ТОП 10:

Оперативно-розшукова діяльність534. Оперативно-розшукова діяльність відділу прикордонної служби Держприкордонслужби – це один з видів його діяльності, що становить собою систему гласних і негласних заходів, які здійснюються із застосуванням оперативних засобів в інтересах забезпечення захисту державного кордону.

535. Завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

536. Завдання оперативно-розшукової діяльності вирішуються здійсненням оперативно-розшуковим підрозділом цілеспрямованих оперативно-розшукових заходів, систематизації і документальної фіксації результатів їх проведення, оперативної і правової оцінки матеріалів, прийняття процесуальних рішень щодо скоєння злочинів, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.

537. Виконання завдань оперативно-розшукової діяльності у відділі прикордонної служби покладається виключно на штатний оперативно-розшуковий підрозділ (прикордонне оперативно-розшукове відділення, прикордонну оперативно-розшукову групу) та посадових осіб відділу – начальника відділу прикордонної служби, його заступника з оперативно-розшукової роботи – начальника відділення (групи), військовослужбовців оперативно-розшукового підрозділу.

538. Для здійснення оперативно-розшукової діяльності начальникові відділу, його заступникові з оперативно-розшукової роботи – начальникові прикордонного оперативно-розшукового відділення (групи), військовослужбовцям оперативно-розшукового підрозділу наказом начальника органу охорони державного кордону визначаються конкретні ділянки відповідальності, напрямки роботи, об’єкти та завдання.

539. Витяг з цього наказу зберігається в оперативно-розшуковому підрозділі відділу прикордонної служби, в номенклатурній справі.

540. Порядок придбання оперативних засобів, роботи з ними та звітності про її результати визначаються нормативно-правовими актами Адміністрації Держприкордонслужби.

541. Підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про:

злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами;

осіб, які готують або вчинили злочин;

осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання.

542. Забороняється приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів з порушенням порядку та за відсутності підстав, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність».

543. Організація оперативно-розшукової діяльності на ділянці відділу включає: добування, збирання та узагальнення даних обстановки; оцінка оперативної обстановки і прогнозування її розвитку; прийняття рішення; планування оперативно-розшукової діяльності; розстановка сил і засобів; організація взаємодії та координація дій; контроль і перевірка виконання; всебічне забезпечення діяльності.

544. Звіти про результати оперативно-розшукової діяльності в установлені терміни подаються до оперативно-розшукового відділу органу охорони державного кордону за підписом начальника відділу.

545. Порядок обміну інформацією з оперативними підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Управлінням державної охорони, Державної податкової служби, Державного департаменту України з питань виконання покарань визначаються окремими наказами і розпорядженнями Адміністрації Держприкордонслужби.

 

 

РОЗДІЛ ІV

Забезпечення Оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби

Робота з особовим складом

546. Робота з особовим складом відділу включає організацію та проведення: професійної підготовки з особовим складом відділу, роботи з особовим складом.

547. Професійна підготовка особового складу – це система організаційних, навчально-педагогічних та практичних заходів, спрямованих на формування і розвиток у прикордонників професійно необхідних якостей, теоретичних знань та практичних навичок, що мають забезпечити високу готовність підрозділів відділу до дій, їх злагодженість та високий професіоналізм в охороні державного кордону.

548. Професійна підготовка особового складу у організується і здійснюється відповідно до вимог директив та наказів Адміністрації Держприкордонслужби.

549. Загальне керівництво професійною підготовкою особового складу здійснює начальник відділу.

550. Керівництво професійною підготовкою – це цілеспрямована діяльність начальника, його заступників, спрямована на планову професійну підготовку особового складу, надання практичної допомоги та здійснення контролю за ходом підготовки.

Воно включає: визначення (уточнення) мети, завдань і вимог до професійної підготовки, планування та всебічне забезпечення підготовки особового складу; надання практичної допомоги; узагальнення та поширення передового досвіду; перевірка на професійну придатність виконувати обов’язки за призначенням; облік результатів професійної підготовки.

551. Планування та безпосередню організацію професійної підготовки особового складу у відділі здійснює заступник начальника по роботі з персоналом на підставі наказу старшого начальника про організацію підготовки особового складу.

552. Якість професійної підготовки в підрозділах відділу досягається: твердим знанням завдань професійної підготовки та вимог до неї; своєчасною постановкою завдань підлеглим та їх уточнення в ході здійснення професійної підготовки; регулярним проведенням занять, тренувань, навчань; ефективним використанням та удосконаленням навчально-матеріальної бази; організацією і здійсненням контролю за ходом професійної підготовки.

