Просторові зубчасті передачіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Просторові зубчасті передачі 

До просторових зубчастих механізмів належать конічні та гіперболоїдні передачі (гвинтові, черв’ячні, гіпоїдні).

Конічні зубчасті передачі. Конічні зубчасті колеса застосовують для передачі обертального руху між валами, осі яких перетинаються під деяким кутом . Кут може бути довільним, але на практиці найчастіше трапляються конічні передачі з кутом Такі передачі називаються ортогональними. Конічні передачі складніші за циліндричні у виготовленні та монтажі. Для нарізування коліс необхідні спеціальні верстати та інструмент, а при монтажі необхідно забезпечити збіг вершин конусів з точкою перетину осей валів. Оскільки осі валів конічної передачі перетинаються, то виникають труднощі з розміщенням опор валів. В більшості випадків одне з конічних коліс розміщують консольно на валу. При цьому збільшується нерівномірність розподілу навантаження по довжині зубців. Осьові зусилля, що виникають у передачі, викликають необхідність застосування більш складних опор (встановлення упорних або радіально упорних підшипників). Несуча здатність конічної зубчастої передачі суттєво нижча від циліндричної з порівняльними розмірами і становить близько 85%. ККД конічної зубчастої передачі становить 0,95...0,96, що також нижче ККД циліндричної передачі наближено на 1%. Передатне число приводних конічних передач значно менше, ніж у циліндричних передачах.

Незважаючи на вказані недоліки, конічні передачі застосовуються досить широко, оскільки умови розміщення елементів машин і механізмів, вимагають розміщення валів під кутом один до одного. Конічну зубчасту передачу можна уявити собі як передачу з двома конічними котками, на поверхні яких для усунення проковзування нарізані зубці (рис. 9.17).

Аналогічно до початкових циліндрів циліндричної передачі в конічній передачі розглядають початкові конуси (аксоїдні поверхні), які дотикаються один до одного по спільній твірній і перекочуються один по одному без ковзання. Для виконання останньої умови ці конуси повинні мати спільну вершину, яка знаходиться у точці перетину осей коліс. Рух конусів відбувається навколо миттєвої осі обертання (рис. 9.17, вісь ОК).

 

Рис. 9.17

Отже, для конічних зубчастих коліс геометричним параметром також є – кут початкового конуса. Крім того, розрізняють кути ділильних конусів, які є базовими для визначення елементів зубців та їх розмірів, кути конусів вершин, западин, основних конусів. Відмітимо, що на практиці найчастіше використовуються конічні передачі без зміщення, для яких початкові та ділильні конуси збігаються .

Зубці конічних коліс мають різні розміри по своїй довжині, а тому крок, модуль й інші параметри зубців у різних перетинах мають різні значення. Вони зменшуються з наближенням до вершин початкових конусів. Отже, модуль зубців конічних коліс не є постійним у різних перерізах. За стандартний беруть модуль у зовнішньому нормальному перерізі зубця.

У практиці машинобудування використовують зубчасті конічні колеса, що відрізняються формою лінії зубців на розгортці ділильного конуса: прямі, тангенціальні (лінія зубців напрямлена по дотичній до деякого додаткового кола радіуса і утворює з твірною кут ) (рис. 9.18, а), кругові (рис. 9.18, б). Прямозубі передачі використовуються у випадку порівняно невисоких колових швидкостей – до (деколи – до ); з тангенціальними зубцями – до ; з круговими – до

Рис. 9.18

 

Передатне відношення конічної передачі визначається з припущення, що початкові конуси котяться один по одному без ковзання. Отже, для будь-якої точки дотику конусів згідно з рис. 9.17 можна записати

, тоді

, .

Розглядаючи і , знаходимо

.

Для ортогональних конічних передач залежність має вигляд

.

Бічну поверхню зубців можна отримати, якщо площину (рис. 9.19) перекочувати без ковзання по основному конусу. Будь-яка пряма на площині опише у просторі конічну евольвентну поверхню, а кожна точка (оскільки вона рівновіддалена від вершини конуса О) опише траєкторію, що розміщена на сфері певного радіуса і яка називається сферичною евольвентою.

