ТОП 10:

З ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИІнструкція

З ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЧАСТИНА І

Відділ прикордонної служби

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця Інструкція визначає порядок оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби та його підрозділів, повноваження посадових осіб відділу щодо управління підрозділом, правила несення прикордонної служби у складі прикордонних нарядів.

Правові основи діяльності відділу прикордонної служби

1. Відділ прикордонної служби (далі – відділ) – основний підрозділ органу охорони державного кордону, призначений для безпосередньої охорони визначеної ділянки державного кордону, здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, оперативно-розшукової діяльності, запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України (далі – Держприкордонслужби).

2. Основними функціями відділу прикордонної служби є:

охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах з метою недопущення незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму;

здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення;

ведення оперативно-розшукової роботи в інтересах забезпечення захисту державного кордону України згідно із законодавством України та нормативно-правовими актами Адміністрації Держприкордонслужби;

участь у боротьбі з організованою злочинністю та протидія незаконній міграції на державному кордоні України та у межах контрольованих прикордонних районів;

координація діяльності підрозділів військових формувань та відповідних правоохоронних органів, пов'язаної із захистом державного кордону України, а також діяльності державних органів, що здійснюють різні види контролю при перетинанні державного кордону України або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України.

Виконання зазначених функцій є оперативно-службовою діяльністю відділу прикордонної служби.

3. Основними формами оперативно-службової діяльності відділів є прикордонна служба, прикордонний контроль та оперативно-розшукова діяльність. Під час виконання завдань з охорони державного кордону відділом можуть використовуватися інші форми оперативно-службової діяльності, визначені нормативними актами Адміністрації Держприкордонслужби.

4. Основними принципами організації та здійснення оперативно-службової діяльності відділом є: законність; забезпечення поваги до людської гідності та рівності осіб незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; широке застосування гласних та негласних форм і способів охорони державного кордону; безперервне добування інформації та своєчасна її реалізація в інтересах оперативно-службової діяльності; постійна готовність підрозділів до дій; комплексне застосування різнорідних сил та засобів; взаємодія сил та засобів; безперервність та гнучкість охорони державного кордону; доцільна побудова охорони державного кордону та прикордонного контролю; зосередження основних зусиль на найважливіших напрямках і в потрібний час; маневр силами та засобами; активність, прихованість і раптовість дій; здійснення оперативно-службової діяльності виключно спеціально підготовленими з цією метою військовослужбовцями та працівниками Держприкордонслужби; вибірковість контрольних заходів на підставі оцінки ризиків; автоматизований і безперервний процес управління відділом; єдиноначальність, централізація управління з делегуванням підлеглим повноважень щодо способів виконання поставлених завдань; усебічне забезпечення оперативно-службової діяльності; урахування і використання морально-психологічного стану особового складу в інтересах виконання поставлених завдань.

5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінальним кодексом України, Кримінально-процесуальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, законами України «Про Державну прикордонну службу України», «Про державний кордон України», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про прикордонний контроль», іншими законами України, виданими на їх виконання актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами Адміністрації Держприкордонслужби, наказами регіонального управління, начальника органу охорони державного кордону.

6. Відповідно до завдань, що виконуються відділами, вони поділяються на три типи:

тип „А” – відділи, призначені тільки для здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, здійснення оперативно-розшукової діяльності, запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

тип „Б” – відділи, призначені для охорони визначеної ділянки державного кордону поза пунктами пропуску, здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, здійснення оперативно-розшукової діяльності, запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

тип „В” – відділи, призначені для охорони визначеної ділянки державного кордону поза пунктами пропуску, здійснення оперативно-розшукової діяльності та запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби.

7. Визначена для відділу ділянка (район) відповідальності обмежується державним кордоном, стиками і розмежувальними лініями та, як правило, тиловою межею контрольованого прикордонного району.

У випадках, викликаних обстановкою, окремим наказом начальника органу охорони державного кордону між відділами можуть установлюватися тимчасові стики і розмежувальні лінії.

8. Ділянки (райони) відповідальності відділів, підрозділів, які входять до їх складу, стики та розмежувальні лінії визначаються наказами начальників регіональних управлінь.

