ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Механика: 8 Страница

Механика

Механічний рух. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло та матеріальна точка. Система відліку. Відносність руху. Температура, її фізичний зміст. Вимірювання температури. Температурні шкали. Випаровування рідин. Насичена і ненасичена пара. Тиск насиченої пари Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність струму. Кафедра мелиорации водоснабжения и геодезии Отчет по лабораторным работам ЗАНЯТИЕ №2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СВЯЗЕЙ. ЗАНЯТИЕ №3. ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР. ЗАНЯТИЕ №6. РАСЧЕТ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. Общие сведения о конических передачах Геометрия конического прямозубого зацепления Изучение конструкции и назначения редуктора Регулировка конических редукторов Определение напора Н, для пропуска жидкости расходом Q. Свойства нефти и течение ее в пласте ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ (МЕХАНИЧЕСКИЙ) СОСТАВ ПОРОД ТЕПЛО- МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ И ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОД СВОЙСТВА ПОРИСТОЙ СРЕДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ НЕСКОЛЬКО ФАЗ НАСЫЩЕННОСТЬ, ЭФФЕКТИВНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ СОСТАВ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТИ И ВОДЫ МОДЕЛЬ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ТЕЧЕНИЯ. Розрахунок лінійного ноніуса Спроектувати механізм важільного мікрометра, перетворюючого по лінійному закону переміщення вимірювального стержня в переміщення стрілки. Коли ми стискаємо недеформовану пружину, сила, що діє з боку пружини, спрямована протилежно деформації. Виходить, при збільшенні деформації сила пружності пружини виконує від’ємну роботу. Сила тертя ковзання або кочення спрямована завжди протилежно швидкості, а, отже, і переміщенню тіла, тому робота сили тертя ковзання або кочення від’ємна. Радиус ядра. Уравнение Шредингера. Основные сведения об атомных ядрах Квантовые характеристики ядерных состояний Электромагнитные моменты ядер Ядро как система нуклонов. Статистика Общие закономерности радиоактивного распада Общие характеристики ядерных реакций Нуклон-нуклонное взаимодействие и свойства ядерных сил. Період до наукової революції Модуль швидкості падіння поблизу поверхні Землі Механічна взаємодія тіл. Динаміка. Інертність. Поняття маси тіла, її зв’язок зі швидкістю. Історія відкриття закону всесвітнього тяжіння Алгоритм розв’язування задач динаміки. Довжина перпендикуляра, опущеного з осі обертання на лінію дії сили, називається плечем сили. Як розраховують потенціальну енергію ? Закон збереження і перетворення енергії Відносність для двох подій понять «раніше» і «пізніше» Перегляд відео сюжету «Дифузія». Перехід газу з одного стану в інший при сталій температурі називають ізотермічним процесом. Як зміниться відносна вологість повітря зі зниженням температури? Відцентрові насоси. Кавітація насосів. Зовнішні ознаки і способи її попередження. Гідравлічний привід. Об’ємний і дросельний способи регулювання, експлуатаційні характеристики. Повітряні компресори. Призначення, вимоги Регістра і СОЛАС-74. Конструкції, принцип дії і експлуатація. Шлюпочні лебідки. Призначення, вимоги Регістра і СОЛАС-74. Конструкції, принцип дії і експлуатація. Шестеренні насоси. Експлуатаційні характеристики. Конструкція, класифікація. Принципи дії, область застосування і експлуатація. Гвинтові насоси. Експлуатаційні характеристики. Класифікація, принцип дії, область застосування, конструкції і експлуатація. Шиберні і водокільцеві насоси. Експлуатаційні характеристики. Класифікація, принцип дії, область застосування, конструкції і експлуатація. Гідравлічний привід. Конструкція радіально – поршневих насосів і гідромоторов, експлуатаційні характеристики. Водоопріснювальні установки. Типові принципові схеми вакуумних установок. Умови здобування дистиляту високої якості. Якірно - швартовні машини. Конструкції, експлуатаційні характеристики, гідропривід і схема системи дистанційної віддачі якоря. Гідропривід пристрою для екстреного віддавання Вантажний електрогідравлічний кран 2КЕГ12/18. Конструкція