ТОП 10:

Инфопедия — категория Экономика: 19 Страница

Материала по категории - Экономика на сайте Инфопедия всего: 27425 страниц.

Экономика - 19 Страница

Структура і пріоритети розвитку господарського комплексу країни Види і моделі соціальної політики Ринок праці і зайнятість населення Адміністративне стимулювання раціонального природокористування в національній економіці Економічне стимулювання раціонального природокористування в національній економіці Національна регіональна політика, показники її ефективності Механізм реалізації регіональної економічної політики держави Краткое слово о женщине между милостью Ислама и несправедливостью народов Обязанность покориться полностью Корану и Сунне Многожёнство было узаконено шариатом Каково постановление шариата относительно многожёнства? Законные основания на побуждение к многожёнству Современные сомнения, которые кружатся вокруг многожёнства, и опровержения им Наставления шейха Албани (да смилуется над ним Аллах) ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический Навчальна програма дисципліни ТЕМА 7. Державність та державне управління економікою МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТЕМА 11. Політика економічного зростання в НЕ ТЕМА 10. Прогнозування та програмування національної економіки ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН ВВП на одну особу, за паритетом купівельної спроможності ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА – ЗАГАЛЬНЕ І ОСОБЛИВЕ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ТА БАЗИСНІ ІНСТИТУТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ І СОЦІАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ ДЕРЖАВНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ І ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА» Показники рівня економічної безпеки Формування інституційного середовища Особливі ознаки національної економіки Предмет та завдання дисципліни «Національна економіка » Основні економічні показники національної економіки Економічні теорії та їхні загальні положення Базисні відносини та інститути національної економіки Трудоресурсний потенціал України. Ринковий механізм регулювання національної економіки Поняття національного ринку та його складові. Суть та показники цільових комплексні програм Принципи і методи прогнозування національної економіки Класифікація економіко – мат. моделей Стратегія структурних перетворень Основні напрями макроекономічної структурної перебудови Принципи економічної інтеграції і внутрішні проблеми України. Інституційні основи і форми економічної і політичної інтеграції Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений. Социальные последствия научно-технической революции очень противоречивы. Первичная социализация осуществляется в сфере межличностных отношений, вторичная – в сфере отношений социальных. Сущностью процесса познания является получение как можно более объективного, полного и точного знания об окружающем мире. Первое условие – это высокий уровень развития общественного разделения труда и обобществления производства. Взаимодействие в массовых общностях. Положительные аспекты девиации. Демографическая стратификация. Доктрины организации государственного аппарата. Понятие международного права, его сущность и основные особенности. Гуманистические основы конституционного строя. Республиканская форма правления. До написання дипломних робіт Проведення досліджень і написання роботи Не можна включати до додатків податкову звітність, що впроваджена ДПС в Україні. Основні умови одержання оцінки Суть поняття «національне багатство» та його елементи. Інвестиційний потенціал та об’єкти інвестиційної діяльності в регіоні. Механізм реалізації державної стратегії регіонального розвитку та його складові. Розподіл платежів за забруднення довкілля між державним та місцевими бюджетами. Національна, економічна та зовнішньоекономічна безпека країни та напрями її забезпечення. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ФАНТОМ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭРЫ ПОНЯТИЕ ВИРТУАЛИЗАЦИИ: КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ СОВРЕМЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИЯ: ОВЕЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ СТРОЙ: РЕАЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ПОСТМОДЕРНИЗМ: СИМПТОМЫ РАЗВЕЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ВЕЩИ — ОБРАЗЫ: ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА ПОЛИТИКА: ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ВЛАСТИ ИСКУССТВО: ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: МЕТАФОРА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОСТИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ Виртуализация: новая парадигма общественных изменений