ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Экономика: 101 Страница

Экономика

РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ Данные для анализа прибыли от реализации по факторам Соціально-економічний розрив І н ф о р м а т и з а ц і я І н т е л е к т у а л і з а ц і я М І Ж Н А Р О Д Н І О Р Г А Н І З А Ц І Ї Період нестабільності і турбулентності Внутрішні ринки товарів та послуг Галузь Кластер Внутрішній регіон Ключові напрями модифікації світового ринку праці за умов ПРОТЯГОМ 2000-2013 рр., тис. осіб Для американських ТНК (крива Тамер) та ТНК з країн БРІК (крива Тбрік) Базові характеристики глобального менеджменту Джерело: складено за BP Statistic Review of World Energy, June 2011, p. 19 Південна Корея, Канада, Мексика, Велика Британія, Бразилія Матриця екологічних характеристик первинних енергоносіїв Розвинених країнах, 2001-2015 рр. Рівнем ВВП на жителя (за ПКС) Кластерна концепція локальної інноваційної концентрації Види і рівні корпоративного лідерства Методологічна ідентифікація ключових понять інтелектуальної економіки Локальні, національні, глобальні команди, партнерства, асоціації, співтовариства Соціальної відповідальності (КСО) Глобальна економічна політика Глобальне управління Цивілізаційний дискурс економічного розвитку Збір даних для складання техніко-економічної характеристики підприємства ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин Кафедра Мировой экономики и менеджмента Б1.Б.1 Макроэкономика (продвинутый уровень) Б1.В.ОД.8 Инструменты современной корпоративной защиты Б1.В.ОД.11 Безопасность внешнеэкономической деятельности предприятий Перечень вопросов на государственный экзамен Критерии выставления оценок по ВКР Методические указания для обучающихся по прохождению государственной итоговой аттестации Пройдя к себе в номер и сев на кровать, Илья задумался. Вдруг он услышал стук в дверь. Когда Илья закончил говорить, юноша его поблагодарил и собрался уже уходить, как в дверь снова кто-то постучал. По приходу домой Илья услышал, что звонит телефон. Он подошел к телефону и взял трубку. Тогда Илья попросил консьержку, чтобы она сказала номер комнаты, в которой Маша жила. Посмотрев в журнале, консьержка назвала Илье номер комнаты: это был номер триста тридцать четыре. Маша посмотрела на часы. Они показывали два часа по полудню. Она ответила Илье, что ей без разницы, в какой комнате. Инвестиции. Понятие мультипликатора Состав источников финансирования инвестиционной деятельности Собственные средства инвесторов. Проблемы их формирования Инновационные фонды как внебюджетные источники финансирования инвестиционной деятельности Понятие мультипликатора инвестиций Дорушил государственную власть Доходы на душу населения выросли с 1999 года с 1659 рублей до 16078 рублей - тоже в 10 раз. Создание общих условий для развития Политика по отношению к соотечественникам за рубежом Почему он всё нам не расскажет?.. Сроки сдачи и защиты курсовой работы Показатели себестоимости продукции ,прибыли и рентабельности Раздел 1. Институционализм как направление экономической мысли Истоки институционализма: критика классической и неоклассической школ Распределение часов по разделам и видам учебных занятий Список контрольных вопросов для экзамена Поняття підприємства, мета його функціонування і роль в ринковій системі господарювання. Економічна природа підприємництва. КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Підбір необхідної літератури, ознайомлення з нею ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ Economy of Major Industrial English Speaking Countries Економіка праці і соціально-трудові відносини На розвиток соціально-трудових відносин ЩОдо написання контрольної роботи Розрахувати зростання продуктивності праці в умовно-натуральному вимірі на миловарному заводі, за даними, поданими в таблиці. Економічна система: її сутність та структурні елементи Формаційний і загально-цивілізаційний підходи до типізації суспільства Класифікація економічних систем за формою власності на засоби виробництва і за способом управління господарською діяльністю: традиційна, ринкова, командна і змішана економічна системи Закономірності та особливості розвитку перехідних економік Економічні реформи в Україні У чому суть неолітичної революції? Яка ознака не характеризує традиційний спосіб господарювання, що сформувався в країнах Стародавнього Сходу в період 7-10 тис. до н.е. – 1 тис. р. н.