Сучасний стан особистого с-ня в УкрМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сучасний стан особистого с-ня в УкрОсобисте с-ня передбачає страховий захист страхувальників (застрахованих) у разі на­стання несприятливих подій для їхнього життя й здоров’я.

До підгалузей особистого с-ня належать с-ня життя (пенсій), с-ня від нещасних випадків і медичне с-ня.

Здійснення особистого с-ня має певні особли­вості: при його проведенні дуже важко оцінити той ризик, який береться на с-ня. Че­рез це таке с-ня пов’язане, по суті, із установ­ленням умовної страхової суми, яка лише на­ближено відбиває збиток, що його може зав­дати страховий випадок.

Основні стахові випадки: при с-ні життя – до­життя застрахованої особи до закінчення строку дії договору або її смерть протягом цього часу; при с-ні від нещасних випадків – це тимчасова втрата працездатності або смерть протягом строку дії договору с-ня від нещ випадків; при медичному с-ні – звертання застрахованої особи до медичної установи за наданням медичної допомоги.

С-ня життя - ризики пов’язані з невизна­ченістю тривалості с-ня життя для кожного окремого страхувальника. Це довгострок вид с-ня. С-ня життя, на відміну від інших підгалузей особистого с-ня: проводиться вик­лючно в добровільній формі та хар-ся посту­повим накопиченням страхової суми протя­гом строку дії договору с-ня.

С-ня від нещасн випадків (НВ) проводиться як в добровільній, так і в обов’язковій формі. Об’єктом страхового захисту є майнові інтереси застрахованої особи, які пов’язані із тимчасовим чи постійним зниженням доходу або додатковими витратами через втрату працездатності, а також смерть застрахова­ного внаслідок НВ. Суб’єкти: при індивідуальній формі страхувальником висту­пає фізична особа, яка укладає договір відносно себе або іншої фіз особи (напр, ди­тини); при колективній формі – юрид особа, яка укладає договір с-ня на користь свохх працівників, які є застрахованими. Види с-ня, що проводяться в обов’язковій формі, визна­чено ЗУ “Про с-ня”.

Медичне с-ня. Об’єктом є життя і здоров’я громадян. Суб’єкти: страховик; страхуваль­ник (при обов’язковому медич с-ні – тільки юрид особа, при добровільній формі – юрид і фіз особи); лікувально-профілактична уста­нова.

78. Страхування життя та його види.

Страх-ня життя проводиться в добровільній формі . Характеризується поступовим накопи­ченням страх суми протягом строку дії дого­вору страхуваня .

Ризики ,які існують при страх-ні життя, повя­зані з невизначестю тривалості останнього для кож­ного окремого страхувальника.

Страх-ня життя передбачає відповідальність страх компанії в разі смерті страхувальника (за­страхованого) під час дії договору страх-ня або до життя до обумовленого в договорі строку.В договорі страх-ня може бути обу­мовлена відповідальність страховика і при дожитті за­страх особи до певної події.

Премії які страхувальники сплачюють страхо­ви­кам , мають характер постійних за розміром внесків і не є змінними протягом усього часу дії договору страх-ня.

Існують такі види страх-ня життя: змішане, страх-ня дітей, до вступу в шлюб, довічне, страх-ня довічної пенсії.

Змішане передбачає одержання страх суми як у разі закінчення дії договору , так і в разі настання інших обумовлених в договорі подій. Воно поєднує в собі два ризики : дожиття до певної дати ( події), або смерть.

Страховий внесок залежить від розміру стра­хової суми і тарифної ставки і має бути спла­чений за один раз щорічно ,щоквартально , щомісячно.Страхувальникові надається право достроково припинити договір страху­вання.Тоді страхувальник одержує викупну суму яка зале­жить від розміру сплачених страхових внесків і строку дії договору страх-ня з урахуванням інвестиційного доходу.

Виплати які були повязані із наслідками не­щас­них випадків під час дії договору, не впливають на її розмір

Страх-ня до вступу в шлюб.Договір укладений може бути з юр і фіз особами .Строк страх-ня ви­значаеться як різниця між 18 роками і віком ди­тини на момент укладаня договору страх-ня, а вичікуваний період –часом між закінченням строку страх-ня і 21 ро­ком.Механізм укладання та обслуговування договору такий самий ,як до­говору змішаного страх-ня життя

Страх-ня життя є довічне страх-ня .Його особливість полягає в тому, що договір укла­дається фіз особою тільки на свою користь, а у разі настання страх випадку страх суму одержує вигодонабувач який визначається страхувальником за життя і може бути як юр так фіз особою .Ці договори поширюються на фіз осіб які перебувають у певних вікових ме­жах .Розмір місячного внеску залежить від віку страхувальника на день подання заяви про страх-ня, страх суми і встановлюютья ок­ремо для чоловіків і жінок .У разі припинення сплати внесків договір діє довічно , якщо страхувальник сплатив усі внески , або протя­гом певного часу , якщо внески сплачені за 2 роки і більше .

