Організація геологорозвідувальних робіт

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація геологорозвідувальних робітПроцес пошуків, розвідки та підготовки до експлуатації покладів нафти і газу є надзвичайно складним. Для вирішення поставленого завдання використовується широкий арсенал різних пошукових та розвідувальних методів. Серед них геологічна та гідрогеологічна зйомка, різні методи польових та промислових геофізичних досліджень, різноманітні тематичні роботи та ін. Кожний із методів вирішує свої завадання, які в комплексі і забезпечують відкриття нових родовищ та покладів нафти і газу.

Для виконання робіт відповідним методом створюються спеціалізовані геологопошукові та розвідувальні партії, виробнича діяльність яких здійснюється переважно на засадах сезонності. Це помітно впливає на всю систему організації виробничо-господарської діяльності партій. Тривалість виробничого циклу в межах окремого методу визначається зазвичай календарним роком.

В діяльності польових геологорозвідувальних партій чітко виділяються такі періоди (роботи): проектно-кошторисний, організаційний, польовий, ліквідаційний та камеральний (рис.5.1). Кожний із названих періодів відрізняється характером виконуваних робіт. При цьому тільки два із них мають цільовий характер і пов’язані безпосередньо з вирішуваними завданнями, - це польові та камеральні роботи, Решта носять характер підготовчо-допоміжних робіт, що створюють необхідні передумови для нормальної діяльності партії.

 

Рисунок 5.1 - Організація геологорозвідувальних робіт

Проектно-кошторисні роботи. Метою даного періоду є розробка проектно-кошторисної документації, що є технічною та організаційною базою виконання робіт. Проектування здійснюється за пооб’єктним принципом. Об’єктами проектування можуть бути родовище, площа, структура, район, дільниця. Допускається проектування і на декілька суміжних об’єктів, але при цьому обов’язково проводиться пооб’єктна розбивка основнихтехніко-економічних показників.

Проект на проведення робіт включає геологічну та технічну частини. В геологічній частині формулюється цільове завдання, наводиться географо-економічна характеристика об’єкта, аналіз і оцінка проведених робіт і досліджень, геологічна і гідрогеологічна характеристика об’єкта, методика і обсяг робіт, календарний та поетапний план робіт. У виробничо-технічній частині проекту наводиться обґрунтування розміщення партії та баз постачання, обґрунтування вибору апаратури, устаткування, матеріалів і енергії, обґрунтування витрат праці і часу на виконання робіт, використовуваного транспорту, організації побуту і т.п. До проекту обов’язково додається кошторис на проведення робіт з підрахунком витрат по всіх періодах діяльності партії.

В проведенні проектно-кошторисних робіт беруть участь майбутні працівники партії. Складання і затвердження проектно-кошторисної документації повинно бути закінчене до початку календарного року. Початок даного періоду визначається наказом по підприємству, а закінчення – датою затвердження проекту. Тривалість проектно-кошторисного періоду не перевищує 0.8 – 1.5 місяця За витратами цей період не перевищує 0,6% загальної вартості робіт. При цьому головним видом витрат є витрати на заробітну плату.

Залежно від конкретних умов комплекс проектно-кошторисних робіт може здійснюватись і спеціальними проектно-кошторисними групами, але з обов’язковою участю частини майбутніх працівників партії. Всі роботи виконуються на місці постійного перебування партії під загальним керівництвом апарату управління підприємством.

Організаційні роботи. Метою даного періоду є організація партії та створення відповідної матеріально-технічної бази. Початком організаційного періоду є дата підписання наказу про утворення партії та призначення її керівника.

Весь організаційний період в діяльності геологорозвідувальної партії поділяють на дві частини: організація на місці постійного базування та організація в польових умовах. До виїзду на місце проведення польових робіт проводять такі заходи:

підбір кадрів інженерно-технічних працівників, службовців та робітників для комплектування партії; присвоєння тарифних розрядів заново прийнятим робітникам;

ознайомлення працівників партії із основними задачами та порядком проведення польових робіт;

матеріально-технічне оснащення партії згідно із специфікаціями, передбаченими проектом. Все майно, що передається партії, повинно бути комплектним та справним;

пакування та перевезення майна партії до місця проведення польових робіт; організація виїзду персоналу партії в район польових робіт;

оформлення документів на право проведення вибухових робіт, зберігання вибухових матеріалів, використання радіочастот тощо;

підбір топографічних карт, аерофотоматеріалів та попереднє дешифрування аерофотознімків.