е.? Головна причина кризи античної економіки? У якій пам’ятці соціально-економічної літератури доби Київської Русі зведено закони давньоруського права ХІ-ХІІ ст.? Кому з відомих українських економістів належить праця “До теорії збалансованого бюджету споживача”? Порядок подання та захисту ІНДЗ Методичні вказівки по виконанню ІНДЗ з дисципліни «Економетрика» Математико-статистичні таблиці АНАЛІЗ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЇ МОДЕЛІ Тема 2. Лінійні моделі множинної регресії. Програма дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» Структурно- логічна схема змісту теми 1 Коефіцієнти навантаження та працездатності населення Структурно-логічна схема змісту теми 3 Зміст методів регулювання соціально-трудових відносин Напрями та передумови становлення соціального партнерства в Україні Структурно-логічна схема змісту теми 6 Порівняльна характеристика первинного та вторинного ринків праці Структурно-логічна схема змісту теми 7 Класифікація трудових процесів Типова карта організації праці на робочому місці Структурно-логічна схема теми 9 Сутність компонентів праці та її рентабельності Структурно-логічна схема теми 10 Приклад єдиної тарифної сітки, в якій для кожної групи робітників встановлено окремий розмір тарифної ставки. Приклад побудови системи преміювання службовців підприємства Види грошових доходів населення Допомоги, що надаються згідно з національними програмами захисту доходу в окремих країнах Європи Структурно-логічна схема змісту теми 12 Завдання моніторингу соціально-трудової сфери Переваги і недоліки джерел інформації для моніторингу СТС. Відповідність трудового законодавства України міжнародним нормам Найважливіші конвенції, які ратифіковані в Україні Зміст законодавчих і нормативних актів трудового кодексу Франції Розподіл населення за віком у 1990-2007 рр. Рівень безробіття в Україні у 2000-2007 роках Зміни в характеристиці елементів якості робочої сили Обов’язкові види індивідуальної роботи Тема 11.Держава в системі макроекономічного регулювання F.8.4 Являются ли огораживания социалистическим мифом? Модуль 1. Введение в институциональный анализ Перечислите основные этапы развития институционализма. Модуль 2. Теоретические аспекты институционального анализа Тема 2.2. Экономическая теория прав собственности Тема 2.3. Экономический анализ контрактов Тема 2.4. Институциональные теории фирмы Тема 2.6. Теория институциональных изменений Університет імені Юрія Кондратюка Тема 11. Державне регулювання національної економіки ЗА ОКР БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА Шрифт, міжрядковий інтервал, береги, абзац Посилання на розділи, підрозділи, таблиці, рисунки, додатки За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» РАССЧИТАЙТЕ ПРОЦЕНТНОЕ ЗНАЧЕНИЙ РАСХОДОВ РФ В 2011 ГОДУ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ Декларацияны жасау (400.00-нысаны) Декларацияны жасау (300.00-нысаны) Декларацияны жасау (100.00-нысан) Декларацияны жасау (200.00-нысан) Декларацияны жасау (500.00-нысан) Декларацияны жасау (910.00 – нысан) Декларацияны жасау (710.00-нысаны) Декларацияны жасау (720.00-нысаны) Наука «ЕП і СТВ»: предмет, завдання, методи вивчення дисципліни Ринок праці, умови його виникнення. Переваги та недоліки ринку праці. Функції ринку праці Структура та зміст розрахункової частини Визначення трудових ресурсів і ефективності їх використання Визначення виробничих фондів і ефективності їх використання Тема 2.5. Экономическая теория государства Що є об’єктом економічної кібернетики? У чому полягає діагноз системи? Граф називається деревом, якщо: Що є надмірністю інформації? Властивість, що характеризує можливість подання тієї самої інформації, тих самих повідомлень у більш економічній формі, тобто коротшими кодами Який з етапів не належить до процесу визначення рейтингу? Який з етапів відсутній при імітаційному моделюванні? Яка область припустимих значень норми накопичення в моделі Солоу? Яке рівняння в моделі Солоу записано неправильно? Чи може в стані рівноваги капітал галузі нескінченно зростати? Прибутковість портфеля цінних паперів характеризується Що є інформаційною технологією? Аналіз впливу держави на макроекономічну рівновагу Побудуйте графік кривої споживання. Менеджменту, адміністрування та права Структура курсу за КМСОНП для навчальної У складі яких господарських товариств є члени, які відповідають за зобов’язання товариства не тільки своїм внеском, але й усім власним майном? Тема: Підприємницька діяльність та сучасне ринкове Класична модель підприємництва орієнтована на Тема: Земельні ресурси аграрних підприємств Тема: Персонал аграрного підприємства Тема: Продуктивність та оплата праці на підприємстві Тема: Основні фонди підприємства та ефективність їх використання Що характеризує коефіцієнт оновлення основних засобів? Тема: Матеріально-речові елементи основних виробничих Тема: Нематеріальні ресурси підприємства Які елементи входять до терміна “ноу-хау”? Тема: Витрати виробництва та собівартість продукції За якою ознакою витрати виробництва поділяють на умовно-постійні та змінні? Змістовий модуль № 2. Ефективність та організаційні основи підприємницької діяльності підприємств Тема: Фінансово-економічні результати й Тема: Ефективність виробництва продукції рослинництва Тема: Ефективність виробництва продукції тваринництва Тема: Якість та конкурентоспроможність аграрної продукції Тема: Інноваційна діяльність підприємств Тема: Суспільні форми організації виробництва Тема: Інфраструктура аграрних підприємств Який обсяг матеріальних ресурсів розуміють під нормою витрат? Тема: Антикризове управління підприємством Геометрична iнтерпретацiя багатовимiрних об'єктiв. Тема 2.2. Творче мислення і економічне прогнозування. Метод дерева цілей або аналіз вертикальної відповідності. Об'єкти. Прогнозування великомасштабних об'єктів. Класифікація прогнозів і методів прогнозування. Дані про продаж шкіряного взуття в регіоні для знаходження параметрів прямого попиту Скласти прогноз попиту білизну на 2012р., використовуючи метод екстраполяції динамічного ряду. Відомі дані про продаж населенню товару за останні 5 років (у гр.