Страх-ня додаткової пенсії .Добровільне страх-ня додаткової пенсії є своєрідним страх-ням на до життя , яке попри безпе­речну доцільність з різних причин досі не на­було в Україні достатнь­ого розвитку .

79.Сучасний стан страх-ня життя в Ук­раїні.

Стр-ння життя – підгалузь особистого стр-ння, в якій об¢єктом стр-ння є життя застрахова­ного. Договір на стр-ня життя укладається на термін не менше як 3 роки.

Стр-ня життя належить до добровільної форми стр-вого захисту, проте ст.6 ЗУ “Про стр-ня” ви­значає перелік осіб, стр-ння життя яких здійснюється в обов¢язковій формі. До них нале­жать народні депутати, судді, члени доб­ровільних пожежних дружин (команд), спорт­смени вищих категорій та ін особи.

Придбавши стр-вий поліс із стр-ння життя, стр-ник не лише отримує можливість отри­мання стр-вого відшкодування у разі смерті чи нещасного випадку, але й у разі дожиття до обумовленого у договорі стр-ння терміну по­вернути собі усі сплачені стр-ві внески та пев­ний інвестиційний дохід. Саме резерви стр-вих компаній зі стр-ння життя можуть висту­пати джерелом довгостроко­вих інвестицій у різні галузі національної еко­номіки, які насьо­годні вкрай необхідні Україні. Отже, стр-ння життя цікаве як для громадян, так і для гро­мадян. З огляду на це воно повинно бурх­ливо розвиватися і у нас на Україні. Але на прак­тиці це зовсім не так. На це є певні причини: за­боргованість держави перед населенням по знецінених грошових заощадженнях в устано­вах колишнього Держстраху . громадяни па¢мятають, що втратили свої кошти саме в підгалузі стр-ння життя.

81. Обовязкові види особистого стрвху­вання в Україні та їх значення.

Обов’язкове особисте страхування залежно від джерела сплати страхових платежів поділяється на державне обов’язкове й обов’язкове.

Державне обов’язкове особисте страхування охоплює: військовослужбовців і військовообязаних, призваних на збори; осіб ря­дового, навчальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ; медитчних і формацевтич­них працівників на ви­падок інфікування вірусом імунодефіциту лю­дини під час вико­нання ними службових обов’язків; працівників митних органів; працівників прокуратури; на­родних депутатів; службових осіб державної контрольно-ревізійної служби; службових осіб державних податкових інспекцій; службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів; посадових осіб іспекцій державного архітектурно-будівельного кон­тролю; спортсменів вищих категорій; працівників державної лісової охорони; суддів; донорів крові і (або) її компонентів.

Обов’язкове особисте страхування від не­щасних випадків охоплює страхування: на транспорті; працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних і по­жежних дру­жин (команд); життя і здоровя спеціалістів вете­ренарної медицини; членів екіпажу і авіаційного персоналу; працівників замовника авіаційних робіт, осіб, повязаних із забезпеченням техно­логічного процесу під час виконання авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозять за його заяв­кою без придбання квитків; ризикових професій народного госпо­дарства від нещасних випадків.

Необхідність проведення державного обовяз­ко­вого особистого страхування військовослужбовців і військовозобовязаних, призваних на збори, осіб рядового, навчаль­ниць­кого та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ та ін відомств зу­мовлена необхідністю їх соц захисту, оскільки вони самі стоять на захисті інтересів держави і їх діяльність постійно пов’язана з високим ступе­нем ризику.

Особливість обовяз особистого стахування працівників відомчої та пожеж охорони і членів добровільних пожеж дружин полягає в тому, що воно здійснюється з метою захисту їхнього життя та здоровя під час виконання ними своіх обо­вязків.

Незважаючи на те ,що ЗУ “ПРО страхування “ передбачено обовязкове страхування ризико­вих професій н/г від нещасних випадків , його прак­тичне втілення стимулюється через відсутність чіткого переліку відповідних про­фесій та умов страхування.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.009 с.)