ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 85 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 85 Страница

Слежка за отдельным человеком Скрытное прослушивание бесед и переговоров Принципы оценки и анализа информации Элементы системы безопасности Целенаправленное конструирование Психофизиологические аспекты Точность восприятия партнера по общению Настольные лампы и подсвечники Специально оборудованные тайники Шкафы в кухнях, ванных и подсобных помещениях ИНСТРУМЕНТЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТАЙНИКОВ Тайники вне мест вашего постоянного пребывания Телефонный радиоретранслятор с ЧМ на одном транзисторе ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ Защита телефонных аппаратов и линий связи Текущие нормативные акты по СОРМ Защита от нелегального подключения ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ Правила вегетарианской кухни Фракционная очистка (сливание) Предупреждение заболеваний связанных с физическим трудом НЕКОТОРЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МОСКОВСКИЕ МАГАЗИНЫ ТОРГУЮЩИЕ РАДИОДЕТАЛЯМИ МОСКОВСКИЕ ФИРМЫ ТОРГУЮЩИЕ СПЕЦТЕХНИКОЙ Расчёт производительной программы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Расчёт количества технических обслуживаний подвижного состава. Сменность работы производственных подразделений Тема 2. Характеристика автомобільних доріг та безпека руху Вказівки до виконання заняття Пропускна здібність багато смугової проїзної частини з неперервним рухом Розрахунок трикутника видимості на перехресті МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Лекция № 1 Введение в закупочную логистику. Объект и предмет изучения закупочной логистики. Лекция №2 Основы закупочной логистики. Схемы (системы) организации в закупочной логистике Методы закупок материальных ресурсов Технология управления закупками Структурное построение служб закупок Организация логистического управления на предприятии. Лекция № 6 Регламентация деятельности предприятия в сфере закупок Лекция№ 7 Логистика закупок как элемент системы управления качеством. Процессно-ориентированную модель управления предприятием (закупками). Формы документирования процессов. Раздел «Ответственность и полномочия (руководитель процесса, участники процесса, матрица ответственности)» Раздел «Руководящая документация» Определение потребностей в материальных ресурсах предприятия Исследование системы закупок. Стратегия деловых взаимоотношений с поставщиками. Критерии выбора поставщиков. Лекция № 13. Организационно-распорядительные документы по закупочной деятельности (договорная документация по закупкам). Операции при приемке продукции по количеству. Додаток: список групи з осіб. Еквівалент 1000 грн. (тисяча грн. 00 копійок). До базових премій по страхуванню відповідальності громадян перед третіми особами за непередбачені медичні та інші витрати під час перебування за кордоном О.С.Яворська, В.М.Мартин, Л.Л.Тарасенко Тема 3: Роздрібна купівля-продаж. Тема 23: Загальні положення про послуги Тема 25: Перевезення пасажирів, багажу та пошти. Тема 28: Зберігання на товарному складі Тема 40: Договори на створення і використання об’єктів інтелектуальної власності Тема 41: Комерційна концесія Тема 45: Окремі види деліктних зобов’язань Тема 46: Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю Атестація робочих місць та оцінювання умов праці. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві. Форми та принципи контролю за охороною праці на підприємстві Суть і завдання управління охороною праці. Порушення порядку провадження господарської діяльності Порушення санітарного законодавства Незаконна торговельна діяльність Сущ-сть Зак.д-сти и сод-е процесса УЗ Оптимизация произв-х запасов. Контроль и рег-е. Организация хранения материалов на предприятии Типы оптовых организаций и их классификация. Организационная структура оптовой организации. Виды и функции товарных запасов в оптовой организации Общая характеристика форм гос. закупок и их классификация. ЕКОНОМІКА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Тематика теоретичних індивідуальних завдань Показники вантажних перевезень Показники пасажирських перевезень Експлуатаційний парк локомотивів та робочий парк вагонів Розподіл доходних надходжень і визначення доходів залізниць Система управления базами данных Microsoft Access 2007. Анализ и изменение данных с помощью запросов Область і порядок застосування інструкції Вимоги до території і приміщень Засоби індивідуального захисту та порядок їх застосування Порядок переміщення вантажів через кордони ЗСР Порядок видачі та оформлення наряду дозиметричного Оформлення перерв у роботі і її закінчення ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗИМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ Персонал