ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Экономика: 105 Страница

Экономика

Організаційно-економічна характеристика ТОВ «ЮНІТРЕЙД» Розвиток торговельних відносин з країнами СНД Експорт товарів ТОВ «ЮНІТРЕЙД» до країн далекого Зарубіжжя Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин в Україні Економічне зростання і його типи Загальний аналіз і схема макроекономічної моделі зростання Неокласична модель росту Р. Солоу Стаціонарний стан економіки зі зростанням населення Вплив науково-технічного прогресу на економічне зростання Сучасна думка економічного зростанн я в Україні Сеньйораж та інфляційний податок Економічні і соціальні наслідки інфляції Особливості інфляційних процесів в Україні Прогнози економістів щодо інфляції та найближчі перспективи в Україні Анти i нфляц i йна пол i тика держави, методи боротьби з інфляцією в Україні Методи анти i нфляц i йного оподаткування Тема: Принципи функціонування грошово-кредитної політики в транзитивній економіці Формування грошово-кредитної політики України за нових економічних відносин Сучасна структура і функції грошово-кредитної системи України Аналіз монетаристського підходу до визначення грошово-кредитної політики Формування попиту на гроші в двох секторній моделі сучасного періоду Інституціональні особливості монетарної  моделі Обмежуюча грошово-кредитна політика та її наслідки Створення ендогенних грошей у транзитивній економіці України Шляхи удосконалення сучасної грошово-кредотної системи і приорітети розвитку Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Соціально-психологічні особливості групи навчання Програма навчальної дисципліни «Економіка». Активізація і мотивація навчальної діяльності учнів при вивченні предмета Модель засвоєння бази знань з теми. Проектування професійних умінь учнів Контроль засвоєння теми, завдання критерії успішності Теоретичні основи міжнародного інвестиційного процесу Сучасний стан міжнародних інвестиційних процесів Оптимізація напрямів вигідного і актуального вкладення та ефективного використання інвестицій Основні напрями діяльності органів державної влади у сприянні інвестиційному процесу Розділ 1. Ринок праці загальна характеристика об’єктів та суб’єктів                                                                                       8 Ринок праці в системі ринкової економіки                                     8 Ринок праці в системі ринкової економіки Особливості робочої сили як товару РОЗДІЛ 2 Стан ринку праці в Україні. Пропозиція робочої сили та її характеристика Загальні показники зайнятості РОЗДІЛ 3 Державне регулювання зайнятості в Україні Структура та інфраструктура ринку Ринок як полісистемне утворення. Основні елементи інфраструктури ринку Розвиток ринкових відносин долає територіальні перепони,ліквідовує економічний сепаратизм,веде врешті-решт до інтеграції національного ринку у світовий. Проблеми становлення ринкової системи в Україні. Головні проблеми та перспективи економічного розвитку Діяльність країн Бенілюкса в рамках ЄС та СТО Економіка Нідерландів: проблеми соціально-ринкового    господарства. Особливості інвестиційного клімата Нідерландів. Економічна стратегія Бельгіі Головні проблеми    та перспективи економічного розвитку  країн Актуальность темы дипломной работы Основные практические результаты дипломной работы Понятие антикризисного управления предприятием Понятие несостоятельного предприятия Качество финансового состояния. Степень качества финансового состояния предприятия Государственные органы по банкротству в странах с развитой рыночной экономикой Соотношение реорганизационных и ликвидационных процедур, а также норм, защищающих должника и кредитора, в зарубежном законодательстве Создание системы оперативного управления Методические основы стабилизации деятельности предприятия Анализ финансовой устойчивости Анализ вероятности банкротства Разработка методики стабилизации и путей выхода строительного предприятия из кризиса Общеэкономический анализ предприятия Банки в управлении государственным долгом России Сотрудничество государства с банками Историческо-теоретические аспекты возникновения государственного долга в России Роль банков в регулировании государственного долга Экономическое положение СССР Основные проблемы организации и функционирования государственного долга к России Решение проблемы государственного долга Глава 1 Безработица как экономическая проблема Методы борьбы с безработицей Экономические и социальные последствия безработицы Проблемы занятости в российской экономике Перспектива развития рынка труда I . Теоретические аспекты бюджетного дефицита и государственного долга Сущность бюджетного дефицита и государственного долга Управление государственным долгом Анализ структуры государственного бюджета Республики Беларусь за 2000-2003 года Основные концепции регулирования бюджетного дефицита Управление государственным долгом в РБ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ Эрозия государственно-центристкой системы Глобализация, интеграция и регионализация, роль и место России и США в этих процессах Нетрадиционные акторов в системе международных Глава 2. Нормативно-правовые акты, регулирующие Глава 3. История российско-американских отношений. Глава 4. Российско-американские отношения на Дальнем Востоке Торгово-экономическое сотрудничество между Российским Книги и статьи отечественных и зарубежных авторов