ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗНАННЯ ЯКОГО НЕОБХІДНЕ ДЛЯ УСПІШНОГО ВИКОНАННЯ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗНАННЯ ЯКОГО НЕОБХІДНЕ ДЛЯ УСПІШНОГО ВИКОНАННЯ РОБОТИЗміст

Вступ ......................................................................................................................
1. Зміст дисципліни «Механіка»……………………………………………..  
2. Рекомендована література  
2.1. Основна література …..…………………………………......................
2.2. Додаткова література …..…………………………………………….....
3. Теоретичний матеріал, знання якого необхідне для успішного виконання роботи  
3.1. Кінематика матеріальної точки…………………………..
3.2. Динаміка матеріальної точки...........................................................
3.3. Сили тертя. Пружні сили. Закон всесвітнього тяжіння 3.4 Механіка твердого тіла, рідин і газів ……………………
3.5. Робота сили. Потужність. Закони збереження 3.6. Механіка рідин і газів
4. Приклади розв’язування задач.....................................................................
5. Розподіл задач за варіантами.......................................................................
6. Задачі для контрольної роботи....................................................................
7. Таблиці основних фізичних величин..........................................................

 

 

ВСТУП

До навчальних планів підготовки бакалаврів галузі знань 0501 – інформатика та обчислювальна техніка, напряму підготовки: 6.050103 – програмна інженерія, 6.050101 – комп’ютерні науки включено «Фізику» як обов’язкову навчальну дисципліну, оскільки не оволодівши мінімумом фізичних знань, майбутній інженер не може розраховувати на успішне засвоєння спеціальних дисциплін і подальшу творчу діяльність на сучасному виробництві.

З метою формування предметних компетентностей студентів з фізики передбачено виконання ними контрольних та розрахунково-графічних робіт (РГР). Це індивідуальні завдання, виконання яких має за мету самостійне розв’язування студентами текстових та графічних фізичних задач. Розв’язування і аналіз задач дозволяє студентам зрозуміти і запам’ятати основні закони фізики, сформувати уявлення про характерні особливості і границі їх застосування. Задачі розвивають навички у використанні фундаментальних законів матеріального світу для розв’язку конкретних питань, що мають практичне і пізнавальне значення. Уміння розв’язувати задачі є безпомилковим критерієм оцінки глибини вивченого програмного матеріалу та його засвоєння.

На допомогу студентам у виконанні контрольних та розрахунково-графічних робіт розроблено цей навчально-методичний посібник, який містить короткі теоретичні відомості з кожного розділу фізики, методичні вказівки та приклади розв’язування задач з детальним поясненням, деякі довідникові матеріали, перелік задач для самостійної роботи, основна та додаткова література.

Пропоноване видання «Механіка. Молекулярна фізика» є першою складовою частиною навчально-методичного посібника для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів, яка призначена для самостійного оволодіння студентами практичними навичками розв’язування задач із розділів «Механіка» та «Молекулярна фізика».

Під час виконання контрольних та розрахунково-графічних робіт необхідно дотримуватись наступних правил:

1) опрацювати теоретичний матеріал з відповідних розділів фізики;

2) уважно ознайомитися з прикладами розв’язання типових задач з даних тем;

3) роботу виконувати у шкільному зошиті, темним чорнилом;

4) на титульній сторінці вказати вид самостійної роботи (контрольна робота чи РГР), номер варіанту, назву дисципліни, прізвище, ім’я та по-батькові студента;

5) роботи виконувати акуратно, залишаючи поля для заміток викладача, кожну задачу починати з нової сторінки;

6) умову задачі свого варіанту переписати повністю; провести після слова «дано» її скорочений запис, залишаючи місце для табличних даних; перевести числові значення в СІ; шукані величини записати із знаком питання;

7) після слова «аналіз» акуратно і чітко виконати рисунок чи графік для пояснення розв’язку задачі;

8) розв’язок задачі обов’язково супроводжувати детальним поясненням кожної формули; перетворення проводити до отримання кінцевої формули, у лівій частині якої знаходиться шукана величина, а у правій – символи, що відповідають величинам, які задані в умові задачі;

9) після слова «обчислення» підставити числові значення фізичних величин у розрахункову формулу; точність отриманої відповіді не повинна перевищувати тієї точності, з якою виміряні величини, що зустрічаються в обчисленні;

10) одержавши шукану величину, проаналізувати її, щоб переконатися, що вона відповідає умові задачі.

