді важливо визначити вартість будівель, тобто дати страхову оцінку .

В оцінних документах звзначаються первісна та дійсна вартість.Первісна вартість – вартість нової будівлі.Дісна вартість обчис­люється відніманням від первісної суми зносу .

Страхові платежі визначають за розміром стра­хової суми , терміном страх-ня та ступе­нем ри­зику з одночасним використанням гра­ничних розмірів тарифних ставок : в сільській місцевості від 0,2 до 0,45 % ,на будівлі в міській від 0,18 до 0,4% страх суми .

Страх-ня тварин забезпечує страховий захист власникам на випадок загибелі тварин.Обєкти – здорові тварини з певними віковими обме­жен­нями .Договір страх-ня укладається на підставі усної або письмовії заяви страху­вальника стро­ком на 1 рік.

Страхове забезпечення при страх-ні тварин ба­зується на системі першого ризику.

Що стосується домашнього майна то на страх-ня приймається різне майно, яке нвле­жить на праві приватної власності страху­вальникові або членам його родини , котрі проживають разом з ним

74.Страх-ня майна юрид осіб: особли­вості та основні види.

Основними об¢єктами є :

-будівлі

-споруди

-буд.-монтажні ризики

-фінансово – кредитні ризики

-транспортні засоби

Укр страховики проводять страхуван майно­вих ризиків під-ств на основі ліцензій на здійснення таких видів страх-ня:

1)страх-ня від вогневих ризиків та ризиків стихійн явищ

2)стра-я залізн. Транспорту

3)неземного транспорту крім залізничного

4)стр-я повітряного трансп.

5)Стра-я вантажів та багажів

6)Страх кредитів інвестицій

7)Фінансових ризиків

8)Судових витрат

Об¢єктами страх-я є :

Майно під-ва яке для цілей страхування поділ-ся на групи:

1.будівлі та споруди

2.машини обладнання і установи

3.продукція яку вир-є під-по, в т. ч. сиров, ма­теріали, незав вир-во

4.товари

Виділення цих чотирьох груп пов”язане із різними підходоми до виз-ня варт. І з різними об­сягами відповідності страх. компаній, а звідси з різними тарифами. Найдешевші та­рифи для 1 групи найдорожчі для 4.При стра-ні майна роз­повсюдж. Є страх-я машин від поламок, страх-я електроного обладнання .

75. Особливості страх-ня засобів транс­портуСтрах-ня транспортних засобів – уза­гальнене по­няття при страх-ні всіх видів транспорту – на­земного, водного, авіаційного.Цим страх-ням може бути охоп­лено як сам транспортний засіб ( страх-ня “каско”),так і вантаж , який на ньому перево­зиться , водій та пасажири , а також відповідальність перевізника перед третьою сто­роною.

Страх-ня авто- і водного транспорту здійснюється в добровільній формі , а страх-ня повітряного – в обовязковій.

Страх-ня каско-суден охоплює Страх-ня кор­пусу судна ( включаючи машини та обладнаня ), фрахту та деяких інших витрат , повязаних з ризиками плавання на морях річках та озерах . Обсяг страх. покриття встановлюється на основі одніє з таких умов:”з відповідальністю за повну загибель і пошкодження “, “з відповід-тю за пошкодження “,”з відпов-тю за повну загибель “. Страх-ня повітряних суден – це вид авіаційного Страх-ня , до якого, крім Страх-ня авіа-каско , входить багато інших видів Страх-ня, зокрема Страх-ня відповідальності перед пасажирами за їхнє життя , здоровя та багаж . Страх-ником з цього виду Страх-ня може виступати юр. або фіз. особа - власник повітряного судна чи повітряний перевізник ,що експлуатує повітряне судно.

80.Особисте страх-ня від нещасних ви­падків: форми та основні види.

Страх-ня від нещасних випадків- ризикове страх-ня, яке передбачає виплату страх суми лише при настанні страх випадку (уповному розмірі або певної її частини) Виплати страх суми або повер­нення сплачених внесків по закінченні терміну дії договору страх-ня не передбачається.