553. Робота з особовим складом, як складова частина діяльності органів управління і посадових осіб усіх рівнів, є одним з видів забезпечення оперативно-службової діяльності з охорони державного кордону. Організація і зміст роботи з особовим складом у відділі прикордонної служби та його структурних підрозділах повинні сприяти всебічному розвитку особистості кожного військовослужбовця, службовця та працівника, формувати високоморальні норми взаємовідносин між ними, здоровий морально-психологічний клімат у колективах.

554. Загальне керівництво роботою з особовим складом відділу прикордонної служби здійснює начальник відділу. Безпосередню організацію, планування, методичне забезпечення роботи з особовим складом здійснює заступник (помічник) начальника відділу прикордонної служби з персоналу.

555. Робота з особовим складом здійснюється шляхом проведення комплексу заходів з доведення та роз’яснення особовому складу вимог та рішень Президента, Уряду, Верховної Ради України з прикордонних питань, рішень колегії Держприкордонслужби, вимог нормативних документів з питань оперативно-службової та повсякденної діяльності, вимог щодо порядку діяльності, формування у особового складу патріотичних якостей, свідомого розуміння та сприйняття корпоративних принципів і норм, високої культури служби та поведінки.

556. З цією метою забезпечується реалізація ефективної системи психологічного забезпечення, заходів з формування та підтримання професійно спрямованої мотивації особового складу Держприкордонслужби до виконання завдань охорони державного кордону, заходів культурно-просвітницької роботи з використанням різноманітних форм роботи з особовим складом.

557. Практична організація роботи з особовим складом, реалізація усіх її складових включає:

морально-психологічне забезпечення приведення в готовність до виконання завдань за призначенням та у бойову готовність;

психологічне забезпечення оперативно-службової та повсякденної діяльності особового складу Держприкордонслужби;

забезпечення правопорядку та дисципліни, профілактику корупційних проявів з боку особового складу Держприкордонслужби;

формування і підтримання професійно спрямованої мотивації особового складу Держприкордонслужби до виконання завдань охорони державного кордону;

організацію роботи всіх органів управління та посадових осіб щодо забезпечення високого престижу служби на державному кордоні, високого авторитету Держприкордонслужби;

постійний моніторинг соціально-побутових умов служби, потреб і запитів особового складу, підготовку пропозицій, координацію роботи та контроль за розв’язанням соціальних проблем особового складу Держприкордонслужби;

організація взаємодії з органами влади, громадськими організаціями та місцевим населенням прикордоння, засобами масової інформації з питань роботи з особовим складом Держприкордонслужби – здійснюється відповідно до керівних документів Адміністрації Держприкордонслужби.

 

Інженерне забезпечення

558. Інженерне забезпечення організується і здійснюється з метою створення підрозділам відділу належних умов для своєчасного виявлення і затримання правопорушників, ефективного застосування озброєння і техніки, прихованого та своєчасного висування, розгортання, маневру резервів; підвищення ефективності захисту підрозділів та об'єктів від усіх засобів ураження.

559. Завдання інженерного забезпечення підрозділами відділу виконуються самостійно з метою встановлення найпростіших інженерних загороджень і сигналізаційних приладів; утримання прикордонних знаків, сигналізаційних, контролюючих засобів, доріг, мостів; облаштування найпростіших переправ, пішохідних мостів, обладнання прикордонних стежок; поточного ремонту інженерних споруд і загороджень.

560. Сигналізаційними і контролюючими засобами, інженерними загородженнями, спорудами для візуального і технічного спостереження прикриваються в першу чергу напрямки ймовірних дій правопорушників, стики, місця дислокації і райони розташування підрозділів відділу, пункти керування та інші важливі об’єкти.

561. Підготовка доріг і колонних шляхів на ділянці відділу здійснюється інженерними підрозділами старшого начальника. Особлива увага звертається на обладнання доріг для випереджувального висунення чергових сил (засобів) та резерву на напрямки ймовірного руху правопорушників.

562. Успіх інженерного забезпечення досягається: високою інженерною підготовкою підрозділів відділу; умілим застосуванням інженерних сил і засобів відповідно до призначення і можливостей; підтриманням їх у стані високої готовності до застосування; зосередженням основних зусиль інженерного забезпечення на найважливіших напрямках; твердим і безперервним керуванням інженерним забезпеченням, швидким і прихованим маневром силами і засобами, виділеними для інженерного забезпечення охорони кордону; безперервним веденням інженерної розвідки; умілим використанням місцевості і місцевих матеріалів; своєчасним забезпеченням підрозділів інженерним озброєнням і технікою, широким поширенням передового досвіду виконання завдань інженерного забезпечення.

