А. Послідовність трьох нуклеотидівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А. Послідовність трьох нуклеотидівВ. Азотиста основа

С. Нуклеотид

D. Молекула нуклеїнової кислоти

Е. Локус хромосоми

13. Послідовність триплетів нуклеотидів суворо відповідає послідовності амінокислот у поліпептидному ланцюзі. Як називається така властивість генетичного коду?

А. Колінеарність

В. Триплетність

С. Виродженість

D. Неперекривність

Е. Універсальність

14. На структурних генах еукаріотів спочатку синтезується молекула про- іРНК, яка потім формується в іРНК. Як називається цей процес?

А. Трансляція

В. Процесинг

С. Термінація

D. Сплайсинг

Е. Транскрипція

15. В якій фазі мітозу дочірні хромосоми (хроматиди) незалежно і порівну розходяться до полюсів материнської клітини?

А. У метафазі

В. У телофазі

С. У прометафазі

D. В анафазі

Е. У профазі

16. На якому з етапів життєвого циклу клітини відбувається подвоєння ДНК?

А. В анафазі

В. У профазі

С. У метафазі

D. В інтерфазі

Е. У телофазі

17. Який поділ призводить до утворення диплоїдного набору хромосом?

А. Мітоз

В. Мейоз

С. Амітоз

D. Множинний поділ

Е. Ендомітоз

18. Поділ ядра клітини відбувається шляхом утворення перетяжки, зберігається ядерна оболонка і ядерця, не утворюється мітотичний аппарат, хромосоми не спіралізуються.Про який поділ йдеться?

А. Мітоз

В. Мейоз

С. Амітоз

D. Множинний поділ

Е. Ендомітоз

19. Мегакаріоцити (клітини червоного кісткового мозку) можуть мати по 4 n хромосом. Який механізм їх виникнення?

А. Ендомітоз

В. Політенія

С. Мітоз

D. Амітоз

Е. Мейоз

20. Мітоз – складний процес, під час якого хромосоми розходяться до різних полюсів клітини. Він завершується цитокінезом. Цей процес характеризується:

А. Поділом ядра клітини

В. Синтезом ферментів –полімераз

С. Розділенням цитоплазми

D. Поділом хромосом

Е. Поділом мітохондрій

21. Під час мітотичного циклу відбувається редуплікація ДНК, однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. Цей процес відбувається в:

А. G –періоді

В. Метафазі

С. G –періоді

D. S-періоді

Е. Профазі

22.У культурі клітин злоякісної пухлини спостерігали поділ клітини, при якому ядро поділилося шляхом перешнуровки, без утворення ахроматинового апарату. Такий поділ має назву:

А. Політенія

В. Мейоз

С. Мітоз

D. Амітоз

Е. Ендомітоз

23. Сучасна модель будови біомембрани:

А. Одного шару білків

В. Двох шарів білків

С. Шару білків і ліпідів

D. Рідинно-мозаїчна

Е. Двох шарів білків і одного вуглеводного

24. До біологічних мембран входить:

А. Неполярний ліпідний шар

В. Неполярний ліпідний бішар

С. Полярний ліпідний бішар

D. Полярний ліпідний шар

Е. Неполярний ліпідно-білковий шар

25. Який поділ клітини призводить до утворення гаплоїдного (половинного) набору хромосом?

А. Мітоз

В. Мейоз

С. Амітоз

D. Множинний поділ

Е. Ендомітоз

26. Під час мейозу внаслідок порушення розходження хромосом утворилися сперматозоони з 22 і 24 хромосомами. Які мутації можливі у зародків, що розвинулися з яйцеклітин, запліднених такими сперматозоонами?

А. Поліплоїдія

В. Інверсія

С. Генні мутації

D. Геномні мутації

Е. Подвоєння

27. Завдяки мейозу гамети (статеві клітини) отримують гаплоїдний набір хромосом. Яка фаза мейозу вважається ключовою у виникненні цього явища?

А. Профаза І

В. Метафаза І

С. Анафаза І

D. Телофаза І

Е. Анафаза ІІ

28. На якій стадії профази 1 мейозу відбувається кон”югація хромосом?

А. Лептонема

В. Діакінез

С. Пахінема

D. Диплонема

Е. Зигонема

29. У деяких організмів ембріон може розділитися на декілька частин. З кожної частини розвивається самостійний організм. Це явище називається:

А. Політенією

В. Ендогонією

С. Брунькуванням

D. Поліембріонією

Е. Шизогонією

30. Дві особини інфузорії з’єдналися, після обміну ядрами роз’єдналися. Як називається це явище?

А. Брунькуванням

В. Шизогонією

С. Кон’югацією

D. Ендогонією

Е. Амітозом

31. Які речовини входять до складу одного нуклеотида?

A. Пентоза, залишок фосфорної кислоти, азотиста основа.

B. Гексоза, залишок фосфорної кислоти, циклічна азотиста сполука

C. Амінокислота, фосфатна група, тимін.

D. Тріоза, азотиста кислота, урацил.

E. Тетроза, фосфатна група, аденін139.

32. У 1967 р. Корнберг показав, що ДНК-полімераза приєднує нуклеотиди тільки у напрямку 5'→3'. Оскільки два ланцюги ДНК – антипаралельні, фермент може безперервно будувати лише один новий ланцюг нуклеїнової кислоти. Яким чином відбувається синтез другого ланцюга ДНК?