У посібнику наведено таку кількість задач, яка охоплює практично всю програму з розділів «Механіка» та «Молекулярна фізика» і дає змогу кожному студенту працювати за окремим варіантом. Запропоновано 20 приблизно однакових за складністю варіантів, кожен з них складається з 8 задач. Номер варіанту для студента визначає викладач.

 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Відповідно до діючих навчальних програм підготовки бакалаврів студенти, вивчаючи фізику, повинні засвоїти наведений нижче матеріал з розділів «Механіка».

Механіка

Вступ. Фізика і її зв’язок з іншими науками і технікою. Простір і час – основні форми існування матерії. Предмет і завдання механіки. Міжнародна система одиниць (СІ).

Кінематика матеріальної точки. Поняття матеріальної точки. Системи відліку. Відносність руху. Переміщення, швидкість, прискорення; тангенціальне і нормальне прискорення. Рух точки по колу. Зв’язок лінійних і кутових величин.

Динаміка матеріальної точки. Перший закон Ньютона, його наслідки. Інерціальні системи відліку. Поняття про силу і масу. Другий закон Ньютона, його наслідки. Імпульс. Сила як похідна імпульсу по часу. Третій закон Ньютона, його наслідки. Сили тертя. Тертя кочення. Закон всесвітнього тяжіння. Пружні властивості твердих тіл. Закон Гука для різних деформацій: односторонній розтяг, стискання, зсув, згин, кручення. Модулі пружності, коефіцієнт Пуассона. Межа пружності.

Робота сили. Потужність. Закони збереження. Робота сили. Потужність. Потенціальна енергія. Зв’язок сили з потенціальною енергією. Кінетична енергія. Застосування законів збереження імпульсу і енергії до аналізу пружної та непружної взаємодії тіл. Закон збереження моменту імпульсу.

Механіка твердого тіла. Абсолютно тверде тіло. Рух абсолютно твердого тіла. Миттєві вісі обертання. Момент інерції і момент імпульсу твердого тіла. Закон динаміки обертального руху твердого тіла. Теорема Гюйгенса-Штейнера.

Механіка рідин і газів. Завдання гідроаеромеханіки. Тиск в рідинах і газах. Ідеальна рідина. Рівняння Бернуллі для ідеальної рідини і його наслідки. Формула Торічеллі.

Елементи спеціальної теорії відносності (СТВ). Границі застосування механіки Ньютона. Перетворення Лоренца. Постулати Ейнштейна. Відносність

відрізків довжини і проміжків часу в СТВ. Взаємозв’язок маси і енергії.

Коливання і хвилі. Основи акустики. Гармонічні коливання. Амплітуда, частота, фаза коливань. Зміщення, швидкість, прискорення при гармонічному коливному русі. Рівняння руху найпростіших механічних коливальних систем без тертя: пружинний, математичний, фізичний і крутильний маятники. Природа звуку. Швидкість звуку в твердих тілах, рідинах і газах.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Під час вивчення теоретичного матеріалу рекомендуємо користуватися наступною літературою:

Основна література

1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. – Т.1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Техніка, 1999. – 536 с.

2. Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Вища школа, 1993. – 431с.

3. Трофимова Т.И. Курс физики для студентов вузов. – М.: Высшая школа, 1985. – 432 с.

4. Загальний курс фізики: Збірник задач / І.П. Гаркуша, І.Т. Горбачук, В.П. Курінний та ін.; За заг. ред. І.П. Гаркуші. – К.: Техніка, 2003. – 506 с.

5. Цедрик М.С. Сборник задач по физике. – М: Просвещение, 1989. – 270 с.

6. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Наука, 1979. – 352 с.

Додаткова література

1. Бушок Г.Ф., Півень Г.Ф. Курс фізики. – К.: Вища школа, 1981. – 408с.

2. МатвеевА.Н.Молекулярная физика. – М.:Высшаяшкола,1987.360 с.

3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. – М.: Наука, 1989. – 576с.