РЕАЛЬНОСТЬ И ВИРТУАЛЬНОСТЬ В РОССИИ: КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ПОСЛЕ ВИРТУАЛИЗАЦИИ Сутність національної економіки, її об’єкти та суб’єкти Функції національної економіки як науки. Основні інституційні чинники розвитку національної економіки Намагання підвищення справедливості через перерозподіл призводить до зменшення ефективності економіки, що скорочує суспільний добробут як джерело для перерозподілу. Сутність та класифікація економічних систем Основні моделі національних економік Система органів державного управління національною економікою та їх функції. Сутність соціально-економічної стратегії Основні теорії економічного зростання Теорії економічного розвитку країн, що розвиваються ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ СФЕР ЕКОНОМІКИ Соціальна політика та державне регулювання рівня життя населення СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Стратегічні орієнтири інвестиційної політики Форми і механізми інтеграції національної економіки у світове господарство Сутність економічної безпеки національної економіки Методологічні аспекти визначення рівня економічної безпеки та механізми її забезпечення Краткое слово о женщине между милостью Ислама и несправедливостью народов. Обязанность покориться полностью Корану и Сунне. Многожёнство было узаконено шариатом. Законные основания на побуждение к многожёнству. Современные сомнения, которые кружатся вокруг многожёнства, и опровержения им. Наставления шейха Албани (да смилуется над ним Аллах). Конкурс будет проходить в два тура. Приглашаем всех желающих участвовать в конкурсе правовых знаний. Ассоциация авторов и издателей ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ САМОУПРАЛЕНИЕ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ Начало возрождения самоуправления ослабление местного самоуправления в первой E) электрический ток определенной силы E) оборудование, работающее под давлением выше атмосферного E) CN– хлорацетофенон, DM– адамсит, CS– Си- Эс, CR– Си- Ар E) ремонт гидротехнических сооружений Западно-европейских стран в эпоху Средневековья Тема 2.1. Экономическая политика национальных государств (XVII - XVIII вв.) Тема 3.4. Экономика России в период империализма (1900-1917 гг.) Место экономической теории среди др.наук.Классификация эк.наук. Потребности. Ресурсы. Выбор. Классификация и периодичность циклов Антиинфляционная политика гос-ва Методика розрахунку індексу розвитку людського потенціалу ІІІ. Інтернет джерела статистичної інформації Тема 2. Політика СРСР щодо країн «соціалістичного табору» Тема 4. Трансформації на пострадянському просторі: державотворчі процеси та етнополітичні конфлікти Тема 8. Розвиток постіндустріального суспільства. Перспективи розвитку та можливої трансформації однополярної системи сучасного світу Кафедра Финансовых и социально-экономических отношений Организация написания выпускной квалификационной работы и порядок её защиты Тема 2. Налог на прибыль организаций Типовая структура основной части работы Экономических показателей деятельности организации Отзыв руководителя бакалаврской работы КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, Классификация форм и видов инвестиций Распределение дохода на потребление и на- копление Понятие и функции инвестиционного процесса Торговые проекты представляют собой систему мер, направ- Денежные потоки инвестиционного проекта Наращение денежных средств по простым и сложным про- центам Понятие доходности инвестиций. Выбор ставки процента Сравнительный анализ проектов различной продолжительно- сти Метод наименьшего общего кратного Методы количественных оценок инвестиционных рисков Управление инвестиционным портфелем Привлечение иностранных инвестиций Література, тематика есе та рефератів до тем курсу Тема 1. Часові межі феномену глобалізації. Тема 3. Школи і міждисциплінарний статус глобалістики. ОБЩИЕ ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ Функции предпринимательской деятельности ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГА Навчальнi цiлi індивідуальної науково-дослiдної роботи Тема 11 Пошук наукової i патентної iнформацiї Раздел I. Развитие мирового хозяйства на современном этапе Тема III.4. Международные экономические организации Для текущего и промежуточного контроля Введение в экономическую теорию Тема 3. Экономические (хозяйственные) системы: типы и модели На рисунке показана линия бюджетного ограничения некого потребителя. Тема 5. Предприятие в рыночной экономике На конкурентном рынке кривая спроса на труд совпадает с Результаты развития и их измерение На графике показана модель IS-LM (инвестиции – сбережения, предпочтение ликвидности – деньги), характеризующая совместное равновесие товарного и денежного рынков. Тема 11. Цикличность развития