в умовах радіаційної аварії Перечень помещений ЗСР, через которые разрешено Лікування менінгококцемії у дітей Дози основних антибактерійних препаратів, шлях, кратність та спосіб їх введення при менінгококемії Лабораторний моніторинг за проведенням інфузійної терапії при тяжких формах МІ. Кафедра «Автомобильного транспорта» Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы инженера Написание выпускной квалификационной работы Порядок защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГАК Порядок применения налоговых вычетов ОРГАНИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ТЕРМИНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОСНОВНЫХ СИСТЕМ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА. Режим труда и отдыха проводника пассажирских вагонов ПАМЯТКА ПО УЧЕТУ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ Типы и классы обслуживания в системе «Экспресс». Как получить Электронный билет? Перевозка предметов в счет веса ручной клади. Динаміка зростання ВВП України Попит на електроенергію (включаючи втрати та власне споживання) Питомі витрати умовного палива на відпуск електроенергії вугільних ТЕС Основні елементи нової моделі ринку електроенергії Поточний стан систем теплопостачання Розвиток систем теплопостачання Підвищення ядерної, радіаційної та екологічної безпеки експлуатації Фінансування вугільної галузі з державного бюджету Оцінка попиту на вугілля та баланс ринку вугілля Споживання природного газу в 2010 р. Прогноз видобутку традиційного газу Загальний прогноз обсягів видобутку природного газу Прогноз обсягів транспортування газу Прогноз обсягів споживання нафтопродуктів Розвиток використання біопалива Виробництво та споживання нафтопродуктів Механізми здійснення інвестицій за галузями ПЕК Напрямки розвитку науково-технічного та кадрового забезпечення ПЕК По организациям железнодорожного транспорта Развитие кадрового потенциала Охрана труда и окружающей среды Приоритет в выделении путевок на санаторно-курортное лечение предусматривается для лиц, работающих во вредных условиях труда. Що таке господарські зв’язки ? Що включає в себе система господарських зв'язків? В який термін можуть бути представлені відносно кількості і якості продукції, розрахунків прострочення в поставці товарів, псування і втрати вантажів і інших порушень договірних умов?? Назвіть зобов’язання перевізника? Що в себе включає збутова політика? По выполнению курсовых и контрольных работ ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ Налоговая система России в xviii-xix вв. Единый социальный налог с организаций, его место и роль в формировании бюджетов бюджетной системы Порядок расчета доходов по налогу на прибыль организаций Единый социальный налог (ЕСН) Нормативно-инструктивный материал Транспортный налог – новый этап развития налогообложения транспортных средств Государственная политика в области налогообложения имущества физических лиц и перспективы её развития СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ТА МІСІЯ. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МІСТА. Стратегічна ціль 2. Енергоефективність Стратегічна ціль 7. Досягнення європейського рівня надання медичної допомоги Организационно-правовые формы предприятий и объединений автомобильного транспорта Система государственного регулирования автотранспортной деятельности Нормативно-правовое обеспечение перевозок грузов и пассажиров Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ Состав основных фондов на автотранспорте Физический и моральный износ основных фондов Амортизационные группы автотранспортных средств Определение норматива собственных оборотных средств в денежном выражении. Производительность труда: способы ее измерения и пути повышения Основы технического нормирования труда Глава 9. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ Формирование и классификация затрат на выполнение перевозок Тарифы на перевозку пассажиров Финансовые ресурсы и их формирование Виды налогов и их характеристика Глава 13. УЧЕТ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Книга учета доходов и расходов предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в сфере автотранспортных услуг Виды анализа и организация аналитической работы Лизинг как вид инвестиционной деятельности Инновационная деятельность и ее направления на автомобильном транспорте Малая Октябрьская железная дорога. Конспект лекций 1 курса обучения Правила Технической Эксплуатации Обязанности Дежурного Стрелочного поста. Понятие о станциях и перегонах. В 2006 году был возращён из ремонта тепловоз – ТУ – 2. 