Здійснюється стах-ня від нещасних випадків у видах:

-індивідуальному -у даному разі сплата страх платежів здійснюється за рахунок застрахо­ваних,

-колективному -сплата страх платежів здійсн за рахунок організацій, з якими застраховані пере­бувають у трудових або ін, передбачених З-ном відносинах.

Страх-ня від нещасних випадків може мати обов'язкову або добровільну форму.

Обов'язкове особис страх-ня залежно від джерела сплати страх платежів поділяється на державне обов'язкове й обов'язкове.

Обов'язкове особис страх-ня від нещас ви­падків охоплює страх-ня:

-на транспорті,

-працівників відомчої та сільської пожеж охо­рони і членів добровільних пожежних дружин,

-життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної меди­цини,

-членів екіпажу і авіаційного персоналу,

-ризикових професій н\г від нещасних ви­падків.

76.Особливості страх-ня майна с\г підприємств.

Страх-ня с\г п-в хар-ся комплексністю. Стах с\г під-в здатні здійснювати лише ті страхо­вики, котрі мають достатні страх резерви, роз­галужену жережу філій та представництв, а також фахівців, добре ознайомлених з особ­ливостями аграр вир-ва.

Найбільш ризикованим є вирощування вро­жаю с\г культур та багаторічних насаджень.

Об'єкти страх-ня майна с\г культур:

1 Урожай с\г кільтур і багаторічних насаджень плодоносного віку.

2 Дерева і плодово-ягідні кущі, що зростають у садах, та виноградники.

3 С\г тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, сім'ї бджіл у вуликах.

4 Будівлі, споруди, с\г техніка, об'єкти неза­вер­шеного буд-ва, передавальні пристрої, силові, робочі та інші машини, транспортні за­соби, си­ровина матеріали,продукція.

Страх-ня врожаю с\г культур і багаторіч на­сад­жень здійсн-ся на випадок їх пошкодження адо загибелі з таких причин: посуха, вимер­зання, за­морозок, град, злива, буря, повінь, сель, пожежа.

За особливими умовами договору с\г куль­тури, на продукцію яких установлено ціни за сортами і номерами (тютюн, льон, хміль), мо­жуть бути за­страховані на випадок зниження якості продукції, якщо це є наслідком страх випадку.

Страх-ня багаторіч насадженнь провадиться на­випадок повної загибелі внаслідок морозів, силь­них снігопадів, повені, бурі, зливи, граду, зем­летрусу, пожежі, посухи, а також повного їх знищення карантинними комахами.

Страх-ня тварин здійснюється НАСК "Оранта" при досягненні ними певного віку, за винятком молодняку великої рогатої худоби, коней, сви­ней, кіз, хутрових звірів, кролів, домашньої птиці, які на випадок знищення або вимуше­ного забою внаслідок стихійного лиха, пожежі, дії електричного струму страхуються неза­лежно від віку.

Страх-ня будівель, сспоруд, та іншого майна здійсн-ся на випадок знищення або пошкод­ження через пожежу, вибух, удар блискавки, повінь, па­водок, землетрус, бурю, ураган, зливу, град, зсув, незвичайні для даної місцевості снігопади, сель, припинення поста­чання електроенергії (спричи­нене страх подією).

Тварини приймаються на страх-ня в до­говірній сумі, але не вищій за балансову вартість.

Страх платежі визн-ся в цілому за договором і за кожним видом майна, що передається на страх-ня.Для цього від страх суми відкидають фран­шизу, різницю перемножують на та­рифну ставку і ділять на 100.

Договір страх-ня укладається на підставі письмо­вої заяви с\г під-ва. Невіддільною час­тиною до­говору є розрахунок вартості майна та страх пла­тежів. Договір може бути укладе­ний на все майно або на окремий його вид.

При пошкодженні або загибелі врожаю с\г куль­тур розмір збитку визначають виходячи з вар­тості кількісних втрат врожаю основної продукції застрахованої культури або групи культур. Зби­ток обчислюють, множачи різницю між вартістю фактично одержаного урожаю даного року і се­редньою врожайністю за попередніх 5 років з од­ного гектара на всю площу посіву.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.146.141 (0.011 с.)