экономики Тема 13. Государственное регулирование экономики Вимоги до структури та змісту дипломної роботи Мировая экономика как наука. Экономика первобытнообщинного и рабовладельческого строя. Научно-технический потенциал мировой экономики. (НТПЛ) Классические концепции международной торговли. Показатели качества жизни населения отдельных стран. Кафедра гуманитарных и социально-экономических Тема 13. Природные ресурсы и экологические проблемы. Тема 24. Кредит и кредитная система. Типы и модели экономических систем Природные ресурсы и экологические проблемы МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА: БЮДЖЕТ, НАЛОГИ Полтавський інститут економіки і права Кафедра перекладу та іноземних мов ЕТАПИ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Задачи по курсу «Управление финансами и бюджетирование» Задачи по курсу «Банковское дело» Ефимов Виктор – Курс Эпохи Водолея АПОКАЛИПСИС ИЛИ ПРЕОБРАЖЕНИЕ Вас не разбудит сердца клич. Две придут сами, третью приведут. Глава 2 Военные конфликты как сценарные разработки третьей стороны. Концептуальный взгляд на преступность Бараны — мы. Что можно сделать с нами? Глава 4 Кредитно-финансовая система и надгосударственное управление через ссудный процент Глава 5 Единый механизм противостоящих идеологий как инструмент концептуальной власти Злодеем был передовым: Они лишь нашего Иуду Честят лобзанием своим. Глава 6 Исторический приоритет в системе надгосударственного управления Глава 7 Мировоззренческий приоритет концептуальной власти Переход от золотого к энергетическому стандарту обеспеченности валют — необходимое условие преодоления кризиса мировой КФС Глава 10 Телевидение как колдун и рекламный спонсор терроризма Глава 11 О Коране и войне в Чечне по существу Глава 12 От глобализации эпохи Рыб в эпоху Водолея Глава 13 Русь — цивилизация глобальной значимости Глава 14 Проблемы богословия в представлениях Русской цивилизации Глава 15 Пребывание Иисуса Христа и Андрея Первозванного в Древней Руси Глава 16 Эгрегоры и вторжение в процессы формирования психики человека Ни то, ни се, ни житель света, Глава 19 Россия: наш дом или общеевропейский «Газпром»? Глава 20 Ландшафтно-усадебная урбанизация как основа обеспечения устойчивого развития России в XXI веке Глава 22 О несостоятельности марксизма Глава 23 Терминология как инструмент глобального управления Глава 25 И. В. Сталин как русский человек грузинской национальности Глава 26 Мужчины, женщины и «постельные схемы» управления в быту и в глобальной политике Глава 27 Счастье и смысл жизни — цивилизационные особенности Библиотека Концептуальных Знаний Полкуны за коня или наоборот? Рождение и ограбление монеты Страсти по золоту и прокурор инфляции Зловредная версия: деньги и медицина Невероятные приключения странного чека Не всё то золото, что шуршит Предельные крайности фермера Боба Волшебная веревочка процента Концепция рыночной экономики Гос регулирование экономики. сущность, формы и методы Поведение потребителя в рыночной экономике Выигрыш и проигрыш потребителя Основные черты и особенности развития российского менеджмента в современных условиях Методы управления персоналом организации Маркетинговая смесь как инструмент организации в рыночных условиях. М.смесь( 5 Р) включает в себя Управление рекламной деятельностью в российских организациях. Политика управления задолженностью фирмы. Современные концепции управления человеческими ресурсами в организации. Сущность стратегического управления: причины, методы, технологии Предмет экономической теории и основные стадии его развития. Товар и его свойства. Потребительная стоимость и стоимость. Прибыль фирмы: ее природа и роль. Цена и объем производства в условиях монополистической конкуренции. Экономические ресурсы как товар. Рынок природных ресурсов. Рента. Интересы противоположны. Данные о зар.плате и условиях труда должны быть уравновешены в трудовом договоре. Приоритет покупателя - работодателя Теория эффективной заработной платы Посредники – коммерческие и инвестиционные банки. Банки: их виды и функции. Виды банковских операций Центральный банк государства и его функции. ЕДИНСТВЕННОСТЬ И МНОЖЕСТВЕННОСТЬ РАВНОВЕСИЯ Факторы эластичности спроса по цене Количественная теория полезности. Законы Госсена Общая и предельная полезность. Законы Госсена. Экономическая теория состоит из микроэкономики и макроэкономики. Рыночное равновесие и равновесная цена Альтернативные «явные» и «неявные» издержки Издержки в длительном периоде Краткосрочное равновесие конкурентной фирмы Экономические функции государства Налоговая система и проблемы налогообложения. Автоматические стабилизаторы и встроенная стабильность Денежный рынок и его равновесие Банковская система и денежный мультипликатор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.027 с.)