Маскування

563. Маскування досягається: прихованим розміщенням і переміщенням підрозділів та об’єктів з використанням маскувальних властивостей місцевості й умов обмеженої видимості, а також із застосуванням табельних засобів маскування і місцевих матеріалів; фарбуванням інженерних споруд, озброєння і техніки, інших об’єктів під фон місцевості; демонстративними діями, створенням несправжніх рубежів, позицій і об’єктів з імітацією дій прикордонних нарядів, підрозділів, озброєння і техніки та дезінформацією; виконанням вимог маскувальної дисципліни, а також своєчасним виявленням і усуненням демаскуючих ознак своїх підрозділів і об’єктів.

564. Маскування проводиться постійно. Воно організується на підставі рішення начальника відділу, його вказівки щодо маскування і розпорядження щодо маскування вищого штабу з урахуванням обстановки і можливостей правопорушників, демаскуючих ознак дій своїх підрозділів, а також можливостей сил та засобів для виконання заходів маскування.

565. Начальник відділу зобов’язаний: вчасно готувати пропозиції щодо організації маскування, спланувати заходи з маскування у відділі, доводити завдання з маскування до змін прикордонних нарядів, організовувати всебічне забезпечення виконання маскувальних заходів і контроль за їх проведенням у підрозділах.

566. Під час охорони державного кордону основним завданням маскування є введення правопорушників в оману щодо характеру дій підрозділів, що безпосередньо охороняють державний кордон, чергових сил (засобів) та резервів відділу; напрямків зосередження основних зусиль сил і засобів; побудови охорони державного кордону; розташування технічних засобів, інженерних споруд і загороджень; організації управління підрозділами.

567. Під час ведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників відділом основним завданням маскування є введення правопорушників в оману щодо службового порядку і напрямків зосередження основних зусиль; характеру проведених оперативних і режимних заходів; району прикриття, напрямків переслідування і пошуку; заходів щодо посилення охорони державного кордону.

568. Під час локалізації кризових ситуацій основним завданням маскування є введення правопорушників в оману щодо складу і положення сил та засобів, елементів службового порядку, напрямків дій чергових сил (засобів) та резерву органу охорони державного кордону і загонів підтримки від частин Збройних Сил України, характеру маневру резервом, дій кораблів (катерів) Морської охорони та авіації.

Забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки

569. Забезпечення радіаційного, хімічного та біологічного захисту відділу організується і здійснюється з метою максимального зменшення втрат особового складу відділу під час дій в умовах радіоактивного, хімічного та біологічного забруднення.

570. Забезпечення радіаційного, хімічного та біологічного захисту включає: радіаційне, хімічне і неспецифічне біологічне спостереження, радіаційний та хімічний контроль, проведення спеціальної обробки особового складу відділу, оповіщення про радіаційну, хімічну та біологічну обстановку, своєчасне й уміле використання засобів індивідуального і колективного захисту залежно від обстановки, виконання режимно-обмежувальних заходів.

571. Радіаційне, хімічне і неспецифічне біологічне спостереження організується для вчасного забезпечення начальника відділу даними про радіаційну і хімічну обстановку.

572. Радіаційне та хімічне спостереження у відділі проводиться центром управління службою або штатними (позаштатними) хіміками-дозиметристами.

573. У разі постійної готовності до дій радіаційне спостереження здійснюється постійно працюючими стаціонарними приладами. Чотири рази на добу (6.00, 12.00, 18.00, 24.00) проводяться заміри в районі розташування відділу за допомогою переносних приладів радіаційної розвідки.

574. Хімічне спостереження здійснюється візуально. Прилади хімічної розвідки використовуються у разі появи ознак хімічного зараження або зараження сильнодіючими отруйними речовинами.

575. Неспецифічне біологічне спостереження здійснюється візуально. У разі появи ознак біологічного зараження до ведення спостереження залучаються підрозділи радіаційної, хімічної та біологічної розвідки органу охорони державного кордону, а також військово-медичні та санітарно-епідеміологічні установи.

576. Порядок організації і ведення радіоактивного, хімічного та неспецифічного біологічного спостереження визначається відповідними інструкціями.

577. Метою здійснення заходів охорони природного середовища та екологічної безпеки є досягнення екологічної безпеки усіх видів оперативно-службової діяльності відділу та захист особового складу, озброєння і техніки в умовах впливу екологічно несприятливих антропогенних і природних фак­торів.

578. Виконання заходів охорони природного середовища та екологічної безпеки у відділі організується і здійснюється на підставі вимог державних актів природоохоронного характеру та нормативно-правових актів Адміністрації Держприкордонслужби.

Технічне забезпечення

579. Технічне забезпечення відділу організується і здійснюється з метою забезпечення підрозділів відділу озброєнням і технікою, боєприпасами і технічним майном, утримання їх у постійній готовності до застосування, досягнення високої ефективності й безвідмовності, швидкого відновлення (ремонту) та повернення до ладу після пошкодження.

