Розвиток страх справи в Укр в умовах ринку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розвиток страх справи в Укр в умовах ринку.В сучасних умовах стр-ня стало налаштову­ватися на потреби захисту підпр-кої діяльності та вирішення соц-них проблем, тобто наближатись до ролі, яку виконує стр-ня у країнах з ринковою орієнтацією. Головні напрямки прояву позитив­ного впливу стр-ня:

1)стр-ня надає впевненості в розвитку бізнесу:

-завдяки переданню за окрему, порівняно не­ве­лику, плату відповідальності за наслідки ризико­вих подій стр-вим товариствам інвестор упевне­ний, що в разі страх випадку завдані збиткі будуть відшкодовані;

-часто стр-ня сприяє впровадженню нової техніки та технологій, наукових розробок;

-особливо велику роль може відігравати стр-ня в аграрному секторі;

-стр-ня прямо стосується розвитку міжнародного бізнесу: стр-ня вантажів турись­ких груп, авто­транспортних ризиків, інвестиційних проектів є необхідним компо­нентом формування нормаль­них міжнародних стосунків.

2)стр-ня дає змогу оптимізувати ресурси, спрямо­вані на організацію економічної без­пеки; дає змогу досягти раціональної струк­тури коштів, що спрямовуються на за­побігання наслідкам стихії чи інших чинників, які перешкоджають діяльності особи.

3)стр-ня забезпечує раціональне формування й використання коштів призначених для здійснення соціальних програм; ресурси за­стосовуються як доповнення до державних ресурсів, спрямованих на фінансування освіти, охорони здоров¢я, пенсійне забезпе­чення.

4)у стр-ні створюються значні резерви грошо­вих коштів, які стають джерелом зростання інвестицій в екон-ку.

17. Страхування як необхідний елемент ринко­вої економіки

Найінтенсивнішого розвитку та великого зна­чення с-ня набуло за умов ринкової еко­номіки. Насамперед с-ня надає впевненості в розвитку бізнесу; воно необхідне для ново­створених підприємств, які ще не набули дос­татнього вироб­ничого потенціалу і не нагро­мадили власних ре­зервних фондів.

Велику роль відіграє с-ня в аграрному секторі. Саме тут багато ризиків, зумовлених природ­ними факторами, що призводить до великих втрат.

В умовах ринку актуальним стає с-ня від ко­мерційних, технічних, правових і політичних ри­зиків.

С-ня сприяє оптимізації ресурсів, спрямова­них на організацію економічної безпеки. Воно дає змогу досягти раціональної структури коштів, що спря­мовуються на запобігання наслідкам стихії, чи інших чинників, які переш­коджають діяльності тієї чи іншої особи.

С-ня забезпечує раціональне формування та вико­ристання коштів, призначених для здійснення соціальних програм.

Методом с-ня створюються резерви грошових ре­сурсів, які стають джерелом зростання інвестицій в економіку. Акумульовані у страхо­вих компаніях ресурси через систему інвестування сприяють розширенню вироб­ниц­тва.

Отже, с-ня необхідне для забезпечення без­пере­рвного економічного розвитку суспільства, а та­кож для допомоги окремим особам захистити себе від наслідків непере­дбачуваних подій.

Страховий вік.

Страх. вік – вікові групи, в межах яких прийма­ються на страх-ня громадяни чи підлягають страх-ню с/г тварини. У тимчасовому страх-ні: договір заключається у віці застрахованого від 16 до 65 – 70 років. СК схильні визначати, як норму прий­няття ризику, вік страхув-ка не більше 65 років, але особа, яка була застра­хована раніше може продовжити страх-ня до 70 – 75 років (страх-ня від нещасного ви­падку). Змішане страх-ня життя: громадяни від 16 до 70 років. Довічне страх-ня: від 20 до 70 років. Страх-ня додаткової пенсії: вік не може бути менше 20 р. для жінок і 25 р. для чоловіків і не може перевищувати віку виходу на пенсію за діючим законодавством (відповідно 55 та 60). Страх-ня дітей: вік ди­тини не повинен пе­ревищувати 15 р. і не може бути меншим за 6 міс. Страх-ня дітей від нещасних випадків: вік дітей – від 1 до 18 років. На страх-ня с/г тварин прийма­ються: велика рогата худоба, вівці, кози – від 6 міс., коні – від 1 року, свині, кролі – від 4 місяців, пушні тварини – від 6 місяців.

24. Сутність майнового страх-ня, його зна­чення.

Економічне призначення майнового страх-ня по­лягає в компенсації шкоди, заподіяної стра­ху­вальнику внаслідок страх. випадку із за­страхова­ним майном. Обсяг відпов-ті страхо­вика включає виплату страх. відшкодування страхувальнику в разі пошкодження або зни­щення мат. цінностей, а також у разі втрати страхувальником грош. коштів або неотри­мання ним запланованого до­ходу внаслідок страх. випадків, обумовлених до­говором. Особливістю цієї галузі є те, що в основу ви­значення страх. суми покладено дійсну вартість страх. об’єктів. Майнове страх-ня поділяється на 2 підгалузі: страх-ня майна громадян і страх-ня майна юр. осіб. Об'єкти страх-ня у громадян: власні житлові і дачні будинки, госп. споруди, ав­томобілі, домашнє майно, тварини. Об'єкти страх-ня у юр. осіб: будівлі і споруди, машини і устат­кування, транспортні засоби, вантажі тощо. Страх-ня майна здійснюється, як пра­вило, в доб­ровільній формі.

