ТОП 10:

Инфопедия — категория Экономика: 14 Страница

Материала по категории - Экономика на сайте Инфопедия всего: 27425 страниц.

Экономика - 14 Страница

Розділ 3. Шляхи та перспективи розвитку системи ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції. Напрямки удосконалення системи ціноутворення на біржовому товарному ринку. Шляхи поліпшення системи прогнозування цін на сільськогосподарську продукцію. Заходи по забезпеченню безпеки праці та виробничої санітарії Глава 1. Элементы комбинаторики Теоремы о вероятности произведения событий. Схема Бернулли независимых испытаний Функция распределения случайной величины ТЕОРИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ Профиль: «Экономическая теория» Раздел 4. Безработица и ее сущность. Естественная и вынужденная безработица. Третий этап перестройки 1990-1991 и его последствия. I. Национальный вопрос и политический кризис Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия Неудачи экономических реформ 1985-1989 Тема 2.1 Особенности микроэкономического анализа Тема: 2.7 Рынок труда. Распределение доходов (Часть 2) Тема 4. Теория производства фирмы. Тема 3.1 Макроэкономический анализ (часть 1) Тема 3.10 Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика Тема 3.12 Регулирование открытой экономики Тема 3.6 Общее экономическое равновесие Для надання першої допомоги у разі нещасних випадків у лабораторії слід мати аптечку. Оформлення результатів досліджень. Завдання 2. Вивчити сутність фотометричного методу абсорбційного аналізу продовольчих товарів і з’ясувати його значення для визначення якості харчових продуктів. Завдання 1. Вивчити сутність методу визначення кухонної солі в харчових продуктах і способи приготування витяжок. Завдання 1. Вивчити класифікацію методів дослідження масової частки цукрів у харчових продуктах, їх сутність і способи приготування витяжок. Завдання 2. Визначити у представлених зразках харчових продуктів масову частку цукрів методом Бертрана, оформити отримані результати дослідження, зробити висновок про якість досліджуваного продукту. Завдання 4. Визначити масову частку лактози у молоці та масову частку цукрів у свіжому винограді рефрактометричним методом. Завдання №1. Визначити масову частку сирого жиру в харчових продуктах методом настоювання. Побудова каліброваної кривої. Завдання №1. Визначити у представлених зразках харчових продуктів масову частку вітаміну С. Завдання 1. Вивчити терміни і визначення основних понять щодо якості харчових продуктів. ТЕМА 12. ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ, ЩО Етапи становлення національної економіки як науки Економічна політика держави: теоретичне підґрунтя та проблеми реалізації Економічна безпека національної економіки: сутність, рівні та механізми Ренарс Кауперс : « Хочу жить в честности- перед собой и другими» Выпуск этого диска, это попытка сохранить ребенка в себе? ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. / І. С. Ярошенко. — К.: КНЕУ, 2005. — 232 с. СВІТОВИЙ БАНК І ЙОГО БОРОТЬБА З БІДНІСТЮ ЭКОНОМИКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ ИГРЕ ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ Предмет і завдання товарознавства Зв’язок товарознавства з іншими науками Властивості полісахаридів першого і другого порядку. Класифікація білків. Амінокислотний скор Характеристика структурно-механічних властивостей продовольчих товарів Практична функція макроекономіки. Місце макроекономіки в системі економічних наук. Макроекономіка та економічна політика. Система національних рахунків як міжнародний стандарт Номінальний та реальний ВВП. Поточні та постійні ціни. Економіки від циклічного безробіття. Економічного кругообігу. Роль фінансових посередників в економічному Нецінові фактори сукупної пропозиції та їх вплив на її криву. Грошова пропозиція та грошові агрегати. Графік грошової пропозиції. Грошовий мультиплікатор. Причини та наслідки інфляції. Схильність до споживання та заощадження. Роль інвестицій в економіці. Інвестиційні функції. Відсоткова ставка як чинник інвестиційного попиту. Крива сукупного попиту на інвестиції. Простого мультиплікатора. Мультиплікативна зміна реального ВВП. Система вилучень та ін’єкцій в економічному кругообігу. Теорії економічного зростання. Джерела економічного зростання. Модель економічної рівноваги за методом «видатки-випуск». Державні та національні заощадження. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. Вплив чистого експорту на ВВП Об’єкт та предмет макроекономіки. Економічна система як об’єкт макроекономіки. Показники результатів макроекономічної діяльності. Модель грошового ринку. Процентна ставка. Основні засади теорії економічного зростання. Сутність і форми економічного зростання. Модель Солоу. Передумови моделі Солоу. Економічний цикл та його фази. Види економічних циклів. Вплив держави на економічну рівновагу. Валютний курс. Форми котирування валютного курсу. Види валютного курсу залежно від режиму його формування. Зв’язок валютного курсу з платіжним балансом. Тернопільський національний економічний університет Варіанти комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ) з економічної теорії Определение института. Функции. Институты и организации. Инст. Структура общества. Формальные и неформальные институты. Сравнение механизмов принуждения. Внешние и внутренние институты Трансакционные издержки после заключения контракта (ex post). Проблемы реализации неполных контрактов Стремление к росту эффективности: Подход теории прав собственности, его предпосылки, основные выводы и ограничения применимости.