НЕРВОВА ТКАНИНА. НЕРВОВІ ВОЛОКНА. НЕРВОВІ ЗАКІНЧЕННЯ. СИНАПС.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НЕРВОВА ТКАНИНА. НЕРВОВІ ВОЛОКНА. НЕРВОВІ ЗАКІНЧЕННЯ. СИНАПС.Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

(тестові завдання з даної теми відсутні)

Р.

 

В умовному експерименті дія токсичної речовини порушує механізм передачі нервового імпульсу. Яка структура забезпечує виконання даної функції?

A *Синапс.

B Нейролема.

C Нейрофібрила.

D Мітохондрія.

E Субстанція Нісля.

Р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)

Рр.

На електронномікроскопічній фотографії поперечного зрізу мієлінового волокна чітко видно концентрично орієнтовані темні та світлі кільця, які розташовуються навколо осьового циліндра. Якими речовинами утворені темні кільця?

A * Ліпідами.

B Білками.

C Вітамінами.

D Вуглеводами.

E Водою.

На електронномікроскопічній фотографії поперечного зрізу волокна чітко візуалізуються декілька осьових циліндрів з мезаксонами. Яке це волокно?

A * Нервове безмієлінове.

B Ретикулярне.

C Колагенове.

D Еластичне.

E Нервове мієлінове.

В препараті нервової тканини, обробленому осмієвою кислотою, розрізняють волокно, одна із оболонок якого зафарбовується в чорний колір і має світлі насічки, розташовані під кутом до осьового циліндра. Яка це оболонка?

A мієлінова

B Нейролема

C аксолема

D базальна мембрана

E ендоневрій

 

НЕРВОВА СИСТЕМА. КОРА ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ. СТОВБУР МОЗКУ.

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

В гістологічному препараті відділ нервової системи, в якому визначається пошарове розташування нейроцитів, серед яких є клітини таких форм: зірчасті, веретеноподібні, горизонтальні, пірамідні. Який це відділ нервової системи?

A * Кора великих півкуль головного мозку.

B Кора мозочка

C спинномозковий вузол

D вегетативний вузол

E спинний мозок

Р.

 

В гістопрепараті визначається орган, що складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина розташована на периферії і має 6 шарів: молекулярний, зовнішній зернистий, пірамідний, внутрішній зернистий, гангліонарний і шар поліморфних клітин. Визначте утвір, якому належать дані морфологічні ознаки.

A *Кора великих півкуль

B Довгастий мозок

C Мозочок.

D Спиномозковий вузол.

E Спинний мозок.

В гістологічному препараті представлений зріз прецентральної звивини кори великого мозку. Вкажіть, які шари найбільш розвинені в даному випадку?

A *Пірамідний, гангліонарний і шар поліморфних клітин.

B Молекулярний.

C Зовнішній і внутрішній зернисті.

D Молекулярний і шар поліморфних клітин.

E Молекулярний, пірамідний, гангліонарний.

Р.

Відділ центральної нервової системи має пошарове розташування нейроцитів, серед яких є клітини таких форм: зірчасті, веретеноподібні, горизонтальні, пірамідні. Якому відділу НС відповідає така структура?

A *Корі великих півкуль головного мозку

B Мозочку

C Гіпоталамусу

D Довгастому мозку

E Спинному мозку

Досліджується препарат, забарвлений методом імпрегнації сріблом, в якому добре видні клітини різних розмірів пірамідної форми. Від їхньої верхівки і бокових поверхонь відходять короткі відростки, а від основи – один довгий. Назвіть препарат, що досліджується.

A *Кора головного мозку

B Спіральний орган внутрішнього вуха

C Сітківка органу зору

D Кора мозочку

E Спинномозковий вузол

Один з вiддiлів центральної нервової системи має пошарове розташування нейроцитiв, серед яких є клiтини таких форм: зiрчастi, веретеноподiбнi, горизонтальнi, пiрамiднi. Якому вiддiлу нервової системи вiдповiдає така структура?