 

Рис. 9.19

 

У кожному сферичному перерізі можна виділити свою сферичну евольвенту. Отже, профілі зубців спряжених конічних коліс треба будувати на сферичних поверхнях з центром у т. О. Практичне проектування зубців у цьому випадку буде викликати великі труднощі, оскільки сфера не розгортається на площину. На практиці при побудові профілів зубців сферичні поверхні замінюють конічними, точна розгортка яких легко будується на площині.

Отже, побудова профілю конічного зубчастого колеса зводиться до побудови профілю прямозубого циліндричного колеса на поверхні додаткового конуса.

Суть наближеного методу профілювання на додаткових конусах така: торцеві поверхні зубців, розміщених між колами головок і ніжок, створюють сферичні пояси невеликої ширини, порівняно з радіусом сфери, на яких вони розміщені. Отже, з незначною похибкою сферичні пояси можна замінити конічними, що лежать на додаткових конусах. Додатковим конусом є конічна поверхня з тією ж віссю, твірна якої перпендикулярна до твірної основного конуса (рис. 9.20). Якщо тепер додаткові конуси розгорнути на площину, то профілі зубців стають плоскими кривими, близькими до звичайних евольвент. В результаті отримуємо два еквівалентних циліндричних колеса.

Рис. 9.20

 

Для побудови розгортки поверхонь додаткових конусів через точку проводимо лінію, перпендикулярну до твірної початкових конусів до перетину з осьовими лініями зубчастих коліс. В результаті одержуємо точки і , які приймаємо за центри обертання еквівалентних коліс. Відрізки і будуть радіусами початкових кіл еквівалентних коліс. Прийнявши для цих циліндричних зубчастих коліс модуль та висоту зубця як у конічного колеса у відповідному перетині, будуємо профілі еквівалентних коліс.

Переваги конічного зачеплення:

– більший коефіцієнт перекриття, ніж у циліндричного з таким самим числом зубців коліс (оскільки відповідає циліндричному еквівалентному колесу з більшим числом зубців);

– має менше, порівняно з циліндричним, мінімальне число зубців, які можна нарізувати без підрізання;

Недоліки:

– оскільки профіль зубців змінний за величиною, то конічне зачеплення досить чутливе до неточностей монтажу і до деформації елементів передачі;

– передатне число не перевищує 4;

– менша навантажувальна здатність та зносостійкість передачі; наявність осьових зусиль.

Гіперболоїдні зубчасті передачі.Якщо у циліндричних і конічних передачах початковими поверхнями були, відповідно, циліндри та конуси, то для передачі руху між перехресними осями початковими поверхнями мусять бути поверхні другого порядку, наприклад гіперболоїди. Останні можна отримати, якщо обертати гіперболу, що лежить в площині навколо осі (або, якщо взяти два кільця, з’єднаних спицями, і дещо повернути одне відносно одного). Відносний рух ланок – це обертання навколо й ковзання вздовж миттєвої осі. Таким чином, у зубчастих передачах з перехресними осями спостерігається подвійне ковзання: вздовж гвинтових ліній зубців і додаткове – вздовж профілів зубців як у циліндричних і конічних передачах. Відмітимо, що швидкість основного ковзання значно більша від швидкості додаткового.

У гвинтових та гіпоїдних зубчастих передачах початкові поверхні коліс утворюються окремими частинами поверхонь гіперболоїдів обертання 1 і 2 (рис. 9.21), які дотикаються між собою. Для отримання зубчастих коліс поверхню гіперболоїдів обладнують зубцями. При цьому достатньо зубці розташувати на вузькій ділянці поверхні. Відмітимо, що швидкість відносного ковзання різко зменшується від горловини до периферії гіперболоїдів.

 

Рис. 9.21

Якщо за початкові поверхні зубчастих коліс вибрати віддалені від горловини поверхні гіперболоїдів і замінити їх бічними поверхнями зрізаних конусів, то одержимо гіпоїдну передачу.

Якщо за початкові поверхні вибрати ділянки біля горловини гіперболоїдів, то вийде гвинтова зубчаста передача. Для спрощення виготовлення зубчастих коліс поверхні горловин гіперболоїдів заміняють циліндричними поверхнями. За такої заміни зубці коліс контактують у точці, а колеса, що утворюють такі передачі, повинні бути косозубими циліндричними. Окремим випадком гвинтової передачі, в якої кут між мимобіжними осями коліс дорівнює 90°, є черв’ячна передача.

