Характеристика сучасного стану страхового ринку в УкрМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика сучасного стану страхового ринку в УкрУ період становлення ринкової економіки в Укр значною мірою зросли обсяги страхового ринку ,і він набув якісного розвитку.Кінець 90-х років характеризуватиметься збільшенням числа страхових договорів,стабілізацією кількості страховиків та іх спеціалізацією за видами стр-ня,розвитком перестрахувальних операцій як на внутрішньому (національному),так і на зовнішньому(світовому)страховому ринку.Особливо слід зазначити те,що ряд за­ходів як на законодавчому рівні,так і на рівні застосування чинників управління й організації стр-ого ринку зумовили постійне зростання розмірів страхових резервів.А це означає по­силення фінансової надійності страховиків ,рівня гарантійності виконання взятих ними зо­бовязань. Специфічними є й індивідуальні страховики.До індивідуальних страховиків відносять фіз.осіб,обєднаних у синдикати,що діють на страхових ринках типу Ллойда.Ллойд-це ринок страхових послуг світового значення .Тут переважає страхування морських,авіац-них,автомобільних нафтогазодобувних ри­зиків.В Укр страховиками визнаються нині лише юридичні особи,утворені у формі акціонерних,повних,командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю.

41. Перспективи розвитку страхового ринку Ук­раїни

Головним напрямком діяльності страхових ор­ганізацій має стати захист ек інтересів найв­раз­ливіших верств населення і бізнесу, що тільки народжується, через систаму деше­вого обов’язкового с-ня.

В міру розвитку ринку ризики зростають. Тому треба забезпечити солідарну відповідальність шляхом об’єднання с-их компаній у пули (або інші фірми).

Щоб перебороти негативні тенденці необхідно з більшою увагою, ніж це робилося донині, розг­лянути особливості формування конку­рент-ного с-го ринку в перехідній ек-ці та за­безпечити стабільне правове поле для с-го бізнесу.

Щоб створити реальні умови для інвестиційної діяльності страховиків, треба формувати розви­нутий с-ий ринок, сприяти ек діяльності усіх його суб’єктів, розширювати базу для с-го бізнесу, інтегрувати нац правові механізми с-ня у світовий ек простір.

Таким чином, перспективами розвитку с-го ринку є:

- розвиток інфраструктури;

- розвиток законодавчої бази;

- розвиток податкової бази;

розвиток перестрахування.

42.Сутність і зав-ня маркетингу уст­рах.Маркетинг у страх. – це комплекс зза­ходів, що мають на меті формування й постійне вдо­сконалення діяльності страх-ка завдяки розробці конкурентоспроможних страхових продуктів (послуг)для конкретних категорій споживачів (страх-ників), а також упровадження раціональних форм реалізації цих продуктів і збору й аналізу інфор-ї щодо ефективності діяль-ті страховика.

1.Виконання цільових завдань керівництва стра­ховика чи окремих його підрозділів відносно:

-Роз-ку перспективних напрямків чи поши­рення вдалих фоорм роботи;

-Оцінки діяльності підрозділів страховика

-Збору інформації та її незалежного аналізу

2. Тематичних досліджень з власної ініціативи служби маркетингу з проблем що стосуються :

-Безпосередньо діяльності страховика;

-Діяль-ті інш. Страхов;

-Пошуки і розробки проектних завдань

-Прогнозу розвитку страх ринку.

З наведеного переліку випливає , що зав­дання службі маркетингу можуть ставитись, зокрема, в одній із таких форм:

1)У формі проблеми

2)У формі задачі

3)У формі запитів

43.Основні типи страхових організацій ( госпо­дарське товариство, товариство взаємного строхування, організація типу Lloyds ) та їх ха­рактеристики.

Ллойд – це ринок стр-вих послуг світового значення. Тут переважає стр-вання морських, авіаційних, автомобільних, нафтогазодобув­них ризиків. У страхвому обороті Ллойд не виступає від свого імені. Він лише створює всі необхідні умови для успішної стр-вої діяльності своїх членів, що діють на власний кошт. Ллойд приваблює стр-льників з усього світу добре відпрацьованими й стабільними умовами стр-вання, високою кваліфікацією андеррайтерів.