A *Корi великих пiвкуль головного мозку

B Спинному мозку

C Мозочку

D Довгастому мозку

E Гіпоталамусу

Рр.

На електронній мікрофотографії І шару кори великих півкуль видно клітини, які своїми відростками утворюють синапси на горизонтальних розгалуженнях кортико-кортикального волокна та відносяться до гальмуючої системи модуля. Що це за нейрони?

A * Клітини з аксонною китичкою;

B Аксоаксонні нейрони;

C Кошикоподібні нейрони;

D Клітини з подвійним букетом дендритів;

E Клітини-“канделябри”.

 

НЕРВОВА СИСТЕМА. СПИННИЙ МОЗОК. МОЗОЧОК.

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку. Визначте, відростки яких нейронів при цьому пошкоджено?

A *Аксони рухових нейронів

B Дендрити рухових нейронів

C Аксони чутливих нейронів

D Дендрити чутливих нейронів

E Дендрити вставних нейронів

Р.

 

Алкогольна інтоксикація, як правило супроводжується порушенням координації руху і рівноваги, в результаті пошкодження структурних елементів мозочка. Функція яких клітин мозочка порушується в першу чергу?

A *Грушоподібні клітини [клітини Пуркіньє]

B Кошикові клітини

C Клітини Беца

D Зірчасті клітини

E Зернисті клітини

 

В гістопрепараті, імпрегнованому солями срібла, визначається кора мозочка, що містить грушоподібні, корзинчасті, зірчасті нейрони, клітини-зерна. Назвіть нейроцити, що входять в склад молекулярного шару.

A *Корзинчасті, мілкі і великі зірчасті.

B Зірчасті, пірамідні.

C Клітини-зерна, великі зірчасті.

D Великі зірчасті та веретеноподібні.

E Грушоподібні

В гістологічному препараті органу нервової системи, імпрегнованому солями срібла, визначаються нейрони грушеподібної, зірчастої, веретеноподібної форми, клітини-зерна. Яка з названих клітин є еферентним нейроном мозочка?

A *Грушеподібний нейрон.

B Клітини-зерна.

C Пірамідні нейроцити.

D Зірчасті нейрони.

E Веретеноподібні горизонтальні нейрони.

В гістопрепараті визначається орган, що складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина розташована в центрі та складається з пучкових, корінцевих та асоціативних нейронів. Назвіть орган для якого характерні дані морфологічні ознаки.

A *Спинний мозок.

B Довгастий мозок

C Мозочок.

D Спинномозковий ганглій.

E Великі півкулі.

Р.

У хворої 55 років внаслідок постійного вживання алкоголю і інтоксикації, що розвинулася, спостерігається порушення координації рухів і рівноваги. З порушенням нервових структур якого відділу центральної нервової системи це пов'язано?

A *Грушеподібних нейронів мозочка.

B Корзинчатих нейронів мозочка.

C Зіркоподібних нейронів мозочка.

D Мотонейронів спинного мозку.

E Оливи довгастого мозку.

В клініку поступив хворий 15 років з діагнозом поліомієліт. Захворювання супроводжується порушенням функції рухового апарату. Деструкцією яких нервових структур можна пояснити ці порушення?

A * Рухових нейронів спинного мозку

B Чутливих нейронів спиномозкових вузлів

C Вегетативних ядер спинного мозку

D Ретикулярної формації спинного мозку

E Нейронів мозочку

У хворого на поліомієліт, який характеризується ураженням спинного мозку, порушена функція скелетних м’язів. Деструкцією яких нейронів можна пояснити це?

A * Моторних нейронів

B Псевдоуніполярних

C Вставних

D Псевдоуніполярних і вставних

E Вставних і моторних

В гістологічному препараті представлений орган нервової системи, що має сіру і білу речовину. Сіра речовина розташована по периферії. Нейрони в ній утворюють три шари: молекулярний, гангліонарний, зернистий. Якому органу належать дані морфологічні ознаки?