9. У пунктах пропуску через державний кордон України (далі - пунктах пропуску) зоною відповідальності відділу є режимна територія пунктів пропуску, а на сухопутних ділянках державного кордону також прилегла в межах прямої видимості ділянка місцевості, яка визначається наказом начальника органу охорони кордону.

10. Райони, маршрути патрулювання, місця несення служби окремих прикордонних нарядів, сектори відповідальності та пункти збору інформації дільничних інспекторів прикордонної служби визначаються рішенням начальника відділу, за необхідності – начальником прикордонного загону.

Розділ ІІ

УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛОМ прикордонної служби

РОЗДІЛ ІІІ

Оперативно-службова діяльність відділу прикордонної служби

Контрольні заходи

370. Основною метою проведення контрольних заходів є:

забезпечення контролю за проходженням та позначенням на місцевості лінії державного кордону;

дотримання режиму державного кордону;

контроль за дотриманням прикордонного режиму в прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;

постійний контроль за розвитком обстановки на ділянці відповідальності підрозділу.

371. Контроль за проходженням та позначенням на місцевості лінії державного кордону, недопущення фактів незаконної її зміни здійснюється шляхом:

постійного моніторингу державного кордону та прикордонної інфраструктури;

своєчасного реагування на всі спроби пошкодження, зникнення або незаконного переміщення прикордонних знаків та інформаційних покажчиків.

372. Моніторинг державного кордону та прикордонної інфраструктури (далі – моніторинг державного кордону) – систематичне збирання та оброблення інформації про зміни, які відбулися на державному кордоні та елементах прикордонної інфраструктури (комплексу інженерно-технічних споруд та загороджень, які використовуються для дотримання режиму державного кордону).

373. Моніторинг державного кордону здійснюється спеціально призначеними прикордонними патрулями у визначених районах та дільничними інспекторами прикордонної служби у межах визначених секторів (ділянок) відповідальності шляхом візуального огляду державного кордону, прикордонних знаків, інформаційних покажчиків, інженерних споруд, загороджень, контролюючих та сигналізаційних засобів, а також прилеглої до них місцевості (берегової смуги).

374. Прикордонні патрулі, які здійснюють моніторинг державного кордону періодично можуть очолюватись офіцерами відділу. В окремих випадках до проведення моніторингу можуть залучатись офіцери управління органу охорони державного кордону та регіонального управління.

375. Як правило, моніторинг державного кордону проводиться у пішому порядку. Для пересування прикордонних нарядів уздовж державного кордону, інженерних та сигналізаційних засобів під час моніторингу на ділянці відділу облаштовується мережа контрольних стежок. Для інструкторів службових собак облаштовуються окремі контрольні стежки.

376. Під час моніторингу основна увага прикордонних нарядів (дільничних інспекторів прикордонної служби) зосереджується на:

ретельній перевірці проходження державного кордону на місцевості та недопущені безконтрольних фактів зміни його лінії;

забезпеченні належного контролю за станом прикордонних знаків, відповідності їх форм, розмірів і порядку встановлення вимогам законодавства України і міжнародних договорів України;

контролі за станом прикордонних просік та інформаційних покажчиків;

перевірці контролюючих засобів, інженерних споруд та загороджень, які знаходяться поблизу державного кордону, оцінці їх стану та спроможності фіксувати ознаки протиправної діяльності;

постійному пошуку ознак незаконного подолання та іншої протиправної діяльності через державний кордон.

377. Результати моніторингу державного кордону вносяться до рапорту старшого зміни прикордонних нарядів про результати служби. Інформація про виявлені ознаки протиправної діяльності фіксується у відповідних процесуальних документах та у встановлених обліках. Начальником відділу проводяться невідкладні заходи щодо їх фіксації та встановлення осіб, причетних до цієї діяльності.

378. Дотримання режиму державного кордону на ділянці відділу поза пунктами пропуску забезпечується шляхом:

постійного контролю за плаванням і перебуванням українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах України, заходженням іноземних невійськових суден і військових кораблів у внутрішні води і порти України та перебуванням в них;

утримання державного кордону, у порядку, визначеному міжнародними договорами;

контролю за дотриманням порядку здійснення усіх видів господарської а іншої діяльності на державному кордоні;

здійснення постійного контролю за провадженням різних робіт, промислової та іншої діяльності на державному кордоні України.