Синдикати формуються, як правило, за ви­дами стр-вання. Очолює синдикат андеррай­тер, який бере на стр-вання ризики від імені своїх членів. Серед членів синдикатів Ллойда відомих бізнесменів, діячів науки та культури.

По суті, це великі групи фіз осіб, належних до певних синдикатів, які, у свою чергу, діють на стр-вому ринку здебільшого за принципом співстр-вання.

Для товариств взаємного стр-вання (ТВС) от­ри­мання прибутку не є першочерговим. Вони ство­рюються для надання взаємодопомоги своїм чле­нам. Тут учасник товариства одно­часно є і стр-виком і стр-вальником. Саме стр-вальникам на­лежать усі активи товариства. Якщо сума страхо­вих премій перевищує вип­лати і витрати на ве­дення справи та відрахування до фондів, то різниця може бути повернута членам товариства. В Україні ТВС можуть із часом набути помітного розвитку.

В Україні стр-виками визнаються нині лише юр особи, утворені у формі акціонерних, пов­них, командитних товариств, або товариства з додат­ковою відповідальністю.

У переліку дозволених в Україні стр-вих ор­ганізацій немає товариств з обмежеоню відповідальністю (ТОВ). Відомо, що такі підпр-кі структури дуже поширені в сімейному бізнесі. вЛасники в разі будь-якої небезпеки несуть відповідальність за борги фірми лише в межах зроблених внесків до статутного фонду. Умови створення зазначених това­риств захищають від проникнення в їхню справу небажаних учасників. Поряд з пози­тивними тут існують і негативні фактори, зок­рема малі можливості збільшення статутного капіталу, труднощі контролю за діяльністю то­вариств, що особливо важливо у сфері стра­хових послуг.

Акціонерне стр-ве товариство – це тип ком­панії, яка створюється і дії зі статутним капіталом, поділеним на певну кількість час­ток – акцій. Оп­лачена акція дає право її влас­никові на участь в управлінні товариством і отримання частини прибутку у вигляді дивідендів.

АТ бувають закритого і відкритого типу. В Ук­раїні у стр-вій індустрії переважають АТ відкритого типу.

Відкриті АТ – це компанії, що орієнтуються на великі обсяги стр-вих послуг. Вони вимагають пошуку коштів у багатьох власників, які здебільшого не схильні до активної участі в управлінні фірмою. Залучати кошти таких осіб вдається завдяки продажу компаніями акцій на фондовому ринку. Нині вживаються заходи щодо збільшення статутного фонду, стиму­лювання і прискорення організаційного оформлення про­дажу і купівлі акцій та ін ЦП. Тому є всі підстави очікувати, що АТ відкритого типу незабаром по­сядуть і утриму­ватимуть провідне місце на стр-вому ринку.

44.Організаційно-правовий статус стра­ховиків в Україні згідно з ЗУ "Про страх-ня".

Згідно 2 статті З-ну страховиками визнаються юридичні особи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з З-ном України "Про господарські това­риства" (1576-12) з урахуванням особливо­стей, передбачених цим З-ном, а також які одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страх діяльності. Учасників страховика повинно бути не меньше трьох. Страх діяльність в Україні здійснюється вик­лючно страховиками- резидентами України.

Страхова компанія- юридично оформлена одиниця підприємницької діяльності, яка бере на себе зобов'язання страховика і має на це відповідну ліцензію.

Акціонерне страх тов-во -тип компанії, яка створюється і діє зі статут капіталом, поділеним на певну кільк-ть часток- акції, ос­танні дають право її власникові на участь в управлінні товариством і отримання частини прибутку у формі дивідендів.Акц тов-во- форма вигідного розміщення інвестицій фіз і юр осіб та отримання прибутку, що перевищує се­редній рівень. Існують відкриті та закриті акц тов-ва.

Повним визнається таке тов-во, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою д-тю, і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями тов-ва усім своїм майном.

Командитним визнається тов-во ,в якому ра­зом з одним або біільше учасників,які зд-ють від імені тов-ва під-ку д-сть і несуть відпов-сть за зобов'язаннями товар-ва всім своїм майном є один або більше учасників,відповідальність яких обмежується вкладом у майні тов-ва (вкладників).

Товариством з додатковою відповідальністю -є товариство,статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.005 с.)