Організація партії на місці проведення польових робіт передбачає:

підготовку передбаченої проектом бази для розміщення персоналу та майна партії (зведення тимчасових будівель чи їх оренда в районі проведення робіт);

організований набір робітників безпосередньо в районі робіт з метою доукомплектування;

навчання заново прийнятих робітників відповідно до їх майбутніх обов’язків, а також правил техніки безпеки і охорони праці;

одержання вантажів партії на залізничних станціях та їх доставка на базу партії;

організацію постачання партії матеріалами, водою, продуктами тощо, оформлення фінансування партії, організацію культурно-побутового та санітарного обслуговування працівників;

встановлення зв’язків з місцевими органами влади та отримання допомоги в організації польових робіт;

рекогносцирування місцевості (уточнення розміщення ділянок, перевірка на місцевості топографо-геодезичних знаків, під’їзних доріг і т.п.);

визначення небезпечних зон при проведенні вибухових робіт та повідомлення про їх межі місцевого населення.

Термін закінчення організаційних робіт зазвичай заздалегідь не встановлюють. Він визначається реальними умовами та реальним обсягом робіт.

За тривалістю організаційний період переважно не перевищує 0.8-1.0 місяця, а за витратами становить 5-6% від загальної, кошторисної вартості робіт партії. Головним видом витрат в даному періоді є витрати на заробітну плату, різні господарські потреби та перевезення вантажів і персоналу партії до місця проведення польових робіт.

Польові роботи. Початком польового періоду вважається день одержання перших польових матеріалів, які можна використати для вирішення геологічних та методичних питань, що поставлені перед партією. Польовий період є найскладнішим з точки зору організації виробництва. Це пов’язано з тим, що для вирішення того чи іншого геологічного завдання використовується широкий комплекс робіт.

Залежно від конкретних умов та складності вирішуваних питань виробничі процеси, що складають загальний геологорозвідувальний процес, можуть виконуватись послідовно, паралельно-послідовно або паралельно. Тому головною умовою ефективного їх проведення є раціональна організація робіт в часі та просторі. Це особливо важливо для сейсморозвідувальних партій, які мають досить потужний технічний та трудовий потенціал і виконують складний комплекс робіт - топографо-геодезичні, бурові, власне сейсмічні. Правильна організація цих робіт в часі може дати значний економічний ефект за рахунок загального скорочення тривалості робіт. Проблема зводиться до вибору оптимальної форми організації роботи всіх структурних одиниць (загонів, бригад і т.п.). Одним із засобів вирішення проблеми може бути розробка ка­лендарних планів роботи кожної структурної одиниці та їх ув’язка між собою залежно від конкретних геологічних та метеорологічних умов (стійкості порід, опадів), методики і технології проведення робіт.

Особливо це стосується узгодження роботи бурових та сейсмічних бригад.

Польові роботи - це цільовий етап діяльності партії. Від ефективності заходів, що здійснюються на цьому етапі, значною мірою залежить успіх геологорозвідувальних робіт загалом. З цією метою протягом польового періоду проводяться такі роботи та заходи.

1. Встановлюється послідовність та способи виконання окремих видів робіт, проводиться формування складу окремих ланок та розподіл робіт між ними.

2. Розробляються графіки виконання робіт, які визначають не тільки обсяги робіт, але й взаємоув’язку їх в часі.

3. Складаються графіки планових оглядів, поточного та капітального ремонтів обладнання і механізмів та організується контроль за їх виконанням.

4. Організується камеральна обробка одержаних матеріалів у польових умовах.

5. Ретельно контролюється якість проведених досліджень, робіт та отриманих матеріалів.

6. Уточнюється категорія трудності та умов проведення робіт з метою організації нормування праці.

7. Проводиться систематичне вивчення витрат робочого часу на виконання робіт та інші заходи, які забезпечували б високу ефективність польових робіт.