379. З метою забезпечення дотримання режиму державного кордону начальник відділу планує службу змін та окремих прикордонних нарядів, службову діяльність дільничних інспекторів прикордонної служби, інших посадових осіб відділу щодо контролю за порядком дотримання фізичними та юридичними особами встановленого законодавством України та міжнародними договорами України порядку судноплавства, користування водними об’єктами для господарських потреб, інших видів водокористування, створення різних гідроспоруд, провадження інших робіт у внутрішніх водах України, користування землею, лісами, тваринним світом, ведення гірничої справи, геологічних розвідок, дослідної, промислової та іншої діяльності на державному кордоні.

380. Ці завдання прикордонні наряди та дільничні інспектори прикордонної служби виконують шляхом ведення візуального та технічного спостереження за районами провадження різних робіт, промислової та іншої діяльності на державному кордоні, у територіальному морі та внутрішніх водах України, перевірки дозвільних документів на право здійснення такої діяльності.

381. Інформація про промислову, господарську та іншу діяльність на державному кордоні збирається і узагальнюється центром управління службою відділу прикордонної служби.

382. З метою забезпечення контролю за дотриманням прикордонного режиму начальник відділу зобов’язаний організувати контроль за:

дотриманням правил в'їзду, тимчасового перебування, проживання та пересування громадян України та інших осіб у межах прикордонної смуги і контрольованого прикордонного району;

порядком обліку всіх самохідних і несамохідних суден, інших плавзасобів та їх випуск у територіальне море та внутрішні води відповідно до встановлених вимог;

додержанням порядку проведення сільськогосподарських та інших робіт, утримання і випасання худоби в межах прикордонної смуги.

383. Контроль за дотриманням прикордонного режиму організується на всю глибину ділянки відповідальності. Основні зусилля зосереджуються, як правило, на напрямках підвищеної оперативної активності, імовірного руху правопорушників, у районах проведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників.

384. Контроль за дотриманням правил плавання і пересування в територіальному морі та внутрішніх водах України самохідних і несамохідних суден та інших плавзасобів здійснюється у взаємодії з кораблями (катерами) Морської охорони та літаками прикордонної авіації.

385. Заходи щодо контролю за дотриманням прикордонного режиму начальник відділу організує і здійснює з урахуванням виробничих інтересів підприємств, установ, організацій, сприяючи розвитку господарської діяльності в контрольованому прикордонному районі та прикордонній смузі.

Він зобов’язаний:

забезпечити тверде знання особовим складом правил прикордонного режиму, а також дотримання ними законності під час здійснення контролю за виконанням цих правил;

організувати підготовку сил і засобів, які залучаються до дій щодо контролю за дотриманням прикордонного режиму;

аналізувати ефективність проведених заходів щодо контролю за дотриманням прикордонного режиму. Разом з органами внутрішніх справ й іншими компетентними органами розробляти заходи щодо запобігання і недопущення порушень постанов і рішень місцевих органів влади про прикордонний режим;

здійснювати постановку на облік самохідних і несамохідних суден і засобів для пересування по льоду, з якими громадяни прибувають на ділянку, та тих, що належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам, які проживають на ділянці відповідальності відділу, узбережжя моря, берега прикордонних річок, озер та інших водойм, і контролювати порядок їх утримання на встановлених пристанях, причалах і пунктах базування;

погоджувати визначення місцевими державними адміністраціями (місцевими органами виконавчої влади) місць облаштування в межах прикордонної смуги або контрольованого прикордонного району пристаней, причалів та пунктів базування;

здійснювати контроль за своєчасним обладнанням підприємствами, установами й організаціями відповідних пристаней, причалів і пунктів базування, забезпеченням їх охороною і зв’язком зі структурними підрозділами відділу;

здійснювати контроль за виходом у море, прикордонні річки, озера й інші водойми;

на підставі чинного законодавства давати згоду на проведення робіт у прикордонній смузі.

386. Контроль за дотриманням правил в'їзду, тимчасового перебування, проживання та пересування громадян у межах прикордонної смуги і контрольованих прикордонних районів відділ прикордонної служби здійснює самостійно та у взаємодії з підрозділами органів внутрішніх справ. З цією метою начальник відділу планує службу спеціальних нарядів та визначає завдання дільничним інспекторам прикордонної служби.

