ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ4.1. Радіус-вектор матеріальної точки змінюється з часом за законом , де , – орти осей і . Визначити для моменту часу : 1) модуль швидкості; 2) модуль прискорення.

Дано:
– ? – ?

Аналіз

За означенням миттєва швидкість визначається за формулою:

.

Миттєве прискорення матеріальної точки визначається:

.

З врахуванням, що , маємо , .

Оскільки , то .

Відповідно для прискорення: , і .

Отже, .

 

Обчислення:

, .

Відповідь: модуль швидкості для моменту часу рівний , а модуль прискорення .

 

4.2. Колесо автомашини обертається рівносповільнено. За час воно змінило частоту від до . Визначити: 1) кутове прискорення колеса; 2) число повних обертів, зроблених за цей час.

 

Дано: СI  
– ? – ?

Аналіз

Кутова швидкість під час обертального руху змінюється за законом: .

Враховуючи, що , то . Остаточно:

Кінематичне рівняння обертального руху: , де – кутове переміщення матеріальної точки. Згідно умови задачі: .

Враховуючи, що , то . Звідки .

Обчислення:

, .

Відповідь: кутове прискорення колеса , кількість повних обертів колеса .

4.3. Уздовж похилої площини, що утворює з горизонтом кут , піднімають тіло. Коефіцієнт тертя становить . Під яким кутом до похилої площини потрібно спрямувати силу, щоб вона була найменшою?

Дано:
– ?

Аналіз

Оскільки в умові задачі не зазначено, що тіло рухається з прискоренням, то вважатимемо рух тіла рівномірним ( і ).

Згідно з другим законом Ньютона .

Спроектуємо сили на координатні вісі і .

.

.

За означенням і, враховуючи, що , маємо

.

З отриманого рівняння виокремимо силу : .

Сила буде мінімальною, якщо знаменник матиме максимальне значення. Залежність сили від кута дослідимо на екстремум. Першу похідну від знаменника прирівняємо до нуля і отримаємо:

, звідси .

Ми знайшли критичну точку функції . Друга похідна від знаменника при менша за нуль. Це означає, що точка є максимумом. А отже сила , прикладена до тіла, має мінімальне значення.

Відповідь: сила повинна бути спрямована під кутом до похилої площини.

4.4.Знайти першу космічну швидкість для Землі, тобто мінімальну швидкість, яку треба надати тілу, щоби вивести його на навколоземну орбіту.

Дано:
  – ?

Аналіз

На супутник, що рухається по колу радіуса , діє сила тяжіння Землі, яка є доцентровою силою і надає йому нормального прискорення . За другим законом Ньютона: , де – маса супутника, – маса Землі, – радіус Землі. Звідси .

Якщо висота над Землею мала порівняно з радіусом Землі , поблизу поверхні Землі .

Обчислення:

.

Відповідь: перша космічна швидкість .

4.5.При центральному пружному ударі тіло масою стикається з нерухомим тілом масою , в результаті чого швидкість першого тіла зменшується в 2 рази. Визначити: 1) у скільки разів маса першого тіла більша за масу другого тіла; 2) кінетичну енергію другого тіла після удару, якщо кінетична енергія першого тіла до удару була рівна .

Дано:
– ? – ?

Аналіз

Запишемо закони збереження імпульсу і енергії для абсолютно пружного удару двох тіл. Оскільки друге тіло до удару перебувало в стані спокою, то

Враховуючи, що , та , маємо:

З верхнього рівняння ; з нижнього: .

Оскільки , то , звідки . Отже, .

Рівняння (2) запишемо у вигляді: .

Враховуючи, що , тоді . Отже,

.

Обчислення:

.

Відповідь: маса першого тіла більша за масу другого тіла у рази, кінетична енергія другого тіла після удару рівна .

4.6.Куля масою , що летить горизонтально зі швидкістю , попадає в балістичний маятник масою і застряє в ньому. На яку висоту підніметься маятник після удару?

Дано: СI  
– ?

Аналіз

 

 

Запишемо закони збереження кількості руху і енергії з урахуванням умови задачі: 1) удар непружний; 2) рух здійснюється в одному напрямку; 3) кінетична енергія повністю переходить в потенціальну.

де – швидкість маятника з кулею.

Розв’язавши систему рівнянь, одержимо:

.

Обчислення:

.

Відповідь: висота, на яку підніметься балістичний маятник, .

4.7.Колесо, радіус якого і маса скочується без тертя по похилій площині довжиною і кутом нахилу . Визначити момент інерції колеса, якщо його швидкість в кінці руху рівна .

 

Дано: СI    
– ?

Аналіз

За законом збереження енергії маємо:

.

Оскільки в умові задачі задано лінійну швидкість колеса, то використаши заміну: , одержимо . Враховуючи, що , маємо

Отже,

Обчислення:

.

Відповідь: момент інерції колеса .

4.8. Два вантажі масами і з’єднані невагомою ниткою, перекинутою через блок масою . Знайти прискорення , з яким рухаються вантажі, і силу натягу і нитки, до якої підвішені вантажі. Блок вважати однорідним диском. Тертям знехтувати.

Дано:
– ? – ? – ?  

Аналіз

На кожен із вантажів діють дві сили: сила тяжіння, яка направлена вниз, і сила натягу нитки, яка направлена вгору. Рівнодійні цих сил спричинюють рівноприскорений рух тіл. Згідно з другим законом Ньютона, маємо:

Обертання блоку відбувається згідно основного закону динаміки обертального руху твердого тіла:

,

де , І= . Враховуючи, що = , де – радіус блока, маємо

або

Спроектувавши рівняння (1) і (2) на вісь і, додавши до них рівняння (3), отримуємо:

Із перших двох рівнянь системи визначаємо і підставляємо у третє: Звідки :

З перших рівнянь системи знаходимо сили натягу нитки:

; .

Обчислення:

;

; .

Відповідь: прискорення, з яким рухаються вантажі, , сили натягу нитки відповідно: і .Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.76.48 (0.012 с.)