4. Савельев И.В. Курс общей физики. т.1. – М.: Наука, 1982. – 432с.

5. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. Учеб. пособие для студентов вузов. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1988. – 527 c.

6. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. – М.: Просвещение, 1983. – 432с.

7. Фирганг Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики. – М.: Высшая школа, 1978. – 352 с.

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗНАННЯ ЯКОГО НЕОБХІДНЕ ДЛЯ УСПІШНОГО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Динаміка матеріальної точки

Імпульс частинки: . Імпульс системи частинок:

,

де – імпульс -ї частинки.

Закон руху частинки:

,

де – рівнодіюча всіх сил, що діють на частинку. За умови, що , маємо .

Механіка твердого тіла

Момент інерції матеріальної точки масою , що обертається навколо вісі:

,

де – відстань від точки до вісі.

Момент інерції твердого тіла відносно вісі:

,

де – густина тіла.

Момент інерції:

а) суцільного однорідного циліндра (диска) відносно вісі циліндра (диска):

,

де – радіус циліндра (диска), – його маса;

б) пустотілого циліндра (кільця) з внутрішнім радіусом і зовнішнім радіусом відносно вісі, що збігіється з віссю циліндра (кільця):

;

в) тонкостінного циліндра (тонкого кільця) радіуса відносно вісі, що збігається з віссю циліндра (кільця):

;

г) однорідного стрижня, що має довжину і масу , відносно вісі, що проходить через центр його мас перпендикулярно до вісі стрижня:

;

д) однорідного стрижня, що має довжину і масу , відносно вісі, що проходить через один з його кінців перпендикулярно до вісі стрижня:

е) однорідної кулі масою і радіуса відносно вісі, що проходить через центр кулі:

;

ж) куба, з ребром і масою відносно вісі, що проходить через центр мас куба і перпендикулярна до його сторони:

Теорема Гюйгенса-Штейнера:

,

де – момент інерції тіла відносно довільної вісі, – момент інерції тіла відносно вісі, що проходить через центр мас і паралельна даній, – відстань між вісями.

Момент сили відносно деякої вісі :

,

де – проекція сили на площину, яка є перпендикулярною до вісі , – плече сили.

Момент імпульсу твердого тіла відносно нерухомої вісі обертання :

,

де – момент інерції тіла відносно вісі , – кутова швидкість тіла.

Рівняння динаміки обертального руху твердого тіла навколо нерухомої вісі:

,

де – геометрична сума моментів зовнішніх сил, що діють на тіло.

Якщо момент інерції не змінюється, то

,

де – кутове прискорення ( ).

Механіка рідин і газів

Рівняння нерозривності течії:

,

де – площа -го поперечного перерізу, – швидкість ідеальної рідини при стаціонарному русі на цьому перерізі.

Рівняння Бернуллі для ідеальної рідини:

,

де – густина рідини, – її швидкість, – прискорення вільного падіння, – статичний тиск.

Формула Торрічеллі:

,

де – швидкість витікання рідини з отвору, який знаходиться на висоті до вільної поверхні рідини.

Сила реакції рідини, що витікає (реактивна сила):

,

де S – площа перерізу отвору.

Сила, що діє на занурене в рідину (газ) тіло (закон Архімеда):

,

де – густина рідини (газу), – об’єм зануреної частини тіла (об’єм рідини або газу, яку витіснило тіло).

Сила в’язкого тертя (закон Ньютона):

де – динамічна в’язкість рідини, – площа поверхні контакту шарів рідини; – модуль градієнта швидкості (у напрямку нормалі до осі ).

Сила опору, що діє на рухому кульку у в’язкому середовищі або при обтіканні речовини нерухомої кульки (закон Стокса):

,

де – радіус кульки, – швидкість руху кульки або швидкість обтікаючої речовини.

При ламінарній течії об’єм рідини (газу) , що протікає за час крізь трубку завдовжки і радіуса визначається за формулою Пуазейля:

,

де – різниця тисків на кінцях трубки.

Лобовий опір тіла, що міститься в ламінарному потоці в’язкої рідини:

,

де – швидкість течії, – коефіцієнт, що залежить від форми і розмірів тіла.