Внешнеторговый оборот Российской Федерации и США в 1996 – 2003 гг. (млн. долл.) Глава 1. Теоретические основы бюджетного дефицита Понятие, причины бюджетного дефицита Причины возникновения бюджетного дефицита Понятие государственного долга Классификация долговых обязательств Розділ 1. Сутність і специфіка державного регулювання та підтримки розвитку індустрії туризму Сутність та особливості поняття індустрії туризму Класифікація підприємств обслуговування Специфіка державного регулювання та підтримки розвитку індустрії туризму Дослідження стану та тенденції державного регулювання туристичного комплексу Розробка принципів та напрямів удосконалення державного регулювання індустрії туризму на рівні регіону Розробка та реалізація Концепції державного регулювання розвитку туризму в регіоні Механізм реалізації державної політики підтримки розвитку індустрії туризму в регіоні Тема : Формирование цены и объема производства при монополистической конкуренции Конкуренция монополия экономический эффективность Основные черты рынка монополистической конкуренции Равновесие производителя в долговременном и краткосрочном периодах Отрицательные последствия. экономическая неэффективность Из радио обращения Бориса Ельцина 26. 03. 1997 г. « О результатах переговоров в Хельсинки». «Мы подробно обсудили широкий комплекс международных проблем и подписали пять совместных заявлений: В - третьих, наша экономическая коньюктура (включая законодательную базу ) настолько не привлекательна, что иностранный капитал не только не рвется в партнеры, а скорее отворачивается от нее. Основополагающий акт может работать на основе консенсуса: фактически он дает право вето и той и другой стороне при рассмотрении вопросов, отнесенных к его компетенции. Все перечисленные возможности могут быть реализованы при нормальном функционировании Основополагающего акта, при позитивном развитии российско - натовских отношений. Рубля», «О присоединении к Совету Европы».28 Как же были воплощены в Соглашении цели ЕС? Денежный оборот страны и его регулирование Понятие и структура денежного рынка страны Понятие денежной системы и её становление в Украине Обзор денежного рынка Украины и тенденции его развития Государственное регулирование денежного оборота в Украине Проблемы денежного оборота в Украине Пути решения государственного регулирования денежного оборота в Украине Перспективы развития денежно-кредитной политики Украины Сущность, формы и методы государственного антиинфляционного регулирования в национальной экономике Социально-экономические последствия инфляции Анализ эффективности антиинфляционной политики в Республике Беларусь Особенности антиинфляционной политики в Республике Беларусь и ее эффективность Проблемы государственного регулирования инфляции в Республике Беларусь и пути их решения Кафедра : Государственного и муниципального управления Политика занятости, ее социальная ориентация и основные задачи в условиях многообразия форм собственности и перехода к рыночной экономике. Безработица: явная и скрытая, причины и особенности ее появления. Раздел 1. Теоретические основы функционирования рынка ценных бумаг Рынок ценных бумаг: структура, сущность, функции Нормативно-правовая база рынка ценных бумаг, государственных   ценных бумаг Современное состояние рынка ценных бумаг России Обзор и анализ первичного рынка государственных ценных бумаг Обзор и анализ вторичного рынка государственных ценных бумаг Раздел 3. Тенденции развития Российского фондового рынка Государственный долг, его виды и факторы воздействия Понятие, виды и структура государственного долга Классическая (традиционная) точка зрения на государственный долг Рикардианская точка зрения на государственный долг Концепция «долговой нагрузки», критический уровень долга и механизм негативного влияния внешней задолженности на экономический рост Управление государственным долгом Государственный бюджет и бюджетный дефицит Государственный долг РФ и его последствия Воздействие дефицита на экономическое развитие РФ Государственный долг в настоящее время Анализ динамики и структуры внешнего долга Анализ динамики и структуры внутреннего долга РФ Перспективы погашения Государственного Долга РФ Глава1. Государственный долг Глава3 .Управление государственным долгом в Царской России Особенности долговой политики царской России Глава 4. Состояние и динамика государственного долга Формирование современной структуры государственного долга Анализ динамики и структуры внешнего долга РФ. Анализ динамики и структуры внутреннего госдолга РФ Современное состояние внутреннего долга России Глава I. Теоретические основы инфляции Инфляция, виды, прояления и механизмы Антиинфляционное регулирование Анализ инфляции в современной России Антиинфляционное регулирование в 2012 и 2013 годах Глава III. Пути совершенствования антиинфляционного регулирования В ХІХ ст. в Англии и Франции термин «инфляция» использовался для объяснения чрезмерного роста денежной массы, что приводило ее обесцениванию. Окончательно этот термин был введен в научный оборот, чтобы теоретически отобразить определенное состояние экономики после Второй мировой войны. Причины инфляционных процессов История развития инфляции в России Цели и задачи антиинфляционной политики Антиинфляционная политика в России Естественные монополии в РФ: общая характеристика, методы и инструменты регулирования Общие направления