од.) Тема: Математичні методи прогнозування. Тема: Еврістичні методи прогнозування. Граф. Критерії атестаційної оцінки Вихідні дані для розрахунку амортизаційних відрахувань основних виробничих фондів Билет 8. Двухфазовая модель экономического цикла Билет 9. Понятие процесса приватизации Эффект Кейнса, Пигу и импортных закупок На что указывает линия LM в модели IS-LM Понятие процесса либерализации цен. Понятие совместного равновесия (модель IS-LM) Рассмотрим подробнее линию AD. Билет 34 Суть антиинфляционной политики гос-ва Билет 35 Теории экономического цикла Современные проблемы налогообложения. Особенности развития экономики РФ на современном этапе. Тема 11. РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ Переваги й недоліки економічних систем Зміст макроекономічної рівноваги Ринок праці та його структура. Зайнятість. Безробіття: сутність, види, вимірювання. Форми і функції кредиту. Кредитна система та її структура. Інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарство. Класифікація світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин. Світова торгівля. Платіжний баланс. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.) ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Розуміти та пояснювати значення економічної теорії в сучасному світі. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З КУРСУ ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА: ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ I ФУНКЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ TA МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО TEMИ ІНФОРМАЦІЙНЕ TA МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за проблематикою даної теми Розподіл балів, присвоюваних курсантам, під час проведення поточних навчальних занять Бокань Б.Б. Диверсифікація підприємства: передумови, види та форми // Вісник економічної науки України . – №2 (18). – 2010. – с.21. Третяк В.В., Середа Е.А. Национальная инновационная система как основа экономики инновационного типа // Вісник економічної науки України . – №2 (18). – 2010. – С.115. Тема 1: Предмет і метод економічної теорії Тема 15: Зайнятість і безробіття. Соціальна політика держави. Добір літератури, робота з літературними джерелами Варіанти завдань для контрольної роботи Умови задач для контрольних робіт Перелік питань для контролю знань Мета, предмет та місце дисципліни Тема 5. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми Тема 14. Економічна ефективність та добробут Засоби контролю та структура залікового кредиту Інформаційно – методичне забезпечення IAEP 3308 Институциональный анализ и экономическая политика – 3 кредита Внешние институты - совокупность правил, которые структурируют взаимодействие индивидов в данной организации с внешней средой. Тема 1. Генезис и концептуальные особенности институционализма Возникновение, этапы развития и концептуальные особенности традиционного («старого») институционализма Возникновение, основные направления и методология «нового» институционализма Тема 2. Введение в институциональный анализ Сущность, цели и функции государства Теоретические модели государства Провалы государства и их исправление Государство и институциональная структура экономики Типы и причины институциональных изменений Институционализация и деинституционализация в переходной экономике. Институциональные ловушки Теория «политического делового цикла» Принципы и последовательность выбора целей экономической политики Выбор представителя, необходимость координации и стратегические отправные точки экономической политики Процесс принятие решений в экономической политике Основные проблемы трансформации и создание компонентов рыночной экономики Роль и значение конкуренции в СРХ Задачи государства и роль общественных объединений в СРХ Концепция бюджета балансируемого на ежегодной основе Бюджетный дефицит и способы его финансирования Классификация квазифискальных операций Концепции кредитно-денежной политики Виды кредитно-денежной политики Сущность и цели инновационной политики государства Модели инновационной политики развитых стран Инструменты инновационной политики Сущность, цели и принципы социальной политики государства Функции социальной политики государства Политика регулирования доходов

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.147.211 (0.025 с.)