Для турбулентного потоку при великих швидкостях течії лобовий опір:

,

де – коефіцієнт лобового опору, що залежить від форми тіла та числа Рейнольдса, S – найбільша площа перерізу тіла перпендикулярна до потоку течії, – густина середовища.

Число Рейнольдса

,

де – величина, що характеризує лінійні розміри тіла, – кінематична в’язкість .

Елементи спеціальної теорії відносності (СТВ)

Перетворення Лоренца у випадку, коли система відліку , рухається зі швидкістю в заданому напрямку осі Ох системи (осі і – збігаються, осі і та і паралельні одна одній).

, ; ;

 

Релятивістське скорочення довжини тіла: , де – довжина тіла в системі відліку .

Сповільнення ходу годинника, що рухається: , де – інтервал часу в системі відліку .

Релятивістська маса та релятивістський імпульс:

, .

Рівняння релятивістської динаміки частинки: .

Енергія релятивістської частинки:

а) енергія спокою: ;

б) повна енергія: ;

в) кінетична енергія: .

Зв'язок між енергією та імпульсом релятивістської частинки:

, .

 

Основні фізичні константи

 

  Назва Значення констант в одиницях СІ
1. Швидкість світла у вакуумі
2. Гравітаційна стала
3. Число (стала) Авогадро
4. Абсолютний нуль температур
5. Нормальне прискорення сили тяжіння
6. Мольний об’єм ідеального газу за нормальних фізичних умов (0 і 101325 )  
7. Універсальна газова стала
8. Стала Больцмана
9. Густина води (максимальна при і )  
10. Густина сухого повітря при і  
11. Густина ртуті при і  
12. Швидкість звуку: – в сухому повітрі ( ) – у воді ( )  
13. Сила 1 дина (дин) 1кілограм-сила (кГ) 1 тонна-сила (Т)
14. Робота, енергія, кількість теплот 1 ерг 1 кГм 1 ват-годин ( ) 1 електрон-вольт (еВ) 1 калорія (кал)
15. Динамічна в’язкість Кінематична в’язкість 1 пуаз (пз) 1 стокс (ст)

Деякі астрономічні величини

Астрономічна одиниця довжини (а.о.) – середня відстань від Землі до Сонця, .

Парсек, 1 .

Світловий рік, 1 .

Час, за який світло проходить відстань в 1 а.о., дорівнює .

Радіус Сонця .

Маса Сонця .

Радіус Землі

Маса Землі

Радіус Місяця .

Маса Місяця .

Середня густина Місяця .

Прискорення сили тяжіння на поверхні Місяця

Середня відстань від Землі до Місяця

Густини речовин, ( , )

 

Речовина Речовина
Хімічні елементи Алюміній Арґентум Аурум Германій Індій Карбон (алмаз) Карбон (графіт) Купрум Натрій   2,70 10,5 19,3 5,46 7,28 3,52 2,25 8,93 0,9712 Хімічні елементи Нікель Платина Плюмбум Титан Уран Ферум Хром Цинк Цирконій   8,6-8,9 21,37 11,342 4,5 18,7 7,87 7,1 6,92 6,44
Дерево (сухе) Бальза (коркове) Береза Верба Груша Дуб Залізне (бакаут) Клен Сосна: – біла – звичайна Тополя Яблуня   0,11-0,14 0,51-0,77 0,40-0,60 0,61-0,73 0,60-0,90 1,17-1,33 0,62-0,75   0,55-0,50 0,37-0,50 0,37-0,50 0,66-0,84 Мінерали Алмаз Вугілля (антрацит) Глина Граніт Крейда Сіль кам’яна Інші речовини Лід Папір Цукор Скло звичайне Сніг   3,01-3,52 1,4-1,8 1,8-2,6 2,64-2,76 1,9-2,8 2,18   0,917 0,7-1,15 1,59 2,4-2,8 0,12
Деякі рідини Ацетон Бензин Гліцерин Гас Молоко Морська вода Нафта Олія: – грецького горіха – кукурудзяна – оливкова – рапсова – соєва – соняшникова Спирт: – метиловий – етиловий   0,792 0,68-0,72 1,62 0,82 1,03 1,01-1,05 0,81-0,85     0,917 0,921-0,928 0,915-0,920 0,913-0,917 0,924-0,927 0,924-0,926   0,7928 0,7893   Гази, Азот Аргон Ацетилен Водень: – бромистий – сульфід – хлористий Вуглекислий газ Гелій Етилен Кисень Метан Неон Озон Повітря Пропан Фтор Хлор   1,2505 1,7839 7,1709 0,08987 3,664 1,5392 1,6391 1,9768 0,1785 1,260 1,4290 0,7168 0,8999 2,22 1,2928 2,0037 1,695 3,22