Залежно від конкретних умов тривалість польових робіт складає 6-7 місяців і може охоплювати як літній, так і весняно-осінній періоди року. На цей період припадає і основна вартість робіт, яка складає 60-85% загальної кошторисної вартості.

Ліквідаційні роботи. Початком ліквідаційних робіт вважається день, що наступає за днем закінчення польових робіт. За своїм складом та порядком виконання ліквідаційні роботи є своєрідним дзеркальним відображенням організаційних робіт. Вони також поділяються на дві частини - ліквідаційні роботи в полі та ліквідаційні роботи на основній базі.

Ліквідаційні роботи в полі передбачають проведення розрахунків з робітниками, що були найняті на місці проведення робіт, організацію перевезення майна та персоналу партії до місця їх постійного базування, демонтаж тимчасових будівель та споруд або їх консервацію і т.п.

Ліквідаційні роботи на місці постійного базування передбачають здачу невикористаних матеріалів та майна, яке придатне для подальшого використання, на матеріально-технічні склади підприємства, консервацію обладнання та організацію його ремонту та ін.

Працівників партії, що не зайняті на завершенні камеральної обробки матеріалів, направляють у розпорядження стаціонарної експедиції. Сезонні працівники отримують розрахунок. Працівників, які зайняті в камеральній групі, після закінчення роботи та здачі геологічного звіту переводять на іншу роботу.

Загальна тривалість ліквідаційних робіт переважно не перевищує 0.6-0.7 місяця, а витрати на ліквідаційні роботи займають приблизно 3-4% від загальної кошторисної вартості робіт партії.

Камеральні роботи. Камеральні роботи є досить трудомісткими і тривають декілька місяців. Проводяться ці роботи переважно в осінньо-зимовий час і завершуються складанням геологічного (технічного) звіту. Суть робіт, що виконуються в камеральний період, зводиться до детальної повної обробки польових матеріалів. Основна мета - розроблення рекомендацій для проведення наступних робіт. Камеральні роботи дають можливість всебічно вивчити результати всіх польових досліджень, які виконувались партією.

Своєчасне та якісне складання геологічного (технічного) звіту значною мірою визначається камеральною обробкою матеріалів в польових умовах. Камеральна обробка матеріалів в полі повинна максимально відповідати вимогам, що пред’являються до обробки матеріалів при складанні звітів. Це забезпечує значне скорочення строків геологічного вивчення та оцінки об’єктів, зменшення витрат праці та коштів на проведення геологорозвідувальних робіт.

Текст остаточного звіту повинен охоплювати такі глави: загальна характеристика партії, її складу, кадрового та матеріального забезпечення; фізико-географічний огляд району дослідження; історію досліджень; стартиграфію району; петрографію; тектоніку; геоморфологію; гідрогеологію; корисні копалини та висновки щодо обґрунтування напрямів подальших геологічних досліджень.

Дещо інша структура текстового звіту з геофізичних робіт. Ця частина представлена такими главами: загальна характеристика партії, її склад, кадрове та матеріальне забезпечення; коротка геолого-геофізична характеристика району робіт; методика та техніка польових робіт; інтерпретація матеріалів та їх якість; результати робіт та висновки щодо оцінки перспективності об’єктів та напрямів подальших робіт.

До кожного звіту додаються всі необхідні графічні та текстові матеріали і додатки (карти, схеми, стратиграфічна колонка, геологічні розрізи, сейсмічні профілі і т.п.).

Загальна тривалість камеральних робіт досягає4-4.5 місяців, а затрати - 6-8% від загальної кошторисної вартості робіт партії. Серед головних витрат даного періоду - заробітна плата, на яку припадає до 80-90% вартості камеральних робіт. Ця обставина гостро ставить питання про скорочення тривалості камерального періоду і це можна вирішити застосуванням електронно-обчислювальної техніки, що підвищує точність та надійність результатів і скорочує витрати приблизно на 40%.

Початок камеральних робіт визначається наказом по підприємству, а закінченням вважається дата захисту звіту та його здачі в геологічні фонди.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 135; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.008 с.)