і технічне його використання. Системи кондиціювання повітря. Призначення, класифікація, принцип дії. Теплообмінні апарати. Призначення, область застосування, класифікація, вимоги, будова і принцип дії. Конструкція плунжерної електрогідравлічної рульової машини. Експлуатаційні характеристики. Схема гідроприводу і варіанти його використання. Робочий процес поршневого компресора. Діаграми стискування, багатоступеневе стискування. Автоматична швартовна лебідка з гідравлічним приводом, конструкції, експлуатаційні характеристики, режим роботи. Сепаратори палива і масла. Призначення, область застосування. Кінематична схема тарілчастого сепаратора, принцип дії. ПОРШНЕВЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК Гідравлічний привід. Конструкція аксіально-плунжерних (поршневих) насосів і гідромоторів, експлуатаційні характеристики. Поршневі насоси. Експлуатаційні характеристики, конструкція, класифікація, нерівномірність подачі і способи її зменшення. Конструкція допоміжного обладнання холодильних установок: конденсатора, випарника, масловіддільника, технічне використання. Балерні та безбалерні шпілі. Конструкції, експлуатаційні характеристики та їх порівняльна оцінка. Техническое обслуживание компрессоров Швартовні лебідки. Вимоги Регістра, експлуатаційні характеристики. Експлуатація, техніка безпеки при експлуатації. Румпель РМ повертається нерівномірно в гідросистемі чути шум і поштовхи. Причини і їх усунення. Перелічіть послідовність операцій пуску, розвантаження та зупинки саморозвантажуючого сепаратора палива. Осушувальні системи та сепаратори очистки води. Заходи безпечної експлуатації. Описати типові системи вентиляції і пожежегасіння машинного відділення судна, види водорозпилювачів. Рульова машина працює неузгоджено з командами: причини і способи їх усунення. УГЛЕКИСЛОТНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА Системи водяного пожежогасіння. Призначення, схеми, вимоги Регістра, технічне використання. Норми зберігання стисненого повітря в балонах. Заходи і пристрої безпеки, норми технічної експлуатації балонів (огляди, випробування, ремонт, реєстрація). Системи об’ємного пожежегасіння: паро гасіння, піногасіння та системи СЖБ. Як забезпечується регулювання холодопродуктивності холодильної машини? ГРУЗОВАЯ, БАЛЛАСТНАЯ, ЗАЧИСТНАЯ И ГАЗООТВОДНАЯ СИСТЕМЫ Зарядка холодильної машини холодильним агентом. Ознаки недостачі фреона в системі і дозарядка. Техніка безпеки. Техническое обслуживание сепараторов Техническое использование ГРМ (ЭГРМ) Техника безопасности при выполнении слесарно-сборочных и монтажных работ на судне Призначення та устрій шахти машинного відділення. Наглядова діяльність за безпекою експлуатації суднових допоміжних механізмів, пристроїв та систем. По техническому обслуживанию устройств Регулировка цветовой гаммы монитора производится, при необходимости, в соответствии с руководством по эксплуатации на систему, а также инструкции о порядке пользования устройствами МПЦ. Наружная и внутренняя чистка принтера Кінематика матеріальної точки. Радіус-вектор, вектори переміщення швидкості і прискорення. Обертальний рух матеріальної точки. Кутова швидкість та прискорення. Рух точки по колу. Лінійні й кутові величини, їх зв'язок. Рівняння рівномірного і нерівномірного рухів точки по колу. Задача двох тіл. Закони Кеплера. Механічні коливання. Рух під дією пружних і квазіпружних сил. Рівняння руху найпростіших систем: пружинний, математичний і фізичний маятники. Енергія коливального тіла. Коливання в системі з багатьма ступенями вільності. Нелінійні коливання. Параметричний резонанс Рух відносно неінерціальних систем відліку І начало термодинаміки. Застосування 1-го начала термодинаміки до ізопроцесів. Поняття про теплоємність. Рівняння Майєра. Адіабатичний процес. Рівняння Пуасона. Статистична теорія квантових ідеальних газів. Розподіли Фермі – Дірака та Бозе – Ейнштейна. Закон Кулона. Напруженість поля. Принцип суперпозицій. Теорема Гауса та її застосування Електричне поле в діелектриках Дія магнітного поля на рухомий заряд. Сила Лоренца. Визначення питомого заряду електрону. Масспектрометр Властивості електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі на межі