387. Служба прикордонних патрулів, які здійснюють контроль за дотриманням громадянами правил в'їзду, тимчасового перебування, проживання та пересування у межах прикордонної смуги і контрольованих прикордонних районів, здійснюється із спеціально обладнаних стаціонарних та тимчасових контрольних постів шляхом перевірки у громадян документів, що посвідчують особу, зупинення та огляду транспортних засобів. В окремих випадках до складу таких нарядів можуть входити члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

388. Контроль за провадженням робіт та польотів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі організується шляхом ведення візуального спостереження за районами робіт, повітряним простором та перевірки дозвільних документів на проведення такої діяльності.

389. Завдання щодо перевірки порядку обліку та тримання самохідних і несамохідних суден, як правило, покладається на дільничних інспекторів прикордонної служби, яку вони здійснюють шляхом контролю за дотриманням власниками, адміністрацією та черговою службою пристаней, причалів, пунктів базування плавзасобів установленого порядку зберігання, виходу в територіальне море та внутрішні води, завантаження і розвантаження самохідних і несамохідних суден, інших плавзасобів, посадки і висадки пасажирів, ведення відповідної документації. За потреби такі завдання можуть покладатись на прикордонні наряди, які несуть службу в районах базування плавзасобів.

Візуальне та технічне спостереження за районами їх плавання і пересування у внутрішніх водах України ведеться прикордонними патрулями та радіотехнічними постами.

390. Окремі завдання з контролю за дотриманням прикордонного режиму можуть також виконуватись іншими прикордонними нарядами у разі, якщо ними виявлено особи, транспортні засоби, дії яких викликають підозру або у разі отримання відповідної інформації.

391. Для забезпечення належного контролю за обстановкою на ділянці відповідальності, збирання даних обстановки у відділі створюється система суцільного спостереження, основу якої становлять спеціально призначені прикордонні наряди та дільничні інспектори прикордонної служби, пости спостереження, позиції для технічних засобів, пункти збору інформації.

З цією метою ділянка відділу облаштовується спорудами для спостереження відкритого та прихованого типу, які можуть розташовуватись на напрямках ймовірного руху порушників законодавства, на стику із сусідніми відділами, у центрі ділянки, на панівних висотах та в інших тактично вигідних місцях.

В окремих випадках для здійснення спостереження за цими напрямками та прикриття ділянок кордону поруч зі шляхами міжнародних сполучень у районах розташування відділів прикордонної служби, прикордонних (інспекторських) постів, пунктів пропуску можуть встановлюватись металеві спостережні вишки. Візуальне спостереження може вестись із найбільш вигідних i зручних пунктів місцевості.

392. Технічне спостереження ведеться із стаціонарних постів технічного спостереження, відкритих та прихованих позицій для радіолокаційних, прожекторних станцій та тепловізійних комплексів.

393. Розташування та обладнання місць для ведення спостереження має забезпечувати максимальний контроль за ділянкою відповідальності, ефективне застосування засобів спостереження, прихованість дій прикордонних нарядів, завчасне виявлення порушників законодавства та їх своєчасне затримання.

394. Для ведення прихованого спостереження та прослуховування місцевості на ділянці відділу облаштовуються приховані пости спостереження.

395. Кількість позицій для ведення спостереження за допомогою технічних засобів визначається залежно від обстановки, їх тактико-технічних можливостей, наявності під’їзних шляхів та характеру місцевості. Як правило, на ділянці відділу облаштовується не менше трьох позицій для радіолокаційних, прожекторних станцій і тепловізійних комплексів.

396. Найбільша щільність споруд та позицій для спостереження обладнується на напрямках підвищеної протиправної активності.

397. За потреби, до здійснення спостереження можуть залучатись члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону. Члени громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону використовуються для ведення спостереження за визначеними об’єктами в ході проведення господарських та інших робіт, які вони здійснюють у прикордонній смузі, а також під час патрулювання в населених пунктах.

398. Порядок залучення членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону до виконання завдань оперативно-службової діяльності визначається відповідними розпорядчими актами Адміністрації Держприкордонслужби.