A. Синтезується після першого ланцюга

B. Безперервно іншим ферментом

C. Не синтезується взагалі

D. Окремими фрагментами при зворотному русі ферменту

E. Серед запропонованих відповідей немає правильної

33. У процесі трансляції синтез всіх поліпептидних ланцюгів відбувається у напрямку від N-кінця до С-кінця. З якої амінокислоти завжди починається синтез поліпептидного ланцюга:

A. Глутаміну

B. Триптофану

C. Метіоніну

D. Аланіну

E. Ізолейцину

34. Експресія генів є багатоступеневим процесом, в результаті якого інформація, закодована у ДНК, переводиться у послідовність амінокислот поліпептида. Визначте, який з названих етапів не входить до цього процесу.

A. Процесинг

B. Транскрипція

C. Трансляція

D. Реплікація

E. Сплайсинг

35. У гіпофізі людини поряд з нормальним гормоном соматостатином, який складається з 191 амінокислоти, є інший, близький за структурою білок, у якого відсутні 15 амінокислот у положеннях 32-46. Обидва білки кодуються одним локусом. Такі відмінності можна пояснити:

A. Альтернативним кеппінгом

B. Альтернативним сплайсингом

C. Альтернативною трансляцією

D. Альтернативною транскрипцією

E. Альтернативною аттенюацією

36. У поживне середовище з клітинами, які культивуються, внесено розчин тиміну (Т) з радіоактивною позначкою. В яких органелах клітин виявляють позначений тимін під час радіоавтографії?

A. Ендоплазматична сітка

B. Рибосоми

C. Апарат Гольджі

D. Ядро

E. Лізосоми

37. Синтез білка здійснюється на рибосомах з матриць іРНК, до яких транспортуються активовані амінокислоти. Яка РНК транспортує амінокислоти до рибосом?

А. тРНК

В. іРНК

С. рРНК

D. зріла іРНК

Е. про-мРНК

38. іРНК синтезується в ядрі клітини на одному ланцюгу ДНК. Як називається цей процес?

A. Активація амінокислот

B. Синтез білка

C. Синтез ДНК

D. Трансляція

E. Транскрипція

39. Після транскрипції в процесі біосинтезу білка м-РНК утворює комплекс з рибосомами. Починається трансляція – процес перенесення інформації з молекули і-РНК та її реалізація у вигляді синтезу:

A. Вуглеводів

B. Амінокислот

C. Поліпептидів

D. Нуклеотидів

E. р-РНК

40. В клітині існує 3 види РНК: транспортна, що транспортує амінокислоти до полісом; інформаційна, що виконує роль матриці; рибосомна, що входить до складу рибосом. Якої з них в клітині найбільше?

A. Інформаційної

B. Транспортної

C. Матричної

D. Рибосомальної

E. Про-і-РНК

41. Полінуклеотидні молекули бувають гігантські та короткі. Яка з видів РНК є найкоротшою?

A. Про-і-РНК

B. Інформаційна

C. Рибосомна

D. Матрична

E. Транспортна

42. У процесі дозрівання інформаційної РНК спеціальні ферменти вирізають інтрони і зшивають екзони (спласинг). Які із них називаються інформаційними ділянками гена?

A. Антикодони

B. Інтрони

C. Транскиптони

D. Екзони

E. Кодони

43. Прокаріоти – доядерні організми, які не мають типового ядра і ядерної мембрани. Генетичний матеріал в них представлений однією кільцевою ниткою молекули ДНК. Як називається генетичний матеріал прокаріотів?

A. Віріон

B. Ядро

C. Хромосома

D. Генофор

E. Мікоплазма

44. Хромосоми евкаріотичних клітин складаються в основному з хроматину – комплексу дволанцюгової ДНК і п’яти фракцій гістонових білків, що утворють при цьому нуклеосоми. Який гістон стабілізує нуклеосомну структуру?

A. Н2А

B. Н2В

C. H3

D. Н4

E. H1

45. У результаті транскрипції в евкаріот переважно утворюються про мРНК, які містять незмістовні ділянки (інтрони), котрі вирізаються під час її дозрівання. Цей процес називається:

A. Кеппінг

B. Генна конверсія

C. Сплайсинг

D. Атенюація

E. Рекомбінація

46. Які захворювання можуть виникнути, якщо в ДНК клітини на рівні транскрипції пройшла заміна одного нуклеотида іншим?

A. Хромосомні захворювання

B. Геномні захворювання

C. Генні захворювання

D. Аномалії аутосом

E. Аномалії статевих хромосом

47. Цитобіохімічними методами з ядра виділено про-і-РНК і зрілу і-РНК. Біосинтез білкової молекули буде відбуватись на тій, яка:

A. Позбавлена акцепторних триплетів

B. Повна копія кодуючого ланцюга ДНК

C. Повна копія двох ланцюгів ДНК

D. Позбавлена екзонних ділянокПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.01 с.)