E. 46 хромосом 92 молекули ДНКМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

E. 46 хромосом 92 молекули ДНК87. Речовини виводяться з клітини через пластинчастий комплекс у результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Яку назву носить цей прцес?

A. Екзоцитоз

B. Осмос

C. Ендоцитоз

D. Активний транспорт

E. Полегшена дифузія

88. При дії ультрафіолетових променів у людини темніє шкіра, що є захисною реакцією. Яка захисна речовина синтезується в клітинах шкіри під впливом вказанного фактора?

A. Меланін

B. Триптофан

C. ДНК

D. Артинін

E. Вітамін Д.

89. Після мітозу у дочірніх клітинах окремі органели утворюються de novo, інші тільки шляхом подвоєння існуючих. Зазначте, які з поданих нижче, мають здатність до самоподвоєння?

A. Мітохондрії

B. Рибосоми

C. Пластинчастий комплекс

D. Гранулярна ендоплазматична сітка

E. Агранулярна ендоплазматична сітка

90. Для лабораторних досліджень шпателем взятий зішкріб епителію слизової оболонки ротової порожнини людини. Ймовірні способи поділу клітин цієї тканини:

A. Мітотичний і амітотичний

B. Тільки мітотичний

C. Тільки амітотичний

D. Мейотичний і амітотичний

E. Мітотичний

91. При вивченні фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?

A. Метафази.

B. Профази.

C. Анафази.

D. Телофази.

E. Інтерфази

92. Вкажіть, які органоїди клітин мають двомембранну будову?

A. Апарат Гольджі, рибосоми

B. Мітохондрії, апарат Гольджі.

C. Ендоплазматична сітка, пластиди

D. Мітохондрії, пластиди.

E. Клітинний центр, рибосоми

93. На клітини під час мітозу подіяли колхіцином – речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена поділу. На якій фазі буде зупинений клітинний поділ?

A. Метафаза

B. Інтерфаза

C. Профаза

D. Телофаза

E. Анафаза

94. За гіпотезою (Жакоб і Моно 1961) лактозного оперону у E. сoli індуктором є лактоза, яка надходиь у клітину з навколишнього середовища. Яким чином лактоза індукує синтез ферментів, що її розщеплюють, тобто включає оперон?

А. Сполучається з білком-репресором

В. Сполучається з геном-оператором

С. Сполучається з геном-регулятором

D. Сполучається з промотором

Е. Сполучається з структурним геном

95. За допомогою шпателя зроблено зішкріб слизової рота людини. В непошкоджених епітеліальних клітинах добре помітні овальні ядра неоднакові за розміром. Яким шляхом відбувається поділ цих клітин?

А. Мітоз

В. Шизогонія

С. Бінарний поділ

D. Амітоз

Е. Мейоз

96. Відомо, що клітинний цикл включає декілька перетворень в клітині. На одному з етапів проходять процеси, які підготовляють синтез ДНК. В який період життя клітини це проходить?

А. Пресинтетичний

В. Синтетичний

С. Власне мітоз

D. Премітотичний

Е. Постсинтетичний

97. В м’язовій тканині проходить інтенсивний аеробний процес накопичення енергії у вигляді макроергічних зв’язків АТФ. Цей процес проходить при участі органел:

А. Лізосом

В. Гладкої ЕПС

С. Мітохондрій

D. Шорсткої ЕПС

Е. Клітинного центру

98. Синтез білка складається з декількох стадій. На одній із них здійснюється синтез іРНК на одному з ланцюгів молекули ДНК. Як називається цей процес?

А. Термінація

В. Реплікація

С. Елонгація

D. Трансляція

Е. Транскрипція

99. У п’ятдесятирічної жінки видалили зуб. На місці видалення зуба відбулося регенерація тканин. Вказати органели, які брали участь у відновленні тканин:

А. Центросоми

В. Рибосоми

С. Постлізосоми

D. Гладка ЕПС

Е. Лізосоми

100. Відомо, що при заміні одного нуклеотида в ДНК заміняється лише одна амінокислота в пептиді. Яка властивість генетичного коду це доказує?