580. Технічне забезпечення включає: артилерійсько-технічне, автотехнічне, інженерно-технічне, сигналізаційно-технічне, радіолокаційно-технічне, прожекторно-технічне, технічне забезпечення радіаційного, хімічного та біологічного захисту, технічне забезпечення зв’язку й автоматизованої системи керування, технічне забезпечення по службах тилу.

581. Завдання технічного забезпечення виконуються силами і засобами підрозділів, що мають озброєння і техніку, а також підрозділами матеріально-технічного забезпечення.

582. Технічне забезпечення у відділі організується і здійснюється відповідно до рішення начальника на здійснення оперативно-службової діяльності і в тісній взаємодії з тиловим забезпеченням на основі погодженого рішення питань розміщення і переміщення сил та засобів технічного забезпечення і тилу, організації підвозу матеріальних засобів, використання транспортних засобів, організації охорони.

583. Заходи з технічного забезпечення включаються до планів оперативно-службової діяльності відділу.

584. Контроль за технічними засобами охорони кордону та іншою технікою в ході оперативно-службової діяльності, встановлення причин їх виходу з ладу, характеру пошкоджень (несправностей), своєчасне вжиття заходів щодо їх евакуації і ремонту здійснюється технічними підрозділами відділу на чолі із заступником начальника відділу з логістики.

585. Евакуація озброєння, технічних засобів охорони кордону та іншої техніки, що вийшли з ладу, здійснюється доданими евакуаційними засобами. У першу чергу евакуюються і ремонтуються технічні засоби охорони кордону, від використання яких залежить успіх виконання поставлених завдань, а також техніка, що потребує найменшого обсягу робіт. Технічні засоби охорони кордону, а також інша техніка, що не можуть бути відремонтовані своїми силами або евакуйовані з відділу в технічні підрозділи старшого начальника, передаються на місці виходу з ладу або на маршруті евакуації засобам старшого начальника. Пошкоджене озброєння евакуюється транспортними засобами старшого начальника у супроводі відповідальної посадової особи.

Тилове забезпечення

586. Метою тилового забезпечення є: безперебійне задоволення потреб підрозділів відділу в матеріальних засобах, заправлення машин пальним, організація харчування особового складу, надання медичної допомоги пораненим і хворим та їх евакуація, а також забезпечення підрозділів пальним, паливом тощо.

587. Керування тилом начальник здійснює особисто через заступника начальника з логістики і старших змін прикордонних нарядів.

588. Поповнення матеріальних засобів проводиться до встановлених норм під час організації оперативно-службової діяльності. Підвіз матеріальних засобів здійснюється згідно з планом старшого начальника відповідно до поданих заявок на кожен вид забезпечення.

589. Підвіз боєприпасів, пального та іншого майна до елементів службового порядку (у підрозділи) в ході проведення спеціальних засобів щодо пошуку правопорушників, локалізації кризових ситуацій здійснюється відповідно до вказівок начальника зі складів органу охорони державного кордону, а в разі дій у віддалених районах – з місця розташування групи матеріально-технічного забезпечення.

590. Забезпечення особового складу гарячою їжею в ході проведення спеціальних заходів здійснюється групою матеріально-технічного забезпечення з її місця розташування або з найближчого підрозділу відділу. Гаряча їжа готується і видається, як правило, тричі на добу. За неможливості забезпечити триразове харчування особового складу з дозволу старшого начальника особовий склад забезпечується гарячою їжею двічі на добу, при цьому частина добової норми видається сухим пайком.

591. Під час дій в районах, забруднених отруйними і радіоактивними речовинами (райони стихійного лиха і техногенних аварій) приготування їжі дозволяється, переважно, лише з консервованих продуктів і концентратів, що знаходяться в закритих упаковках і не потребують складної кулінарної обробки, і з дотриманням особливих санітарних заходів. Вода з місцевих джерел у цьому випадку не використовується.

592. Харчування затриманих правопорушників здійснюється за спеціально встановленими нормами.

593. Постачання речового майна проводиться відповідно до облікової чисельності особового складу згідно з діючими нормами (на літній і зимовий періоди), ураховуючи встановлені розміри запасів та обмінного (підмінного) фонду.

594. Медичне забезпечення у відділі організується з метою виявлення поранених і хворих, своєчасного надання їм першої і долікарняної медичної допомоги, їх евакуації в медичний пункт органу охорони державного кордону (місцеву лікарню, військовий шпиталь), а також з метою запобігання поширенню в підрозділах хвороб.

595. Перша медична допомога особовому складу надається в порядку само- і взаємодопомоги фельдшерами та позаштатними санітарами-інструкторами, а також особовим складом підрозділів, виділених для рятувальних і лікувально-евакуаційних заходів у районах стихійного лиха чи техногенної аварії. Долікарняна (фельдшерська) медична допомога особовому складу подається на медичному пункті відділу.

   
 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.209.82.74 (0.012 с.)