399. Питання організації та здійснення візуального і технічного спостереження на ділянці відповідальності начальник відділу передбачає під час підготовки пропозицій з організації оперативно-службової діяльності на рік.

400. З цією метою, на підставі оцінки ризиків та проведених оперативно-тактичних розрахунків у відділі складаються схеми спостереження та інша службова документація для кожної металевої вишки, стаціонарної позиції технічного спостереження, а також формуляри для пунктів збору інформації, які призначені для візуального спостереження.

401. На схеми відповідно до призначення наносяться:

об’єкти візуального та технічного спостереження;

можливі маршрути руху та райони протиправної діяльності порушників законодавства;

райони проведення сільськогосподарських, промислових та інших робіт;

основні орієнтири на місцевості;

стаціонарні, приховані, тимчасові та несправжні пости для ведення спостереження;

стаціонарні, тимчасові та несправжні позиції для радіолокаційних і прожекторних станцій, шляхи під’їзду до них;

позиції для мобільних тепловізійних комплексів;

основні сектори та зони ведення спостереження;

пункти збору інформації дільничних інспекторів прикордонної служби;

райони (місця) несення служби прикордонних патрулів.

402. Ці схеми є основою для створення та забезпечення функціонування систем збирання, добування та обробки даних обстановки, а також контрольних та режимних заходів. За потреби, упродовж року вони можуть уточнюватись. Після їх складання проводяться заходи з облаштування постів спостереження та позицій.

403. Контроль за важкодоступними, віддаленими та оперативними ділянками може здійснюватися дистанційно.

Для цього такі ділянки облаштовуються сигналізаційними (радіолокаційними) комплексами і приладами. Контроль за ними здійснюється з місця дислокації відділу або його структурних підрозділів. Для своєчасного реагування на їх спрацювання у найближчому районі організується служба прикордонного патруля.

Патрульні заходи

404. Патрульні заходи проводяться відділом з метою своєчасного запобігання, виявлення та припинення правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції Держприкордонслужби, реалізації отриманої інформації.

Вони здійснюються спеціально призначеними прикордонними нарядами. Їх екіпіровка й оснащення залежать від отриманих завдань та способів їх виконання.

405. Під час патрульних заходів, як правило, проводиться огляд місцевості, місцевих предметів, господарських та інших об’єктів, транспортних засобів, можливих місць переховування правопорушників або предметів протиправної діяльності.

В окремих випадках під час патрульних заходів здійснюються перевірка документів у осіб, що прибувають або перебувають у прикордонній смузі (контрольованому прикордонному районі) та порядку обліку, утримання та зберігання плавзасобів на пристанях і причалах, опитування громадян та затриманих правопорушників.

406. Для ефективного застосування прикордонних патрулів установлюються райони патрулювання. Їх межі, розміри та кількість визначаються розрахунково-аналітичним методом.

Розміри району патрулювання повинні забезпечувати своєчасне виявлення ознак правопорушення, а в разі отримання відповідної інформації – гарантоване затримання правопорушників. В окремих випадках, райони патрулювання можуть збігатися із секторами відповідальності дільничних інспекторів прикордонної служби.

Райони патрулювання, які встановлюються у межах прикордонної смуги, повинні обов’язково прилягати до державного кордону.

407. У кожному районі патрулювання встановлюються не менше 2 маршрутів руху окремо для піших патрулів та патрулів на транспортних засобах. У разі можливості можуть додатково облаштовуватись в інженерному відношенні маршрути руху нарядів, шляхи (стежки) під’їзду (підходу) до важкодоступних місць та місць можливого переховування правопорушників, місця для здійснення контрольних і режимних заходів, райони прикриття дій правопорушників та їх затримання у пішому порядку і на транспортних засобах, місця встановлення та застосування засобів примусової зупинки транспортних засобів.

408. Маршрути патрулювання та їх облаштування повинні забезпечувати прихованість дій прикордонного патруля, безперешкодне його пересування у будь яких умовах по території району, своєчасну допомогу інших патрулів у разі припинення протиправної діяльності та затримання правопорушників.

