Навантаження на зубці циліндричних зубчастих передач 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Навантаження на зубці циліндричних зубчастих передачНомінальні сили у зачепленні циліндричних коліс. У навантаженій зубчастій передачі сила взаємодії зубців розподілена вздовж їхнього контакту. Цю розподілену силу замінимо зосередженою силою, при­кладеною до зубця у середньому нормальному його перерізі. Силами тертя, що виникають у результаті ковзання профілів зубців, можна знехтувати, оскільки коефіцієнт тертя в зоні контакту малий, і тому таке припущення не впливає практично на кінцевий результат.

На рис. 23.6, а показане косозубе зубчасте колесо, яке наванта­жене обертовим моментом Т1. Зубці цього колеса взаємодіють із зуб­цями спареного зубчастого колеса. Схема взаємодії зубців показана у їх середньому нормальному перерізі А–А.

 

Сила Fn направлена вздовж нормалі до профілів зубців у точці їх контакту, тобто вздовж лінії зачеплення, яка утворює кут зачеп­лення αn із перпендикуляром до лінії центрів коліс. Силу Fn замі­нимо двома її взаємно перпендикулярними складовими Fr і F0, які перенесемо на схему колеса. Тут сила Fr проекціюється у точку Р, а сила F0 направлена перпендикулярно до лінії зубця. Тепер силу F0 також замінимо двома її взаємно перпендикулярними складовими Ft і Fa.

Отже, замість однієї нормальної сили Fnна зубець маємо три вза­ємно перпендикулярні її складові Ft, Fa і Fr, Таке зображення сил, що діють на зубці у зачепленні, зручне для розрахунків зубчастої передачі, її валів та їхніх опор.

Сила Ft, яку будемо називати коловою силою, лежить у площині дії обертового моменту Т1 і направлена по дотичній до ділильного кола зубчастого колеса. Тому

Ft = 2Т1/d1.(23.15)

Складова Fa, якаперпендикулярна до площини колеса і пара­лельна осі його вала, називається осьовою силою. Вона може бути ви­ражена через Ftта кут нахилу зубцівβ Fa = Ft · tgβ. (23.16)

Сила Fr діє у площині колеса і направлена вздовж його радіуса, тому її називають радіальною силою. Для визначення Frпопередньо знайдемо F0 = Ft /cos β, а тоді (див. переріз А–А на рис. 23.6, а) запишемо

Fr = F0· tg αn = Ft · tg βn /cosβ. (23.17)

Нормальна сила Fnдо профілів зубців дорівнює геометричній сумі сил Ft, Fa і Fr.

Модуль цієї сили можна визначити за формулою

Fn = F0/cos αn = Ft / (cosαn· cos β), або Fn = 2T1/(d1 cosαn · cos β). (23.18)

У разі зачеплення прямозубих коліс (β = 0) колова сила також визначається за формулою Ft = 2Т1/d1, осьова сила Fа= 0, а радіальна сила може бути знайдена за формулою Fr = Ft· tgα.(23.19)

Наявність осьової сили Fa у зачепленні косозубих коліс, що до­датково навантажує вали та їхні опори, обмежує використання косо­зубих коліс із великим кутом нахилу лінії зубців β (Fа зростає із збільшенням β). Цього недоліку позбавлені шевронні зубчасті пере­дачі, де осьові сили у зачепленні взаємно зрівноважуються (рис. 23.6, б), бо лівий та правий півшеврони мають протилежний на­хил зубців. Цим пояснюється можливість збільшення кутів нахилу зубців у шевронних колесах у порівнянні з косозубими. Колова та радіальна сили у зачепленні шевронних зубчастих коліс визнача­ються відповідно за формулами Ft = 2Т1/d1 і Fr = F0 · tg αn = = Ft · tg βn /cosβ.