А. Універсальність

В. Виродженість

С. Неперекривність

D. Триплетність

Е. Специфічність

101. Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес перетравлення і видалення рештків забезпечують органели:

А. Мітохондрії

В. Лізосоми

С. Рибосоми

D. Клітинний центр

Е. Комплекс Гольджі

102. Під дією різних хімічних і фізичних агентів при біосинтезі ДНК у клітині можуть виникати пошкодження. Здатність клітини до виправлення пошкоджень у молекулах ДНК називається:

А. Реплікація

В. Трансдукція

С. Трансформація

D. Репарація

Е. Транскрипція

103. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і містять безліч різноманітних гідролітичних ферментів. Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють собою:

А. Центросоми

В. Рибосоми

С. Мітохондрії

D. Лізосоми

Е. Ендоплазматичну сітку

104. Було доведено, що молекула незрілої іРНК (про-іРНК) містить більше триплетів, ніж знайдено амінокислот у синтезованому білку. Це пояснюється тим, що трансляції передує:

А. Ініціація

В. Репарація

С. Елонгаці

D. Реплікація

Е. Процесинг

105. Біля ядра виявлена органела. Вона складається з двох циліндрів, розташованих перпендикулярно один до одного. Циліндри утворені мікротрубочками. Було з’ясовано, що ця органела забезпечує формування мітотичного апарата і являє:

А. Лізосому

В. Центросому

С. Рибосому

D. Ендоплазматичну сітку

Е. Мітохондрію

106. У хворого часто зустрічаються хвороби, пов’язані з накопичення у клітинах вуглеводів, ліпідів та інших речовин. Причиню виникнення цих спадкових хвороб є відсутність:

А. Мітохондрій

В. Лізосом

С. Пероксисом

D. Ядра

Е. Ендоплазматичної сітки

107. Підтримка життя на будь-якому рівні пов’язана з явищем репродукції. На якому рівні організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

А. Організмовому

В. Тканинному

С. Клітинному

D. Субклітинному

Е. Молекулярному

108. У ядрі клітини з молекули незрілої іРНК утворено молекулу зрілої іРНК, яка має менший розмір, ніж незріла іРНК. Сукупність етапів цього перетворення має назву:

А. Термінація

В. Трансляція

С. Рекогніція

D. Реплікація

Е. Процесинг

109. Деякі триплети іРНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в процесі зчитування інформації, тобто здатні припинити транскрипцію. Ці триплети мають назву:

А. Інтрони

В. Екзони

С. Антикодони

D. Стоп-кодони

Е. Оператори

110. Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітині мишам ввели мічені амінокислоти аланін і триптофан. Біля яких органел відбувається накопичення мічених амінокислот?

А. Апарату Гольджі

В. Рибосом

С. Гладенької ЕПС

D. Клітинного центру

Е. Лізосом

111. У клітині виявлено білок репресор. Вкажіть, який ген кодує амінокислотну послідовність цього білка:

А. Промотор

В. Регулятор

С. Термінатор

D. Модифікатор

Е. Опрерато

112. Ген, що кодує ланцюг поліпептиду, містить 4 екзони і 3 інтрони. Після закінчення процесингу в зрілій РНК ділянки будуть комплементарні:

А. 1 екзону і 1 інтрону

В. 2 екзонам і 1 інтрону

С. 3 інтронам

D. 4 екзонам

Е. 4 екзонам і 3 інтронам

113. У клітині людини відбувається транскрипція. Фермент РНК-полімераза, пересуваючись вздовж молекули ДНК, досягне певної послідовності нуклеотидів. Після цього транскрипція припиниться. Ця ділянка ДНК:

А. Регулятор

В. Промотор

С. Термінатор

D. Оператор

Е. Репресор

114. Лімфоцит уражений ретровірусом ВІЛ (СНІД). В цьому випадку напрямок потоку інформації в клітині буде:

А. Поліпептид >РНК >ДНК >іРНК

В. РНК >ДНК >іРНК >поліпептид

С. ДНК >іРНК >поліпептид >ДНК

D. ДНК >поліпептид >іРНК

Е. іРНК >поліпептид >ДНК

115. Вивчається робота оперону бактерії. Відбулося звільнення гена- оператора від білка- репресора. Після цього в клітині одразу почнеться:

А. Репресія

В. Транскрипція

С. Трансляція

D. Реплікація

Е. Процесинг

116. Відомо, що ділянка ДНК – промотор, відповідає за приєднання ферменту РНК-полімерази й ініціює транскрипцію. В цій ділянці відбувається делеція двох пар нуклеотидів, що врешті-решт приведе до:

А. Утворенню аномального білка

В. Утворенню нормального білка

С. Повної відсутності синтезу білка

D. Синтезу білка в необмеженій кількості

Е. передчасному припиненню синтезу білка

117. Мутація структурного гена не призвела до заміни амінокислот в білку. В цьому проявилася властивість генетичного коду:

А. Універсальність

В. Колінеарність

С. Надлишковість

D. Неперекривність

Е. Триплетність

118. Встановлена послідовність амінокислотних залишків у молекулі поліпептиду. Ця послідовність буде відповідати певному розташуванню нуклеотидів у такому гені:

А. Промоторі

В. Операторі

С. Псевдогені

D. Структурному

Е. Термінаторі

119. В процесі експресії гена в ядрі клітини відбулося дозрівання про-іРНК. При цьому були видаленні нітрони та зшиті за допомогою лігаз екзони, що залишилися. Як називається цей процес?

А. Сплайсинг

В. Реплікація

С. Модифікація

D. Трансляція

Е. Транскрипція

120. Більшість структурних генів евкаріот (фрагмент ДНК) є функціонально неодаковими. Вони містять екзони (інформаційні ділянки) та інтрони (неінформативні фрагменти). Яка молекула РНК синтезується на цій ДНК?

А. іРНК

В. про-іРНК

С. тРНК

D. рРНК

Е. мРНК

121. Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записана у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів – від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду?

А. Універсальність

В. Неперикривність

С. Триплетність

D. Виродженість

Е. Специфічність

122. Встановлено, що послідовність триплетів нуклеотидів точно відповідає послідовності амінокислотних алишків у поліпептидному ланцюзі. Як називається така особливість генетичного коду?

А. Універсальність

В. Триплетність

С. Колінеарність

D. Виродженість

Е. Неперекривність

123. Одним з етапів синтезу білка є рекогніція. Перший триплет іРНК починається з триплету –УАУ. Який комплементарний триплет знаходиться в тРНК?

А. ААА

В. АУА

С. ГУГ

D. УГУ

Е. ЦУЦ

124. В здоровій клітині слинної залози людини досліджуються процеси біосинтезу ферментів. Основним напрямком потоку інормації в цій клітині буде:

А. Поліпептид >іРНК >ДНК

В. тРНК >іРНК >ДНК>поліпептид

С. ДНК >іРНК >поліпептид

D. ДНК >поліпептид >іРНК

Е. іРНК >поліпептид >ДНК

125. До рибосом надійшла зріла іРНК, у молекулі якої виявлені змістовні кодони. Ці кодони у процесі біосинтезу поліпептиду є сигналом:

А. Закінчення транскрипції

В. Приєднання певної амінокислоти

С. Приєднання РНК-синтетази

D. З’єднання певних екзонів

Е. Початку транскрипції

126. Відбулося пошкодження структурного гена – ділянки молекули ДНК. Це призвело до заміни амінокислот у білку тому. Через деякий час пошкодження було ліквідовано за допомогою специфічних ферментів. Це здатність ДНК до:

А. Мутації

В. Реплікації

С. Репарації

D. Зворотної транскрипції

Е. Транскрипції

127. У клітинах людини під дією ультрафіолетового випромінювання відбулося пошкодження молекули ДНК. Спрацювала система відновлення пошкодженої ділянки молекули ДНК за допомогою специфічного ферменту по непошкодженому ланцюгу. Це явище має назву:

А. Ініціація

В. Термінація

С. Дуплікація

D. Реплікація

Е. Репарація

128. РНК, що містить вірус СНІДу, проникла всередину лейкоцита за допомогою ферменту ревертази і спричинила в клітині синтез вірусної ДНК. В основі цього процесу лежить:

А. Зворотна трансляція

В. Зворотна транскрипція

С. Репресія оперона

D. Дерепресія оперона

Е. Конваріантна реплікація

129. Згідно моделі подвійної спіралі ДНК, запропонованої Уотсоном і Кріком, було встановлено, що один із ланцюгів зберігається при реплікації, а інший синтезується комплементарно першому. Як називається цей спосіб реплікації?