A *Мозочок

B Спинний мозок

C Міст

D Кора великого мозку

E Довгастий мозок

Досліджується препарат, забарвлений методом імпрегнації сріблом, в якому помітні клітини грушовидної форми з добре виразними 2-3 дендритами, що піднімаються доверху. Назвіть препарат, що досліджується.

A *Кора мозочку

B Спіральний орган внутрішнього вуха

C Сітківка органу зору

D Кора головного мозку

E Спинномозковий вузол

При мікроскопічному дослідженні органу ЦНС виявлена сіра речовина, в якій нейрони утворюють три шари: молекулярний, гангліонарний, зернистий. Назвіть нейрони, які утворюють другий шар.

A *Грушевидні.

B Корзинчасті

C Мілкі зірчасті

D Великі зірчасті

E Клітини-зерна.

В мікропрепараті спинного мозку необхідно проаналізувати стан ядра, нейрони якого утворюють моторні закінчення в скелетній мускулатурі. Вкажіть дане ядро.

A *Власне ядро переднього рогу

B Грудне ядро.

C Проміжне латеральне ядро.

D Власне ядро заднього рогу.

E Власне ядро сірої речовини

В результаті травми у чоловіка 47 років пошкоджені передні корінці спинного мозку. Відростки яких нейронів пошкоджені?

A *Аксони нейронів рухових соматичних та вегетативних ядер

B Аксони чутливих псевдоуніполярних

C Дендрити чутливих псевдоуніполярних

D Дендрити рухових і аксони ядер бокових стовпів

E Дендрити і аксони чутливих псевдоуніполярних

Рр.

В результаті травми у хворого пошкодженні VІІ-Х грудні хребці. Гематома, що при цьому утворилась здавлює задній канатик спинного мозку. Які провідні шляхи зазнають пошкоджуючого впливу?

A. *Клиновидний тракт.

B. Спіно-церебелярний тракт дорзальний.

C. Кортикоспінальний тракт боковий.

D. Вестибуло-спінальний тракт.

E. Руброспінальний тракт.

При гістологічному обстеженні в передніх рогах спинного мозку виявляються нервові клітини, які забезпечують в організмі людини:

A. *Передачу нервових імпульсів до поперечно-посмугованої м’язової тканини.

B. Передачу сигналів від терморецепторів до клітин зорового пагорба.

C. Передачу нервових імпульсів до пре- і паравертебральних гангліїв симпатичної нервової системи.

D. Передачу нервових імпульсів до секреторного апарату органів травлення.

E. Секрецію нейромедіаторів, які впливають на судинний тонус.

 

Представлені два препарати спинного мозку і спиномозкового вузла. Які з гліальних клітин можна побачити тільки на препараті спинного мозку?

A * Епендимоцити

B Плазматичні астроцити

C Фібрилярні астроцити

D Гліальні макрофаги

E Олігодендрогліоцити

 

На електронній мікрофотографії кори мозочка в зернистому шарі видно дрібні клітини з короткими дендритами, які мають вигляд “пташиної лапки”, на котрих у клубочках мозочка мохоподібні волокна утворюють синапси. Що це за клітини?

A * Клітини-зерна;

B Клітини Гольджі;

C Веретеноподібні горизонтальні клітини;

D Зірчасті нейрони з короткими нейритами;

E Зірчасті нейрони з довгими нейритами.

В препараті органу ЦНС, імпрегнованому сріблом, виявлені великі клітини грушеподібної форми. Розташовані в один ряд, від їх верхівки відходить 3-4 відростки, які розгалуджуються в одній площині.

A клітини Пуркіньє

B клітини Беца

C клітини Догеля

D клітини Гольджі

E клітини Мартіноті

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 187; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.008 с.)