191. Оподаткування доходів та майна підприємств і громадян Визначення суми ПДВ у вартості проданої продукції З податку на додану вартість Акцизного збору по імпортних товарах, придбаних за іноземну валюту Ставки податку з власників транспортних засобів Декларація про прибуток підприємства Витрати, пов’язані з підготовкою, організацією, Податкове зобов’язання платника податку Розрахунок оподаткованого доходу та суми прибуткового податку з доходів громадян Вопрос №6. Вегетативная нервная система. Сосуды микроциркуляторного русла. Эмаль, дентин, цемент: см. выше. Строение слизистой оболочки: см ранее. Полость носа. Носоглотка. Гортань. Лимфоидная ткань слизистых оболочек. Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушениями зрения Особенности зрительных представлений о предметном мире дошкольников с нарушениями зрения ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭТАЛОНОВ ЦВЕТА Конспекты занятий по развитию зрительного восприятия для дошкольников первого года обучения Дидактическая игра «Угадай, что это». Дидактическая игра «Подбери по форме». Дидактическая игра «Подбери к предмету его изображение» Дидактическое упражнение «Прокати санки с горки». Занятие № 17 «Мы едем, едем, едем в далёкие края» Дидактическое упражнение «Найди такой же дом». Дидактическая игра «Вложи в прорези насекомых» Занятие № 2 «Что Зина принесла в корзине?» Дидактическая игра «Найди листок такой же формы» Занятие № 9 «Расскажем Красной Шапочке, кто живёт в лесу» Занятие № 11 «Снежная зима пришла» Дидактическая игра «Что выше, что ниже?» Дидактическая игра «Подбери по цвету и величине». Физкультурная минутка. «Изобрази правильно». Дидактическая игра «Кто как кричит?» Дидактическая игра «Обведи и назови». Дидактическое упражнение «Создай свою картину» Занятие № 15 «Такая разная посуда» Дидактическая игра «Расставь дома по величине». Занятие № 23 «Книжки в подарок малышам» Дидактическое упражнение «Какие части у дерева»? Занятие № 8 «Незнайкины загадки» Индивидуальное упражнение «Дорисуй по точкам». Занятие № 15 «Декоративная посуда и её назначение. Краса ненаглядная» Дидактическая игра «Подпиши свой конверт» Дидактическая игра «Подбери вторую половину» Занятие № 23 «Книжкин паспорт. Всё о книжке» Дидактическая игра «Расставьте как у меня» Дидактическая игра «Чего не хватает?». Дидактическая игра «Что ближе?». Дидактическая игра «Угадай с закрытыми глазами, где звенит». Дидактическая игра «Чудесный мешочек». Для дошкольников третьего года обучения Для дошкольников четвертого года обучения Дидактическая игра «Что есть, что было». ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКАХ, ОБОРУДОВАННЫХ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКАХ, ОБОРУДОВАННЫХ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПРИ ЭЛЕКТРОЖЕЗЛОВОЙ СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПРИ ТЕЛЕФОННЫХ СРЕДСТВАХ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПРИ ПЕРЕРЫВЕ ДЕЙСТВИЯ ВСЕХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ, ПОЖАРНЫХ ПОЕЗДОВ, СПЕЦИАЛЬНОГО САМОХОДНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЛОКОМОТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЕЗДОВ, СПЕЦИАЛЬНОГО САМОХОДНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА И ОТПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА, ОТПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВ В УСЛОВИЯХ НАРУШЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ ПРОИЗВОДСТВА МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ, ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОПУСКА ПОЕЗДОВ С ВАГОНАМИ, ЗАГРУЖЕННЫМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ КЛАССА 1 (ВЗРЫВЧАТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРИКРЫТИЯ В ПОЕЗДАХ И ПРИ МАНЕВРАХ ДЛЯ ВАГОНОВ, ЗАГРУЖЕННЫХ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ КЛАССА 1 (ВЗРЫВЧАТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) ПОСТАНОВКИ В ПОЕЗДА ВАГОНОВ С ГРУЗАМИ, ТРЕБУЮЩИМИ ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ, И СПЕЦИАЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПЕРЕГОВОРОВ ПРИ ПОЕЗДНОЙ И МАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Пособие второго года обучения Тема № 1 «Технический прогресс на железнодорожном транспорте» Основные признаки метрополитена Станция «Пушкинская». Витебский вокзал Обязанности путевого обходчика Неисправности стрелочных переводов. Тема №7 «Общая характеристика устройств СЦБ». Релейная полуавтоматическая блокировка. Тема №9 «Обязанности юных железнодорожников по второму году обучения» Обязанности бригадира поезда. Частные признаки обнаруженного папиллярного узора по методу словесного портрета Ценообразующие факторы рынка нефти Калькуляция себестоимости, характеристика статей калькуляции. Ценовая модификация по географическому принципу Структура розничной цены на отечественный товар Мировые цены на торгах, порядок их установления и применения.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.94.109 (0.025 с.)