діелектриків. Електромагнітна природа світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зони Френеля. Прямолінійне поширення світла і дифракція. Дифракція Френеля на круглому отворі, круглому екрані, від краю напівобмеженої площини Фотоелектричний ефект. Квантова теорія фотоефекту. Фотоелементи та їх застосування. Фотонна теорія світла. Характеристики фотона. Дослідне підтвердження корпускулярної природи світла Багатоелектронні атоми. Квантові числа, що описують електрон в атомі. Принцип Паулі. Будова атомної оболонки. Періодична система елементів Склад ядра та його характеристики: заряд і масове число ядра, енергія зв'язку, дефект маси. Момент кількості руху і магнітний момент ядра. Експериментальні методи ядерної фізики Ядерні сили. Моделі атомних ядер Радіоактивність. Види радіоактивності. Закони радіоактивного розпаду. Приклади радіоактивних перетворень ядер. Дозиметрія Структурування навчального змісту шкільного курсу фізики. Формування знань та умінь з фізики. Формування вмінь роботи з навчальною літературою з фізики. Використання нових інформаційних технологій навчання. Навчальний процес “сутність” і “процес” навчання, “явище” і навчальний процес: урок і система уроків. Навчальні конференції та семінари з фізики. Введення узагальненого уявлення про фізичну величину на перших уроках фізики в 7 класі. V. Розв’язується навчальна проблема. Способи організації навчальних занять в історії методики навчання фізики. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Методика навчання фізики. Приклади задач методики фізики-науки. Самостійність науки – методика навчання фізики. Методика навчання, як майстерність вчителя. Зв’язок між наукою і практикою. A Division of Random House, Inc. Часть I. НА ПЕРЕДНЕМ КРАЮ ПОЗНАНИЯ Вселенная в своем самом малом, или что мы знаем о материи Взаимодействия, или куда делся фотон Теория струн как единая теория всего Глава 2. Пространство, время и взгляд наблюдателя Движение в пространстве-времени Самая счастливая идея Эйнштейна Ускорение и искривление пространства и времени Основы общей теории относительности Черные дыры, Большой взрыв и расширение Вселенной Глава 4. Микроскопические странности Деление на порции на рубеже веков Что представляют собой порции? Частицы материи также являются волнами Соотношение неопределенностей является сердцевиной квантовой механики. Общая теория относительности и квантовая механика Краткая история теории струн Объединение через теорию струн Гравитация и квантовая механика в теории струн Глава 7. «Супер» в суперструнах Доводы в пользу суперсимметрии — до появления теории струн Суперсимметрия в теории струн Идея Калуцы и уточнение Клейна Взад и вперед по Садовому шлангу Объединение в высших измерениях Дополнительные измерения и теория струн Глава 9. Дымящееся ружье: экспериментальные свидетельства Некоторые более отдаленные перспективы Часть IV. ТЕОРИЯ СТРУН И СТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ Физические свойства намотанных струн Два взаимосвязанных понятия расстояния в теории струн Физика и математика зеркальной симметрии Глава 11. Разрывая ткань пространства О шести банках пива и работе по выходным Краткое изложение результатов второй революции в теории суперструн Использование теории возмущений в теории струн Приближает ли к ответу приближение? М-теория и паутина взаимосвязей Позволяет ли теория струн продвигаться вперед? Убежденно разрывая ткань пространства Снова о черных дырах и элементарных частицах Нераскрытые тайны черных дыр Проверка модели Большого взрыва Космология и теория суперструн Рассуждения о космологии и окончательная теория Что есть пространство и время на самом деле, и можем ли мы без них обойтись? Можно ли теорию струн проверить экспериментально? Необходимость новой теории: общая МЕЧТЫ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ Ученые в поисках самых фундаментальных законов природы Когда была открыта Галактика «Млечный» путь? Чем отличается метеор от метеорита? Почему звездное время является равномерно текущим? Показать кеплеровские элементы орбиты: большая полуось и экстрентриситет. Ограниченная круговая задача трех тел? Тенденции и направления в развитии конструкций СДВЗ. Основные типы дизельных установок