Форми та види страх-ня відпов-ті (СВ).

Види СВ: страх-ня цивільної відпов-ті влас­ників транспортних засобів (полягає в захисті майнових інтересів осіб, постраждалих у ДТП, які сталися з вини страхув-ка; обов’язкове), страх-ня відпов-ті повітряного перевізника щодо відшкодування збитків, заподіяних па­сажирам, багажу, пошті, вантажу (обов’язкове), страх-ня відпов-ті влас­ників водного транспорту, страх-ня відпов-ті залізничного перевізника, страх-ня відповідальності перевізника вантажів (доб­ровільне, крім авіаперевізників), страх-ня відпов-ті виробника за якість продукції( про­водиться в добровільній формі і захищає інтереси страху­вальників-товаровиробників у разі претензій, що їх висувають споживачі за шкоду, завдану їх життю, здоров’ю, майну внаслідок використання продукції з дефек­тами), страх-ня відпов-ті робо­тодавця (страх-ки відшкодовують збитки страхув-ку в разі притягнення його до відпов-ті за шкоду, яку було заподіяно службовцю, коли він викону­вав свої службові обов’язки), страх-ня про­фесійної відпов-ті (страх-к зобов’язується ви­пла­тити страхув-ку компенсацію за позовом 3-ї сто­рони за шкоду, заподіяну їй страхув-ком через помилку при виконанні ним своїх про­фесійних обов’язків), страх-ня відпов-ті за екологічне за­бруднення.

Страх. відшкодування; взаємозв’язок та розбіжності понять “страх. відшкодування” і “страх. збиток”.

Страх. збиток – шкода, нанесена страхуваль­нику внаслідок страх. випадку. Страх. відшкодування – грош. сума, яка випла­чується страховиком за умо­вами майнового страх-ня і страх-ня відповідальності при на­станні страх. випадку. Страх. відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхув-к. У разі коли страх. сума становить певну частку вар­тості застрахованого об’єкта, страх. відшкодування виплачується у тій же частці від визначених по страх. події збитків.

Суч. стан майн. С. в Укр.

Майнове страх-ня – це галузь стр-ня, яка займає особливе місце, оскільки переважну частину НБ країни становить саме майно підпр-в різних форм власн., яке і потребує не­обхідного страхового за­хисту (від стих. лих, пожеж, крадіжок тощо). Але, на жаль, в Укр. страх-ня майна підпр-в знах-ся не на достат­ньому рівні. Оскільки договори страх-ня за­ключ-ся з прибутку підпр-ва, а, як відомо, більшість укр-их підпр-в не мають високих при­бутків, а той зовсім зводять кінці з кінцями, то вони не вважають за порібне відволікати обігові кошти на стр-ня свого майна. Су­час6ний стан Укр. можна охарактеризувати як час постійних змін в сус-ві, реформ в ек-ці, які насамперед пов’яз. зі зміною форми влас­ності. Важливою стає проблема мінімізації підпр-го ризику, тому на­були свого розв. сьо­годні в Укр. і такий вид стр-ня як страх-ня кре­дитних і фін. ризиків (останнє роз­винуте краще). Актуальним для Укр є також страх-ня майна с/г підпр-в, особливо страх-ня урожаю, с/г тварин. Обов’язковим у нашій країні є, на­приклад, страх-ня авіаційних суден

С. майна - комплекс видів М.С. фіз. осіб. Вкл. С. будівель, дом. тварин, дом. майна і лег. трансп. засобів, приват. колекцій. Якщо про­аналіз. фін. стр-ру страх. ринку, то найбільш. попитом корист. послуги по С. майна (61,6% від заг. обсягу стр. послуг) В 1999р. заг. сума стр. премій склала 1,16млрд. грн. Стр. вип­лати склали 360,9 млн. грн. В струк-рі стр. премій найб. попитом корист. по­слуги по С. майна (62% від заг. обс. стр. послуг). В стр-рі стр. виплат М.С. складає 53%. Рівень ви­плат (віднош. виплат до премій)=27%

90. Міжн. с-ма "Зелена картка" та іі знач.

“Зелена картка” - найменування с-ми міжнар. до­говорів і страхового свідоцтва про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Основним завданням цієї системи є створення ефективного

захисту по­терпілих у ДТП за участю автовласників-нерези­дентів країни, в якій трапилась така пригода. Така система має насамперед запровадити ме­ханізм га­рантованих виплат компенсацій по­терпілим з вини автовласників ін. країн. Це забезпечується виконанням певних умов країнами – членами сис­теми. У таких країнах має здійснюватись обов”яз. страх-ня цив. відпов-ті власників трансп. зас. У кож. країні має бути єдина орг-ція, що здійснює врегулю­вання збитків, заподіяних автовласниками цієї країни на території ін. држав, а також єдина орг-ція, що врегульовує збитки автовлас.-не­рези­дентів на території свого перебування. Збитки у країнах – членах системи “зелена картка” вре­гульовуються через уповноважену національну орг-цію (Моторне страх. бюро), яке переадресовує мат. претензії, висунуті до автовлас.-резидента ін. країни, на відповідне моторне страх. бюро цієї країни. Отже, якщо автовласник є резидентом країни – члена система “з. к.”, він безперешкодно може проїжджати територіями всіх країн – членів цієї системи без обов”яз. страх-ня на умовах країни відвідання.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.011 с.)