государственного регулирования естественных монополий Естественные монополии в РФ: общая характеристика, методы и инструменты регулирования Сравнительный анализ антимонопольного законодательства России и зарубежных стран Анализ деятельности естественных монополий и их вклад в развитие экономики России Общие направления государственного регулирования естественных монополий ИНФЛЯЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ Понятие инфляции, ее виды и измерение Причины и формы проявления инфляции Влияние на инфляции на уровень жизни Влияние инфляции на объем производства Анализ динамики инфляции в Российской Федерации АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ Неявный этап кризиса (январь—апрель 1998 г.). Усиление кризисных явлений (май—июль). Крушение сложившейся системы (конец июля — сентябрь). Распределение вкладов населения между ведущими банками, предоставлявшими услуги физическим лицам Первые результаты системного кризиса. Оперативные антикризисные меры Банка России. Возможные причины банковского кризиса в России. Меры по реструктуризации банковской системы после кризиса. Структура капитала действующих кредитных организаций IV . Состояние банковской системы в 2000 году. Несостоявшаяся многоукладность банковской системы. Неработающие законы и недостатки существующего законодательства : замкнутый круг. Причины существования монополий. Издержки и эффективность монополий Попытки дробления естественной монополии Государственный контроль за монополистической деятельностью в странах с развитой экономикой Естественные монополии на рынке России и их реформирование Тарифное регулирование естественных монополий и влияние на эффективность Перспективы реструктуризации естественных монополий и влияние на эффективность экономики Регулирование деятельности естественных монополий Реформирование структуры российских естественных монополий Теоретичні засади здійснення прямих інвестицій в конкурентному середовищі.                                                                                     Конкурентне середовище: глобальний аспект.                              7 Конкурентне середовище: глобальний аспект Мотивація безпосередніх партнерів Стратегії управління прямими іноземними Безработица: сущность и виды Сущность системы социальной защиты Безработица: сущность и виды Сущность социальной защиты населения Глава 2. Рынок труда, уровень безработицы и система социальной защиты в РФ Система социальной защиты населения в России Глава 3. Региональный рынок труда Чувашской Республики Пути снижения уровня безработицы и создание новых рабочих мест в ЧР Система социальной защиты в Чувашской Республики Раздел I. Понятие и цели денежно-кредитной политики Цели денежно-кредитного регулирования Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Основные типы денежно-кредитной политики Раздел II. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ как инструмент регулирования экономики Денежно-кредитная политика ЦБ РФ в период финансового кризиса (сентябрь - октябрь 2008 г.) Основные направления денежно-кредитной политики на 2014 год Эффективность проводимой политики Пути повышения эффективности денежно-кредитной политики Транснациональный корпорация международный экономический Цель данного исследования рассмотреть особенности деятельности ТНК как субъекта международных экономических отношений. Экономической основой ТНК обычно является либо единая акционерная компания, либо система материнского (головного) и дочерних (зависимых) акционерных обществ. Основные черты и тенденции транснациональных корпораций в современном мире Происходит увеличение военной составляющей в производственной структуре ТНК. Воздействие транснациональных корпораций на международные экономические отношения Международное регулирование производства и распределения продукции. Места в реестре Fortune Global 500 определяются в соответствии с доходами компаний за прошедший год. Разобрали современные тенденции развития транснациональных корпораций, которые в значительной степени влияют на тренды развития мировой экономики в целом. ГЛАВА 1. ИНФЛЯЦИЯ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ Основные виды и типы инфляции Методы регулирования инфляции Эволюция государственного регулирования инфляции Основные методы антиинфляционного регулирования Сущность и основные функции банков Понятие банковской системы, ее структура и механизм функционирования Понятие банковской системы, ее структура и механизм функционирования Современная банковская система России. Особенности функционирования Состояние, проблемы и перспективы развития банковской системы РФ Определение понятия собственности и ее сущности Специфика и основные функции государственной собственности Принципы управления государственной собственностью Отношения собственности и перспективы государственно-частного партнерства в России Банки: общая характеристика их деятельности Банк и его функции. Банковские операции. Банковская прибыль и ее норма Банковские активы и банковские резервы. Банковские деньги Центральный банк и его функции. Центральный банк как орган регулирования экономики кредитно-денежными методами Коммерческие банки и специализированные кредитно-финансовые институты Тенденции развития системы коммерческих банков Становление и функции новой банковской системы в России

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.032 с.)