Розрахунок циліндричних фрикційних передачМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок циліндричних фрикційних передачЧерез відсутність різниці в розрахунках циліндрич­них фрикційних передач із зовнішнім (рис. 20.6, а) та внутрішнім (рис. 20.6, б) дотиканням розглянемо ці розрахунки одночасно.

Рис.20.6 параметри та навантаження на елементи фрикційної передачі

Геометрія та кінематика передачі. Основними розмірами циліндрич­ної фрикційної передачі є діаметри котків d1 та d2, міжосьова відстань а і ширина котків b. Зв'язок між міжосьовою відстанню та діаметрами котків виражається залежністю

. (2)

Тут і надалі верхній знак (плюс) належить до передачі із зовніш­нім дотиканням котків, а нижній знак (мінус) — до передачі із внут­рішнім дотиканням котків.

Ширину котків b вибирають залежно від міжосьової відстані, для чого беруть , (3)

де ψа = 0,20...0,40 — коефіцієнт ширини котків. Більші значення ψа беруть для точно виготовлених і змонтованих закритих передач, а менші – для менш точних відкритих передач.

Основними кінематичними параметрами передачі є кутові швидкос­ті котків ω1 і ω2, а також передаточне число u = ω12 .

Передаточне число u можна виразити через діаметри котків з ура­хуванням пружного ковзання.

V1(1-ε) = V2; ω1d1(1-ε)/2 = ω2d2/2; u = ω12 = d2 /[d1(1- ε)]. (4)

Оскільки коефіцієнт пружного ковзання малий (ε ≤ 0,03), то у роз­рахунках силових фрикційних передач можна брати u = d2 /d1. (5)

Інші співвідношення між параметрами циліндричної фрикційної передачі, які будемо використовувати у розрахунках, такі:

а = 0,5(d1 ± d2) = 0.5d1(u ± 1); d1 = 2a/(u ± 1); d2 = 2au/(u ± 1). (6)

 

Зусилля у циліндричній фрикційній передачі. Щоб запобігти бук­суванню котків при передаванні зовнішнього навантаження, у фрик­ційній передачі слід забезпечити умову

Fs > Ft, (7)

де Fs — сила тертя у контакті котків; Ft — колова сила на котках. Враховуючи те, що Fs = Qƒ і Ft = 2T1/d1, а також беручи до уваги коефіцієнт запасу зчеплення котків K, умову (20.7) запишемо у виг­ляді:

Qƒ = 2T1K/d1, (8)

де T1 — обертовий момент на ведучому валу передачі. Рівність (8) дозволяє визначити потрібну силу притискання котків Q, яка забезпечує відсутність їхнього проковзування:

Q = 2T1K/(d1ƒ). (9)

Коефіцієнт тертя ковзання ƒ можна вибрати за таблицею за­лежно від матеріалів котків та умов їхньої роботи. Коефіцієнт запасу зчеплення рекомендують брати: K = l,3...1,5 - для силових фрикційних передач K = 2,5...3,0 - для кінематич-них фрикційних пе­редач.

Сила, що передається на вали фрикційної передачі, дорівнює сумі сил притиску котків Q та колової сили Ft (див. рис. 20.6):

. (10)

Сила F враховується у розрахунку валів, а сила Q - у розрахун­ку котків на міцність та розрахунку натискного пристрою.

Розрахунок котків на міцність. Розрахунок металевих котків ви­конують за умови контактної міцності робочих поверхонь:

, (11)

а неметалевих котків — за умови обмеження тиску у контакті для за­безпечення стійкості проти прискореного спрацьовування:

. (12)

Виходячи із цих умов, можна дістати основні розрахункові за­лежності. Згідно з формулою Герца при лінійному дотиканні деталей максимальне контактне напруження

. (13)

Розрахунковий тиск по довжині контакту котків

, (14)

де Kβ = l,l ... l,3 - коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподі­лу наванта-ження по ширині котків. Менші значення Kβ беруть для точно виготовлених та змонтованих передач при відносно невеликій ширині котків (малому значенні ).

Зведена кривина робочих поверхонь котків

(15)

На основі (11) та (12) остаточні умови міц­ності, що використовуються для перевірного розрахунку: для металевих котків

; (16)

для неметалевих котків

. (17)

Умови (16) та (17) використовують у перевірочних розрахунках фрикційних котків. Коефіцієнт ZM, - враховує властивості матеріалів котків: ZM = 275 МПа1/2 - для сталевих котків;

ZМ = 210 МПа1/2 - для чавунних котків і ZМ = 235 МПа1/2 - для поєднання чавун — сталь. При невиконанні умов(16) і (17) слід збільшити ширину b котків.

Формули для проектного розрахунку циліндричних фрикційних передач дістанемо з умов (16) та (17) підстановкою в них сили Q із виразу (9) та заміною розмірів b і d1 через міжосьову відстань а за формулами (3) та (6). У результаті маємо тякі формули для проектного розрахунку: передачі з металевими котками

; (18)

передачі з неметалевими котками

. (19)

Тут — допоміжний коефіцієнт для металевих котків, що беруть рівним (при K= 1,3): КМ = 370 МПа1/3 - для сталевих котків;

KМ = 300 МПа1/3 — для чавунних котків:

KМ = 330 МПа1/3 — для поєднання чавун – сталь;

- допоміжний коефіцієнт для неметалевих котків, який беруть рівним: KН = 36 - для силових фрикційних передач (K = 1,3); КН = 50 - для кінематичних передач (K = 2,5).

У формулах (18) та (19) T1 слід підставляти у ньютон-метрах (Hм),

- у мегапаскалях (МПа), [q] - у ньютонах на мілі­метр (Н/мм), міжосьову відстань - у міліметрах (мм).

Залежності (18) та (19) дозволяють попередньо визначити по­трібну мінімальну міжосьову відстань передачі а. За визначеним зна­ченням а підраховують діаметри котків d1 і d2 [формула (6)], ширину котків b [формула (3)] та потрібну силу притискання котків Q [формула (9)]. Остаточна перевірка міцності котків за взятими розмірами виконується за умовами (16) та (17), оскільки перевірний розрахунок передачі є вирішальним.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.01 с.)