Подача топлива в цилиндр. Угол подачи топлива. ТОПЛИВО И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Основные конструктивные узлы и системы двигателя. Кривошипно - шатунный механизм Топливные фильтры и сепараторы Система пуска и управления ДВС Судовые вспомогательные механизмы Схема установки «Фрам» (Голландия) Арматура, которая устанавливается на системах судов РЕМОНТ СУДОВЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ (СДМ) Принцип действия паровых котлов Длительной стоянки или ремонта ТБ при эксплуатации и ремонте паровых котлов Обязанности вахтенного моториста. Доныне вы ничего не просили во имя Моё; просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Опорный конспект лекций. Ч. 1 В.6. Свойства пространства и времени в классической механике Сложение вращений твердого тела вокруг пересекающихся осей Силы сопротивления движению тела по опоре РАЗДЕЛ 3. ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Геометрия масс. Теоремы динамики Моменты инерции относительно полюса и относительно плоскости Приведение сил инерции, приложенных к твердому телу, к простейшему виду Теорема Лагранжа об устойчивости положения равновесия ПГС - П (Ч.1, ОСЕННИЙ СЕМЕСТР) РАСЧЕТ ПЕРВИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИММЕТРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ Расчет скорости распространения энергии РАСЧЕТ ВТОРИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПРОВОДНИКОВ КОАКСИАЛЬНОЙ ПАРЫ НА ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ НА ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ Критические длины волн и частоты РАСЧЕТ ДИСПЕРСИИ В ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЯХ Волноводная (внутри модовая) дисперсия Ограничение длины регенерационного участка затуханием ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ЛИНИИ СВЯЗИ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ВЛИЯНИЕ МЕР ЗАЩИТЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДОВ ВЛИЯНИЕ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДОВ НА ЛИНИИ СВЯЗИ НОРМЫ ПРИ ВЛИЯНИИ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДОВ Для кого и для чего это пособие? ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ В СТАЦИОНАРНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЯХ. РАСЧЕТ ЗУБЧАТЫХ И ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ Определение допускаемых контактных напряжений для шестерни и колеса Проверка зубьев на выносливость при изгибе Проверка величины расчетного контактного напряжения РАБОЧАЯ ПРОГРАМА ПО ПРЕДМЕТУ СЭУ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОЧИХ ПРОЦЕССАХ Д.В.С Характерные скорости движения молекул газа Влияние температуры на вязкость газов Состояния. Закон возрастания энтропии. Термодинамические состояния и термодинамические процессы Е) Что такое КПД теплового двигателя? Может ли КПД быть больше или равным единице? Что называют циклом Карно? Из каких процессов он состоит? Начертите и ж) Формулировка первого начала термодинамики, применительно к различным изопроцессам. Кинематические характеристики частицы Относительном движении систем отсчета Динамические характеристики частицы. Законы Ньютона Уравнение движения частицы относительно ИСО. Принцип Инерции. Принцип эквивалентности сил инерции и гравитации Обобщенные координаты и обобщенные силы Принцип экстремального действия. Преимущество Импульса механической системы Задача двух тел. Движение в центральном поле Рассеяние частиц. Формула Резерфорда Свободные и вынужденные одномерные колебания Кинематическое описание твердого тела. Углы Эйлера Уравнение Гамильтона-Якоби. Теорема Якоби Тензоры деформации и скоростей деформации Силы, действующие в сплошных средах. Тензор напряжения Интегралы уравнений движения идеальной жидкости Регламент соревнований Эндуро Открытый Личный Чемпионат России Штраф за постороннюю помощь – исключение из соревнований. Изучение структуры подразделения, для которого проектируется ЛВС Какое из приведенных определений является определением уравновешенной системы сил? На каком рисунке правильно изображены силы реакций? Центробежный момент инерции относительно главных осей

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.147.211 (0.029 с.)