(О.Харт) Права собственности в неоклассической теории Права собственности в обществах без государства Модель стационарного бандита МакГира-Олсона. Информационные издержки в модели Дензау-Менгера Сущность, структура и функции экономического поведения Модели рационального поведения человека Открытые формы организации бизнеса Институционализм Питирима Сорокина. Теория постиндустриального общества Д.Бэлла. Теория государства в институционализме в зависимости от сферы возникновения Институты, их роль в функционирование экономики. Виды институтов. Экономические и институциональные отношения в системе хозяйственных отношений. Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки и их виды. Предпринимательство и его функции. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Товарное производство. Основные положения теории трудовой стоимости. Теории капитала. Человеческий капитал Институт заработной платы. Теории заработной платы. Формы и системы заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Кругооборот капитала Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация Финансовые рынки и финансовые институты Рынок ценных бумаг, его сущность и функции. Фондовый рынок как часть финансового рынка. Институты спроса и предложения. Закон спроса. Закон предложения. Графики спроса и предложения. Неценовые факторы спроса и предложения Экономические и бухгалтерские издержки. Прибыль бухгалтерская и экономическая. Нормальная прибыль. Четыре модели рынка, их характерные черты. Валовой внутренний и валовой национальный продукт. Методы расчета. Система национальных счетов. Безработица, её виды. Полная занятость. Социально-экономические последствия безработицы. Сущность, функции и виды налогов Экономический рост, его факторы и показатели. Кредитно-денежная политика, её инструменты Кредитно-денежная политика: цели и инструменты. Политика дорогих и дешевых денег УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ указания Змістовий модуль 1. Публічне адміністрування як системне явище в суспільстві Тема: Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування Тема: Відповідальність у публічному адмініструванні Тема 7. Закони та принципи публічного адміністрування Тема 17. Корпоративна влада га публічне адміністрування в добровільних об'єднаннях Мета і завдання дисципліни, міждисциплінарні зв’язки. Тема 1. Институционализм как методология экономический науки Тема 2. Особенности основных направлений институциональной экономики Тема 3. Норма как базовый элемент институтов Тема 5. Права собственности и трансакционные издержки Тема 7. Теория государства и государственного вмешательства Тема 8. Человеческий капитал и общество Тема 9. Домашнее хозяйство и другие организационные структуры Тема 10. Субъекты институциональных и организационных инноваций ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ Институционализм и основные направления его развития в 20 веке. Анализ методологического основания неоинституционализма. Последовательность институциональных изменений Теория трансакционных издержек Подсчет отдельных видов трансакционных издержек в конкретной ситуации одель оседлого бандита МакГира - Олсона. Системное строение общества: элементы и подсистемы. 1.8. Тема 5. Социальные Институты Тема 9. Глобальные Проблемы Человечества Направления развития экономической науки Кривая совокупного предложения ( кривая АS ) Основные экономические понятия Принципы выбора темы научного исследования, определение актуальности выбранной темы исследования. Нормативные правовые документы Глава1. Советская индустриализация 1928-41 гг. (Часть 1) Глава 1. Советская индустриализация 1928-41 гг. (Часть 2) Глава 2. Экономика во время войны и послевоенного восстановления (Часть 1) Глава 2. Экономика во время войны и послевоенного восстановления (Часть 2) Глава 3. Экономика СССР с 1953 г. по 1985 г. (часть 1) Глава 3. Экономика СССР с 1953 г. по 1985 г. (часть 2) Глава 4. Перестройка (Часть 1) Глава 4. Перестройка (Часть 2) Глава 5. Реформаторский зуд или крах экономики (Часть 1) Глава 5. Реформаторский зуд или крах экономики (Часть 3) Глава 6. Современный экономический кризис в России (Часть 1) Глава 6. Современный экономический кризис в России (Часть 2) Глава 7. Новая индустриализация России (Часть 1) Глава 7. Новая индустриализация России (Часть 2) Глава 8. Неоиндустриализация и вертикальная интеграция от Сергея Губанова (Часть 1) Глава 8. Неоиндустриализация и вертикальная интеграция от Сергея Губанова (Часть 2) Глава 9. Нанотехнологии как ядро VI технологического уклада Для заочной полной формы обучения (5 лет) Тема 2: «Объекты и субъекты государственного регулирования экономики» Тема 6: «Структурная политика государства» Тема 10: «Социальная политика государства» Тематика эссе для контрольной работы Задачи управления государственным долгом Макроэкономические модели и их показатели. Соотношение показателей в системе национальных счетов. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Совокупное предложение в долгосрочном и краткосрочном периодах и его факторы Уравнение количественной теории денег. Эмиссия денег. Рынок ценных бумаг и рынок товаров. Государственная политика и экономический рост. Понятие рынка труда и рабочей силы. Социальная политика государства: понятие, принципы и способы её реализации. Экономические аспекты глобальных проблем. Экономический рост и его проблемы Т4 Факторы экономического роста. Кривая производственных возможностей Основные характеристики экономического цикла деловой активности Сущность, причины и типы инфляции ОБЩИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Рынок: сущность, функции и структура Теория производства фирмы. Издержки производства. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие Финансовая система и фискальная политика Экономика как сфера жизнедеятельности общества. Предмет и функции экономической теории. Экономическая система общества: понятие, субъекты, структура. Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, команда. Несовершенства (фиаско - провалы) рынка. Практическое значение анализа эластичности. Издержки производства в долгосрочном периоде. Национальное богатство, его состав и структура. Циклический характер экономического развития и его причины. Понятие платежного баланса страны и его структура. Среди социально-экономических методов регулирования можно выделить: фискальные, кредитные, бюджетные, как на государственном так и на региональном уровне. Государственное регулирование целесообразно рассматривать как воздействие на три уровня рынка: макроуровень, региональный и микроуровень. Взаимосвязь между уровнем инфляции и уровнем безработицы в России. Динамику социально-экономических процессов исследуют с помощью с помощью рядов динамики. Тема 3. Прогнозирование в рыночной экономике Тема 5. Объекты и направления государственного регулирования экономики Имени адмирала С.О. Макарова » Глава 3. Основы рыночного хозяйства и его структура. Функции и основные элементы системы налогообложения Характеристики основных видов налогов Особенности налоговой системы Республики Беларусь Основные направления совершенствования национальной системы налогообложения Тема 1. 1. Происхождение и сущность денег Вопрос 1. Происхождение денег Вопрос 6. Функция мировых денег Денежная система – форма организации денежного обращения в стране сложившаяся исторически и закрепленная законодательством. Вопрос 2. Принципы управления денежной системой. Принципы организации наличного денежного оборота Принципы организации безналичного оборота Вопрос 1.Денежная масса и денежные агрегаты. Вопрос 2.Причины (факторы) инфляции. Утверждено на заседании кафедры Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственно-профессиональной практики Тема 4 Основы поведения субъектов рыночной экономики Равновесие потребителя и правило максимизации полезности Тема 7 Макроэкономическое равновесие на товарном рынке Особенности спроса на рынках факторов производства Рынок капитала. Ссудный процент Предпринимательская способность и прибыль Национальная экономика, её цели и структура. Система национальных счетов (СНС) Валовой внутренний продукт (ВВП) и другие показатели системы национальных счетов Экономический рост: типы, источники, факторы. Проблемы экономического роста в условиях современной Беларуси Тема7Макроэкономическое равновесие на товарном рынке Функции потребления и сбережений, инвестиций Равновесный объем национального выпуска в краткосрочном периоде Основные параметры внешней среды в условиях макрофедерализма Кафедра экономики, бухгалтерского учета и аудита Охарактеризовать важную задачу эконометрики. Вопрос 1.Эконометрика как наука, предмет, цель задачи Вопрос 7 Линейная парная регрессия , линейный коэффициент парной корреляции Множественная регрессия и корреляция. Оценка параметров регрессии. Индентификация уравнений системы. Необходимое и достаточное условие индентифицируемости. Социально-трудовая сфера и рыночная экономика Подходы к пониманию категории «экономика труда» Теория предельной полезности ж.б. сэя и ее значения в экономике труда Эволюция подходов к управлению персоналом в контексте экономики труда. Історичні аспекти економетрії, як дисципліни. Оцінювання параметрів моделі методом найменших квадратів. Властивості оцінок параметрів. Поняття мультиколінеарності. Методи звільнення від мультиколінеарності. Перевірка наявності автокореляції, тест Дарбіна – Уотсона. Понятие о прогнозировании и прогностике Современное состояние методологии прогнозирования Понятие о математическом моделировании и его роли в прогнозировании Проверка значимости коэффициента корреляции Первое уравнение системы (2.15) можно преобразовать к виду Проверка значимости уравнения регрессии Множественная линейная регрессия Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные Тест Гольдфельда–Квандта на гомоскедастичность Структурная и приведенная формы экономической модели. Условия индетификации. Найдем ковариационную матрицу оценок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.94.109 (0.024 с.)