Коефіцієнти тертя ковзання

Дотичні поверхонь
Бронза по бронзі Бронза по сталі Гума (шини) по твердому ґрунту Дерево сухе по сухому дереву Дерев’яні санки по снігу і льоду Те ж, але санки оббиті залізом Колесо із стальним бандажем по стальній рейці Підшипник ковзання при змащенні Сталь по льоду Тверде тіло по льоду 0,2 0,18 0,4-0,6 0,25-0,5 0,03-0,04 0,02 0,16 0,02-0,08 0,02-0,03 0,02-0,03

Швидкість поширення звукових хвиль,

Речовина У стержні Речовина У стержні
Алюміній Граніт Дерево (дуб) Залізо Лід Мідь Нікель Платина Свинець Срібло Сталь Цинк Вода звичайна Вода морська Гас  

Поправки Ван-дер-Ваальса

Речовина , , Речовина , ,
Азот 0,136 4,0 Водяна пара 0,554 3,0
Аргон 0,132 3,0 Вуглекислий газ 0,364 4,3
Водень 0,0245 26,653 Кисень 0,137 3,0

Зміст

Вступ ......................................................................................................................
1. Зміст дисципліни «Механіка»……………………………………………..  
2. Рекомендована література  
2.1. Основна література …..…………………………………......................
2.2. Додаткова література …..…………………………………………….....
3. Теоретичний матеріал, знання якого необхідне для успішного виконання роботи  
3.1. Кінематика матеріальної точки…………………………..
3.2. Динаміка матеріальної точки...........................................................
3.3. Сили тертя. Пружні сили. Закон всесвітнього тяжіння 3.4 Механіка твердого тіла, рідин і газів ……………………
3.5. Робота сили. Потужність. Закони збереження 3.6. Механіка рідин і газів
4. Приклади розв’язування задач.....................................................................
5. Розподіл задач за варіантами.......................................................................
6. Задачі для контрольної роботи....................................................................
7. Таблиці основних фізичних величин..........................................................

 

 

ВСТУП

До навчальних планів підготовки бакалаврів галузі знань 0501 – інформатика та обчислювальна техніка, напряму підготовки: 6.050103 – програмна інженерія, 6.050101 – комп’ютерні науки включено «Фізику» як обов’язкову навчальну дисципліну, оскільки не оволодівши мінімумом фізичних знань, майбутній інженер не може розраховувати на успішне засвоєння спеціальних дисциплін і подальшу творчу діяльність на сучасному виробництві.

З метою формування предметних компетентностей студентів з фізики передбачено виконання ними контрольних та розрахунково-графічних робіт (РГР). Це індивідуальні завдання, виконання яких має за мету самостійне розв’язування студентами текстових та графічних фізичних задач. Розв’язування і аналіз задач дозволяє студентам зрозуміти і запам’ятати основні закони фізики, сформувати уявлення про характерні особливості і границі їх застосування. Задачі розвивають навички у використанні фундаментальних законів матеріального світу для розв’язку конкретних питань, що мають практичне і пізнавальне значення. Уміння розв’язувати задачі є безпомилковим критерієм оцінки глибини вивченого програмного матеріалу та його засвоєння.

На допомогу студентам у виконанні контрольних та розрахунково-графічних робіт розроблено цей навчально-методичний посібник, який містить короткі теоретичні відомості з кожного розділу фізики, методичні вказівки та приклади розв’язування задач з детальним поясненням, деякі довідникові матеріали, перелік задач для самостійної роботи, основна та додаткова література.

Пропоноване видання «Механіка. Молекулярна фізика» є першою складовою частиною навчально-методичного посібника для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів, яка призначена для самостійного оволодіння студентами практичними навичками розв’язування задач із розділів «Механіка» та «Молекулярна фізика».