А. Аналогічний

В. Ідентичний

С. Консервативний

D. Напівконсервативний

Е. Дисперсний

130. У загальному вигляді генетичний апарат евкаріот є таким: екзон-інтрон-екзон. Така структурно-функціональна організація гена зумовлює особливості транскрипції. Вкажіть якою буде про-іРНК відповідно до згаданої схеми:

А. Екзон-інтрон

В. Екзон-екзон

С. Екзон-екзон-інтрон

D. Екзон-інтрон-екзон

Е. Інтрон-екзон

131. Чоловік є носієм вірусу СНІДу, який належить до РНК-вмісних вірусів. В клітинах цієї людини відбувається синтез вірусної ДНК. Основою цього процесу є:

А. Трансляція

В. Транскрипція

С. Зворотна транскрипція

D. Репарація

Е. Реплікація

132. На електронній мікрофотографії науковець виявив структуру утворену вісьмома молекулами білків і ділянкою молекули ДНК, що робить близько 1,75 обертів навколо них. Яку структуру виявив дослідник?

А. Хромосому

В. Хроматиду

С. Нуклеосому

D. Фібрилу

Е. Напівхроматиду

133. Встановлено, що деякі сполуки, наприклад токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині у випадку пригнічення даного фементу?

А. Трансляції

В. Транскрипції

С. Репарації

D. Реплікації

Е. Процесингу

134. Встановлено ураження вірусом ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотна транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:

А. Вірусної іРНК на матриці ДНК

В. Вірусної ДНК на матриці ДНК

С. ДНК на матриці вірусної РНК

D. ДНК на вірусній рРНК

Е. іРНК на матриці вірусного білка

135. У клітині в гранулярній ЕПС відбувається етап трансляції, при якому спостерігається просування іРНК щодо рибосоми. Амінкислоти з’єднуються пептидними зв’язками в певній послідовності – відбувається біосинтез поліпептиду. Послідовність амінокислот у поліпептиді буде відповідати послідовності:

А. Нуклеотидів тРНК

В. Нуклеотидів рРНК

С. Кодонів іРНК

D. Антиколонів тРНК

Е. Антиколонів рРНК

136. В геній інженерії і біотехнології широко використовуються гени, які отримують шляхом синтезу ДНК на іРНК. Вкажіть, за допомогою якого основного ферменту здійснюється синтез таких генів:

А. Лігази

В. Ревертази

С. Рестриктази

D. ДНК-полімерази

Е. РНК-полімерази

137. Експериментальне вивчення нового медичного препарату виявило блокуючий фермент на збирання білків тубуліну, які є основою веретена поділу в клітинах, що діляться. Які з зазначених нижче етапів клітинного циклу порушуються цим препаратом?

А. Анафаза мітозу

В. Телофаза мітозу

С. Синтетичний період

D. Постмітотичний період інтерфази

Е. Премітотичний період інтерфази

138. Проводиться каріотипування клітин здорової людини. В каріотипі знайдено дрібну непарну акроцентричну хромосому. Це може бути:

А. Хромосома групи А

В. Хромосома групи В

С. Хромосома групи С

D. У-хромосома

Е. Х-хромосома

139. Аналіз ідіограми каріотипу жінки дозволив встановити, що в Х-хромосомі центромера розташована майже посередині. Така хромосома має назву:

А. Супутникова

В. Метацентрична

С. Субметацентрична

D. Акроцентрична

Е. Телоцентрична

140. З метою одержання каріотипу людини на клітини в культурі тканини подіяли колхіцином – речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена поділу. На якій стадії припиняється мітоз?

А. Інтерфаза

В. Метафаза

С. Анафаза

D. Телофаза

Е. Профаза

141. У ядрі клітини є непостійні структури, які зникають на початку поділу клітини і знову з’являються на його кінці. Вони містять білок і РНК, їх утворення пов’язане з хромосомами. Їх функція дуже важлива для утворення субодиниць рибосом. Назвіть їх:

А. Нуклеосоми

В. Мікрофібрили

С. Ядерця

D. Еухроматин

Е. Гетерохроматин

142. У життєвому циклі клітини відбувається самоподвоєння молекули ДНК. В результаті цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. У який період клітинного циклу відбувається це явище?

А. М

В. S

С. G0

D. G1

Е. G2

143. У життєвому циклі клітини і в процесі мітозу відбувається закономірна зміна кількості спадкового матеріалу. На якому етапі кількість молекули ДНК подвоюється?

А. Профаза

В. Метафаза

С. Анафаза

D. Інтерфаза

Е. Телофаза

144. У певних клітинах дорослої людини протягом життя не спостерігається мітоз і кількісний вміст ДНК залишається постійним. Це клітини:

А. Кровотворні

В. М’язові

С. Епідермісу

D. Ендотелію

Е. Нейрони

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.043 с.)