 

409. Під час організації оперативно-службової діяльності на рік, начальник відділу готує пропозиції з організації патрульних заходів в системі реалізації даних обстановки, якими передбачає:

межі, номери районів патрулювання та варіанти патрулювання для кожного прикордонного патруля;

маршрути патрулювання для піших патрулів та патрулів на транспортних засобах;

варіанти дій патрулів у разі проведення спеціальних заходів, виявлення та затримання правопорушників;

місця (райони) здійснення контрольних та режимних заходів;

маршрути руху патрулів від громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону;

місця, райони, маршрути спільного несення служби та патрулювання зі співробітниками правоохоронних органів;

маршрути руху, рубежі прикриття окремих ділянок місцевості, варіанти дій патрулів з інших районів патрулювання, нарядів від правоохоронних органів та патрулів від громадських формувань у разі виявлення, переслідування та затримання правопорушників.

410. Дільничні інспектори прикордонної служби здійснюють патрульні заходи у межах визначених секторів (ділянок) відповідальності.

411. Контрольні та патрульні заходи здійснюються за єдиним задумом та відповідно до планів оперативно-службової діяльності відділу.

Режимні заходи

412. Режимні заходи у відділі прикордонної служби проводяться у разі запровадження на усій ділянці відповідальності відділу або у межах окремих районів обмежень щодо в’їзду, виїзду та пересування громадян, проведення будь-якої діяльності у межах контрольованого прикордонного району або прикордонної смуги.

413. Метою їх проведення є створення сприятливих умов для посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, проведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників, припинення протиправної діяльності окремих осіб або злочинних угруповань, розшуку та встановлення за конкретною оперативною інформацією правопорушників та осіб, причетних до протиправної діяльності та їх затримання.

Такі заходи проводяться відділом самостійно або у взаємодії з мобільними підрозділами органу охорони державного кордону.

414. На підставі моделі оперативно-службової діяльності у відділі прикордонної служби розробляються картки-накази для патрулювання у кожному районі за окремими варіантами.

РОЗДІЛ ІV

Робота з особовим складом

546. Робота з особовим складом відділу включає організацію та проведення: професійної підготовки з особовим складом відділу, роботи з особовим складом.

547. Професійна підготовка особового складу – це система організаційних, навчально-педагогічних та практичних заходів, спрямованих на формування і розвиток у прикордонників професійно необхідних якостей, теоретичних знань та практичних навичок, що мають забезпечити високу готовність підрозділів відділу до дій, їх злагодженість та високий професіоналізм в охороні державного кордону.

548. Професійна підготовка особового складу у організується і здійснюється відповідно до вимог директив та наказів Адміністрації Держприкордонслужби.

549. Загальне керівництво професійною підготовкою особового складу здійснює начальник відділу.

550. Керівництво професійною підготовкою – це цілеспрямована діяльність начальника, його заступників, спрямована на планову професійну підготовку особового складу, надання практичної допомоги та здійснення контролю за ходом підготовки.

Воно включає: визначення (уточнення) мети, завдань і вимог до професійної підготовки, планування та всебічне забезпечення підготовки особового складу; надання практичної допомоги; узагальнення та поширення передового досвіду; перевірка на професійну придатність виконувати обов’язки за призначенням; облік результатів професійної підготовки.

551. Планування та безпосередню організацію професійної підготовки особового складу у відділі здійснює заступник начальника по роботі з персоналом на підставі наказу старшого начальника про організацію підготовки особового складу.

552. Якість професійної підготовки в підрозділах відділу досягається: твердим знанням завдань професійної підготовки та вимог до неї; своєчасною постановкою завдань підлеглим та їх уточнення в ході здійснення професійної підготовки; регулярним проведенням занять, тренувань, навчань; ефективним використанням та удосконаленням навчально-матеріальної бази; організацією і здійсненням контролю за ходом професійної підготовки.

553. Робота з особовим складом, як складова частина діяльності органів управління і посадових осіб усіх рівнів, є одним з видів забезпечення оперативно-службової діяльності з охорони державного кордону. Організація і зміст роботи з особовим складом у відділі прикордонної служби та його структурних підрозділах повинні сприяти всебічному розвитку особистості кожного військовослужбовця, службовця та працівника, формувати високоморальні норми взаємовідносин між ними, здоровий морально-психологічний клімат у колективах.

