Розрахунок конічних фрикційних передачМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок конічних фрикційних передачКонічні фрикційні передачі використовують для передавання обертового руху між валами, осі яких перетинаються. Кут між осями валів може бути довільним, але найбільш широке застосування мають конічні фрикційні передачі з міжосьовим кутом Σ = 90°. Принципова схема такої передачі показана на рис. 20.7

Геометрія та кінематика передачі. Котки конічної фрикційної передачі - це зрізані конуси, що взаємно дотикаються по спільній твірній, а вершини конусів знаходяться у точці перетину осей валів. Остання умова потрібна, щоб запобігти геометричному ковзанню в контакті котків.

Основними розмірами конічної фрикційної передачі є середні діа­метри ведучого та веденого котків dm1 і dm2, зовнішня R та середня Rm конусні відстані, робоча ширина котків b, кути при вершинах ко­нусів δ1 та δ2. Для конічної фрикційної передачі з міжосьовим кутом Σ = δ1 + δ2 = 90º (рис 20.7) справедливі такі співвідношення між параметрами:

(20)

(21)

. (22)

Тут ΨR = 0,20...0,30 — коефіцієнт ширини котків.

Передаточне число конічної фрикційної передачі u = ω12 або u = dm2/dml. (23)

Інші співвідношення між параметрами передачі, які використо­вують у розрахунках [на основі виразів (20) ... (23)], такі:

; ;

; ; (20 24)

; .

Зусилля у конічній фрикційній передачі. За аналогією з циліндрич­ною фрикційною передачею умову роботи конічної передачі без буксування котків записують у вигляді (7). Силу тертя у контакті коніч­них котків та колову силу визначають за формулами:

; , (25)

де Q — нормальна до лінії контакту сила притискання котків (рис. 20.7);

T1 — обертовий момент на ведучому валу передачі. Сила Ft на рис. 20.7 проекціюється в точку P.

Умову відсутності буксування котків навантаженої передачі можна записати у вигляді:

,

звідки сила

. (20.26)

K – коефіцієнт запасу зчеплення котків беруть таким самим, як і в циліндричних фрикційних передачах.

Розклавши силу Q за напрямами осей валів передачі, дістанемо си­ли Q1 та Q2, що діють на котки передачі паралельно осям їхнього обер­тання:

; . (27)

Для забезпечення однієї і тієї ж нормальної до лінії контакту сили Q уздовж осі меншого котка треба прикладати меншу силу (бо < і < ), тобто натискний пристрій доцільно розмі­щувати з боку меншого котка.

Ha обидва вали конічної фрикційної передачі передаються колова сила Ft та сила Q, взаємно перпендикулярними складовими якої є Q1 та Q2. Ha рис. 20.7 показані сили, що навантажують ведучий вал конічної фрикційної передачі.

Розрахунок конічних котків на міцність. За аналогією з циліндрич­ною фрикційною передачею умови міцності та стійкості проти приско­реного спрацьовування конічних котків записують у вигляді (11) та (12) відповідно для металевих та неметалевих котків.

Розрахунковий тиск по довжині контакту конічних котків

, (20.28)

де Kβ = l,3...1,5 – коефіцієнт, враховує нерівномірність розпо­ділу навантаження у контакті котків. Радіуси кривини робочої поверхні конічних котків на довжині їх спільної твірної неоднакові. За розрахункові беруть радіуси кри­вини робочих поверхонь у точках середини лінії контакту котків (див. рис. 20.7):

; (29)

.

Зведена кривина робочих поверхонь конічних котків

(30)

Підставляючи у формулу Герца (13) вирази (28) та (30), дістанемо остаточну умову міцності для перевірного розрахунку коніч­них котків із металевих матеріалів:

(31)

Для неметалевих конічних котків будемо відповідно мати

. (32)

У записаних умовах сила Q визначається згідно з виразом (26), а коефіцієнт ZM беруть таким самим, як і для циліндричної передачі.

Формули для проектного розрахунку конічної фрикційної переда­чі можна дістати із умов (31) та (32), якщо в ці умови підставити Q за виразом (26), подати робочу ширину котків b через dm1, відтак визначити потрібний мінімальний діаметр ведучого котка. Таким чином дістанемо:

для конічної фрикційної передачі з металевими котками

; (33)

для конічної фрикційної передачі з неметалевими котками

. (34)

Тут допоміжні коефіцієнти КM та КH беруть такими самими, як і в циліндричній фрикційній передачі, обертовий момент T1 підставля­ють у ньютон-метрах (H∙м), а діаметр dm1 – у міліметрах.

Діаметри ведучого котка за формулами (33) та (34) дозволя­ють визначити всі інші розміри конічних котків, а також потрібну силу їхнього притискання.

Допустимі контактні напруження [σ]H та допустимі тиски [q] тут також беруть за табл. 20.1.

 

Фрикційні варіатори

Ф p и к ц і й н і в a p і а т о p и – механічні передачі, що за­безпечують плавне безступеневе регулювання швидкості обертання веденого вала при постійній швидкості обертання ведучого вала. Ва­ріатори виготовляють для передавання невеликих потужностей (не більше ніж 20—30 кВт), хоча відомі конструкції для потужностей 100 кВт і більше. Фрикційні варіатори мають застосування у приводах метало- та деревообробних верстатів, пресів, конвейєрів, у машинах хімічної, текстильної та паперової промисловості, а також у приладо­будуванні.

 

Класифікація фрикційних варіаторів. За конструкцією та принци­пом роботи фрикційні варіатори дуже різноманітні. Умовно всі ва­ріатори можна поділити на дві групи: варіатори з безпосереднім кон­тактом ведучої та веденої ланки та варіатори з проміжними ланками.

Принципові схеми деяких видів фрикційних варіаторів зображені у табл. 20.2.

Діапазон регулювання варіаторів. Основною ха­рактеристикою варіатора є його діапазон регулювання D - це від­ношення максимальної кутової швидкості ω2max веденого вала до його мінімальної кутової швидкості ω2min при постійній швидкості ω1 обертання ведучого вала:

. (35)

Враховуючи, що та , діапазон регулювання варіатора можна подати і через максимальне та міні­мальне його передаточне число

. (36)

Для фрикційних варіаторів діапазон регулювання визначають таким чином.

Л о б о в и й в a p і а т о p. Із умови рівності колових швидкос­тей точки конгакту ведучого котка та веденого диску маємо біжучі значення передаточного числа:

або .

Максимальне та мінімальне пе­редаточні числа

; .

Діапазон регулювання лобового варіатора

.

Лобові варіатори мають діапазон ре­гулювання .

К о н у с н и й в а р і а т о р має діапазон регулювання .

Д и c к о в і в a p і а т о p и мають практичне застосування з діапазоном регулювання .

K о н у c н и й в a p і а т о p і з п p о м і ж н и м д и с к о м може забезпечити діапазон регулювання .

Т о p о в и й в a p і а т о p – діапазон регулювання .

K л и н о п a c о в и й в a p і а т о p і з р у х о м и м и к о н у с а м и дає можливість досягнути .

ЛЕКЦІЯ 21 - 22

ОСІ ТА ВАЛИПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.01 с.)