Розрахункове навантаження на зубці зубчастої передачі. За розра­хункове навантаження на зубці беруть максимальне значення питомо­го навантаження, розподіленого вдовж лінії контакту зубців у їхньо­му зачепленні

q = (Fn/lΣ) · Kα · Кβ · Кν = [Ft/(b · Кε · εα / cosαn)] · Kα · Кβ · Кν. (23.20)

Тут Fnта lΣ вибрані згідно з формулами (23.18) і (23.14), KαКβ – коефіцієнти, що враховують розподіл навантаження між зубцями та за шириною зубчастих вінців коліс відповідно; Кν – коефі­цієнт, що враховує динамічне навантаження зубців.

Коефіцієнти KαКβ і Кν різні у розрахунках зубців на контактну втому і на втому при згині. Тому вводять такі позначення коефіцієн­тів: КHα, КHβ, KHv у розрахунках на контактну втому; КFα, КFβ, KFv– у розрахунках зубців на згин.

Додатково введемо поняття питомої розрахункової колової сили:

WH t= (FHt/ b) · КHα, КHβ, KHv, WF t= (FFt/ b) · КFα, КFβ, KFv. (23.21)

На основі виразу (23.20) розрахункове навантаження на зубці буде визначатись за такими формулами:

при розрахунках зубців на контактну втому

qн = WH t /(Кε· εα / cosαn); (23.22)

при розрахунках зубців на втому при згині

qF = WF t /(Кε· εα / cosαn); (23.23)

Колові сили FHt і FFtУ виразах (23.21) знаходять згідно з форму­лою (23.15):

FHt = 2T1H/d1, FFt = 2T1F/d1. (23.24)

Взагалі беруть обертові моменти T1H = T1F такими, що дорівню­ють максимальному тривало діючому обертовому моменту T1 відпо­відно до заданого типового режиму навантаження передачі (див. 2.2).

Розподіл навантаження між зубцями. У прямозубих зубчастих передачах та косозубих при εβ ≤ 1 навантаження у зачепленні може передаватись однією парою зубців. Тому для таких передач коефі­цієнт, що враховує розподіл навантаження між зубцями, рекоменду­ють брати КHα = К = 1.

У косозубих та шевронних зубчастих передачах у зачепленні од­ночасно знаходяться кілька пар зубців. Через похибки кроків та напрямів нахилу зубців окремі пари контактуючих зубців наванта­жуються нерівномірно. Цю нерівномірність враховують відповідни­ми значеннями коефіцієнтів КHα і К.Для косозубих та шевронних зубчастих передач значення КHα, наведені у табл. 23.3, а Кможна визначити за формулою

К = [4 + (εα – 1) · (nCT – 5)] / (4εα), (23.25)

де nCT ступінь точності за нормою контакту зубців. Якщо nCT > 9, то беруть

nCT = 9 і аналогічно, якщо nCT < 5, то nCT = 5.

Таблиця 23.3. Коефіцієнт К для косозубих та шевронних передач
Колова швидкість коліс v, м/с Значення К для ступеня точності за нормами плавності
         
2,5   1,01 1,03 1,05 1,13
    1,02 1,05 1,09 1,16
  1,01 1,03 1,07 1,13  
  1,01 1,04 1,09
  1,02 1,05 1,12
  1,02 1,06

 

Розподіл навантаження по ширині зубчастих вінців. Навантажен­ня по ширині вінця зубчастих коліс розподіляється рівномірно тіль­ки при ідеально точному виготовленні та монтажі передачі, а також при абсолютно жорстких валах та їхніх опорах. У реальних переда­чах при їхньому навантаженні зубчасті колеса перекошуються одне відносно одного (риє. 23.7, а).

У результаті деформацій валів та опор і похибок виготовлення та монтажу передачі із абсолютно жорсткими зубцями мали б кутове дотикання зубців, як показано на рис. 23.7, б. Через податливість зубців їх контакт відбувається на всій або на значній частині ширини зубчастого вінця. Однак пружні деформації зубців по їх довжині не­однакові і відповідно навантаження у контакті розподіляється нерів­номірно (див. епюру q на рис. 23.7, б).

Нерівномірність навантаження по ширині вінця b враховується коефіцієнтом Kβ, що дорівнює відношенню максимального питомого навантаження qmax до його номінального значення q.