554. Загальне керівництво роботою з особовим складом відділу прикордонної служби здійснює начальник відділу. Безпосередню організацію, планування, методичне забезпечення роботи з особовим складом здійснює заступник (помічник) начальника відділу прикордонної служби з персоналу.

555. Робота з особовим складом здійснюється шляхом проведення комплексу заходів з доведення та роз’яснення особовому складу вимог та рішень Президента, Уряду, Верховної Ради України з прикордонних питань, рішень колегії Держприкордонслужби, вимог нормативних документів з питань оперативно-службової та повсякденної діяльності, вимог щодо порядку діяльності, формування у особового складу патріотичних якостей, свідомого розуміння та сприйняття корпоративних принципів і норм, високої культури служби та поведінки.

556. З цією метою забезпечується реалізація ефективної системи психологічного забезпечення, заходів з формування та підтримання професійно спрямованої мотивації особового складу Держприкордонслужби до виконання завдань охорони державного кордону, заходів культурно-просвітницької роботи з використанням різноманітних форм роботи з особовим складом.

557. Практична організація роботи з особовим складом, реалізація усіх її складових включає:

морально-психологічне забезпечення приведення в готовність до виконання завдань за призначенням та у бойову готовність;

психологічне забезпечення оперативно-службової та повсякденної діяльності особового складу Держприкордонслужби;

забезпечення правопорядку та дисципліни, профілактику корупційних проявів з боку особового складу Держприкордонслужби;

формування і підтримання професійно спрямованої мотивації особового складу Держприкордонслужби до виконання завдань охорони державного кордону;

організацію роботи всіх органів управління та посадових осіб щодо забезпечення високого престижу служби на державному кордоні, високого авторитету Держприкордонслужби;

постійний моніторинг соціально-побутових умов служби, потреб і запитів особового складу, підготовку пропозицій, координацію роботи та контроль за розв’язанням соціальних проблем особового складу Держприкордонслужби;

організація взаємодії з органами влади, громадськими організаціями та місцевим населенням прикордоння, засобами масової інформації з питань роботи з особовим складом Держприкордонслужби – здійснюється відповідно до керівних документів Адміністрації Держприкордонслужби.

 

Інженерне забезпечення

558. Інженерне забезпечення організується і здійснюється з метою створення підрозділам відділу належних умов для своєчасного виявлення і затримання правопорушників, ефективного застосування озброєння і техніки, прихованого та своєчасного висування, розгортання, маневру резервів; підвищення ефективності захисту підрозділів та об'єктів від усіх засобів ураження.

559. Завдання інженерного забезпечення підрозділами відділу виконуються самостійно з метою встановлення найпростіших інженерних загороджень і сигналізаційних приладів; утримання прикордонних знаків, сигналізаційних, контролюючих засобів, доріг, мостів; облаштування найпростіших переправ, пішохідних мостів, обладнання прикордонних стежок; поточного ремонту інженерних споруд і загороджень.

560. Сигналізаційними і контролюючими засобами, інженерними загородженнями, спорудами для візуального і технічного спостереження прикриваються в першу чергу напрямки ймовірних дій правопорушників, стики, місця дислокації і райони розташування підрозділів відділу, пункти керування та інші важливі об’єкти.

561. Підготовка доріг і колонних шляхів на ділянці відділу здійснюється інженерними підрозділами старшого начальника. Особлива увага звертається на обладнання доріг для випереджувального висунення чергових сил (засобів) та резерву на напрямки ймовірного руху правопорушників.

562. Успіх інженерного забезпечення досягається: високою інженерною підготовкою підрозділів відділу; умілим застосуванням інженерних сил і засобів відповідно до призначення і можливостей; підтриманням їх у стані високої готовності до застосування; зосередженням основних зусиль інженерного забезпечення на найважливіших напрямках; твердим і безперервним керуванням інженерним забезпеченням, швидким і прихованим маневром силами і засобами, виділеними для інженерного забезпечення охорони кордону; безперервним веденням інженерної розвідки; умілим використанням місцевості і місцевих матеріалів; своєчасним забезпеченням підрозділів інженерним озброєнням і технікою, широким поширенням передового досвіду виконання завдань інженерного забезпечення.

МаскуванняПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.022 с.)