Під час виконання контрольних та розрахунково-графічних робіт необхідно дотримуватись наступних правил:

1) опрацювати теоретичний матеріал з відповідних розділів фізики;

2) уважно ознайомитися з прикладами розв’язання типових задач з даних тем;

3) роботу виконувати у шкільному зошиті, темним чорнилом;

4) на титульній сторінці вказати вид самостійної роботи (контрольна робота чи РГР), номер варіанту, назву дисципліни, прізвище, ім’я та по-батькові студента;

5) роботи виконувати акуратно, залишаючи поля для заміток викладача, кожну задачу починати з нової сторінки;

6) умову задачі свого варіанту переписати повністю; провести після слова «дано» її скорочений запис, залишаючи місце для табличних даних; перевести числові значення в СІ; шукані величини записати із знаком питання;

7) після слова «аналіз» акуратно і чітко виконати рисунок чи графік для пояснення розв’язку задачі;

8) розв’язок задачі обов’язково супроводжувати детальним поясненням кожної формули; перетворення проводити до отримання кінцевої формули, у лівій частині якої знаходиться шукана величина, а у правій – символи, що відповідають величинам, які задані в умові задачі;

9) після слова «обчислення» підставити числові значення фізичних величин у розрахункову формулу; точність отриманої відповіді не повинна перевищувати тієї точності, з якою виміряні величини, що зустрічаються в обчисленні;

10) одержавши шукану величину, проаналізувати її, щоб переконатися, що вона відповідає умові задачі.

У посібнику наведено таку кількість задач, яка охоплює практично всю програму з розділів «Механіка» та «Молекулярна фізика» і дає змогу кожному студенту працювати за окремим варіантом. Запропоновано 20 приблизно однакових за складністю варіантів, кожен з них складається з 8 задач. Номер варіанту для студента визначає викладач.

 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Відповідно до діючих навчальних програм підготовки бакалаврів студенти, вивчаючи фізику, повинні засвоїти наведений нижче матеріал з розділів «Механіка».

Механіка

Вступ. Фізика і її зв’язок з іншими науками і технікою. Простір і час – основні форми існування матерії. Предмет і завдання механіки. Міжнародна система одиниць (СІ).

Кінематика матеріальної точки. Поняття матеріальної точки. Системи відліку. Відносність руху. Переміщення, швидкість, прискорення; тангенціальне і нормальне прискорення. Рух точки по колу. Зв’язок лінійних і кутових величин.

Динаміка матеріальної точки. Перший закон Ньютона, його наслідки. Інерціальні системи відліку. Поняття про силу і масу. Другий закон Ньютона, його наслідки. Імпульс. Сила як похідна імпульсу по часу. Третій закон Ньютона, його наслідки. Сили тертя. Тертя кочення. Закон всесвітнього тяжіння. Пружні властивості твердих тіл. Закон Гука для різних деформацій: односторонній розтяг, стискання, зсув, згин, кручення. Модулі пружності, коефіцієнт Пуассона. Межа пружності.

Робота сили. Потужність. Закони збереження. Робота сили. Потужність. Потенціальна енергія. Зв’язок сили з потенціальною енергією. Кінетична енергія. Застосування законів збереження імпульсу і енергії до аналізу пружної та непружної взаємодії тіл. Закон збереження моменту імпульсу.

Механіка твердого тіла. Абсолютно тверде тіло. Рух абсолютно твердого тіла. Миттєві вісі обертання. Момент інерції і момент імпульсу твердого тіла. Закон динаміки обертального руху твердого тіла. Теорема Гюйгенса-Штейнера.

Механіка рідин і газів. Завдання гідроаеромеханіки. Тиск в рідинах і газах. Ідеальна рідина. Рівняння Бернуллі для ідеальної рідини і його наслідки. Формула Торічеллі.

Елементи спеціальної теорії відносності (СТВ). Границі застосування механіки Ньютона. Перетворення Лоренца. Постулати Ейнштейна. Відносність

відрізків довжини і проміжків часу в СТВ. Взаємозв’язок маси і енергії.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.041 с.)