Зубці зубчастих коліс можуть припрацьовуватись, через що роз­поділ навантаження може частково або майже повністю вирівнюва­тися. Здатність до припрацювання зубців залежить від матеріалів зубчастих коліс та умов їхньої роботи.

Вважають, що зубці передачі припрацьовуються, якщо матеріал хоч би одного з коліс має твердість Н ≤ 350 НВ, а колова швидкість коліс ν ≤ 15 м/с. При твердості зубців Н > 350 НВ і коловій швид­кості v > 15 м/с зубці слабо припрацьовуються або не припрацьову­ються зовсім. При швидкості v > 15 м/с систематичне спрацьовуван­ня зубців відсутнє незалежно від матеріалів коліс, бо між зубцями утворюєтьсястійка масляна плівка достатньої товщини.

Повне припрацювання зубців у передачах можливе не завжди, а тільки при постійному навантаженні передачі. Це пов'язано із закручуванням валів та самого тіла шестірні. При змінному навантаженні досягається часткове припрацювання зубців і нерівномірність розпо­ділу питомого тиску у контакті зменшується в недостатній мірі.

Отже, основними факторами, що обумовлюють нерівномірність розподілу навантаження по ширині зубчастих вінців, є: податли­вість валів та їхніх опор; похибки виготовлення зубчастих коліс та монтажу передачі; розміщення зубчастих коліс на валах відносно опор; умови, за яких не відбувається припрацювання зубців (висока твердість зубців, висока колова швидкість та несталість навантажен­ня передачі). За інших рівних умов нерівномірність розподілу наванта­ження тим вища, чим більша ширина зубчастого вінця, яка характе­ризується коефіцієнтом ψbd = b/d1.

Для наближеної оцінки коефіцієнта Kβ рекомендують графіки, складені на основі розрахунків та практики експлуатації зубчастих передач. Графіки рекомендують для передач, жорсткість та точність деталей яких задовольняють нормам редукторобудування.

Явище нерівномірності розподілу навантаження по ширині вінців зубчастих коліс неоднаково впливає на контактну міцність активних поверхонь зубців та міцність зубців при згині. Тому за даними на рис. 23.8 графіками окремо вибирають коефіцієнти КHβ і К, які використовуються у відповідних розрахунках зубчастих передач. Криві 1–7 на графіках відповідають різним випадкам розміщення коліс 1–7 щодо опор валів, а вплив ширини зубчастого вінця вра­ховується коефіцієнтом ψbd. Графіки розроблені для різних твердос­тей зубців і для наявних на практиці змінних режимів навантаження передач при коловій швидкості коліс v< 15 м/с. При постійному на­вантаженні, твердості одного з коліс передачі Н < 350 НВ і швидкос­ті v < 15 м/с можна брати КHβ=1.

Рисунок 23.8, Графіки для визначення коефіцієнтів K і K

Динамічне навантаження у зачепленні зубчастих передач. Немину­чі похибки у виготовленні зубчастих коліс, а також пружні деформа­ції зубців під навантаженням спричинюють появу динамічних наван­тажень зачеплення. Основний вплив на динамічні навантаження ма­ють похибки основного кроку Рbзубців шестірні та колеса і їхня колова швидкість.

Якщо основний крок зубців колеса більший від кроку зубців шестірні, то відбувається передчасний вхід у зачеплення кромки зубця колеса – кромковий удар зубців. У випадку, коли крок зуб­ців менший від кроку зубців шестірні, має місце запізнення виходу із зачеплення попередньої пари зубців – серединний удар наступної пари зубців. Щоб зменшити ефект кромкового удару в зачепленні, треба використовувати зубчасті колеса з модифікацією профілів голо­вок зубців.

Вплив динамічного навантаження на контакту міцність активних поверхонь зубців та міцність зубців на згин оцінюється коефіцієнтами відповідно КHV та KFV.Точне визначення цих коефіцієнтів достатньо складне і для розрахунків зубчастих передач можна використати на­ближені значення коефіцієнтів КHV і KFV. При цьому колову швидкість зубців визначають за формулою v = 0.5·ω1·d1

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 505; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.021 с.)