Основні розрахункові параметри ланцюгових передачМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні розрахункові параметри ланцюгових передачШвидкість ланцюга та кутові швидкості зірочок обмежуються ін­тенсивністю спрацювання ланцюга, силою удару шарнірів об зубці зірочок, а також шумом передачі. У більшості випадків швидкість ланцюга не повинна бути більшою ніж 15 м/с; інколи при малих кро­ках ланцюга, великому числі зубців та доброму змащуванні допуска­ється швидкість ланцюга 30—35 м/с. Середню швидкість ланцюга визначають за формулою

v=Pω1z1/(2π) (29.4)

де P — крок ланцюга; ω1 — кутова швидкість ведучої зірочки (з числом зубців z1. Кутову швидкість зірочок обмежують, щоб зменшити удар шарнірів ланцюга об зубці. Граничні рекомендовані кутові швидкості меншої зірочки залежно від її числа зубців z1та кроку ланцюга Рнаведені в табл.

Передаточне числовизначається з умови рівності середньої швид­кості ланцюга на ведучій та веденій зірочках:

P ω1 z1 / (2π) = P ω2 z2 / (2π), звідки передаточне число ланцюгової передачі

u = ω12 = z2 / z1 (29.5)

Передаточне число обмежується габаритними розмірами передачі, кутом обхвату меншої зірочки та числами зубців зірочок. Найдоціль­ніше брати u ≤ 4.

Число зубців зірочок.Мінімальне число зубців зірочок обмежу­ється спрацюванням шарнірів, динамічними навантаженнями та шу­мом передачі. Число зубців меншої зірочки можна брати з таблиць залежно від кроку Р та її кутової швидкості.

При спрацюванні шарнірів крок ланцюга збільшується. При цьо­му ланцюг на зірочці буде розміщуватись на більшому радіусі. Збіль­шення радіусів розміщення шарнірів ланцюга на зубцях зірочки тим більше, чим менший кутовий крок зубців 2л/z. При великому zна­віть невелике збільшення кроку ланцюга спричинює значне зміщення ланцюга на профілях зубців. Це зміщення обмежує максимальне чис­ло зубців зірочок, яке беруть 100—120 для роликових ланцюгів і 120—140 для зубчастих.

Переважно вибирають непарне число зубців зірочок, що у поєднан­ні з парним числом ланок ланцюга сприяє рівномірному спрацюванню зубців.

Крок ланцюгаР єосновним параметром ланцюгової передачі. Лан­цюги з великим кроком мають більшу несучу здатність, але допуска­ють значно менші кутові швидкості меншої зірочки (див. табл. 29.3), сприяють збільшенню нерівномірності руху, динамічних навантажень та шуму ланцюгової передачі. Доцільно вибирати ланцюг із мінімаль­но допустимим для заданого навантаження кроком. При конструюван­ні та розрахунку ланцюгової передачі можна зменшити крок зубчастих ланцюгів, збільшивши ширину ланцюга, а також крок роликових ланцюгів, використавши багаторядні ланцюги.

У проектному розрахунку ланцюгової передачі орієнтовне зна­чення кроку Р, мм, однорядного роликового ланцюга можна визна­чити за формулою

,

де Т1 — обертовий момент на валу ведучої зірочки, Нм; z1— число зубців ведучої зірочки.

Міжосьова відстань та довжина ланцюга.Мінімальну міжосьову відстань ланцюгової передачі визначають за умови, що кут обхвату ланцюгом малої зірочки повинен бути не менш ніж 120°.

при u ≤ З

аmin = 0,5 (del + de2) + (30...50) mm;

при u > З

amin = (de1 + de2) (9 + u)/20.

Тут de1, de2, — діаметри вершин зубців ведучої та веденої зірочок відповідно. Оптимальна міжосьова відстань ланцюгової передачі а = (30...50)Р.

Не рекомендують брати а > 80Р.

Число ланок W ланцюга визначають за попередньо вибраною міжосьовою відстанню а, кроком ланцюга Р та числом зубців зірочок z1 і z 2:

. (29.6)

Формула (29.6) виводиться за аналогією з формулою для довжини паса і є наближеною. Значення W слід округлити до найближчого парного числа.

Після визначення числа ланок W ланцюга уточняють міжосьову відстань передачі за формулою

. (29.7)

Щоб забезпечити провисання ланцюга, значення а рекомендується вменшити на (0,002...0,004) а.

Число ланок W ланцюга та його крок Р визначають довжину лан­цюга

.

Зусилля у вітках пасової передачі. Різниця між силами натягу ведучої F1 і веденої F2 віток визначає корисне навантаження ланцюга

Ft = F1- F2 = 2 Tl / d1,(29.8)

де Т1— обертовий момент на валу ведучої зірочки, що має ділильний діаметр d1.

Сила натягу F2 веденої вітки ланцюга дорівнює більшому значен­ню від натягу F0, H, спричиненого власною вагою вітки, та від натягу FV , H, від дії відцентрової сили:

Fq = Kf a q g ; FV = qv2 (29.9)

Тут Kf — коефіцієнт провисання ланцюга, який залежить від стрілки провисання f веденої вітки та кута нахилу передачі до гори­зонту; якщо f = 0,02а, то для горизонтальної передачі Kf = 6 (Kf = 4 під кутом нахилу до горизонту до 40°); Kf = 2 під кутом нахилу більшим від 40°; Kf = 1, для вертикальної передачі); а — міжосьова відстань передачі, м; q — маса 1 м ланцюга, кг/м (див. табл. 29.1); g — прискорення вільного падіння, м/с2; v — швидкість ланцю­га, м/с.

Для розповсюджених на практиці тихохідних передач та передач із середніми швидкостями ланцюга v ≤ 10 м/с сила натягу веденої вітки незначна і складає кілька процентів від корисного навантажен­ня Ft. Тому в розрахунках із достатньою точністю можна брати F2 ≈ 0, a F1 ≈ Ft.

Сила, що передається на вали ланцюгової передачі, може станови­ти

R = 1.15Ft.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.009 с.)