Гвинтові зубчасті передачі.Для передачі обертального руху між мимобіжними валами при малих потужностях застосовують гвинтові зубчасті передачі.

Гвинтова зубчаста передача складається з двох циліндричних косозубих коліс, осі яких перехрещуються під довільним кутом . Переважне використання мають передачі з кутом 90° між осями валів. На відміну від косозубих, для гвинтових циліндричних коліс не є обов’язковим рівність кутів нахилу гвинтових ліній та протилежність їх напрямків. При цьому має справджуватись рівність .

Поверхні початкових циліндрів коліс доторкаються в точці. Гвинтове колесо можна розглянути, як короткий багатозахідний гвинт, у якого число зубців дорівнює числу заходів.

На рис. 9.22 наведений план швидкостей для коліс 1 та 2, що обертаються з кутовими швидкостями та . З рівності нормальних складових колових швидкостей у точці дотику початкових циліндрів справедливим є вираз:

Отже,

де – кути нахилу ліній зубців коліс.

Косозубі колеса, що перебувають у зачепленні, мають однаковий нормальний крок. Отже, Оскільки . Маємо

З наведених формул випливає, що передатне відношення в гвинтових передачах залежить не лише від радіусів початкових циліндрів, а й від кутів нахилу зубців . Отже, одне і те ж передатне відношення може бути отримане комбінуванням радіусів початкових кіл та кутів нахилу ліній зубців.

Розрахунок зубчастих коліс гвинтових передач виконується аналогічно розрахунку косозубих циліндричних коліс з тією лише різницею, що кожне з зубчастих коліс може мати свій кут нахилу зубців. За розрахунковий модуль використовують модуль зубців у нормальному перерізі.

Рис. 9.22

Недоліками передачі є: значне ковзання у зачепленні зубців; точковий контакт зубців і, отже, значні контактні напруження; несприятливі умови змащення зубчастого зачеплення. Через те гвинтові передачі використовують лише при невеликих швидкостях і незначних потужностях.

Гіпоїдні передачі.У гіпоїдних передачах за початкові поверхні вибирають розширені частини гіперболоїдів. Для спрощення виготовлення таких зубчастих коліс ці частини гіперболоїдів замінюють зрізаними конусами. Але, на відміну від конічних передач, вісь малого колеса зміщена відносно осі більшого колеса на деяку величину (рис. 9.23). Отже, вершини конусів не перетинаються – вони перехрещуються переважно під кутом 90о.

Оскільки вали гіпоїдної передачі можна виводити по обидва боки за її межі, виключається консольне навантаження валів, що істотно підвищує несучу здатність передачі порівняно з конічною.

На відміну від гвинтових передач, гіпоїдні можуть бути виконані з лінійним контактом зубців, що також підвищує несучу здатність передачі. Швидкості ковзання профілів у гіпоїдних передачах менші, ніж у гвинтових.

Передатне відношення гіпоїдних передач визначається за такою самою формулою, як і гвинтових:

.

Передатне число більшості гіпоїдних передач не перевищує , але іноді сягає і більше.

Рис. 9.23

Гіпоїдні колеса широко застосовуються для привода ведучих коліс транспортних машин; а гіпоїдну передачу часто застосовують замість конічної для передачі більших потужностей. Значне ковзання у процесі зачеплення зумовлює необхідність застосування у силових механізмах протизадирних мастильних матеріалів (гіпоїдних мастил).

Черв'ячні передачі.Для передачі руху між мимобіжними осями досить широкого поширення набули черв’ячні передачі, які є різновидом гвинтових. Якщо збільшувати на одному з зубчастих коліс кут нахилу зубців, то можна отримати колесо з малим числом зубців (навіть з одним), які огинатимуть початкове коло кілька разів. У результаті отримуємо зубчасте колесо, яке має форму гвинта з декількома витками, заходами (зуб відрізняється від звичайного гвинта лише формою профілю). Таке зубчасте колесо з малою кількістю зубців (переважно одним, двома, чотирма) називають черв’ячним. При цьому спряжене з ним ведене зубчасте колесо (колесо з малим кутом нахилу зубців) називається черв'ячним.

