ТОП 10:

Инфопедия — категория Экономика: 6 Страница

Материала по категории - Экономика на сайте Инфопедия всего: 27425 страниц.

Экономика - 6 Страница

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ Тэуекел хан (Т.х). Ресеймен жакындасудын жолдарын iздестру. Абылайды хан етiп сайлау, онын iшкi жэне сырткы саясаты. XIXг 1-жар-гы Казакстаннын мэдениетiнiн дамуы. Казакстан 1917 ж акпан тэнкерici кезенiнде. ХХ 20-30жж. Казакстандагы мэдениеттiн дамуы. Київський інститут бізнесу і технологій ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з навчальної ДИСЦИПЛІНИ Модуль № 1 «Загальні основи теорії ринків» Орієнтовна тематика наукових рефератів та проблемно – наукових завдань Яке з наведених положень належить до макроекономіки? Що представляє собою оборот зовнішньої торгівлі? Мікроекономіка як складова частина Суб’єкти та об’єкти економічних Методологія мікроекономічного аналізу Тема 2. ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ Поняття рівноваги споживача. Вибір споживача з ординалістських позицій Бюджетні обмеження і можливості споживача Рівняння рівноваги: ординалістський підхід Тема 4. АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА А – нормальний; б – неякісний; в – нейтральний Дія ефектів доходу та заміщення. Ринкова пропозиція, закон пропозиції Вплив еластичності попиту за ціною на загальний дохід продавця Тема 6. МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА Тема 7. ВАРІАЦІЇ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА Пропорційна варіація факторів виробництва Витрати в довгостроковому періоді Тема 9. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ Вибір обсягів виробництва тортів в залежності від сукупної виручки і сукупних витрат Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді Теоретичні моделі олігополії Еластичність похідного попиту Ринок праці з недосконалою конкуренцією Координація економічної діяльності ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ ДІЛОВА ГРА «ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА» Бланк для пред'явлення індивідуального попиту Ферми, розташовані на відстані до 5 км від молокозаводу Гра: праця, дохід і ставка зарплати УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ВІДПОВІДНО ДО ОБРАНОЇ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА» НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА» Тема 6. Мікроекономічна модель фірми Змістовий модуль 1. Основи теорії мікроекономіки. споживчий вибір. ринковий механізм та його елементи Тематика індивідуальних творчих завдань Альтернативні споживчі кошики Основні нецінові фактори попиту і пропозиції З урахуванням кривих граничних і середніх значень Методичні рекомендації до вивчення тем Система нарахування балів за видами навчальної роботи Зразок завдання експрес-контролю ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ Аналіз цінової еластичності попиту Обґрунтування вибору оптимальної виробничої технології Предмет макроекономіки. Методологія макроекономічного аналізу. Об’єкт та суб’єкти макроекономіки. Основні макроекономічні показники. Методи їх обчислення. Співвідношення між основними показниками Системи національних рахунків. Сукупний попит. Крива сукупного попиту. Цінові та нецінові фактори впливу на сукупний попит. Сучасні теорії сукупної пропозиції. Ринок грошей та його рівновага. Модель економічної рівноваги “витрати-випуск”. Проблеми збалансованості державного бюджету Пропозиція грошей, грошовий та депозитний мультиплікатори. Змістовий модуль 2. Рівновага на окремих ринках Змістовий модуль 3. Макроекономічний аналіз Інвестиції в економіці країни початково зросли на 100 тис. грн., гранична схильність до споживання 0,75. Визначити як змінився ВВП. Тема 10. Економічна динаміка Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність Методичні рекомендації до практичних занять Тема 7. Споживання домогосподарств В країні А післяподатковий дохід збільшився на 90 млн.грн.,споживчі витрати – на 60 млн.грн., а інвестиції на 50 млн. грн. Визначити зміну ВВП. Місце макроекономіки в економічній науці. Основні проблеми макроекономіки та їх взаємозв’язок. Сутність макроекономічної політики та її види. Головні задачі макроаналізу. Валовий внутрішній продукт – головний показник Методи розрахунку валового внутрішнього продукту ЦИКЛІЧНІСТЬ, БЕЗРОБІТТЯ, ІНФЛЯЦІЯ Зайнятість та безробіття як економічна проблема Загальна характеристика трудових ресурсів по областях. Причини, зміст та види інфляції Необхідність загальної моделі попиту та пропозиції. Рівновага: реальний обсяг і рівень цін. Економічні концепції про моделі макроекономічної рівноваги Інвестиції та фактори інвестування Фінансова система держави і принципи її побудови. Державний бюджет та його структура. Фінансовий ринок та його структура. Ринок цінних паперів. Грошовий ринок. Грошові агрегати. Грошова пропозиція та попит на гроші. Механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку. Грошовий мультиплікатор і грошова пропозиція. Проблеми зростання економіки України НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС Тема 4. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ, Тема 9. Сукупні видатки і ВВП методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи Тема 1. Макроекономіка як наука Визначення макроекономіки. Основні цілі макроекономіки Зв’язок макроекономічних досліджень з основними економічними теоріями В закритій та відкритій економіці Характеристика валового національного продукту. Структура ВНП і ВВП та методи їх розрахунку Аналіз розрахунку ВВП за доходами Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП Причини циклічного розвитку ринкової економіки. Позитивні сторони економічної кризи. Безробіття, його сутність та види Попит і пропозиція на працю. Неокласична та кейнсіанська модель рівноваги на ринку праці Соціальна політика держави на ринку праці: напрямки та проблеми. Крива Філіпса в контексті соціальної політики Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції Форми обміну в товарному виробництві. Класична та кейнсіанська теорії попиту на гроші Пропозиція грошей. Грошові та депозитні мультиплікатори Механізм функціонування грошового ринку. Крива LM, графік Хікса-Хансена для ринку грошей та цінних паперів Цілі та інструменти кредитно-грошової політики. Інфляція: сутність, причини та види. Методи вимірювання інфляції Середня та гранична схильність до споживання та заощадження Теорія життєвого циклу Ф. Модільяні і теорія перманентного доходу М. Фрідмена Кейнсіанська та неокласична функції попиту на інвестиції Проста інвестиційна функція. Автономні та індуційовані інвестиції. Мультиплікатор автономних інвестицій. Модель акселератора Рівноважний ВВП і модель «вилучення – ін’єкції» у закритій економіці Сукупні витрати і потенційний ВВП Вплив прямих факторів на капіталоозброєність. Джерела економічного зростання Класична, кейнсіанська, монетаристська та сучасні теорії макроекономічного регулювання Фіскальна політика як основний важіль державного регулювання економіки. Дискретна та автоматична фіскальна політика Структура видаткових статей державного бюджету. Мультиплікатори і моделі IS–LM у фіскальній політиці Торговельна політика на міжнародному ринку Платіжний баланс і валютний курс Модель Монделла-Флемінга, як теорія сукупного попиту у відкритій економіці Критерії оцінювання курсової роботи. В. Зростання інфляції є ціною за зниження безробіття А. Обернену залежність між Y та r Економічні та соціальні наслідки інфляції. Макроекономічні показники жит.рівня населення в Укр. Суб”єкти,об”єкти та структура нац ринку. Особливості валютного реж в УКР. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ Структура навчальної дисципліни «Мікроекономіка» Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача Задачі 1-4. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 117. Індивідуальна робота під керівництвом викладача Задачі 1-2. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 128-129. Задачі 1-4. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 131-133. Перелік питань, що виносяться на модульну контрольну роботу Що з переліченого належить до складових сукупного попиту? Якщо гранична схильність до споживання становить 0,5, то якого значення на вашу думку досягне мультиплікатор інвестицій Які витрати займають найбільшу частку у структурі сукупних витрат До пасивів комерційних банків не належать Операційний попит на гроші залежить Основним інструментом неокласичного аналізу економічного зростання є Вступ до макроекономіки: головна суперечність суспільства та головне завдання макроекономіки Сукупна пропозиція: сутність, цінові та нецінові чинники, класична та кейнсіанська моделі, аналіз короткострокової кривої сукупної пропозиції Інвестиційний попит: його чинники, чистий прибуток від інвестування, інвестиції і відсоткова ставка, автономні інвестиції, інвестиційна функція Сукупний попит на гроші: кількісна визначеність, графічна модель та механізм відновлення рівноваги на грошовому ринку Грошовий мультиплікатор: повна модель грошової пропозиції, грошова база, модель грошового мультиплікатора Рівноважний ВВП в умовах неповної та повної зайнятості. Характеристика системи національних рахунків. Роль окремих міжнародних організацій у системі міжнародних економічних відносин Альтернативні теорії макроекономічного регулювання. Зовнішньоекономічна діяльність та її структура. Ринок праці. Попит і пропозиція на ринку праці. Сукупний попит та його фактори. Крива сукупного попиту Умови економічної рівноваги. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Вплив безробіття на обсяг виробництва. Інфляційний розрив та методи його усунення. Економічна рівновага за умов різного рівня зайнятості. Державна політика зайнятості в Україні, її зміст та напрямки здійснення. Основні причини та особливості інфляції в Україні. Суть “принципу акселерації”. Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы Последствия ограниченности ресурсов: собственность, проблема выбора Смешанная экономическая система Тип товара. Нормальные, престижные, низшей категории. Характеристики конкурентного рынка (совершенная конкуренция) Как семьи получают и тратят деньги Экономические проблемы безработицы Способы вложения денег. Инвестиции Общее правило: чем выше доходность инвестиции, тем выше риск. Прибыль и издержки. Разные модели Как формируется и рассчитывается будущая пенсия Индивидуальное предпринимательство или фирма? Критерии выделения этапов эволюции предмета экономической теории Развитие основных идей классической политической экономии в дальнейшей экономической мысли. Классическая политическая экономия. Неоклассическая экономическая теория. Теоретические подходы к анализу категории «воспроизводство». Наемный труд: трактовка природы труда и взаимодействия с капиталом в работах представителей основных школ экономической теории Кафедра экономики предприятия и предпринимательства Методика конспектирования учебного материала Тема 10. Инновационная деятельность предприятия Цели и задачи курсовой работы Тема: Экономическая эффективность использования основных производственных фондов предприятия. Труд в истории развития экономической и управленческой мысли. Социально-трудовые отношения: понятие, субъекты, объект, предмет, модели (виды). Средний класс» как основа формирования трудовых ресурсов общества: понятие, критерии выделения, масштабы в России и за рубежом, опыт и перспективы формирования в России. Безработица: причины, формы, экономические и социальные последствия, показатели и их динамика в условиях современной России. Последствия трудовой миграции. Миграционная политика. Роль государства в регулировании рынка труда, занятости и безработицы: формы и механизмы. Активная и пассивная политика занятости: различия в целях и используемых инструментах. Система органов управления трудом и трудовыми ресурсами на макро- и микроуровнях: цель, уровни, инструменты и методы управления. Пенсия как форма существования заработной платы: понятие, виды трудовых пенсий. Проблемы и направления реформирования пенсионной системы Российской Федерации. Принципы организации заработной платы работников в условиях рыночных отношений и способы их реализации. Доплаты и надбавки к заработной плате: понятие, особенности и виды. Мотивация и стимулирование труда: понятие, инструменты и принципы реализации. Теории мотивации. Поощрительные и премиальные системы как один из основных инструментов мотивации и стимулирования труда. Доходы и расходы населения: их уровень, структура и динамика в условиях современной России, причины и последствия. Модель оценки доходности капитальных активов (САРМ) Метод эффективной ставки процента Эффект финансового ливереджа Методические указания к изучению истории экономических учений Основные этапы развития экономической мысли Особенности экономической мысли древнего мира Меркантилизм – первая теоретическая школа периода зарождения рыночных экономических отношений Экономическая теория У. Пети Адам Смит и его вклад в экономическую науку Экономические взгляды Д. Рикардо Основные теории классической школы ХIХ века. Основные положения марксистской концепции и её критика Социалистическая мысль в России (экономический аспект) XIX в. и начала XX в. Общая характеристика австрийской школы маржинализма Английская школа маржинализма Лозаннская школа и математические концепции экономического равновесия. Дж. М. Кейнс и его теоретическая система Кризис кейнсианства в 70-е гг. Тема 7. Социально-институциональное направление Новое индустриальное общество» Дж. Гэлбрейта Лондонская школа неолиберализма Экономическая теория предложения Теория рациональных ожиданий Тема 9. Развитие отечественной экономической науки в ХХ веке Вклад Н. Д. Кондратьева в отечественную и мировую экономическую науку Дискуссии и поиски в экономической науке в 50-90-е гг. Кафедра математических и естественных наук Операции наращения и дисконтирования Алгоритм схемы простых процентов Определение срока ссуды и величины ставки Внутригодовые процентные начисления Происхождение, необходимость и сущность денег. Кредит и его функции. Формы и виды кредитов. Внутриорганизационные документы Нормативно-правовой акт при указании последней редакции Подстрочные ссылки на таблицы, рисунки и приложения Макроэкономические показатели СНС. Различия и взаимосвязь между ними. Совокупное предложение. Факторы, определяющие величину потенциального ВВП. Инвестиции. Факторы, влияющие на величину и динамику инвестиций. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия («Кейнсианский крест»). Теория мультипликатора. Акселератор. Система антиинфляционных мер правительства в период экономического кризиса. Неоклассическая модель экономического роста. Система целей экономической политики. Конфликт целей Налоги – обязательные платежи, взимаемые государством с юридических и физических лиц на основе специального налогового законодательства. Типы банковских систем и их особенности. Центральный банк Российской Федерации. Современная политика. Методы и инструменты денежно-кредитной политики. Введение. Экономика и ее основные проблемы Воспроизводство общественного продукта Денежно-кредитная и налоговая системы Цели и задачи дипломного проектирования Тематика дипломного проектирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.029 с.)