У переважній більшості випадків використовуються ортогональні черв’ячні передачі ( ). Черв'ячна передача з точковим контактом зубців має ті самі недоліки, що й звичайна гвинтова передача, тому вона практично не застосовується.

Проте існують черв'ячні передачі з лінійним контактом зубців, що дає змогу передавати значні навантаження. Лінійного контакту досягають завдяки тому, що зубцям колеса надають форми гайки, яка охоплює черв'як на деякому куті, а черв'ячне колесо нарізають черв'ячною фрезою, яка є точною копією черв'яка, що входить у зачеплення з колесом.

Переріз черв’яка площиною, перпендикулярною до осі, матиме вигляд рейки, а передача нагадуватиме зачеплення зубчастого колеса з рейкою.

Передатне число черв'ячної передачі дорівнює відношенню числа зубців колеса до числа заходів черв'яка:

,

де – число зубців черв'ячного колеса; – число заходів черв'яка.

Зазвичай ведучою ланкою є черв'як.

За модулем черв'ячної передачі можна знайти основні розміри черв'ячного колеса та черв'яка. Торцевий модуль черв'ячного колеса, що є осьовим модулем черв'яка, приймають стандартним і беруть з нормального ряду.

Число зубців колеса є значно більшим за число заходів черв'яка, а тому в черв'ячних передачах можуть бути значні передатні числа. Так, при числі зубців колеса і числі заходів черв'яка передатне число .

Перевагами черв'ячної передачіє:

– можливість одержання великих передатних чисел (до 300 і більше);

– плавність зачеплення і безшумність роботи;

– можливість самогальмування, хоч і при низькому К.К.Д.;

– можливість передачі значних потужностей, хоч і при нижчому К.К.Д. порівняно з циліндричною передачею.

Черв'ячна передача має такі недоліки:

– відносно великі втрати потужності на тертя при зачепленні зубців і, як наслідок, нагрівання передачі та невисокий К.К.Д.;

– складність нарізування;

– чутливість до неточностей виготовлення та монтажу;

– необхідність ретельногозмащування поверхонь зубців;

– її порівняно висока вартість.

Складні зубчасті механізми.Це механізми, до яких входять більше двох зубчастих коліс. Складні механізми передач крім, ведучої та веденої ланок, мають проміжні ланки, що обертаються навколо своїх осей.

Складні зубчасті механізми поділяються на механізми передач з нерухомими та рухомими осями коліс. Розглянемо перші.

Складні механізми передач з нерухомими осями можна поділити на окремі ступені, кожна з яких являє собою дві рухомі ланки, що утворюють вищу пару; крім того, вони утворюють зі стояком ще й нижчі пари. Таким чином, бувають прості – одно-, і складні – багатоступінчасті зубчасті передачі; в більшості випадків двох- або трьохступінчасті.

Застосування складних ступінчастих механізмів обумовлене:

– великими передатними відношеннями;

– розміщенням осей вхідної та вихідної ланок на значній відстані одна від одної (при 2-х ланках механізми передач мали б дуже великі габарити);

– потребою змінити знак передатного відношення.

Рядове послідовне зачеплення зубчастих коліс. Ступінчаста зубчаста передача.Серії коліс, в яких осі обертання нерухомі, називають рядовим з’єднанням зубчастих коліс.

Якщо за умовами роботи передачі необхідно мати велике передатне відношення, то передача руху від ведучого вала до веденого здійснюється за допомогою кількох проміжних зубчастих зачеплень. На кожному проміжному валу закріплюються по два зубчастих колеса, з яких одне ведуче, а інше – ведене; одне входить у зачеплення з колесом на попередньому валі, друге – на наступному. У такій передачі кожний проміжний вал з’єднується з попереднім і наступним парою коліс. Таким чином, на першому ведучому валі буде закріплено одне колесо. На кожному з проміжних валів – по два колеса і на останньому веденому – одне колесо.

Таке з’єднання зубчастих коліс, вали яких обертаються у нерухомих підшипниках, називається ступінчастою зубчастою передачею.

Рис. 9.24

 

Передатне відношення кожної пари зубчастих коліс

, , , .Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.043 с.)